1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Решение №ВТ-01-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 48057.85.329 в землището на с. Мийковци, общ. Елена“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“  (публ. 12.01.2023 г.)

Решение №ВТ-02-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори 65766.633.18, 65766.602.33 и 65766.645.3 по КК и КР на гр. Свищов, общ. Свищов“; защитени зони BG0000576 „Свищовска гора“  (публ. 16.01.2023 г.)

Решение №ВТ-03-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на поземлени имот с идентификатор 53905.141.18 по КК и КР на с. Орловец, общ. Полски Тръмбеш“; защитени зони BG0000231 „Беленска гора“  (публ. 23.01.2023 г.)

Решение №ВТ-04-ОС/2023 г. за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 35729.41.62 по плана на с. Каменари, общ. Елена, област Велико Търново“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка гора“  (публ. 13.02.2023 г.)

Решение №ВТ-05-ОС/2023 г. за „Изменение на горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори 68823.116.15, 68823.116.16, 68823.116.17 в землището на с. Станчон хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ. 13.02.2023 г.)

Решение №ВТ-06-ОС/2023 г. за „Реконструкция и рехабилитация на въздушен електропровод „Вира“ 20 kW за захранване на ФЕЦ в кв. 1, с. Янтра, общ. Горна Оряховица“; защитени зони BG0000610 „Река Янтра“  (публ. 13.02.2023 г.)

Решение №ВТ-07-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 56719.209.7 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ. 20.02.2023 г.)

Решение №ВТ-08-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 81058.650.48 в землището на с. Черновръх, общ. Трявна“; защитени зони BG0000214 „Дряновски манастир“  (публ. 20.02.2023 г.)

Решение №ВТ-09-ОС/2023 г. за „Изграждане на къщи за гости в ПИ с идентификатор 14218.771.2 по КККР  на гр. Габрово, местност „Узана“ и ползване на съществуващ водоизточник – каптиран естествен извор (КЕИ), изграден в ПИ 042061, м. „Данчев дол“, по плана за земеразделяне на землището на с. Тоблеш, общ. Габрово“; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ. 20.02.2023 г.)

Решение №ВТ-10-ОС/2023 г. за „Изграждане на семейно пчелна ферма в поземлен имот си идентификатор 14218.321.-104 в землището на гр. Габрово“; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ. 27.02.2023 г.)

Решение №ВТ-11-ОС/2023 г. за „Отглеждане на трайни насаждения – ябълки в землището на с. Здравковец, община Габрово, Област Габрово“; защитени зони BG0000190 „Витата стена“  и BG0000263 „Скалско“ (публ. 06.03.2023 г.)

Решение №ВТ-12-ОС/2023 г. за „Поставяне на дървени модули за съхранение на селскостопанска продукция и итневтар“ в поземлен имот с идентификатор 05164.18.22 по плана на с. Бойковци, общ. Елена, област Велико Търново“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 20.03.2023 г.)

Решение №ВТ-13-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори 68823.115.49 и 68823.116.2 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна, област Габрово“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 03.04.2023 г.)

Решение №ВТ-14-ОС/2023 г. за „Изграждане на подземна телекомуникационна канална мрежа на „А1 България“ ЕАД в територията на гр. Велико Търново“; защитени зони BG0000213 „Търновски височини“ (публ. 13.04.2023 г.)

Решение №ВТ-15-ОС/2023 г. за „Изграждане на подземна телекомуникационна канална мрежа на „А1 България“ ЕАД в територията на с. Царевец, общ. Свищов“; защитени зони BG0000576 „Свищовска гора“ (публ. 13.04.2023 г.)

Решение №ВТ-16-ОС/2023 г. за „План-извлечение за промяна вида на сечта в гори собственост на община Полски Тръмбеш, на територията на ДГС „Болярка“; защитени зони BG0000231 „Беленска гора“ (публ. 13.04.2023 г.)

Решение №ВТ-17-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 68823.128.35 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна“; ПП „Българка“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 21.04.2023 г.)

Решение №ВТ-18-ОС/2023 г. за „Вилно застрояване в поземлен имот с идентификатор 17208.32.26 по КККР на с. Горско Косово, община Сухиндол, област Велико Търново“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ. 22.05.2023 г.)

Решение №ВТ-19-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентфикатор 69417.428.9 в землището на с. Стоките, общ. Севлиево“; защитени зони BG0001493 „Централен Балкан-буфер“ (публ. 29.05.2023 г.)

Решение №ВТ-20-ОС/2023 г. за „Преместване на съществуващ водопровод за напояване и помпена станция ; изграждане на буферен резервоар за вода и изграждане на малка фотоволтаична система“; защитени зони BG0000576 „Свищовска гора“ (публ. 08.06.2023 г.)

Решение №ВТ-21-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори 00583.255.24, 00583.269.73 и 00583.270.261 в землището на с. Арбанаси, общ. Велико Търново и поземлени имоти с идентификатори 83123.123.6 и 83123.123.7 в землището на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново“; защитени зони BG0000213 „Търновски височини“ (публ. 12.06.2023 г.)

Решение №ВТ-23-ОС/2023 г. за „План-извлечение на поземлени имоти с идентификатори: 43339.27.42 и 43339.81.209 в землището на с. Лесичарка, общ. Габрово, област Габрово“; защитени зони BG0000214 „Дряновски манастир“ (публ. 20.06.2023 г.)

Решение №ВТ-24-ОС/2023 г. за „Изменение на горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 55261.232.7 в землището на с. Палици, общ. Елена, област Велико Търново“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 10.07.2023 г.)

Решение №ВТ-25-ОС/2023 г. за „План – извлечение за гори, собственост на държавата в подотдели 560 „а“, 560 „б“, 560 „м1“, 561 „к“, 562 „б“, 562 „в“, 563 „а“, 563 „б“, 563 „в“ в землището на с. Горско Косово, общ. Сухиндол; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ. 17.07.2023 г.)

Решение №ВТ-26-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 38861.209.12 в землището на с. Костел, общ. Елена; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 31.07.2023 г.)

Решение №ВТ-28-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори 81904.24.61, 81904.24.11, 81904.22.53, 819047.23.1, 81904.28.2, 81904.4.12 и 81904.4.13 по КК и КР на с. Чарково, общ. Габрово защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 07.08.2023 г.)

Решение №ВТ-30-ОС/2023 г. за „Изграждане на чакълирана площадка за съхраняване на собствени автомобили или други лични вещи и инвентар на фирмата в поземлен имот с идентификатор 10447.154.39 по КККР на гр. Велико Търново; защитени зони BG0000213 „Търновски височини“ (публ. 11.09.2023 г.)

Решение №ВТ-31-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 62877.108.57 в землището на с. Родина, общ. Златарица; защитени зони BG0000280 „Златаришка река“ (публ. 18.09.2023 г.)

Решение №ВТ-32-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 65766.659.7, гр. Свищов; защитени зони BG0000576 „Свищовска гора“ (публ. 25.09.2023 г.)

Решение №ВТ-33-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 40141.204.6 , с. Крушево, общ. Севлиево; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ. 25.09.2023 г.)

Решение №ВТ-34-ОС/2023 г. за „Изграждане на велоалея гр. Трявна – Божковска поляна в землището на гр. Трявна, общ. Трявна, област Габрово; защитени зони BG0000282 „Дряновска река“ (публ. 25.09.2023 г.)

Решение №ВТ-35-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори 05164.72.34 и 05164.72.35 в землището на с. Бойковци, общ. Елена; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 02.10.2023 г.)

Решение №ВТ-36-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на имот с дентификатор 61323.112.16 по КК и КР на с. Радевци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 16.10.2023 г.)

Решение №ВТ-38-ОС/2023 г. за „Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56675.40.12 по КК и КР на с. Поповци, общ. Габрово, област Габрово; защитени зони BG0000190 „Витата стена“ (публ. 03.11.2023 г.)

Решение №ВТ-39-ОС/2023 г. за „Горскостопанска програма на имоти с идентификатори 07661.121.24 и 07661.118.1 по КК и КР на с. Бяла река и имот  с идентификатор 17192.78.1 по КК и КР на с. Горско Калугерово, общ. Сухиндол“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ. 13.11.2023 г.)

Решение №ВТ-40-ОС/2023 г. за „Изграждане на бунгало – склад и дървен навес в поземлен имот с идентификатор 17208.27.63 по КК и КР на с. Горско Косово, общ. Сухиндол“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ. 13.11.2023 г.)

Решение №ВТ-41-ОС/2023 г. за „Изменение на горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 46125.92.1 по КК и КР на с. Майско, общ. Елена“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 20.11.2023 г.)

Решение №ВТ-42-ОС/2023 г. за „Горскостопански план и план за дейности по опазване и защита на горските територии от пожари на територията на общински гори на Община Велико Търново“; защитени зони BG0000213 „Търновски височини“; BG0000216 „Емен“; BG0000281 „Река Белица“;  BG0000282 „Дряновска река“; BG0000609 „Река Росица“; BG0000610 „Река Янтра“; (публ. 20.11.2023 г.)

Решение №ВТ-43-ОС/2023 г. за „План-извлечение за промяна вида на сечта в гори, собственост на държавата, на територията на ДГС „Елена“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“; (публ. 27.11.2023 г.)

Решение №ВТ-44-ОС/2023 г. за „Проект за ПУП – План за регулация, План за застрояване и Парцеларен план с цел изграждане на водопровод за изграждане на технологични нужди от р. Янтра до производствена площадка, находяща се в УПИ IX, кв. 14 по ЗРП на гр. Велико Търново (ПИ с идентификатор 10447.501.106)“; защитени зони BG0000610 „Река Янтра“; (публ. 18.12.2023 г.)

 

 

 

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015