1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Решения без въздействие за 2016 г.

Издадени решения за преценка, че представените планове, програми, проекти или инвестиционни предложения няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони
Дата на
публикуване
№ на решение Възложител Инвестиционно предложение
/план / програма / проект; защитена зона от „Натура 2000“
23.02.2016 г. Решение №ВТ-01-ОС/2016 г. ТП ДГС „Горна Оряховица” ДП „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2016 г. в гори, собственост на държавата, стопанисвани от Държавно горско стопанство – Г. Оряховица”; BG0000231 Беленска гора, BG0000432 Голяма река
02.03.2016 г. Решение №ВТ-02-ОС/2016 г. ТП ДЛС „Росица” ДП „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2016 г. на ТП Държавно ловно стопанство „Росица””; BG0001493 Централен Балкан – буфер
15.03.2016 г. Решение №ВТ-03-ОС/2016 г. „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София „Изграждане на Базова станция №4724 в ПИ с идентификатор 10447.32.681, м. „Дервеня“, землище на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново”; BG0000213 Търновски височини
18.03.2016 г. Решение №ВТ-04-ОС/2016 г. ТП ДЛС „Росица” ДП „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2016 г. на ТП Държавно ловно стопанство „Росица””; BG0001493 Централен Балкан – буфер
21.03.2016 г. Решение №ВТ-05-ОС/2016 г. ТП ДГС „Габрово” ДП „План- извлечениe за насаждения, попадащи в ПП „Българка“, ЗЗ „Дряновски манастир”, ЗЗ „Скалско” и ЗЗ „Витата стена” /обекти от Натура 2000/”; BG0000399 Българка, BG0000190 Витата стена, BG0000214 Дряновски манастир, BG0000263 Скалско
25.03.2016 г. Решение №ВТ-06-ОС/2016 г. Община Златарица „Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка, в град Златарица, в границата на урбанизираната територия”; BG0000280 Златаришка река
30.03.2016 г. Решение №ВТ-07-ОС/2016 г. ЗП М. Д. К., гр. Русе „Създаване на трайни насаждения от лешници в землището на с. Престой, община Трявна, с площ 25,450 дка”; BG0000399 Българка
11.04.2016 г. Решение №ВТ-08-ОС/2016 г. П. М. У., гр. Варна „Отреждане на имот №000168 в землището на с. Радевци, общ. Трявна „за хотелиерство“, с цел изграждане на къща за гости”; BG0000399 Българка
27.04.2016 г. Решение №ВТ-09-ОС/2016 г. Т. И. Р., гр. Дряново „Горскостопанска програма за имоти с №№ 23947.186.47; 23947.186.44; 23947.271.5; 23947.273.4; 23947.274.1 и 23947.273.6 в землището на гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово”; BG0000214 Дряновски манастир
13.05.2016 г. Решение №ВТ-10-ОС/2016 г. П. Г. Т., гр. Габрово „Промяна на начина на трайно ползване на земеделска земя с цел създаване на овощни градини”; BG0000190 Витата стена
18.05.2016 г. Решение №ВТ-11-ОС/2016 г. ЗП С. П. С, гр. Габрово „Създаване на оранжерии в поземлен имот (ПИ) №022039 и овощна градина в ПИ с номера 022003, 022004, 022005, 022006, 022007, 022008, 022010, 022011, 022012, 022013, землище на с. Поповци, общ. Габрово”; BG0000190 Витата стена
01.06.2016 г. Решение №ВТ-12-ОС/2016 г. Община Габрово „Пешеходен мост на р. Янтра между ул. „Аврам Генчев“ и ул. „Дунав“, гр. Габрово”; BG0000610 Река Янтра
10.06.2016 г. Решение №ВТ-13-ОС/2016 г. С. С. Р., гр. Габрово „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от орехи в поземлен имот с идентификатор 14218.174.48 в землището на гр. Габрово, община Габрово”; BG0000399 Българка
10.06.2016 г. Решение №ВТ-14-ОС/2016 г. В. Г. Ф., гр. Трявна „Промяна на начина на трайно ползване на земеделска земя с цел създаване на овощни градини”; BG0000214 Дряновски манастир
17.06.2016 г. Решение №ВТ-15-ОС/2016 г. М. Б. Ч., гр. Сухиндол „Промяна на начина на трайно ползване на земеделска земя с цел създаване на овощни градини”; BG0000275 Язовир Стамболийски
29.06.2016 г. Решение №ВТ-16-ОС/2016 г. Община Горна Оряховица „Инвентаризация, горскостопански план и план за защита от пожари на земеделските територии, придобили характеристика на гора и на горските територии, собственост на община Горна Оряховица”; BG0000213 Търновски височини, BG0000610 Река Янтра
29.06.2016 г. Решение №ВТ-17-ОС/2016 г. Община Лясковец „Инвентаризация, горскостопански план и план за защита от пожари на горските територии, собственост на община Лясковец”; BG0000610 Река Янтра
29.06.2016 г. Решение №ВТ-19-ОС/2016 г. ТП ДЛС „Росица” ДП „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2016 г. на ТП Държавно ловно стопанство „Росица””; BG0001493 Централен Балкан – буфер
29.06.2016 г. Решение №ВТ-20-ОС/2016 г. ТП ДЛС „Свищов” ДП „План-извлечение за сечи в държавни горски територии, стопанисвани от ТП ДГС „Свищов””; BG0002018 Остров Вардим
29.07.2016 г. Решение №ВТ-21-ОС/2016 г. Х. А. А., с. Майско „Частичен Подробен устройствен план – План за застрояване (ЧПУП–ПЗ) на ПИ №035025, землище на с. Майско, общ. Елена, с цел строителство на жилищна сграда”; BG0000211 Твърдишка планина
15.08.2016 г. Решение №ВТ-22-ОС/2016 г. „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №166068, землище на с. Константин, общ. Елена – обект БС 4637 – „за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура””; BG0000211 Твърдишка планина
02.09.2016 г. Решение №ВТ-23-ОС/2016 г. Д. К. Д, гр. Габрово „Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера №№ 120022; 120018; 120015 и 120014 в землището на с. Мичковци, общ. Габрово, обл. Габрово”; BG0000263 Скалско
12.10.2016 г. Решение №ВТ-26-ОС/2016 г. Община Стражица „Инвентаризация, Горскостопански план (ГСП) и План за защита от пожари (ПЗП) на земеделските територии, придобили характеристика на гора и на горските територии, собственост на Oбщина Стражица”; BG0000231 Беленска гора,  BG0000279 Стара река и BG0000432 Голяма река
22.11.2016 г. Решение №ВТ-27-ОС/2016 г. Община Габрово „Горскостопански план (ГСП) на общинските гори, собственост на Oбщина Габрово”; BG0000190 Витата стена, BG0000214 Дряновски манастир, BG0000243 Скалско, BG0000399 Българка
29.11.2016 г. Решение №ВТ-28-ОС/2016 г. „БАЛКАН РЕСУРС 2016“ ООД, гр. Плачковци „Създаване на овощна градина (сини сливи) и закупуване на селскостопанска техника”; BG0000399 Българка
06.12.2016 г. Решение №ВТ-29-ОС/2016 г. ЗП Г. С. Ц., гр. Севлиево „Създаване на 89 дка интензивна биологична ябълкова градина и модернизиране на земеделското стопанство в землището на с. Дебелцово, общ. Севлиево”; BG0000275 Язовир Стамболийски
22.12.2016 г. Решение №ВТ-30-ОС/2016 г. М. Т. М., гр. Трявна „План-извлечение за изменение на горскостопанска програма за имот №123007 е землището на с. Станчов хан, общ. Трявна”; BG0000399 Българка
03.01.2017 г. Решение №ВТ-31-ОС/2016 г. М. И. Ц., гр. Трявна „Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 123007 и 121019 в землището на с. Радевци, общ. Трявна”; BG0000399 Българка

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015