1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000
в трансграничния регион на река Дунав“

 

Финансираща програма: Програма INTERREG V-A Румъния-България

Приоритетна ос: 2: Зелен регион

Специфична цел: 2.2: За подобряване на устойчивото управление на екосистемите от трансграничния регион

Водещ бенефициент: Национална служба за екологична охрана, Румъния

Бенефициент 2: РИОСВ – Велико Търново, България

Обща стойност на проекта: 988 395,56 евро

Цели на проекта

 • Стимулиране и засилване на партньорството между граничните екологични общности за устойчиво управление на екосистемите в зони от Европейската мрежа Натура 2000;
 • Създаване на съвместен модел за по-добро планиране, опазване и използване на екосистемите в трансграничния регион на река Дунав;
 • Въвеждане на общ подход за зелени инициативи за опазване на биологичното разнообразие;
 • Подкрепа за  трансграничните инвестиции в Натура 2000 места.

 Дейности по проекта

 • Управление на проекта и мониторинг
 • Създаване и развитие на съвместен план за управление за четири зони от Натура 2000 – в България – BG0002018 Остров Вардим (1167 ха) и BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово (446 ха) и в Румъния:  ROSPA0024 Confluenta Olt-Dunare (20.960 ха) и ROSPA0102 Suhaia (4.473 ха)
 • Създаване и развитие на информационна система за подпомагане на плана за управление
 • Информация и публичност за проекта; повишаване на съзнанието за зоните по Натура 2000

 Резултати от проекта

 • Изготвен съвместен план за управление за по-добро администриране на зоните от Натура 2000 и околностите им
 • Създадена информационна система за подпомагане на плана за управление
 • Постигане на по-добър консервационен статус на защитените зони – обект на проекта.

 Продължителност на изпълнението:

24 месеца – от 19 февруари 2016 г. до 18 февруари 2018 г.

НОВИНИ

В изпълнение на дейностите по проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000 в трансграничния регион на река Дунав“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България, РИОСВ – Велико Търново ще проучи защитените зони „Остров Вардим“ и  „Рибарници Хаджи Димитрово“ за опазване на дивите птици, включени в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000.

От март до ноември 2017 г. със съдействието на Българското дружество за защита на птиците се провеждат теренни проучвания на видовете птици, предмет на опазване в двете защитени зони, на техните популации и местообитания. Проследява се пролетната и есенната миграция на птиците. Ще се установят гнездящите, преминаващи, скитащи и ловуващи видове. Събраната информация ще бъде обобщена и анализирана, за да се изготви оценка на природозащитното състояние на видовете – предмет на защита и да се определят ключови видове за управление.

Има още

Площ: 1168,0 хa    Надм. в.: 21-38 м

Остров Вардим е третият най-голям български остров по поречието на река Дунав. Разположен е на река Дунав от km 546 до km 542, източно от гр.Свищов и северно от село Вардим. Островът е покрит почти изцяло с естествена гора от заливен тип, която в западната част е изсечена и превърната в тополова плантация. Основното местообитание на острова е естествена заливна гора със сложна структура. Характерна само за мястото е асоциацията на летен дъб Quercus robur, дръжкоцветен дъб Quercus pedunculiflora и бял бряст Ulmus laevis. В дъбовата част на гората има подлес с участие на черна акация Amorpha fruicosa и др. В останалата част на острова растителността е доминирана от бяла топола White Populus alba и черна топола Poplar Populus nigra и е с по-беден видов състав в сравнение с тази по крайбрежието на Дунав. Откритите тревни площи са представени сравнително слабо.  При високи води през пролетта част от острова се наводнява, но през останалите месеци тя е суха. В източната и западна част се образуват временни пясъчни коси, лишениот растителност (Дойков 1990; Иванов 1993).

Остров Вардим е представително място за видовете птици, зависещи от крайречните заливни гори. На територията му са установени 75 вида птици, от които 34 са вписани в Червената книга на България. 31 вида са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC 1 са включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC 2 – 11 вида, в SPEC 3 – 18 вида. Международната значимост на остров Вардим се определя от обстоятелството, че той е едно от петте най-важни места в България за гнездене на големия корморан Phalacrocorax carbo, нощната чапла Nycticorax nycticorax и бялата лопатарка Platalea leucorodia, образуващи тук значителни колонии. До около 1985 г. наострова са гнездили малкият корморан Phalacrocorax pygmeus, гривестата чапла Ardeola ralloides и блестящият ибис Plegadis falcinellus, които (Grimmett, Jones, 1989), които през последните години са изчезнали като гнездящи. В последните години на острова отново гнезди морският орел Haliaetus albicilla.

Има още

Площ: 446,5 хa      Надм. в.: 40-85 м

Рибарници Хаджи Димитрово са разположени в Средна Дунавска равнина, северно от главен път E83, от двете страни на Студена река – приток на река Янтра, в землищата на селата Алеково и Хаджи Димитрово. Представлява комплекс от 14 водни басейна, превърнати в рибарници, заедно с прилежащите влажни терени и обработваеми площи. Водната площ е 195 хa и в значителна степен е обрасла с водолюбива растителност, основно тръстика Phragmites australis, теснолистен папур Typha angustifolia, широколистен папур T. latifolia, езерен камъш Scirpus lacustris и триръбест камъш Scirpus triqueter, както по бреговете, така и отчасти във вътрешността. Откритата водна повърхност е частично обрасла с шиполистна какичка Nymphoides peltata, плаващ роголистник Ceratphyllum demersum, ръждавец Potamogeton spp. и др. Дълбочината на водните басейни варира между 1 и 1,5 м. Около рибарниците са разположени пасища, обработваеми земи, храсти, както и единични стари тополи и върби.

В рибарници Хаджи Димитрово са установени 116 вида птици, от които 33 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 53 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC 1 е включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC 2 – 12 вида, в SPEC 3 – 40 вида. Територията е местообитание на 36 вида птици, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 35 са вписани също в Приложение 1 на Директивата за птиците.

Има още

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания