1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 59094.125.240 по КК и КР на землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново”, с възложител „ВЕЦ Първомайци“ ООД /отг. на 04.01.2023 г./
 2.  Съобщение за инвестиционно предложение “Частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация (ЧИ на ПУП – ПЗР) за обединяване на УПИ XX-1305, XIX-1305, XVIII-1305, XVII-1305, XVI-1305, XV-1305 и XIV-1305 от кв. 105, гр. Сухиндол в нов УПИ XXVIII-1305 и отреждането му „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа“ в зона /Пп/ по ОУП на Община Сухиндол, Област Велико Търново“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана номинална мощност 727,2 kWp в ПИ с идентификатор 70295.400.29 по КККР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново”, с възложител С. Ж. /отг. на 05.01.2023 г./
 3.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталираната пикова мощност 3345 kW”, с възложител „Винпалас-2005“ АД /отг. на 05.01.2023 г./
 4.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на хидромелиоративна система за напояване на 58,791 дка земеделски земи в землищата на с. Беброво и с. Константин, община Елена, област Велико Търново”, с възложител „Брезово 2020“ ЕООД /отг. на 06.01.2023 г./
 5.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на инсталация за производство на биотор от пепел от изгаряне на слънчогледови люспи”, с възложител „Грийн Съркъл Биотех“ ООД /отг. на 10.01.2023 г./
 6.  Съобщение за инвестиционно предложение “Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 22890.24.13 по КККР на с. Долно Шивачево, община Златарица, област Велико Търново в „за фотоволтаична електрическа централа“ и инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1,5 MW”, с възложител „Сън Технолоджи 1“ ООД /отг. на 12.01.2023 г./
 7.  Съобщение за инвестиционно предложение “Водовземане от р. Веселина за напояване на 385 дка земеделски площи в землището на с. Къпиново, община Велико Търново”, с възложител „Агросторм – 08“ ЕООД /отг. на 19.01.2023 г./
 8.  Съобщение за инвестиционно предложение “Водовземане от река Веселина, с цел напояване на земеделски имоти в землище с. Церова Кория, община Велико Търново”, с възложител „Пролет 57“ ЕООД /отг. на 19.01.2023 г./
 9. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с номинална изходяща мощност от 5 MW”, с възложител „Новел 22“ ООД /отг. на 25.01.2023 г./
 10. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност от 2,5 MWр и полагане на кабелно трасе за присъединяване”, с възложител „Енерджи Дивелъпмънт“ ООД /отг. на 25.01.2023 г./
 11. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на наземна фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с обща номинална инсталирана мощност 2 340 kW в УПИ XIX, кв. 49 по плана на с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново”, с възложител „ОТО“ ЕООД /отг. на 31.01.2023 г./
 12. Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за  събиране, съхранение и третиране (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане,   уплътняване)  на отпадъци от ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др.”, с възложител „Идна 39“ ЕООД /отг. на 31.01.2023 г./
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания