1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000
в трансграничния регион на река Дунав“

 

Финансираща програма: Програма INTERREG V-A Румъния-България

Приоритетна ос: 2: Зелен регион

Специфична цел: 2.2: За подобряване на устойчивото управление на екосистемите от трансграничния регион

Водещ бенефициент: Национална служба за екологична охрана, Румъния

Бенефициент 2: РИОСВ – Велико Търново, България

Обща стойност на проекта: 988 395,56 евро

 

Цели на проекта

 • Стимулиране и засилване на партньорството между граничните екологични общности за устойчиво управление на екосистемите в зони от Европейската мрежа Натура 2000;
 • Създаване на съвместен модел за по-добро планиране, опазване и използване на екосистемите в трансграничния регион на река Дунав;
 • Въвеждане на общ подход за зелени инициативи за опазване на биологичното разнообразие;
 • Подкрепа за  трансграничните инвестиции в Натура 2000 места.

 

Дейности по проекта

 • Управление на проекта и мониторинг
 • Създаване и развитие на съвместен план за управление за четири зони от Натура 2000 – в България – BG0002018 Остров Вардим (1167 ха) и BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово (446 ха) и в Румъния:  ROSPA0024 Confluenta Olt-Dunare (20.960 ха) и ROSPA0102 Suhaia (4.473 ха)
 • Създаване и развитие на информационна система за подпомагане на плана за управление
 • Информация и публичност за проекта; повишаване на съзнанието за зоните по Натура 2000

 

Резултати от проекта

 • Изготвен съвместен план за управление за по-добро администриране на зоните от Натура 2000 и околностите им
 • Създадена информационна система за подпомагане на плана за управление
 • Постигане на по-добър консервационен статус на защитените зони – обект на проекта.

 

Продължителност на изпълнението:

24 месеца – от 19 февруари 2016 г. до 18 февруари 2018 г.

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания