1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщения във връзка с чл. 95, ал. 1 от ЗООС

1. ИП за „Разполагане на инсинератор за обезвреждане на СЖП“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 17542.601.1 по КК и КР на с. Градище, общ. Габрово“, с възложител „ИДДД ЛОГИСТИКЕООД Уведомление за ИП /08.01.2021 г./

2. ИП за „Разфасоване на разредители АМВ и коресилин. Разреждане на 100 % алкидна смола до определен процент и получаване на алкиден безир и лазурен лак“, с възложител „Химпродукт“ АД Уведомление за ИП /08.01.2021 г./

3. ИП за „Разполагане на кланичен пункт с транжорна и малка мандра в част от съществуваща сграда с производствено предназначение в УПИ IX-2297, кв. 113 по плана на гр. Трявна“, с възложител „Мелиста“ ЕООД Уведомление за ИП /02.02.2021 г./

4. ИП за „Изграждане на обект за производство на млечни продукти, чрез разширяване на съществуваща стопанска постройка в ПИ и идентификатор 70295.202.17 по КК и КР на гр. Сухиндол“, с възложител „Валлета милк“ ООД Уведомление за ИП /09.02.2021 г./ Допълнителна информация /10.02.2021 г./

5. ИП за „Изграждане на фотоволтаичeн парк с инсталирана мощност от 4935 kWp“ с местоположение – УПИ II, кв. 162 по плана на гр. Павликени“, с възложител П. Бангеев Уведомление за ИП /11.02.2021 г./

6. ИП за „Инсталация за производство на микрокристална целулоза“ , с възложител „Свилоза ЗИК“ АД Уведомление за ИП /01.03.2021 г./

7. ИП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда /столова с кухня/ в цех за полуготови и готови храни с разширение” находяща се в УПИ XVIII, кв. 241, гр. Горна  Оряховица, с възложител „Дани и Никол Пловдив“ ООД Уведомление за ИП /02.03.2021 г./

8. ИП за „Изграждане на фотоволтаични централи с обща мощност 4,5 MW в ПИ с идентификатори 32055.408.19 и 32055.408.20 по КК и КР на с. Иванивановци, община Елена”, с възложител „Сънотех Солар Проджект 6“ ЕООД Уведомление за ИП /05.03.2021 г./

9. ИП за „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с местоположенеи ПИ с идентификатори 30661.146.1, 30661.146.2, 30661.146.3, 30661.146.4, 30661.146.5 и 30661.146.9 в землището на с. Здравковец, общ. Габрово и изграждане на собствено водовземно съоръжение за захранване на обекта”, с възложител „Мар-Крафт“ ООД Уведомление за ИП /09.03.2021 г./

10. ИП за „Склад и хладилна инсталация за съхранение на селскостопанска продукция”, с възложител Н. А. Уведомление за ИП /19.03.2021 г./

11. ИП за „Склад и хладилна инсталация за съхранение на селскостопанска продукция”, с възложител „Лудо биле“ ЕООД Уведомление за ИП /19.03.2021 г./

12. ИП за „Изработване на частично изменение на плановете за регулация и застрояване за УПИ XIII-1319 в кв. 138 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица за установяване на конкретно предназначение „за търговия и безвредни производствени дейности“ и изграждане на обект за консервиране на гъби и други зеленчуци, и фирмен магазин“, с възложител Ивайло Койчев Уведомление за ИП /23.03.2021 г./

13. ИП за „Изработване на частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР и ПЗ) за смяна предназначението на ПИ с идентификатори 44793.143.21 и 44793.143.22 и обединяването им с ПИ с идентификатор 44793.143.68 в един нов имот „За производствени и складови дейности“ с цел разширение на съществуващата производствено – склaдова база и изграждане на нова сграда за месодобив от свине, местност „Клена“, гр. Лясковец“, с възложител „СИД“ АД Уведомление за ИП /01.04.2021 г./

14. ИП за „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с идентификатори 36837.69.1, 36837.69.19, 36837.70.1, 36837.71.7, 36837.72.5 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново“, с възложител „Лозенска лоза“ ООД Уведомление за ИП /08.04.2021 г./

15. ИП за „Разширение на птицекланица“ с местоположение – имот с идентификатор 65927.124.3 по КК и КР на гр. Севлиево“, с възложител „Булфудс Експорт“ ЕООД Уведомление за ИП /08.04.2021 г./

16. ИП за „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, общ. Павликени, обл. Велико Търново“, с възложител  „Петрургия“ ЕООД Уведомление за ИП /23.04.2021 г./

17. ИП за „КРР, експониране и социализиране на НКЦ  – Средновековна крепост – Калето (до пристанището) с кат. „национално значение“. Благоустрояване на градска жизнена среда в местата за обществено ползване – парк Калето, гр. Свищов“, с възложител Община Свищов Уведомление за ИП /23.04.2021 г./

18. ИП за „Интензивно отглеждане на риба в садкови съоръжения“, което ще се реализира в язовир „Крамолин“, разположен в имот №000247, в землището на с. Крамолин, община Севлиево“, с възложител „Иван Зюмбилски 2020“ ЕООД Уведомление за ИП /27.04.2021 г./

19. ИП за „Напояване чрез дъждуване на 1715 дка земеделски площи в землището на с. Павел, общ. Полски Тръмбеш“, с възложител „Агро Бул Инвест“ ООД Уведомление за ИП /27.04.2021 г./

20. ИП за „Обект за производство на сурово сушени продукти от нераздробени меса от двукопитни животни в поземлен имот с идентификатор 27190.208.52 по КК и КР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново“, с възложител БИЛТРАНС – ВЕЛЕВ“ ЕООД Уведомление за ИП /27.04.2021 г./

21. ИП за „Обособяване на площадка за преработване, пречистване и компостиране на животински екскременти и производство на органични торове“, с възложител „Органик Инвест България“ ЕООД Уведомление за ИП /27.04.2021 г./

22. ИП за „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, обособени позиции: по обособена позиция №5“: „Изграждане на буферен паркинг френкхисар“, с възложител Пътни строежи – Велико Търново“ АД Уведомление за ИП /27.04.2021 г./

23. ИП за „Северен пътен възел „Трапезица“ при км 101+000 на път I-5 „Русе-Бяла-Велико Търново (свързване с път III-514)“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура““ АД Уведомление за ИП /07.05.2021 г./

24. ИП за „Изграждане на система за капково напояване в лозови масиви, находящи се в землищата на селата Пчелище и Церова кория, община Велико Търново“, с възложител Капински“ ЕООД Уведомление за ИП /11.05.2021 г./

25. ИП за „Изграждане на кладенец с бетонни пръстени или тръбна инсталация за битови нужди в ПИ с идентификатор 43253.226.31 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с. Леденик, община Велико Търново“, с възложител Емилиян Маринов Уведомление за ИП /20.05.2021 г./

26. ИП за „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с проект за изграждане и оборудване на кланичен пункт за едри преживни животни по Наредба №4 от 15.07.2014 г. на Министерство на земеделието и храните към съществуващ краварник в село Батак, община Павликени, област Велико Търново“, с възложител  „Екрос – Г“ ЕООД Уведомление за ИП /05.05.2021 г./

27. ИП за „Доставка и монтаж на 2 броя пречиствателни съоръжения в рамките на РЕМО „Етър“, поземлени имоти с идентификатори 14218.538.357 и 14218.538.359 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител  Община Габрово Уведомление за ИП /18.05.2021 г./

28. ИП за „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции: по обособена позиция №4“: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“, с възложител Мистрал 7″ ООД Уведомление за ИП /28.05.2021 г./

29. ИП за „Изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за водовземане от подземни води“ с местоположение – имот с идентификатор 65927.505.191 по КК и КР на гр. Севлиево“, с възложител „Идеал Стандарт – Видима“ АД, Уведомление за ИП /08.06.2021 г./

30. ИП за „Сграда за търговска дейност с три магазина за промишлени стоки в УПИ XXIV, кв.25 по плана на гр.Севлиево, Община Севлиево“, с възложител „Лъки Строй 2011“ ЕАД Уведомление за ИП /09.06.2021 г./

31. ИП за „Водовземане от язовир „Белчев дол“ с цел напояване на насаждения от ягоди, малини, къпини и домати в ПИ с идентификатори 57675.22.47, 57675.22.48, 57675.22.20, 57675.22.14 и 57675.22.39 по КК и КР на с. Поповци, община Габрово“, с възложител ЗП Стоян Стоянов  Уведомление за ИП /09.06.2021 г./

32. ИП за „ПУП-ПРЗ – за част от квартал 148 по плана на гр. Габрово за УПИ VIII – 302, съответстващ на ПИ 14218.505.311 и отреждането му за паркинги и гаражи“, с възложител  „Хемустурист“ АД Уведомление за ИП /09.06.2021 г./

33. ИП за „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 32319.41.11 по плана на с. Игнатовци, община Дряново с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски земи в землището на с. Игнатовци“, с възложител „Евробиле“ ЕООД Уведомление за ИП /11.06.2021 г./

34. ИП за „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни мателиали – варовици и алевровити от находище „Идилево“ през оставащия срок на оставащия срок на концесия, в землището на с. Добромирка, общ. Севлиево, обл. Габрово“, с възложител „Имвар“ ООД Уведомление за ИП /11.06.2021 г./

35. ИП за „Обособяване на цех за прахово боядисване на метални елементи  – алуминиеви профили в част от съществуващ цех за алуминиева дограма“, с възложител „Алумина Елит 2003“ ЕООД Уведомление за ИП /15.06.2021 г./

36. ИП за „Изграждане на фотоволтаична централа“, с възложител „ЕМКА“ АД Уведомление за ИП /17.06.2021 г./

37. ИП за „Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти, разположени на област Велико Търново и област Габрово“, с възложител „Променергомонтаж“ АД Уведомление за ИП /17.06.2021 г./

38. ИП за „Изграждане на шахтов кладенец за водовземане на подземни води в ПИ с идентификатор 49028.91.36 с цел напояване на зеленчукови култури в землището на с. Морава, община Свищов“, с възложител „КЕМАПУЛ“ ЕООД Уведомление за ИП /21.06.2021 г./

39. ИП за „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с идентификатор 00583.45.1 по КК и КР на с. Арбанаси, община Велико Търново“, с възложител „НОВИТЕ ЛОЗЯ“ ООД Уведомление за ИП /05.07.2021 г./

40. ИП за „Изграждане на сграда за производство на филтри и леене под високо налягане“, с възложител „Идеал Стандарт – Видима“ АД Уведомление за ИП /06.07.2021 г./

41. ИП за „Изграждане на воден обект с цел отглеждане на аквакултури и спортен риболов“, което ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори: 14218.473.2; 14218.473.3; 14218.473.8; 14218.473.9; 14218.473.10; 14218.473.11;  14218.261.55; 14218.261.119 по КК на гр. Габрово и УПИ II-127а и УПИ III-127, кв.14а по плана на с. Трънито, община Габрово (съответстващи на ПИ с идентификатори 73290.615.413 и 73290.615.304 по КК на с. Трънито, община Габрово), с възложител „Воденицата 76“ ЕООД Уведомление за ИП /13.07.2021 г./

42. „Частичен ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ за поземлени имоти с идентификатори: ПИ №03798.65.58, ПИ №03798.65.59, ПИ №03798.65.66, ПИ №03798.65.67, ПИ №03798.65.71, ПИ №03798.65.73 и част от ПИ №03798.65.77 по КККР на с. Беляковец с ЕКАТТЕ 03798 с цел обособяване на територията за обект „Гробищен парк – Велико Търново – Разширение“ , с възложител Община Велико Търново Уведомление за ИП /20.07.2021 г./

43. Промяна на технoлогията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация“ – Д15, 15а, Д19, 19а (сграда 02; 03/ГБЧ – 15, 15а, 19,19а) в Цех за производство на закъснителни елементи за артилерийски боеприпаси“, което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.113 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“;„Промяна на технoлогията в съществуваща сграда 910 (сграда 11) в Цех  за производство на смес за пресоване, представляваща флегматизиран хексоген с алуминий“ което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.109 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“;„Промяна на технoлогията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация – Д20 (сграда 06; 07; 08) в Цех за производство на дънни елементи за артилерийски боеприпаси“ което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.185 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“ , с възложител  „Еловица 1895“ АД Уведомление за ИП /26.07.2021 г./

44. „Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ Велико Търново – Етап 2“ , с възложител  „Топлофикация-ВТ“ АД Уведомление за ИП /26.07.2021 г./

45. „Монтажен цех за сглобяване на патрони“ , с възложител  „Булармас“ ЕООД  Уведомление за ИП /26.07.2021 г./

46. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 5 MWh в ПИ кв. 1 по ПУП на село Янтра, община Горна Оряховица“, с възложител „Сън Енерджи Парк“ ООД Уведомление за ИП /30.07.2021 г./

47. ИП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и сондаж за вода за битови нужди в УПИ VII-20, кв. 17, с. Малки чифлик, община Велико Търново“, с възложител Георги Лазов Уведомление за ИП /30.07.2021 г./

48. ИП за „Сграда за търговска дейност с два магазина за промишлени стоки в УПИ XII, кв. 25 по плана на гр. Севлиево, общ. Севлиево“, с възложител „Лъки Строй 2011“ ЕАД Уведомление за ИП /10.08.2021 г./

49. ИП за „Напояване чрез дъждуване на 1130 дка земеделски площи и 220 дка пасища в землището на с. Балван, община Велико Търново“, с възложител „Екрос – Г“ ЕООД Уведомление за ИП /10.08.2021 г./

50. ИП за „Модернизация на кравеферма чрез изграждане на нов автоматизиран обор за млечни крави с обособен доилен център“, с възложител „Еко-Бул“ ООД Уведомление за ИП /13.08.2021 г./

51. ИП за „Преустройство и разширение на съществуващо месопреработвателно предприятие в ПИ с идентификатор 65927.501.5341 по КККР на гр. Севлиево /УПИ XI кв. 3 по плана на гр. Севлиево/“, с възложител „Месокомбинат Севлиево 1929“ ООД Уведомление за ИП /17.08.2021 г./

52. ИП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обор за млечни кози и техните приплоди в ПИ 16376.195.35 в землището на с. Горна Росица, общ. Севлиево“, с възложител „Ферма Ловико“ ЕООД Уведомление за ИП /19.08.2021 г./

53. ИП за „Изграждане на фотоволтаична централа  с инсталирана пикова мощност до 5 722 kWp в ПИ с идентификатор 69732.500.879 по КККР на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш“, с възложител „Агроком“ ЕООД Уведомление за ИП /23.08.2021 г./

54. ИП за „Обект 1 „Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по улици „Теодосий Търновски“, „Димитър Найденов“ и „Сливница“, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 10447.510.432, 10447.510.1 и части от поземлени имоти с идентификатори 10447.510.434, 10447.510.65 и 10447.511.531 по КК и КР на гр. Велико Търново и Обект 2 „Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен водопровод и уличен водопровод по ул. „Опълченска“, с местоположенеи поземлен имот с идентификатор 10447.508.353 и части от поземлени имоти с идентификатори 10447.9.20 и 10447.32.56 по КК и КР на гр. Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново Уведомление за ИП; Уведомление за ИП 2 /24.08.2021 г./

55. ИП за „Нов повърхностен воден обект на р. Дунав, с цел изземване на наносни наслагвания от река Дунав, като добива инертни материали в участък, който е разположен в гр. Свищов на река Дунав от км 557.700 до 558.200, като участъкът за ползване е с площ 24 270 кв. м.“, с възложител  „Дунав Инерт“ ООД  Уведомление за ИП  /30.08.2021 г./

56. ИП за „Добив и преработка на полезни изкопаеми – строителни материали (варовици) от находище „Пчелата“, разположено в землището на с. Самоводене, общ. Велико Търново“, с възложител  „Стромат 08“ ЕООД  Уведомление за ИП  /08.09.2021 г./

57. ИП за „Изграждане на плоски складове за смесено ползване – за минерални торове, препарати за растителна защита и съхранение на зърно в ПИ с идентификатоор 44793.113.53 по КККР на гр. Лясковец“, с възложител „Брот мел“ ЕООД Уведомление за ИП /20.09.2021 г./

58. ИП за „Изграждане на складово стопанство за съхранение на селскостопански торове и обслужваща сграда с административни, битови и санитарно-хигиенни помещения“ в ПИ с идентификатор 49028.142.22 по КККР на с. Морава, община Свищов“, с възложител „Кемапул“ ЕООД Уведомление за ИП /29.09.2021 г./

58. ИП за „Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 55261.41.81. местност „Кръстева ливада“ по КК и КР на с. Палици, община Елена, област Велико Търново“, с възложител М. Маринов Уведомление за ИП /29.09.2021 г./

59. ИП за „Изграждане на фотоволтаични електрически централи с мощност до 5 MW“, с възложител „Совата“ ЕАД Уведомление за ИП1;  Уведомление за ИП2; /29.09.2021 г./

60. ИП за „Изграждане на автоматична капкова поливна система на площ от 971,81 дка комбинирани орехови и лешникови насаждения на територията на община Полски Тръмбеш“, с възложител „Тервел 2014“ ООД Уведомление за ИП /04.10.2021 г./

61. ИП за „Обособяване на площадка за събиране и оползотворяване (третиране) на строителни и едрогабаритни отпадъци, събиране на автомобилни гуми, хартия и пластмаса, генерирани от населението на Община Трявна“, с местоположение ПИ с идентификатор 61323.50.73 по КККР на с. Радевци, община Трявна, с възложител Община Трявна Уведомление за ИП /05.10.2021 г./

62. ИП за „Сграда за приемане, първично почистване, разпределение и съхранение на селскостопанска продукция (малини) в УПИ XI, кв. 41 по плана на с. Игнатовци, община Дряново, област Габрово“ и „Склад за съхранение на селскостопанска продукция (малини) в УПИ Vl, кв. 42 по плана на с. Игнатовци, община Дряново, област Габрово“, с възложител  „Евробиле“ ЕООД Уведомление за ИП 1; Уведомление за ИП2; /05.10.2021 г./

63. ИП за „Обединяване на три парцела с цел преотреждане от Зона „Оо“ в Зона „Пп“ за изграждане на база за изкупуване на вторични суровини“, с възложител  „Бончев Демонтаж“ ЕООД Уведомление за ИП;  /12.10.2021 г./

64. ИП за „Изграждане на система за напояване на насаждения от царевица в землището на с. Къпиново, община Велико Търново, закупуване на нова поливна барабанна машина и нова навигация за самоходна земеделска техника“ , с възложител „Агро Сторм 08“ ЕООД Уведомление за ИП /14.10.2021 г./

65. ИП за „Подмяна на два броя амортизирани дробометни машини за почистване на отливки към Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали; Закупуване и монтиране на нова леярска машина към Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали; Монтиране на два броя филтърни съоръжения с две нови изпускащи устройства към Механична и шлайф-полирна обработка на месингови детайли; Изграждане на работно място за доработка на месингови тела за санитарна арматура с импрегниращ материал към Монтаж на санитарна арматура; Съоръжение за изсушаване на утайки“ , с възложител „Идеал Стандарт – Видима“ АД Уведомление за ИП /15.10.2021 г./

66. ИП за „Находище „Русаля“ – Изменение в параметрите на дейностите по добив, чрез разработване на находището до кота 210 м.“, с възложител „Пътни строежи – Велико Търново“  АД Уведомление за ИП /26.10.2021 г./

67. ИП за „Основен ремонт на покрив на обор за 260 овце и пристройка за мрекосъбирателен пункт, малка мандра и битови помещения за овчарите в ПИ с идентификатор 30661.83.135, м-т Мощурака, с. Здравковец, общ. Габрово “, с възложител Петко Гутев Уведомление за ИП /03.11.2021 г./

68. ИП за „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 44793.151.32 по КК и КР на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново“, с възложител „Темпо“ ЕООД Уведомление за ИП /05.11.2021 г./

69. ИП за „Изграждане на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 37352.82.14 по КККР на с. Кметовци, община Габрово“, с  възложител „Дамяна“ ЕООД Уведомление за ИП; Допълнителна информация /09.11.2021 г./

70. ИП за „Изграждане на участък за стабилизиране на подситова фракция към инсталация за сепариране на отпадъци“, с  възложител „Еко – Титан Груп“ АД Уведомление за ИП; /18.11.2021 г./

71. ИП за „Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ VІ – за производствено-складови и търговски дейности в кв. 23, по плана на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново“, с възложител „Йовевелектрик“ ЕООД Уведомление за ИП /22.11.2021 г./

72. ИП за „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци – отработени автомобилни катализатори в ПИ с идентификатор 43253.75.522 по КККР на с. Леденик, община Велико Търново“, с възложител „МЕТ КАТ“ ЕООД Уведомление за ИП /24.11.2021 г./

73. ИП за „Площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци“ с местоположение – имоти с идентификатори 46532.43.26 по КК и КР на с. Малки Чифлик, общ. В. Търново и 83123.14.84 по КК и КР на с. Шереметя, общ. В. Търново“, с възложител Община Велико Търново Уведомление за ИП /29.11.2021 г./

74. ИП за „Инсталиране на четири броя генератори за производство на елекроенергия с гориво природен газ“, с възложител „Елит – 94“ ЕООД Уведомление за ИП /01.12.2021 г./

75. ИП за „Изграждане на млекопреработвателно предприятие в имот с идентификатор 27190.104.233, гр. Елена“, с възложител  Росица Димитрова Уведомление за ИП /01.12.2021 г./

76. ИП за „Увеличаване на капацитета на цех  за производството на различни компоненти и части за идустриални батерии“, с възложител „Вегман Аутомотив България“ ЕООД Уведомление за ИП /08.12.2021 г./

77. ИП за „Реконструкция, преустройство, модернизация и промяна на предназначението на съществуваща производствена сграда – „Цех за печене и пакетиране на ядки“ в Предприятие за преработка на месо, месни продукти и заготовки“, с възложител „Денимес“ ЕООД Уведомление за ИП /08.12.2021 г./

78. ИП за „Водовземане от река Златаришка и река Веселина за напояване чрез дъждуване на 101,233 дка земеделска площ в землището на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново“, с възложител „Авига“ ЕООД Уведомление за ИП /16.12.2021 г./

79. ИП за „Реконструкция, преустройство и модернизация на Месопреработвателно предприятие „Елена Мес“ находящо се в УПИ I, кв. 100 по плана на гр. Елена, област Велико Търново“, с възложител „Елит Мес“ ООД Уведомление за ИП /16.12.2021 г./

80. ИП за „Изграждане на покривна фотоволтаична инсталация за собствени нужди на Кроношпан с идентификатори 10447.517.180.5, 10447.517.180.5, 10447.517.180.6 находящи се в ПИ с идентификатор 10447.517.180, УПИ VII – 3, кв. 570 и сграда с идентификатор 10447.517.215.27, находяща се в ПИ с идентификатор 10447.517.215, УПИ IX-9, кв. 570 по плана на гр. Велико Търново“, с възложител „Кроношпан България“ ЕООД Уведомление за ИП /16.12.2021 г./

 

 

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015