1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална изходяща мощност от 5 MW“, с възложител „Новел 22“ ООД Уведомление за ИП /20.01.2023 г./

2. ИП за „Изграждане на наземна фотоволтаична електрическа централа“, с възложител „ОТО“ ЕООД Уведомление за ИП /25.01.2023 г./

3. ИП за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане, уплътняване) на отпадъци от ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др.“, с възложител „Идна 39“ ЕООД Уведомление за ИП /25.01.2023 г./

4. ИП за „Изграждане на вилни сгради“, с възложител „Чери“ ООД Уведомление за ИП; Доп. информация 1; Доп. инф. 2; /03.02.2023 г./

5. ИП за „Инсталиране на генератор за производство на електроенергия от природен газ“, с възложител „Елит 94“ ЕООД/“Хидротест Велико Търново“ ЕООД Уведомление за ИП 1; Уведомление 2 /03.02.2023 г./

6. ИП за „Изграждане на инсталация за сушене на твърди горива на територията на имоти с идентификатори 14218.502.428 и 14218.502.783, гр. Габрово“, с възложител „Грийн Газ“ ЕООД Уведомление за ИП /13.02.2023 г./

7. ИП за „Изграждане на фотоволтаична централа от 5 MW“, с възложител „Таня Енерджи“ ООД Уведомление за ИП /16.02.2023 г./

8. ИП за „Изграждане на две фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), всяка с мощност по 2,5 MW в ПИ с идентификатори  70295.41.70,  70295.41.69 и 70295.41.72 по КККР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново“, с възложител „Панацея“ ООД Уведомление за ИП /22.02.2023 г./ Уведомление за ИП 2 /14.03.2023 г./

9. ИП за „Изграждане на тир-паркинг, автосервиз, столова на самообслужване и стаи за настаняване в ПИ с идентификатор 16376.113.19 по КК и КР на с. Горна Росица, общ. Севлиево“, с възложител Симона Богданова Уведомление за ИП /28.02.2023 г./

10. ИП за „Водовземане от повърхностен воден обект р. Росица и р. Негованка, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Ресен“, с възложител „Липови“ ООД Уведомление за ИП 1; Уведомление за ИП 2 /01.03.2023 г./

11. ИП за „Водовземане от язовир „Ливадето“, с цел напояване на земеделски имоти в Поле №1 (масиви №131, 136, 137) и Поле №2 (масиви №139, 140, 141, 142 и 143), в землището на с. Церова Кория, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител „Пролет 57“ ООД Уведомление за ИП /07.03.2023 г./

12. ИП за „Почистване на дървесна растителност в ПИ с идентификатор 39431.293.28 с. Крамолин и ПИ с идентификатор 17543.104.1 с Градище, общ. Севлиево“, с възложител „Земеделие Крамолин“ ЕООД Уведомление за ИП /09.03.2023 г./

13. ИП за „Обособяване на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ с идентификатор 12168.10.156 по КККР на с. Враниловци, община Габрово“, с възложител „Вигми-В” ЕООД  Уведомление за ИП /14.03.2023 г./

14. ИП за „Изграждане на многоетажен подземен паркинг в УПИ XIX от строителен квартал 106, отреден за паркинг, сответстващ на ПИ с идентификатор 10447.513.336, гр. Велико Търново“, с възложител „Рей Би Ас Стройекспорт” ЕООД  Уведомление за ИП /20.03.2023 г./

15. ИП за „Център за разкомплектоване на ИУМПС в ПИ с идентификатор 14218.502.452 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител „ВИМ 79” ЕООД  Уведомление за ИП /20.03.2023 г./

16. ИП за „Изграждане на газозарядна станция на природен газ в ПИ 007003, землището на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш“, с възложител „Мултиком 2000” ЕООД  Уведомление за ИП /28.03.2023 г./

17. ИП за „Изграждане на газова и парокотелна инсталация в Млекопреработвателно предприятие в УПИ IV, кв. 162 по ПУП на гр. Павликени“, с възложител „Милк Асетс” ООД  Уведомление за ИП /29.03.2023 г./

18. ИП за „Изграждане на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 23947.501.9830 по КК и КР на гр. Дряново“, с възложител „Вагонен завод – Интерком” АД  Уведомление за ИП /20.04.2023 г./

19. ИП за „Монтиране на съоръжение за третиране на болнични отпадъци в рамките на обособен участък от поземлен имот с идентификатор 16359.510.29 по КК и КР на гр. Горна Оряховица“, с възложител „Медикс България 2023” ООД  Уведомление за ИП /21.04.2023 г./

20. ИП за „Почистване на дървесна и храстова растителност в поземлен имот с идентификатор 16401.38.4 по КК и КР на землището на с. Големаните и поземлен имот с идентификатор 36837.19.18 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител Х. М.  Уведомление за ИП /25.04.2023 г./

21. ИП за „Водовземане от р. Янтра с цел възобновяване на дейността по производство на електроенергия и изграждане на рибен проход на ВЕЦ „Каломен“, с възложител „Станчо Хаджидимитров” АД  Уведомление за ИП /25.04.2023 г./

22. ИП за „Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на зеленчуци в УПИ VII, кв. 3 по плана на с. Джулюница, общ. Лясковец“, с възложител „Хидротерм 2020” ЕООД/ „Агробио 21“ ЕООД  Уведомление за ИП; Допълнителна информация/10.05.2023 г./

23. ИП за „Почистване на самозалесен имот №48341.55.40 по КК и КР на с. Мирово, общ. Стражица“, с възложител М. М.  Уведомление за ИП /12.05.2023 г./

24. ИП за „Изграждане на жилищни сгради и обществен център в поземлени имоти с идентификатори 00583.57.1 и 00583.57.2 по КК и КР на землището на с. Арбанаси, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител „ДЕНК“ АД  Уведомление за ИП /30.05.2023 г./

25. ИП за „Промяна предназначението на същестуваща сграда за разширение на ферма за отглеждане на кокошки носачки в ПИ 77013.300.12 по КК и КР на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов“, с възложител „Госи“ ЕООД  Уведомление за ИП /02.06.2023 г./

26. ИП за „Пристройка към сграда 80457.113.3.2 и преустройство на част от сграда 80457.113.3.1 в пункт за съхранение на млечни изделия“, с. Червена, общ. Свищов, с възложител Г. А.  Уведомление за ИП /05.06.2023 г./

27. ИП за „Изграждане на ФЕЦ с мощност 4587 kW находяща се в ПИ 04025.64.2, 04025.64.3, 04025.64.4, 04025.64.9 и 04025.64.10 с. Бижовци, общ. Трявна, област Габрово“, с възложител „Три Груп 2015“ ООД Уведомление за ИП /09.06.2023 г./

28. ИП за „Промяна предназначението на склад растениевъдство в склад за търговия с продукти за растителна защита, сграда с идентификатор 10118.189.355.28, с. Вардим, общ. Свищов“, с възложител „Сортови семена-Вардим“ ЕАД  Уведомление за ИП; Допълнена информация /14.06.2023 г./

29. ИП за „Изработване на разширен идеен проект с пълни инженерно – геоложки проучвания и ПУП за ново трасе на път I-5 „Русе-Велико Търново-Габрово“ в участъка от км 105+430 до км 107+900“, с възложител Агенция „Пътна Инфраструктура“ – Областно Пътно Управление – Велико Търново Уведомление за ИП; /06.07.2023 г./

30. ИП за „Изграждане на магазини за промишлни стоки и паркинги“, с възложител  „Ритейл Велико Търново 2022“ АД Уведомление за ИП; /11.07.2023 г./

31. ИП за „Изграждане на четири жилищни сгради за собствени нужди включително служебни сгради за настаняване на персонал и склад в ПИ с идентификатор 07661.31.29 в землището на с. Бяла река, общ. Сухиндол“, с възложител  Мирослав Ангелов  Уведомление за ИП; Допълнителна информация; Допълнителна информация; Допълнителна информация /19.07.2023 г./

32. ИП за „Реконструкция на котелно в ТП Млекопреработване в Мандра Лактима“, гр. Велико Търново, с възложител  „Лактима“ ЕАД  Уведомление за ИП;  /14.08.2023 г./

33. ИП за „Разширяване на производствената дейност, свързано с реконструкция и промяна предназначението на съществуваща сграда в цех за монтаж и опаковане на изстрели за РПГ-7, СПГ-9, неуправляеми авиационни ракети и гранатохвъргачки за еднократна употреба“, с възложител  „Еловица 1895“ АД  Уведомление за ИП;  /15.08.2023 г./

34. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с пикова мощност 2 596,38 kWp в УПИ I, кв. 1 по плана на с. Царски извор, община Стражица, област Велико Търново“, с възложител „Ивком“ ЕООД Уведомление за ИП /29.08.2023 г./

35. ИП за „Почистване на дървесна и храстова растителност в поземлени имоти с идентификатори 48742.169.31 и 48742.176.4 по КК и КР на землището на с. Млечево и поземлени имоти с идентификатори 69451.118.2 и 69451.79.13 по КК и КР на землището на с. Столът, община Севлиево, област Габрово“, с възложител „БИОЛЕС ТРЕЙД“ ЕООД Уведомление за ИП /31.08.2023 г./

36. ИП за „Отглеждане на риба за консумация в мрежени клетки (садки), в участък от река Дунав, при с. Вардим, речен километър 549,9“, с възложител ЗП Али Алиев Уведомление за ИП /26.09.2023 г./

37. ИП за „Почистване от дървесна и храстова растителност на ПИ с идентификатори 12396.217.6, 12396.125.21, 12396.124.58, 12396.124.17 по КККР на с. Въглевци, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител Пламен Рачев Уведомление за ИП /10.10.2023 г.

38. ИП за „Регионално прединвестиционно проучване за ВиК Йовковци ООД, с възложител МРРБ Уведомление за ИП /11.10.2023 г./

39. ИП за „Регионално прединвестиционно проучване за ВиК ООД –  Габрово, с възложител МРРБ Уведомление за ИП /11.10.2023 г./

40. ИП за „Изграждане на демонстрационен център за рециклиране на стъкло и фотоволтаична електроцентрала, с местоположение ПИ с идентификатор 16359.81. по КК и КР на гр. Горна Оряховица, Община Горна Оряховица, Област Велико Търново“, с възложител Володя Карамитев Уведомление за ИП; Допълнена информация /18.10.2023 г./

41. ИП за „Изграждане на върешна инфраструктура на индустриален парк- Горна Оряховица по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по BG-RRP-3.007 по Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“ , с възложител  „Индустриален парк – Ряховец“ ЕАД Уведомление за ИП;  /19.10.2023 г./

42. ИП за „Изграждане на пристройка към съществуваща производствена сграда и складово стопанство за компресиран метан в ПИ с идентификатор 20242.76.17 по КК и КР на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител  „Юниливър Айс Крийм България“ ЕООД Уведомление за ИП;  /26.10.2023 г./

43. ИП за „Напояване на земеделски земи в землището на с. Писарево, общ. Горна Оряховица“, с възложител  „Агротим“ ООД Уведомление за ИП;  /16.11.2023 г./

44. ИП за „Изграждане на търговски център в ПИ с идентификатор 16359.514.248  и административен адрес ул. „Янко Боянов“ №10,  гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител  „Автогара Горна Оряховица“ ООД Уведомление за ИП;  /16.11.2023 г./

45. ИП за „Добив и преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици) от находище „Пчелата“, разположено в землището на с. Самоводене, общ. Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител  „Стромат 08“ ЕООД Уведомление за ИП; Становище; Възражение; /7.11.2023 г./

46. ИП за „Изграждане на фермерски комплекс с жилищна сграда в ПИ с идентификатор 81726.22.152 и говедовъдно стопанство в ПИ с идентификатор 81726.22.153 по КК с. Чуково, общ. Дряново, област Габрово“, с възложител  Десислава Арнаудова Уведомление за ИП;  /05.12.2023 г./

47. ИП за „Изграждане на магазин за хранителни стоки „BILLA“ в ПИ с идентификатор 16359.514.2248  и административен адрес ул. „Янко Боянов“ №10,  гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител  „Автогара Горна Оряховица“ ООД Уведомление за ИП;  /06.12.2023 г./

48. ИП за „Производство на барутни заряди към артилерийски изстрели и окончателно снарядяване на зарядите в гилзи и реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи сгради в цех за монтаж и опаковка на ръчни гранати“, което ще се реализира в сгради с идентификатор 81904.28.113.24 и 81904.28.113.25 по КК и КР на с. Чарково, общ. Габрово, Сграда Д12 (ПИ №81904.28.113) и Сграда Д13 (ПИ №81904.28.113) част от производствен комплекс “Еловица 1895“ АД, площадка с. Чарково, с възложител  „Еловица 1895АД Уведомление 1 за ИПУведомление 2 за ИП /07.12.2023 г./

49. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с инсталирана мощност 1101,60 kWp в ПИ с идентификатор 69732.500.1122 по КК и КР на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново и проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за довеждащ електропровод 20 kV до ПИ с идентификатор 69732.500.1122 по КК и КР на с. Страхилово, с възложител  „„Сън Технолоджи 1“ ЕООД Уведомление за ИП;   /08.12.2023 г./

50. ИП за „Изграждане на две жилищни сгради, две сгради за настаняване на персонал и обслужваща сграда, тип склад ПИ с идентификатор 07661.31.29 в землището на с.Бяла река, община Сухиндол, с възложител   Мирослав Ангелов Уведомление за ИП;   /14.12.2023 г./

51. ИП за „Доизграждане Път III-303 „Обходен път на гр. Павликени“, от км 29+520 до км 34+484.51, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ Уведомление за ИП;   /22.12.2023 г./

52. ИП за „Напояване на земеделски култури в землището на с. Върбица“, с възложител  “ Агротим“ ООД Уведомление за ИП;   /02.01.2024 г./

 

 

 

 

 

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015