1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщения във връзка с чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС

2021 година

 

1. ИП за „Инсталация за производство на компост в поземлен имот с идентификатор 63673.59.7, 63673.59.15, 63673.59.16 и 63673.59.17 по КК и КР на с. Ряховците, Община Севлиево, Област Габрово„, с възложител „Интер Еко“ ЕООД Искане за преценка; Приложение № 2 /06.01.2021 г./

2. ИП за „Изграждане на паркинг в кв. „Митко Палаузов“, гр. Севлиево, с възложител Община Севлиево Искане за преценка; Приложение № 2 /07.01.2021 г./

3. ИП за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение (R13) и третиране (сотиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), което ще се реализира в имоти с идентификатор 16359.513.14 по КК и КР на гр. Горна Оряховица“, с възложител „Пимк Рециклинг“ ЕООД Искане за преценка; Приложение № 2 /07.01.2021 г./

4. ИП за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение (R13) и третиране (сотиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), което ще се реализира в имоти с идентификатор 16359.512.72.1 по КК и КР на гр. Горна Оряховица“, с възложител „Пимк Рециклинг“ ЕООД Искане за преценка; Приложение № 2 /07.01.2021 г./

5. ИП за „Изграждане на два броя тръбни кладенци за захранване на поливна система и автомивка в ПИ с идентификатор 36837.91.12 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново“ с възложител ЕТ „РУМЯНА ХИНКОВА“ Искане за преценка; Приложение №2 /11.01.2021 г./

6. ИП за „Ритейл парк Горна Оряховица – магазини с подземен гараж, УПИ I, кв. 6 по плана на район Север, гр. Горна Оряховица“ с възложител „Новотехпром“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /13.01.2021 г./

7. ИП за „Изграждане на паркинги като част от дейностите за социализация и ревитализация на фрагменти от регионален етнографски музей на открито „ЕТЪР“ гр. Габрово”, с възложител Община Габрово Искане за преценка; Приложение №2; Ситуационно решение /15.01.2021 г./

8. ИП за „Въвеждане в експлоатация на експеритементален биореактор“, което ще се реализира в УПИ XV-422, кв. 45 по плана на с. Яворец, общ. Габрово, с възложител „Ледър Арт“  ООД Искане за преценка; Приложение №2; /26.01.2021 г./

9. ИП за „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на текстилни изделия в сграда, находяща се в поземлен имот №087095, местност „Бончева Лъка“, по КВС в землището на с. Поповци, община Габрово“, с възложител „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД   Искане за преценка; Приложение №2; /03.02.2021 г./

10. ИП за „Изграждане на обект за производство на млечни продукти, чрез разширяване на съществуваща стопанска постройка в ПИ и идентификатор 70295.202.17 по КК и КР на гр. Сухиндол”, с възложител Валлета милк“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /19.02.2021 г./

11. ИП за „Изграждане на фотоволтаичeн парк с инсталирана мощност от 4935 kWp”, с възложител П. Бангеев Искане за преценка; Приложение №2 /26.02.2021 г./

12. ИП за „Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 23217.251.571, местност „Моравито“, с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с предвидена инсталирана мощност 15 Mwp”, с възложител „Аркус Армако Енерджи“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /04.03.2021 г./

13. ИП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда /столова с кухня/ в цех за полуготови и готови храни с разширение” находяща се в УПИ XVIII, кв. 241, гр. Горна  Оряховица, с възложител „Дани и Никол Пловдив“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /10.03.2021 г./

14. ИП за „Обособяване на кланичен пункт с транжорна и малка мандра в част от съществуваща сграда с производствено предназначение“ с местоположение – УПИ IX-2297, кв.113 по плана на гр.Трявна, съответстващ на ПИ с идентификатор 73403.501.2297 по КК и КР на гр.Трявна” , с възложител „Мелиста“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /11.03.2021 г./

15. ИП за „Изработване на частично изменение на плановете за регулация и застрояване за УПИ XIII-1319 в кв. 138 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица за установяване на конкретно предназначение „за търговия и безвредни производствени дейности“ и изграждане на обект за консервиране на гъби и други зеленчуци, и фирмен магазин“, с възложител Ивайло Койчев Искане за преценка; Приложение №2 /31.03.2021 г./

16. ИП за „Промяна в количеството на биомасата в смесено гориво и начина на подаването му за изгаряне на в ПГ1 и ПГ3 към ТЕЦ при „Захрани заводи“ АД гр. Горна Оряховица“ с местоположение имот с идентификатор ПИ 16359.511.140  по КК и КР на гр. Горна Оряховица, с възложител „Захарни заводи“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /08.04.2021 г./

17. ИП за „Изработване на частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР и ПЗ) за смяна предназначението на ПИ с идентификатори 44793.143.21 и 44793.143.22 и обединяването им с ПИ с идентификатор 44793.143.68 в един нов имот „За производствени и складови дейности“ с цел разширение на съществуващата производствено – склaдова база и изграждане на нова сграда за месодобив от свине, местност „Клена“, гр. Лясковец“, с възложител „СИД“ АД Приложение №2 /09.04.2021 г. /

18. ИП за „Реконструкция на съществуваща локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) за отпадъчни води на предприятие за преработка на сурово мляко в УПИ II, кв. 100 по ПУП на гр. Елена“, с възложител „Би Си Си Хандел“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /09.04.2021 г./

19. ИП за „Изграждане на фотоволтаични централи с обща мощност 4,5 MW в ПИ с идентификатори 32055.408.19 и 32055.408.20 по КК и КР на с. Иванивановци, община Елена”, с възложител „Сънотех Солар Проджект 6“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /28.04.2021 г./

20. ИП за „Консервационно-реставрационни работи, експониране и социализиране на недвижима културна ценност – Средновековна крепост „Калето“ (до Пристанището), с категория „национално значение“. Благоустрояване на градската жизнена среда в местата за обществено ползване – парк „Калето“, гр. Свищов”, с възложител Община Свищов Искане за преценка; Приложение №2 /10.05.2021 г./

21. ИП за „Обособяване на площадка за преработване, пречистване и компостиране на животински екскременти и производство на органични торове”, с възложител „Органик Инвест България“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2  Допълнено Приложение №2/13.05.2021 г.//01.12.2021/

22. ИП за „Разширение на птицекланица”, с възложител „Булфудс Експорт“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /14.05.2021 г./

23. ИП за „Напояване чрез дъждуване на 1715 дка земеделски площи в землището на с. Павел, община Полски Тръмбеш”, с възложител „Агро Бул Инвест“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /17.05.2021 г./

24. ИП за „Интензивно отглеждане на риба в садкови съоръжения“, което ще се реализира в язовир „Крамолин“, разположен в имот №000247, в землището на с. Крамолин, община Севлиево“, с възложител „Иван Зюмбилски 2020“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /26.05.2021 г./

25. ИП за Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, обособени позиции: по обособена позиция №5“: „Изграждане на буферен паркинг френкхисар“, с възложител Община Велико Търново“, с възложител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД Искане за преценка; Приложение №2 ; Доп. приложение /09.06.2021 г., 14.07.2021/

26. ИП за „Сграда за търговска дейност с три магазина за промишлени стоки в УПИ XXIV, кв.25 по плана на гр.Севлиево, Община Севлиево“, с възложител „Лъки Строй  2011“ ЕАД Искане за преценка; Приложение №2 /15.06.2021 г./

27. ИП за „Доставка и монтаж на 2 броя пречиствателни съоръжения в рамките на РЕМО „Етър“, с възложител Община Габрово Искане за преценка;  Приложение №2 /21.06.2021 г./

28. ИП за „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с проект за изграждане и оборудване на кланичен пункт за едри преживни животни по Наредба №4 от 15.07.2014 г. на Министерство на земеделието и храните към съществуващ краварник в село Батак, община Павликени, област Велико Търново“, с възложител „Екрос – Г“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /22.06.2021 г./

29. ИП за „Водовземане от язовир „Белчев дол“ с цел напояване на насаждения от ягоди, малини, къпини и домати в ПИ с идентификатори 57675.22.47, 57675.22.48, 57675.22.20, 57675.22.14 и 57675.22.39 по КК и КР на с. Поповци, община Габрово“, с възложител ЗП Стоян Стоянов Приложение №2 /23.06.2021 г./

30. ИП за „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1 MW“ с местоположение – имот с идентификатор 65927.501.5188 по КК и КР на гр. Севлиево“, с възложител „ЕМКА“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /24.06.2021 г./

31. ИП за „Изграждане на кладенец с бетонни пръстени или тръбна инсталация за битови нужди в ПИ с идентификатор 43253.226.31 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с. Леденик, община Велико Търново“, с възложител Емилиян Маринов Приложение №2 /01.07.2021 г./

32. ИП за „Изграждане на система за капково напояване в лозови масиви, находящи се в землищата на селата Пчелище и Церова кория, община Велико Търново“, с възложител „Капински“ ЕООД Приложение №2 /05.07.2021 г./

33. ИП за „Изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за водовземане от подземни води“, с възложител „Идеал Стандарт – Видима“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /05.07.2021 г./

34. ИП за „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици и алевролити) от находище „ИДИЛЕВО” през оставащият срок на концесията, в землището на с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово“, с възложител „Имвар“ООД Искане за преценка; Приложение №2 /05.07.2021 г./

35. ИП за „Извършване на  дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителени обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на Област Велико Търново и Област Габрово“, с възложител „Променергомонтаж“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /08.07.2021 г./

36. ИП за „Изграждане на шахтов кладенец за водовземане на подземни води в ПИ с идентификатор 49028.91.36 с цел напояване на зеленчукови култури в землището на с. Морава, община Свищов“, с възложител „Кемапул“ ЕООД Приложение №2 /12.07.2021 г./

37. ИП за „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с идентификатори 36837.69.1, 36837.69.19, 36837.70.1, 36837.71.7, 36837.72.5 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново“, с възложител „Лозенска лоза“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /20.07.2021 г./

38. ИП за „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с идентификатор 00583.45.1 по КК и КР на с. Арбанаси, община Велико Търново“, с възложител „Новите лозя“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /20.07.2021 г./

39. ИП за „Обособяване на цех за прахово боядисване на метални елементи – алуминиеви профили в част от съществуващ Цех за алуминиева дограма“ в УПИ  XXVI – 16, кв.571а по плана на гр. В.Търново“, с възложител „АЛУМИНА ЕЛИТ 2003“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /20.07.2021 г./ Допълнено Приложение №2

40. ИП за „Обект за производство на сурово сушени продукти от нераздробени меса от двукопитни животни в поземлен имот с идентификатор 27190.208.52 по КК и КР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Билтранс – Велев“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /28.07.2021 г./

41. ИП за „Добив на строителни материали (варовици) от находище „Шереметя – Север“ в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново“ , с възложител Пътни строежи – Велико Търново“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /30.07.2021 г./ Допълнителна информация 21.09.2021; Допълнителна информация 15.04.2022; Допълнителна информация 01.09.2022

42. ИП за „Изграждане на воден обект с цел отглеждане на аквакултури и спортен риболов“, което ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори: 14218.473.2; 14218.473.3; 14218.473.8; 14218.473.9; 14218.473.10; 14218.473.11;  14218.261.55; 14218.261.119 по КК на гр. Габрово и УПИ II-127а и УПИ III-127, кв.14а по плана на с. Трънито, община Габрово (съответстващи на ПИ с идентификатори 73290.615.413 и 73290.615.304 по КК на с. Трънито, община Габрово), с възложител „ВОДЕНИЦАТА 76“ ЕООД Приложение №2 /02.08.2021 г./

43. „Частичен ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ за поземлени имоти с идентификатори: ПИ №03798.65.58, ПИ №03798.65.59, ПИ №03798.65.66, ПИ №03798.65.67, ПИ №03798.65.71, ПИ №03798.65.73 и част от ПИ №03798.65.77 по КККР на с. Беляковец с ЕКАТТЕ 03798 с цел обособяване на територията за обект „Гробищен парк – Велико Търново – Разширение“, с възложител Община Велико Търново Искане за преценка; Приложение №2 /13.08.2021 г./

44. „Модернизация на кравеферма чрез изграждане на нов автоматизиран обор за млечни крави с обособен доилен център“, с възложител „Еко-Бул“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /16.08.2021 г./

45. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа  с мощност до 5 MWh в ПИ кв. 1 по ПУП на село Янтра, община Горна Оряховица“, с възложител „СЪН ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /20.08.2021 г./

46. ИП за „Напояване чрез дъждуване на 1130 дка земеделски площи и 220 дка пасища в землището на с. Балван, община Велико Търново“, с възложител „ЕКРОС – Г“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /20.08.2021 г./

47. ИП за Промяна на технoлогията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация“ – Д15, 15а, Д19, 19а (сграда 02; 03/ГБЧ – 15, 15а, 19,19а) в Цех за производство на закъснителни елементи за артилерийски боеприпаси“, което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.113 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“;

Промяна на технoлогията в съществуваща сграда 910 (сграда 11) в Цех  за производство на смес за пресоване, представляваща флегматизиран хексоген с алуминий“ което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.109 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“;

„Промяна на технoлогията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация – Д20 (сграда 06; 07; 08) в Цех за производство на дънни елементи за артилерийски боеприпаси“, с възложител „Еловица“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /20.08.2021 г./

48. ИП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обор за млечни кози и техните приплоди“ с местоположение – имот с идентификатор 16376.195.35 по КК и КР на с. Горна Росица, общ. Севлиево“; с възложител „Ферма Ловико“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /24.08.2021 г./

49. ИП за „Изграждане на сграда с два магазина за промишлени стоки в УПИ XII, кв. 25 по плана на гр. Севлиево, общ. Севлиево, област Габрово“; с възложител „Лъки Строй 2011“ ЕАД Искане за преценка; Приложение №2 /24.08.2021 г./

50. ИП за „Монтажен цех за сглобяване на патрони“ с местоположение – имот с идентификатор 77356.165.5 по КК и КР на с. Хотница, общ. Велико Търново“; с възложител „Булармас“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /26.08.2021 г./

51. ИП за „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции: по обособена позиция №4“: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ Искане за преценка; Приложение №2; Коригирано Приложение №2 /31.08.2021 г./

52. ИП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и сондаж за вода за битови нужди в УПИ VII-20, кв. 17 с. Малки чифлик, община Велико Търново“; с възложител Г. Л. Искане за преценка; Приложение №2;  /31.08.2021 г./

53. ИП за „Изграждане на сграда за производство на филтри за леене под високо налягане“ с местоположение – имот с идентификатор 65927.31.14 по КК и КР на гр. Севлиево“; с възложител  „Идеал Стандарт – Видима“ АД Искане за преценка; Приложение №2  /08.09.2021 г./

54. ИП за „Обект 1 „Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по улици „Теодосий Търновски“, „Димитър Найденов“ и „Сливница“, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 10447.510.432, 10447.510.1 и части от поземлени имоти с идентификатори 10447.510.434, 10447.510.65 и 10447.511.531 по КК и КР на гр. Велико Търново и Обект 2 „Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен водопровод и уличен водопровод по ул. „Опълченска“, с местоположенеи поземлен имот с идентификатор 10447.508.353 и части от поземлени имоти с идентификатори 10447.9.20 и 10447.32.56 по КК и КР на гр. Велико Търново“; с възложител  Община Велико Търново Искане за преценка; Приложение №2  /17.09.2021 г./

55. ИП за „Изграждане на плоски складове за смесено ползване – за минерални торове, препарати за растителна защита и съхранение на зърно в ПИ с идентификатоор 44793.113.53 по КККР на гр. Лясковец“, с възложител „Брот мел“ ЕООД Приложение №2 /29.09.2021 г./ Доп. информация /14.10.2021 г./ Доп. информация /22.10.2021 г./

56. ИП за „Преустройство и разширение на съществуващо месопреработвателно предприятие в ПИ с идентификатор 65927.501.5341 по КККР на гр. Севлиево /УПИ XI кв. 3 по плана на гр. Севлиево/“, с възложител „МЕСОКОМБИНАТ СЕВЛИЕВО 1929“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /30.09.2021 г./

57. ИП за „Изземване на наносни отложения от река Дунав в участък от км 557.700 до км. 558.200“, с възложител „Дунав Инерт“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /30.09.2021 г./

58. ИП за „Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 55261.41.81. местност „Кръстева ливада“ по КК и КР на с. Палици, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Марин Маринов Искане за преценка; Приложение №2 /08.10.2021 г./

59. ИП за „Сграда за приемане, първично почистване, разпределение и съхранение на селскостопанска продукция (малини) в УПИ XI, кв. 41 по плана на с. Игнатовци, община Дряново, област Габрово“ и „Склад за съхранение на селскостопанска продукция (малини) в УПИ Vl, кв. 42 по плана на с. Игнатовци, община Дряново, област Габрово“, с възложител „Евробиле“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /10.11.2021 г./

60. ИП за „Основен ремонт на покрив на обор за 260 овце и пристройка за мрекосъбирателен пункт, малка мандра и битови помещения за овчарите в ПИ с идентификатор 30661.83.135, м-т Мощурака, с. Здравковец, общ. Габрово“, с възложител  Петко Гутев Искане за преценка; Приложение №2 /19.11.2021 г./

61. ИП за „Площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци“ с местоположение – имоти с идентификатори 46532.43.26 по КК и КР на с. Малки Чифлик, общ. В. Търново и 83123.14.84 по КК и КР на с. Шереметя, общ. В. Търново“, с възложител  Община Велико Търново  Приложение №2 /03.12.2021 г./

62. ИП за „Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ VІ – за производствено-складови и търговски дейности в кв. 23, по плана на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново“, с възложител „Йовевелектрик“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /10.12.2021 г./

63. ИП за „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци – отработени автомобилни катализатори в ПИ с идентификатор 43253.75.522 по КККР на с. Леденик, община Велико Търново“, с възложител „Мет Кат“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /10.12.2021 г./

64. ИП за „Млекопреработвателно предприятие“ в поземлен имот с идентификатор 27190.104.233, гр. Елена, с възложител Росица Димитрова Искане за преценка; Приложение №2 /10.12.2021 г./

65. ИП за „База за изкупуване на вторични суровини“ с местоположение имоти с идентификатори 14218.502.483, 14218.502.482, ПИ 14218.502.481 по КК и КР на гр. Габрово, с възложител  „Бончев Демонтаж“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /20.12.2021 г./

66. ИП за „Реконструкция, преустройство и промяна предназначението на съществуваща производствена сграда – „Цех за печене и пакетиране на ядки“ в „Предприятие за преработка на месо, месни продукти и заготовки“ в УПИ Х, кв. 29 по плана на гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, с възложител  „Денимес“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /22.12.2021 г./

67. ИП за „Инсталиране на четири броя генератори за производство на електроенергия с гориво природен газ“, което ще се реализира в имот с идентификатор 57340.34.25 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, с възложител  „Елит 94“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /22.12.2021 г./ Коригирано Приложение №2, с възложители: „Енерджи-94“ ООД и „Хидротест Велико Търново“ ЕООД/18.04.2022 г./Коригирано Приложение №2 ново /01.07.2022/

 

 

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015