1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

• Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на гр. Дряново”, което ще се реализира землището на гр. Дряновоив ПИ№004040 в землището на с. Ганчовец, общ. Дряново, с възложител Община Дряново/отг. на 02.01.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение Подобряване на ВиК инфраструктурата на кв. Борово, Велчевци, Славовци, Чехлевци, Русевци и Войново на гр. Габрово”, което ще се реализира в землищата им, с възложител Община Дряново/отг. на 02.01.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане на подземни води за производствени нужди за захранване на инсталация за механично третиране на ПЕТ бутилки до флейк”, което ще се реализира в УПИ I, кв. 49, кв. “Калтинец” на гр. Горна Оряховицас възложител „Трейд пейпър“ ООД – гр. Горна Оряховица     /отг. на 02.01.2013 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Инсталация за улавяне на лошомиришещи газове отцех производство на целулоза”, което ще се реализира в Западна индустриална зона в гр. Свищов – с възложител Свилоза АД – гр. Свищов             /отг. на 02.01.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна на трасето на въздушен електропровод „Липниците”, което ще се реализира в землищата на с. Иванча и с. Обединение, общ. Полски Тръмбеш, с възложител „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД – гр. Горна Оряховица     /отг. на 10.01.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Преустройство и модернизация на съществуващи производствени сгради”, което ще се реализира в имот с идентификатор 10447.513.387 по плана на гр. Велико Търново – с възложител „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД – гр. Велико Търново /отг. на 14.01.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Модернизиране на кравеферма чрез закупуване на оборудване и монтаж на доилна зала тип „РИБЕНА КОСТ“ 2х5 и млечно такси”, което ще се реализира в УПИ II, кв.39а по ПУП на с. Никюп община Велико Търново – с възложител Красимир Минчев – гр. Горна Оряховица   /отг. на 18.01.2013 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Птицеферма за угояване на бройлери с капацитет до 79 800 места за един жизнен цикъл”, което ще се реализира в ПИ № 255108 на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица – с възложител ЕТ„ЖИНТ-ЖИВКА ПАВЛЕВА”, гр. ДОЛНА ОРЯХОВИЦА, общ. Горна Оряховица     /отг. на 21.01.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Дооборудване и Модернизация насъществуваща доилна зала тип „РИБЕНА КОСТ“ 2х5 и млечно такси”, което ще се реализира в УПИ II, кв.39а по ПУП на с. Джулюница, община Лясковец – с възложител ЧЗП Иван Първанов /отг. на 24.01.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на торохранилище и закупуване на техника за подобряване качеството на млякото и специализирана техника за оползотворяване на оборския тор”, което ще се реализира в ПИ№163002 в землището на с. Долна Липница, община Павликени – с възложител „два акра” еоод – с. Горна Липница, общ. Павликени/отг. на 25.01.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Път ІІ-44 Севлиево – Габрово (обход на с. Поповци) от км 23+900 до км 25+821 (във връзка с актуализация на технически проект)”, което ще се реализира в землището на с. Поповци, община Габрово – с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ – гр. София    /отг. на 28.01.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна на инвестиционно предложениеза Газоснабдяване на община Габрово”, което ще се реализира от АГРС – Севлиево, находящ се в ПИ 0.638 гр. Севлиево, ЕКАТТЕ 65927, преминава през землища на с. Сенник- ЕКАТТЕ 66216, на с. Горна Росица ЕКАТТЕ 16376 община Севлиево; землища на с. Яворец ЕКАТТЕ 87120, с. Драгановци ЕКАТТЕ 23159, с. Враниловци ЕКАТТЕ 12168, с. Златевци ЕКАТТЕ 30973, с. Поповци  ЕКАТТЕ 57675, с. Янковци ЕКАТТЕ 87432, с. Гарван ЕКАТТЕ 14533, с. Гергини ЕКАТТЕ 14814, община Габрово и гр. Габрово ЕКАТТЕ 14218 – с възложител Ситигаз България ЕАД – гр. София    /отг. на 04.02.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя тръбни кладенци за охлаждане”, което ще се реализира вПИ с идентификатор 57354.300.2076, гр. Полски Тръмбеш – с възложител Олива АД – гр. Кнежа /отг. на 08.02.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Фосфатиране на стоманени детайли”,което ще се реализира в УПИ I, кв. 7, Индустриална зона, гр. Дебелец, общ. Велико Търново ”, – с възложител ТМКО ООД – гр. Дебелец, общ. Велико Търново   /отг. на 08.02.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Капково напояване на 588.90 дка царевица”, което ще се реализира в местност „Ормана“, масив №10 и масив №11 по плана на земеразделяне, в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново – с възложител Красимир Милков  /отг. на 11.02.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Добив на наносни отложения от чашата на язовир „Ал. Стамболийски“ ,което ще се реализира в землище гр. Севлиево- с възложител Валмекс ЕООД – гр. София   /отг. на 12.02.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за хлор с пълначно за варели и бутилки и възел за хлорунищожение до получаване на натриев хипохлорит”, което ще се реализира в УПИ VI, кв. 50 землището на гр. Горна Оряховица – с възложител Континвест ООД – гр. София /отг. на 14.02.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда с обществено предназначение”, което ще се реализира вимот с идентификатор 10447.16.295 в землището на гр. Велико Търново – с възложител Геопланпроект ЕООД – гр. Велико Търново   /отг. на 14.02.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на зоопарк в гр. Габрово с цел изграждане на нови обиталища за животни”, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 14218.77.8 в землището на гр. Габрово – с възложител Община Габрово /отг. на 15.02.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на гробищен парк”, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 57354.36.21 на гр. Полски Тръмбеш- с възложител Община Полски Тръмбеш /отг. на 15.02.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на електроцентрала на биогаз работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции”, което ще се реализира вПИ с идентификатор 81058.429.15, с. Черновръх, общ. Трявна – с възложител Трявна Пауър ООД – гр. София  /отг. на 20.02.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Централа за комбинирано производство на електро и топлинна енергия чрез термична газификация на биомаса и биоразградими фракции с мощност 1000 кВте”, което ще се реализира вПИ № 208003, в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица- с възложител “ТЕРА ТРЕЙД” ЕООД  – гр. Велико Търново /отг. на 20.02.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Газификация на „МАК” АД, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 14218.550.167 на гр. Габрово – с възложител Мак АД – гр. Габрово  /отг. на 27.02.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Проект за укрепване на бреговата ивица от участък 539-ти до 540-ти км от р. Дунав и в рамките на с. Вардим от административната сграда на „Сортови семена” АД (срещу читалището) до лодкостоянката”, което ще се реализира в с. Вардим, община Свищов – с възложител община Свищов     /отг. на 01.03.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Индукционна тиглова пещ за топене на стружки”, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 65927.501.5174 в землището на гр. Севлиево – с възложител Идеал Стандарт Видима АД – гр. Севлиево     /отг. на 07.03.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна в начина на прегрупирането по потоци на отпадъчните води според произхода на замърсяване и тяхното пречистване в ПСОВ“, което ще се реализира в Западна индустриална зона в гр. Свищов – с възложител Свилоза АД – гр. Свищов /отг. на 12.03.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от: излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла (ОМ), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки, черни и цветни метали (ОЧЦМ)”, което ще се реализира в ПИ № 062001 на с. Царевец, община Свищов – с възложител Еко Феникс ЕООД – гр. Свищов      /отг. на 13.03.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна на предназначението на ПИ№017002 и обединяването му с ПИ№017001 с цел разширяване обхвата на извършваните дейности на съществуваща площадка за събиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с отпадъци от: излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)”, ПИ №017001 и ПИ№017002, землище гр. Дебелец ”, което ще се реализира в – с възложител Даниел Петков    /отг. на 13.03.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на канализационна мрежа което ще се реализира по улици “Албена”, “М. Радослав”, “Мир”, “Никола Драганов”, “Пенчо Вакъвчиев”, “Чайковски”, “Славянска”, “Хр. Ботев” в гр. Златарица ”, – с възложител Община Златарица     /отг. на 13.03.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Обект за производство на растителни масла и пакетирани растителни продукти”, което ще се реализира в УПИ V-71, кв. 15, с. Кметовци, община Габрово – с възложител ЕТ “ВЪЗКРЕСЕНИЕ-Мартин Ангелов”, с. Кметовци, общ. Габрово      /отг. на 14.03.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за хранителни стоки” (при обезлесяване), което ще се реализира в ПИ № № 10447.154.40, 10447.154.41, 10447.154.42, 10447.154.43 в землището на гр. Велико Търново – с възложител Ивайло Иванов   /отг. на 14.03.2013 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Увеличаване на параметрите на водовземане от съществуващ шахтов кладенец”, което ще се реализира в УПИ 1081, кв. 153 по плана на гр. Свищов-с възложител Стоманобетон ЕАД – гр. Свищов /отг. на 15.03.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на пункт за разглобяване на излезли от употреба моторни превозни средства – бракувани”, с което ще се реализира в УПИ № XI-55, кв. 167 по плана на гр. Павликени – с възложител Иван Колев  /отг. на 20.03.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Павликени”, което ще се реализира в ПИ№ 000244 в землище с. Бутово, ПИ№ 000283 в землище с. Бутово, ПИ№ 00095 в землище с. Долна Липница, ПИ№ 000049 в землище с. Лесичери, ПИ№ 000047 в землище с. Лесичери, ПИ№ 146001 в землище с. Върбовка, община Павликени – с възложител община Павликени   /отг. на 25.03.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от лешници в землищата на с. Царева Ливада, с. Славейково, с. Длъгня, с. Ганчовец, с. Руня, с. Чуково, с. Маноя, с. Косарка, с. Радовци, с. Янтра, Община Дряново на обща площ от 2549,167 дка” – с възложител Магдалена Кутинчева   /отг. на 26.03.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на биогаз, чрез преработка на селскостопански отпадъци – силаж и животински отпадъци” което ще се реализира в УПИ VII-1498, кв. 154, Индустриална зона, гр. Сухиндол – с възложител БИО ЕНЕРДЖИ БГ ЕООД – гр. Сухиндол    /отг. на 27.03.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на дейността на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, с включване на нови видове отпадъци от НУБА, ЕЕО и отпадъци от опаковки”, което ще се реализира в ПИ 73403.501.2294 на гр. Трявна – с възложител Металинвест ЕООД – гр. София    /отг. на 28.03.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, което ще се реализира в ПИ 65927.501.4131 на гр. Севлиево – с възложител Метагов ЕООД – гр. София    /отг. на 29.03.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към съществуваща ферма за кокошки носачки” което ще се реализира в ПИ №531012 в землището на с. Крамолин, общ. Севлиево – с възложител Еко Инвест- 2008 ЕООД – гр. Габрово   /отг. на 01.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Инсталация за компресиран въздух към завод за маслена екстракция”, което ще се реализира в  УПИ-ІІ, кв. 82 на гр. Полски Тръмбеш – с възложител Олива АД – гр. Кнежа        /отг. на 01.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Отглеждане до 800 бр. овце и изграждане на мандра”, което ще се реализира в ПИ №210004, землище с. Сливовица, община Златарица – с възложител “АГРО-СОЛЕЙ” ООД, с. Водно, общ. Стражица/отг. на 02.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Проект за изменение на схемата на ВиК проводи на територията на кв. 593 и кв. 594 на гр. Велико Търново и частично закриване на проектна улица с ОКОК 8030-8031-8032-8033-8034-8035”– с възложител Община Велико Търново /отг. на 02.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Газопроводно отклонение за „Паралел ООД” гр. Севлиево, което ще се реализира в землището на гр. Севлиево – с възложител Севлиевогаз – 2000 АД – гр. Севлиево     /отг. на 08.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Обществено обслужваща сграда с асфалтов паркинг”, което ще се реализира в местност “Качица”, поземлени имоти 10447.16.211 и 10447.16.431 на гр. Велико Търново – с възложител Мили ООД – гр. Велико Търново   /отг. на 08.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Вътрешна канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение”, което ще се реализира в с. Камен, община Стражица – с възложител Община Стражица     /отг. на 09.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Монтиране на обезмирисителна инсталация за улавяне и третиране на лошомиришещи газове от ВИС 1 и ВИС 2”, което ще се реализира в Западна индустриална зона на гр. Свищов – с възложител Свилоза АД – гр. Свищов  /отг. на 09.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни на площадка №5 със съществуващите мрежи и съоръжения, като част от довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура на площадка №5 на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, което ще се реализира 215.25 м в землище на с. Шереметя, община Велико Търново и 382.88 м в землище на с. Драгижево, община Лясковец – с възложител „Сдружение за чисти селища“ – град Горна Оряховица   /отг. на 09.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на подстанция за връзка с електропреносната мрежа на НЕК”, което ще се реализира в ПИ 65766.418.13, Западна индустриална зона на гр. Свищов ” – с възложител БИО ТЕЦ ЕООД – гр. Свищов   /отг. на 12.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана линия за мокро боядисване”, което ще се реализира в ПИ 65927.501.5187 на гр. Севлиево ” – с възложител АББ България ЕООД – гр. Севлиево   /отг. на 15.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 100 броя крави и сграда за съхранение на растителна и животинска продукция“, което ще се реализира в ПИ 154027, с. Ресен, община Велико Търново – с възложител ЕТ Деница-90- Стефан Липов  – гр. Велико Търново   /отг. на 15.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Добив на баластра от динамичните запаси на р. Росица – до 5000 м3, с местоположение землище с. Лесичери, община Павликени – с възложител ПК Агрострой – гр. Велико Търново  /отг. на 16.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Площадка за събиране и разглобяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)”, което ще се реализира в ПИ 14218.533.132 на гр. Габрово – с възложител Братов Ауто ЕООД – гр. Габрово   /отг. на 18.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Вътрешна канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение”, което ще се реализира в с. Кесарево, община Стражица – с възложител Община Стражица     /отг. на 22.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Вътрешна канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение”, което ще се реализира в с. Сушица, община Стражица – с възложител Община Стражица     /отг. на 22.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник”,  което ще се реализира в имот №133014, землище с. Кметовци, община Габрово – с възложител Мартин Димитров – гр. Габрово   /отг. на 24.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение (шахтов кладенец)”, което ще се реализира в УПИ VI, кв. 50 на гр. Горна Оряховица – с възложител Континвест ООД – гр. София    /отг. на 25.04.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, което ще се реализира в ПИ№023063, местност „Колева ливада“ в землището на гр. Габрово – с възложител Търговска метална компания-ГО ЕООД – гр. Горна Оряховица   /отг. на 29.04.2013 г./

•Съобщение за инвестиционно предложение Станция за пълнене на технически газове”, което ще се реализира в УПИ ХІІ, кв. 245, Източна промишлена зона на гр. Горна Оряховица – с възложител СИАД България ЕООД – гр. София  /отг. на 07.05.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Капково напояване на 765.500 дка царевица”, което ще се реализира в местност „Турски гробища“, масив №24–273.720 дка и масив №25-491.830 дка по плана на земеразделяне, в землището на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш – с възложител Гина Милкова  /отг. на 14.05.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Птицеферма за кокошки-носачки с общ капацитет 39980 места”, което ще се реализира в ПИ№000217 в землището на гр. Дебелец, община Велико Търново – с възложител Калина Широкова  /отг. на 20.05.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „УЧЕБНА БАЗА на ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ”, което ще се реализира в ПИ№119001, местност „Танкова воденица”, землище град Килифарево, община Велико Търново – с възложител ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, гр. Пловдив/отг. на 27.05.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Преустройство на свинарник №24 и №25 в сграда за заплождане и бременни животни и закупуване на оборудване за сьхранение на торовата маса и разпръскването й”, което ще се реализира в ПИ 000158 и 000159, с. Българско Сливово, община Свищов – с възложител Биляна ООД–с. Българско Сливово, община Свищов   /отг. на 27.05.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Система за капково напояване за 106 дка”, което ще се реализира в ПИ №122008, землище с. Царевец, община Свищов – с възложител Кемапул ЕООД – гр. Свищов    /отг. на 30.05.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Учебно – технически център”,което ще се реализира в ПИ 10447.16.130, гр. Велико Търново, местност “Кoзлуджа” – с възложител СБА – гр. София    /отг. на 30.05.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на гробищен парк на село Климентово”, което ще се реализира в имот № 000059 на с. Климентово, общ. Полски Тръмбеш – с възложител община Полски Тръмбеш  /отг. на 05.06.2013 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Реставрация и възстановяване на съществуващи воденици на р. Янтра за водовземане и местна атракция”, което ще се реализира в ПИ №10879.504.1, УПИ VII-226 и УПИ VIII-226 землището на с. Ветринци, община Велико Търново – с възложител ИДАК Екоенергия ООД, с Шемшево, общ. Велико Търново/отг. на 05.06.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване и водосборен басейн за напояване на земеделска земя”, което ще се реализира вимот № 072035 , землище с. Гръблевци, община Габрово – с възложител Николай Ангелов   /отг. на 12.06.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Функционално разположение на оборудване за дегаминг в екстракционен цех”  в Завод за маслена екстракция, което ще се реализира в УПИ-ІІ, кв. 82 на гр. Полски Тръмбеш -с възложител Олива АД – гр. Кнежа        /отг. на 12.06.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Обществено-обслужваща сграда – медицински център и аптека”, което ще се реализира в УПИ III, кв. 73 по регулационния план на гр. Стражица- с възложител ЕТ Маринов-90-Емил Маринов     /отг. на 17.06.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за млекопреработване”, което ще се реализира в ПИ № 136022 в землището на с. Масларево, община Полски Тръмбеш с възложител ЗП Николай Николов /отг. на 19.06.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фамилна ферма за отглеждане на говеда”, което ще се реализира в с местоположение: ПИ №019070 в землището на с. Крамолин, общ. Севлиево – с възложител Божидар Петров    /отг. на 24.06.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на мотел, крайпътно заведение за обществено хранене и паркинг”, което ще се реализира в ПИ№154001 в землището на с. Ганчовец, общ. Дряново- с възложител Петър Манолов      /отг. на 25.06.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Обновяване и реконструкция на градска среда – площад, пешеходна зона и градски парк в гр. Полски Тръмбеш”, което ще се реализира в имоти с  №57354.300.2381, част от имот 57354.300.2574, част от имот №57354.300.2574 и имот №57354.300.2380 на гр. Полски Тръмбеш – с възложител Община Полски Тръмбеш /отг. на 25.06.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Подмяна на покривно покритие на сграда към птицеферма”, което ще се реализира в ПИ№146009  в землището на с. Здравковец, общ. Габрово – с възложител „МАР-КРАФТ“ ООД – гр. София              /отг. на 27.06.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Модернизация на животновъдна ферма – подмяна на технологичното оборудване – хранилни и поилни линии, вентилатори, помпи, мотор за клапи, отоплителна система и управление на климата, агрегат, кофа за леки материали и др. при отглеждане на 25 000 броя пилета”, което ще се реализира в ПИ№№ 132002 и 132005  в землището на с. Малки Вършец, общ. Севлиево – с възложител „Гълъбови ВЕТ“ ООД – с. Малки Вършец, общ. Севлиево              /отг. на 28.06.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Реконструкция и обновяване на оборудването на съществуваща кравеферма за 250 крави”, което ще се реализира в имоти №№ 234007 и 234009 – с. Беброво, Община Елена – с възложител  – ЕТ Екоземеделие – Мария Стоянова с. Първомайци, общ. Горна Оряховица    /отг. на 28.06.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Капково напояване на 470.230 дка царевица”, с местоположение землището на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, местност „Сърница“ – с възложител ЕТ “Краси – Гина Милкова“ – гр. Велико Търново   /отг. на 01.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Капково напояване на 591.373 дка царевица”, с местоположение землищата на с. Радановои с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш” – с възложител “Краси“ ЕООД – гр. Велико Търново    /отг. на 01.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Пpeycmpoйcmвo на съществуваща сграда /бивша плодосушилня/ във ферма за отглеждане на едър рогат добитък, което ще се реализира в ПИ№000987, землището на с. Кръвеник, общ. Севлиево – с възложител Пламен Чернокожев/отг. на 01.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Модернизиране на земеделско стопанство чрез закупуване на оборудване за кравеферма“което ще се реализира в имоти с №110014, 110013, 110012 в землището на с. Плаково, общ. Велико Търново – с възложител ЕТ Поезия- Митко Тончев – гр. Велико Търново /отг. на 01.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Площадка за съхраняване, транспортиране и опаковане на манганов оксид”, което ще се реализира в ПИ№000217 в землището на гр. Дебелец, община Велико Търново – с възложител КРИС БО ЕООД – гр. Варна  /отг. на 01.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Технологичното оборудване  и изграждане на съоръжение за утаяване на оборски тор, тръбно оборудване към торова техника,съоръжения за третиране на тор, фуражни съоръжения и др. за отглеждане на 130 крави”, което ще се реализира в имот с №142013,  в землището на с. Морава, общ. Свищов – с възложител Милко Василев         /отг. на 01.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Административно-търговски комплекс”, което ще се реализира в ПИ№129001 в землището на гр. Елена – с възложител Борис Симеонов  /отг. на 01.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Подмяна на технологичното оборудване за доене /централен млекопровод/, телескопичен колесен товарач и работни инструменти за колесни товарачи за отглеждане на 30 крави“, което ще се реализира в ПИ№302015 в землището на с. Ореш, общ. Свищов – с възложител ЗП-Чудомир Митев        /отг. на 01.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Подмяна на технологичното оборудване за доене /централен млекопровод/, за почистване на торова маса, оборна поилка, включително тръбен клапан за отглеждане на 50 крави ”, което ще се реализира в УПИ I -505, кв. 65 в землището на с. Бериево, общ. Севлиево – с възложител Марти 1999 ЕООД – гр. Троян        /отг. на 01.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Подмяна на технологичното оборудване – централен млекопровод и торов скрепер с хидравлична настройка за отглеждане на 145 крави”, което ще се реализира в УПИ V, кв. 103 в землището на с. Върбица, общ. Горна Оряховица – с възложител ЕТ „Хаджията – Фатме Хасанова“ – с. Върбица, общ. Горна Оряховица           /отг. на 01.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Модернизиране на земеделските стопанства – кравеферма“, което ще се реализира в с. Никюп, общ. Велико Търново – с възложител ЗП-Красимир Минчев – гр. Свищов /отг. на 01.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Закукуване на земеделска техника за животновъдна ферма”, което ще се реализира в обор №54 в кв. ІV икв. V в землището на с. Ловнидол, общ.Севлиево- с възложител ЕТ Деметра- Христо Иванов – гр. Севлиево /отг. на 05.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Закупуване на земеделска техника за животновъдна ферма”, което ще се реализира в ПИ№000472 в землището на с. Поликраище, общ. Горна Оряховица – с възложител Катани ООД – гр. Велико Търново     /отг. на 08.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Закупуване на техника и оборудванес цел подобряване и модернизиране на производствения процес в кравеферма”, което ще се реализира в ПИ№202209 в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец – с възложител ЧЗП Иван Първанов – на с. Джулюница, общ. Лясковец    /отг. на 09.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна на местоположението на площадка, определена за изграждане на инсталация за третиране на опасни болнични отпадъци (инсенератор)“ в УПИ V, кв. 153 „за производствени дейности” на град Павликени, с възложител Рубитерм ООД – гр. София      /отг. на 09.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Жилищна сграда  и кравеферма за 80 броя крави, състояща се от селскостопанска сграда и сеновал”, което ще се реализира в ПИ№035009 в землището на с. Водолей, община Велико Търново – с възложител Пламен Маринов                            /отг. на 09.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение Подмяна на газова горелка с нова работеща на гориво-въглища”, което ще се реализира на територията на Цех 2 към инсталация за производство на тухли в с. Бутово, община Павликени, с възложител Бъдеще Бутово ЕАД – с. Бутово, общ. Павликени          /отг. на 16.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на речно водовземно съоръжение на р. Студена”, което ще се реализира вимоти 65766.239.1, 65766.923.8, 65766.923.11, 65766.923.12, 65766.923.13, 65766.238.14, 65766.923.15, 65766.923.16, 65766.923.17, местност „Совата“ в землището на гр. Свищов – с възложител Совата ЕАД – гр. Севлиево    /отг. на 18.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Преустройство и реконструкция на съществуващ трафопост към завод за маслена екстракция в УПИ ІІ , кв.82 по ПУП /ЗРП/ на гр.П.Тръмбеш собственост на „Олива“ АД“;

 „Изграждане на задънена улица към портал на УПИ II, квартал 82 между от252и от309-по ул.“Александър Стамболийски“-“Пътна връзка с Път ІІІ-502-П.Тръмбеш-Обединение“ при км.1+287-ляво на територията на Община П.Тръмбеш по плана на град Полски Тръмбеш”;

Уширяване на съществуващ портал в УПИ ІІ, кв.82-по ул.“Индустриална“ – на Път ІІІ-502-П.Тръмбеш-Обединение при км.1+495-ляво на територията на Община П.Тръмбеш по плана на гр.П.Тръмбеш“  към завод за маслена екстракция в УПИ-ІІ, кв. 82 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш– с възложител Олива АД – гр. Кнежа /отг. на 25.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, фотоволтаична ел. централа за собствени нужди и трафопост”, което ще се реализира в ПИ 14218.503.622 и ПИ 14218.503.624 на гр. Габрово – с възложител Плодпродукт ЕООД– гр. Габрово   /отг. на 26.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение Обособяване на площадка за разкомплектоване на автомобили”, което ще се реализира в ПИ 10447.516.56.1.21 на гр. Велико Търново- с възложител ЕТ Еню Павлов-95 – гр. Велико Търново    /отг. на 26.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане на специализиран малък обект за дестилиране, независима малка пивоварна, склад за материали за дестилация и навес за дървав част от съществуващ склад”, което ще се реализира в ПИ 14218.870.1 на гр. Габрово – с възложител Лъкистрой-2011 ЕООД – гр. Габрово /отг. на 31.07.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Капково напояване на 208.470 дка царевица”, което ще се реализира в местност „Сърница“, масив №4 по плана за земеразделяне, в землището на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш- с възложител Евроагроимпекс ЕООД – гр. Велико Търново /отг. на 05.08.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на обслужващи силози към завод за преработка на растителни масла и проект за реконструкция на част на силози за шрот в зона за пелетизация на шрот и люспа към Завод за маслена екстракция“, което ще се реализира в УПИ-ІІ, кв. 82 на гр. Полски Тръмбеш -с възложител Олива АД – гр. Кнежа        /отг. на 07.08.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Добив на баластра и производство на строителни материали (пясък и филц)-подземни богатства от находище „Попенец”,  с местоположение в землищата на с. Козаревец, общ. Лясковец и с. Писарево, общ. Горна Оряховица- с възложител Аркусстрой ЕАД – гр. Лясковец/отг. на 09.08.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Площадка за съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и оловни акумулаторни батерии”, което ще се реализира в УПИ ІІ, ІV и V, кв. 156 по плана на гр. Павликени – с възложител Пав Метал ЕООД – гр. Павликени     /отг. на 20.08.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Инсталация за интегрирано третиране и оползотворяване на производствени отпадъци”, което ще се реализира в Западна индустриална зона гр. Свищов- с възложител Свилоза АД – гр. Свищов /отг. на 16.08.2013 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ-Ветринци”, което ще се реализира в землището на с. Ветринци, община Велико Търново с географски координати (координатна система 1970 г) на точката на водовземане: Х-4 668 627, У-9 438 380 – с възложител ИДАК Екоенергия ООД, с Шемшево, общ. Велико Търново          /отг. на 02.09.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение Проект за инсталиране на парен котел за производство на топлинна енергия на база биомаса в  Топлофикация – ГабровоЕАД, което ще се реализира в имот 14218.502.428 – с възложител Топлофикация Габрово ЕАД – гр. Габрово   /отг. на 04.09.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на дейността на площадка затърговска дейност с отпадъци от опаковки – хартия, стъкло, пластмаса, дървесни опаковки, събиране, временно съхранение и предварително третиране – механично сепариране и балиране  на отпадъци от опаковки / хартия, стъкло, пластмаса, дървесни опаковки/  и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали с дейностите събиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла (ОМ), излезли от употреба гуми (ИУГ) и обособяване на площадка за третиране на битови отпадъци – сепариране на смесени битови отпадъци”, което ще се реализира в УПИ L„за инженерно-техническа инфраструктура”, кв. 570 по регулационния план на гр. Велико Търново – с възложител Еко Феникс ЕООД – гр. Свищов          /отг. на 09.09.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение Обособяване на център за предварителна обработка (разглобяване) на ИУМПС и продажба на части за повторна употреба, което ще се реализира в ПИ№035019 в землището на гр. Дебелец, община Велико Търново- с възложител Марта-2013 ЕООД – гр. Велико Търново/отг. на 16.09.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Депо за неопасни промишлени отпадъци. Изграждане на клетки за сухо депониране”, което ще се реализирав ПИ 4218.502.16  на гр. Габрово – с възложител Топлофикация Габрово ЕАД – гр. Габрово   /отг. на 02.10.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за монтиране на турбина във ВЕЦ „Каломен”, което ще се реализирав ПИ № 000047  на с. Каломен, общ. Дряново – с възложител Станчо Хаджидимитров АД  – гр. София   /отг. на 07.10.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Монтиране на вана за съхранение на мляко”, което ще се реализирав ПИ № 107032  на с. Стефан Стамболово, общ. Полски Тръмбеш – с възложител Градина – 2007 ЕООД – с. Стефан Стамболово, общ. Полски Тръмбеш   /отг. на 09.10.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на нов обор за до 750 свине майки и до 2000 прасета за угояване” което ще се реализира в ПИ№000159 в землището на с. Българско Сливово, община Свищов – с възложител Биляна ООД–с. Българско Сливово, община Свищов      /отг. на 15.10.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Преустройство на гараж в склад за търговия на едро с препарати за растителна защита, което ще се реализира в в ПИ№150013 в землището на с. Алеково, община Свищов – с възложител Агроблок ЕООД – гр. Горна Оряховица   /отг. на 16.10.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Доилна инсталация за 100 броя крави”,което ще се реализира в ПИ№213017 в землището на гр. Елена – с възложител ЗП Веселин Иванов /отг. на 05.11.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Реконструкция, надграждане и частична рекултивация на съществуващо депо за неопасни отпадъци (сгуроотвал)”, което ще се реализира в ПИ №000149 (действащ сгуроотвал), в землището на гр. Горна Оряховица – с възложител Захарни заводи АД – гр. Горна Оряховица    /отг. на 06.11.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение„Закупуване и монтиране на линия за отливане на керамични изделия под високо налягане“,  което ще се реализира в ПИ с идентификатор 65927.505.191 в землището на гр. Севлиево – с възложител Идеал стандарт Видима АД – гр. Севлиево   /отг. на 06.11.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение Закупуване и монтаж на оборудване и машини за изпълнение на Нитратна директива за опазване на водите от замърсяване от земеделски източници, доилна техника и техника за модернизиране на стопанството, което ще се реализира в ПИ №062002 в землището на с. Резач, общ. Златарица- с възложител Байрям Османов  . на 08.11.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение Смяна на предназначение на земеделска земя в кравеферма, което ще се реализира в ПИ №061008 и ПИ №061014в с. Богатово, общ. Севлиево – с възложител Иван Иванов      /отг. на 11.11.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на птицеферма за отглеждане на бройлери от 4000 на 8000 броя.” което ще се реализира в ПИ № 012106, землище на с. Източник, кметство Жълтеш, общ.Габрово- с възложител ЕТ Ярослав Христов – гр. Габрово/отг. на 11.11.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение Смяна на предназначение на сгради в кравеферма”, което ще се реализира в ПИ № 233001 и ПИ №233041в с. Беброво, общ. Елена- с възложител Елвайс ЕООД – гр. Елена    /отг. на 11.11.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на електроeнергия чрез индиректно използване на биомаса от растителен и животински произход с мощност до 250 kW”, което ще се реализира в кв. 81, УПИ I и УПИ II по плана на с. Горна Липница, общ. Павликени- с възложител Борко ЕООД – гр. Велико Търново   /отг. на 11.11.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение Реконструкция и модернизация на кравеферма“, което ще се реализира в ПИ №234009 и ПИ №234007 в землището на с. Беброво, общ. Елена – с възложител ЕТ „Земеделие- Мария Стоянова“ – с. Първомайци, общ. Горна Оряховица   /отг. на 12.11.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Топлоснабдяване на гр. Свищов” с което ще се реализира в имоти в регулационните граници на гр. Свищов- с възложител ТЕЦ Свилоза АД – гр. София   /отг. на 18.11.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение Промяна начин на трайно ползване на земеделска земя от гори и храсти в пасище, мера, което ще се реализира в ПИ №14218.278.113, местност Ливадата, гр. Габрово – с възложител Лъчезар Дойков    /отг. на 18.11.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане   на лодкостоянка“, което ще се реализира в УПИ-VІ, кв.68 по плана с.Вардим, община Свищов – с възложител община Свищов /отг. на 21.11.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение Станция за обезвреждане на медицински отпадъци“, което ще се реализира в ПИ 14218.515.124.13 на гр. Габрово- с възложител Праймус Трейдинг Къмпани ЕООД – гр. Габрово  /отг. на 21.11.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Приобщаване на имоти към терен за обществено обслужване“, което ще се реализира в ПИ 091018, ПИ 091063, ПИ 091064, ПИ 091087 в землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново – с възложител ЕТ Румяна Хинкова – гр. Велико Търново  /отг. на 25.11.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на обект за производство на зеленчукови консерви”, който ще се реализира в УПИ VІ-1246, кв. 136 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица- с възложител Калоян-2013 ЕООД – с. Поликраище, общ. Горна Оряховица  /отг. на 26.11.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали; събиране и разглобяване на ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО;излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки (хартия, стъкло, пластмаса)”, което ще се реализира в УПИ ХV, кв. 70 по ПУП на гр. Стражица – с възложител Си Метал ЕООД – гр. Трявна   /отг. на 26.11.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение Реконструкция и модернизация на част от съществуващи производствени цехове на Корадо – България АД, което ще се реализира в УПИ III, кв. 164А, гр. Стражица – с възложител Корадо България АД – гр. Стражица     /отг. на 28.11.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение Удълбочаване на тръбен кладенец в комплекс „Бряста”, което ще се реализира в ПИ№000665, землището на гр. Дебелец, община Велико Търново” – с възложител Ивиком ООД – гр. София       /отг. на 02.12.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води“,  което ще се реализира в имот УПИ XXII-18, кв. 570 по плана на град Велико Търново – с възложител Либра ЕАД – гр. София        /отг. на 02.12.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Сондажен кладенец за други цели за нуждите на фирмата за замразяване на плодове и зеленчуци“, което ще се реализира в ПИ №10447.502.305 на гр. Велико Търново, местност “Качица” или УПИ XXII, кв. 17 по регулационният план, гр. Велико Търново- с възложител Екоплод – БГ, ЕООД – гр. Велико Търново/отг. на 02.12.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец към цех за тревни фуражи“, което ще се реализира в ПИ№203016 в землището на с. Патреш, Община Павликени – с възложител Агровип ООД – гр. Варна /отг. на 02.12.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Увеличаване на общият брой птици на птицекомбинат с още 39 260 бр.“, което ще се реализира в ПИ № 000055, местност “Под борушка гора”, в землище на с. Поликраище, общ. Горна Оряховица – с възложител Консорциум агробизнес АД  – гр. София /отг. на 11.12.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на улица и водопровод о.т. 264А до о.т.243Е“, което ще се реализира в ПИ№ 57354.300.460 в землището на с. Климентово, Община Полски Тръмбеш – с възложител Община Полски Тръмбеш /отг. на 16.12.2013 г./

• Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на биогаз“, което ще се реализира в ПИ№000771, ПИ№000802, ПИ№000803 землище с. Сенник, общ. Севлиево – с възложител ПрогресстройЕООД – гр. Севлиево /отг. на 17.12.2013 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015