1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщения във връзка с чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС

2021 година

 

1. ИП за „Инсталация за производство на компост в поземлен имот с идентификатор 63673.59.7, 63673.59.15, 63673.59.16 и 63673.59.17 по КК и КР на с. Ряховците, Община Севлиево, Област Габрово„, с възложител „Интер Еко“ ЕООД Искане за преценка; Приложение № 2 /06.01.2021 г./

2. ИП за „Изграждане на паркинг в кв. „Митко Палаузов“, гр. Севлиево, с възложител Община Севлиево Искане за преценка; Приложение № 2 /07.01.2021 г./

3. ИП за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение (R13) и третиране (сотиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), което ще се реализира в имоти с идентификатор 16359.513.14 по КК и КР на гр. Горна Оряховица“, с възложител „Пимк Рециклинг“ ЕООД Искане за преценка; Приложение № 2 /07.01.2021 г./

4. ИП за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение (R13) и третиране (сотиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), което ще се реализира в имоти с идентификатор 16359.512.72.1 по КК и КР на гр. Горна Оряховица“, с възложител „Пимк Рециклинг“ ЕООД Искане за преценка; Приложение № 2 /07.01.2021 г./

5. ИП за „Изграждане на два броя тръбни кладенци за захранване на поливна система и автомивка в ПИ с идентификатор 36837.91.12 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново“ с възложител ЕТ „РУМЯНА ХИНКОВА“ Искане за преценка; Приложение №2 /11.01.2021 г./

6. ИП за „Ритейл парк Горна Оряховица – магазини с подземен гараж, УПИ I, кв. 6 по плана на район Север, гр. Горна Оряховица“ с възложител „Новотехпром“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /13.01.2021 г./

7. ИП за „Изграждане на паркинги като част от дейностите за социализация и ревитализация на фрагменти от регионален етнографски музей на открито „ЕТЪР“ гр. Габрово”, с възложител Община Габрово Искане за преценка; Приложение №2; Ситуационно решение /15.01.2021 г./

8. ИП за „Въвеждане в експлоатация на експеритементален биореактор“, което ще се реализира в УПИ XV-422, кв. 45 по плана на с. Яворец, общ. Габрово, с възложител „Ледър Арт“  ООД Искане за преценка; Приложение №2; /26.01.2021 г./

9. ИП за „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на текстилни изделия в сграда, находяща се в поземлен имот №087095, местност „Бончева Лъка“, по КВС в землището на с. Поповци, община Габрово“, с възложител „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД   Искане за преценка; Приложение №2; /03.02.2021 г./

10. ИП за „Изграждане на обект за производство на млечни продукти, чрез разширяване на съществуваща стопанска постройка в ПИ и идентификатор 70295.202.17 по КК и КР на гр. Сухиндол”, с възложител Валлета милк“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /19.02.2021 г./

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания