1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщения във връзка с чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС

2021 година

 

1. ИП за „Инсталация за производство на компост в поземлен имот с идентификатор 63673.59.7, 63673.59.15, 63673.59.16 и 63673.59.17 по КК и КР на с. Ряховците, Община Севлиево, Област Габрово„, с възложител „Интер Еко“ ЕООД Искане за преценка; Приложение № 2 /06.01.2021 г./

2. ИП за „Изграждане на паркинг в кв. „Митко Палаузов“, гр. Севлиево, с възложител Община Севлиево Искане за преценка; Приложение № 2 /07.01.2021 г./

3. ИП за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение (R13) и третиране (сотиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), което ще се реализира в имоти с идентификатор 16359.513.14 по КК и КР на гр. Горна Оряховица“, с възложител „Пимк Рециклинг“ ЕООД Искане за преценка; Приложение № 2 /07.01.2021 г./

4. ИП за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение (R13) и третиране (сотиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), което ще се реализира в имоти с идентификатор 16359.512.72.1 по КК и КР на гр. Горна Оряховица“, с възложител „Пимк Рециклинг“ ЕООД Искане за преценка; Приложение № 2 /07.01.2021 г./

5. ИП за „Изграждане на два броя тръбни кладенци за захранване на поливна система и автомивка в ПИ с идентификатор 36837.91.12 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново“ с възложител ЕТ „РУМЯНА ХИНКОВА“ Искане за преценка; Приложение №2 /11.01.2021 г./

6. ИП за „Ритейл парк Горна Оряховица – магазини с подземен гараж, УПИ I, кв. 6 по плана на район Север, гр. Горна Оряховица“ с възложител „Новотехпром“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /13.01.2021 г./

7. ИП за „Изграждане на паркинги като част от дейностите за социализация и ревитализация на фрагменти от регионален етнографски музей на открито „ЕТЪР“ гр. Габрово”, с възложител Община Габрово Искане за преценка; Приложение №2; Ситуационно решение /15.01.2021 г./

8. ИП за „Въвеждане в експлоатация на експеритементален биореактор“, което ще се реализира в УПИ XV-422, кв. 45 по плана на с. Яворец, общ. Габрово, с възложител „Ледър Арт“  ООД Искане за преценка; Приложение №2; /26.01.2021 г./

9. ИП за „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на текстилни изделия в сграда, находяща се в поземлен имот №087095, местност „Бончева Лъка“, по КВС в землището на с. Поповци, община Габрово“, с възложител „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД   Искане за преценка; Приложение №2; /03.02.2021 г./

10. ИП за „Изграждане на обект за производство на млечни продукти, чрез разширяване на съществуваща стопанска постройка в ПИ и идентификатор 70295.202.17 по КК и КР на гр. Сухиндол”, с възложител Валлета милк“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /19.02.2021 г./

11. ИП за „Изграждане на фотоволтаичeн парк с инсталирана мощност от 4935 kWp”, с възложител П. Бангеев Искане за преценка; Приложение №2 /26.02.2021 г./

12. ИП за „Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 23217.251.571, местност „Моравито“, с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с предвидена инсталирана мощност 15 Mwp”, с възложител „Аркус Армако Енерджи“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /04.03.2021 г./

13. ИП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда /столова с кухня/ в цех за полуготови и готови храни с разширение” находяща се в УПИ XVIII, кв. 241, гр. Горна  Оряховица, с възложител „Дани и Никол Пловдив“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /10.03.2021 г./

14. ИП за „Обособяване на кланичен пункт с транжорна и малка мандра в част от съществуваща сграда с производствено предназначение“ с местоположение – УПИ IX-2297, кв.113 по плана на гр.Трявна, съответстващ на ПИ с идентификатор 73403.501.2297 по КК и КР на гр.Трявна” , с възложител „Мелиста“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /11.03.2021 г./

15. ИП за „Изработване на частично изменение на плановете за регулация и застрояване за УПИ XIII-1319 в кв. 138 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица за установяване на конкретно предназначение „за търговия и безвредни производствени дейности“ и изграждане на обект за консервиране на гъби и други зеленчуци, и фирмен магазин“, с възложител Ивайло Койчев Искане за преценка; Приложение №2 /31.03.2021 г./

16. ИП за „Промяна в количеството на биомасата в смесено гориво и начина на подаването му за изгаряне на в ПГ1 и ПГ3 към ТЕЦ при „Захрани заводи“ АД гр. Горна Оряховица“ с местоположение имот с идентификатор ПИ 16359.511.140  по КК и КР на гр. Горна Оряховица, с възложител „Захарни заводи“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /08.04.2021 г./

17. ИП за „Изработване на частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР и ПЗ) за смяна предназначението на ПИ с идентификатори 44793.143.21 и 44793.143.22 и обединяването им с ПИ с идентификатор 44793.143.68 в един нов имот „За производствени и складови дейности“ с цел разширение на съществуващата производствено – склaдова база и изграждане на нова сграда за месодобив от свине, местност „Клена“, гр. Лясковец“, с възложител „СИД“ АД Приложение №2 /09.04.2021 г. /

18. ИП за „Реконструкция на съществуваща локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) за отпадъчни води на предприятие за преработка на сурово мляко в УПИ II, кв. 100 по ПУП на гр. Елена“, с възложител „Би Си Си Хандел“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /09.04.2021 г./

19. ИП за „Изграждане на фотоволтаични централи с обща мощност 4,5 MW в ПИ с идентификатори 32055.408.19 и 32055.408.20 по КК и КР на с. Иванивановци, община Елена”, с възложител „Сънотех Солар Проджект 6“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /28.04.2021 г./

20. ИП за „Консервационно-реставрационни работи, експониране и социализиране на недвижима културна ценност – Средновековна крепост „Калето“ (до Пристанището), с категория „национално значение“. Благоустрояване на градската жизнена среда в местата за обществено ползване – парк „Калето“, гр. Свищов”, с възложител Община Свищов Искане за преценка; Приложение №2 /10.05.2021 г./

21. ИП за „Обособяване на площадка за преработване, пречистване и компостиране на животински екскременти и производство на органични торове”, с възложител „Органик Инвест България“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /13.05.2021 г./

 

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания