1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщения във връзка с чл. 95, ал. 1 от ЗООС

1. ИП за „Разполагане на инсинератор за обезвреждане на СЖП“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 17542.601.1 по КК и КР на с. Градище, общ. Габрово“, с възложител „ИДДД ЛОГИСТИКЕООД Уведомление за ИП /08.01.2021 г./

2. ИП за „Разфасоване на разредители АМВ и коресилин. Разреждане на 100 % алкидна смола до определен процент и получаване на алкиден безир и лазурен лак“, с възложител „Химпродукт“ АД Уведомление за ИП /08.01.2021 г./

3. ИП за „Разполагане на кланичен пункт с транжорна и малка мандра в част от съществуваща сграда с производствено предназначение в УПИ IX-2297, кв. 113 по плана на гр. Трявна“, с възложител „Мелиста“ ЕООД Уведомление за ИП /02.02.2021 г./

4. ИП за „Изграждане на обект за производство на млечни продукти, чрез разширяване на съществуваща стопанска постройка в ПИ и идентификатор 70295.202.17 по КК и КР на гр. Сухиндол“, с възложител „Валлета милк“ ООД Уведомление за ИП /09.02.2021 г./ Допълнителна информация /10.02.2021 г./

5. ИП за „Изграждане на фотоволтаичeн парк с инсталирана мощност от 4935 kWp“ с местоположение – УПИ II, кв. 162 по плана на гр. Павликени“, с възложител П. Бангеев Уведомление за ИП /11.02.2021 г./

6. ИП за „Инсталация за производство на микрокристална целулоза“ , с възложител „Свилоза ЗИК“ АД Уведомление за ИП /01.03.2021 г./

7. ИП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда /столова с кухня/ в цех за полуготови и готови храни с разширение” находяща се в УПИ XVIII, кв. 241, гр. Горна  Оряховица, с възложител „Дани и Никол Пловдив“ ООД Уведомление за ИП /02.03.2021 г./

8. ИП за „Изграждане на фотоволтаични централи с обща мощност 4,5 MW в ПИ с идентификатори 32055.408.19 и 32055.408.20 по КК и КР на с. Иванивановци, община Елена”, с възложител „Сънотех Солар Проджект 6“ ЕООД Уведомление за ИП /05.03.2021 г./

9. ИП за „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с местоположенеи ПИ с идентификатори 30661.146.1, 30661.146.2, 30661.146.3, 30661.146.4, 30661.146.5 и 30661.146.9 в землището на с. Здравковец, общ. Габрово и изграждане на собствено водовземно съоръжение за захранване на обекта”, с възложител „Мар-Крафт“ ООД Уведомление за ИП /09.03.2021 г./

10. ИП за „Склад и хладилна инсталация за съхранение на селскостопанска продукция”, с възложител Н. А. Уведомление за ИП /19.03.2021 г./

11. ИП за „Склад и хладилна инсталация за съхранение на селскостопанска продукция”, с възложител „Лудо биле“ ЕООД Уведомление за ИП /19.03.2021 г./

12. ИП за „Изработване на частично изменение на плановете за регулация и застрояване за УПИ XIII-1319 в кв. 138 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица за установяване на конкретно предназначение „за търговия и безвредни производствени дейности“ и изграждане на обект за консервиране на гъби и други зеленчуци, и фирмен магазин“, с възложител Ивайло Койчев Уведомление за ИП /23.03.2021 г./

13. ИП за „Изработване на частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР и ПЗ) за смяна предназначението на ПИ с идентификатори 44793.143.21 и 44793.143.22 и обединяването им с ПИ с идентификатор 44793.143.68 в един нов имот „За производствени и складови дейности“ с цел разширение на съществуващата производствено – склaдова база и изграждане на нова сграда за месодобив от свине, местност „Клена“, гр. Лясковец“, с възложител „СИД“ АД Уведомление за ИП /01.04.2021 г./

14. ИП за „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с идентификатори 36837.69.1, 36837.69.19, 36837.70.1, 36837.71.7, 36837.72.5 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново“, с възложител „Лозенска лоза“ ООД Уведомление за ИП /08.04.2021 г./

15. ИП за „Разширение на птицекланица“ с местоположение – имот с идентификатор 65927.124.3 по КК и КР на гр. Севлиево“, с възложител „Булфудс Експорт“ ЕООД Уведомление за ИП /08.04.2021 г./

16. ИП за „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, общ. Павликени, обл. Велико Търново“, с възложител  „Петрургия“ ЕООД Уведомление за ИП /23.04.2021 г./

17. ИП за „КРР, експониране и социализиране на НКЦ  – Средновековна крепост – Калето (до пристанището) с кат. „национално значение“. Благоустрояване на градска жизнена среда в местата за обществено ползване – парк Калето, гр. Свищов“, с възложител Община Свищов Уведомление за ИП /23.04.2021 г./

18. ИП за „Интензивно отглеждане на риба в садкови съоръжения“, което ще се реализира в язовир „Крамолин“, разположен в имот №000247, в землището на с. Крамолин, община Севлиево“, с възложител „Иван Зюмбилски 2020“ ЕООД Уведомление за ИП /27.04.2021 г./

19. ИП за „Напояване чрез дъждуване на 1715 дка земеделски площи в землището на с. Павел, общ. Полски Тръмбеш“, с възложител „Агро Бул Инвест“ ООД Уведомление за ИП /27.04.2021 г./

20. ИП за „Обект за производство на сурово сушени продукти от нераздробени меса от двукопитни животни в поземлен имот с идентификатор 27190.208.52 по КК и КР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново“, с възложител БИЛТРАНС – ВЕЛЕВ“ ЕООД Уведомление за ИП /27.04.2021 г./

21. ИП за „Обособяване на площадка за преработване, пречистване и компостиране на животински екскременти и производство на органични торове“, с възложител „Органик Инвест България“ ЕООД Уведомление за ИП /27.04.2021 г./

22. ИП за „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, обособени позиции: по обособена позиция №5“: „Изграждане на буферен паркинг френкхисар“, с възложител Пътни строежи – Велико Търново“ АД Уведомление за ИП /27.04.2021 г./

23. ИП за „Северен пътен възел „Трапезица“ при км 101+000 на път I-5 „Русе-Бяла-Велико Търново (свързване с път III-514)“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура““ АД Уведомление за ИП /07.05.2021 г./

24. ИП за „Изграждане на система за капково напояване в лозови масиви, находящи се в землищата на селата Пчелище и Церова кория, община Велико Търново“, с възложител Капински“ ЕООД Уведомление за ИП /11.05.2021 г./

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания