1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 59094.125.240 по КК и КР на землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново”, с възложител „ВЕЦ Първомайци“ ООД /отг. на 04.01.2023 г./
 2.  Съобщение за инвестиционно предложение “Частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация (ЧИ на ПУП – ПЗР) за обединяване на УПИ XX-1305, XIX-1305, XVIII-1305, XVII-1305, XVI-1305, XV-1305 и XIV-1305 от кв. 105, гр. Сухиндол в нов УПИ XXVIII-1305 и отреждането му „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа“ в зона /Пп/ по ОУП на Община Сухиндол, Област Велико Търново“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана номинална мощност 727,2 kWp в ПИ с идентификатор 70295.400.29 по КККР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново”, с възложител С. Ж. /отг. на 05.01.2023 г./
 3.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталираната пикова мощност 3345 kW”, с възложител „Винпалас-2005“ АД /отг. на 05.01.2023 г./
 4.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на хидромелиоративна система за напояване на 58,791 дка земеделски земи в землищата на с. Беброво и с. Константин, община Елена, област Велико Търново”, с възложител „Брезово 2020“ ЕООД /отг. на 06.01.2023 г./
 5.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на инсталация за производство на биотор от пепел от изгаряне на слънчогледови люспи”, с възложител „Грийн Съркъл Биотех“ ООД /отг. на 10.01.2023 г./
 6.  Съобщение за инвестиционно предложение “Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 22890.24.13 по КККР на с. Долно Шивачево, община Златарица, област Велико Търново в „за фотоволтаична електрическа централа“ и инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1,5 MW”, с възложител „Сън Технолоджи 1“ ООД /отг. на 12.01.2023 г./
 7.  Съобщение за инвестиционно предложение “Водовземане от р. Веселина за напояване на 385 дка земеделски площи в землището на с. Къпиново, община Велико Търново”, с възложител „Агросторм – 08“ ЕООД /отг. на 19.01.2023 г./
 8.  Съобщение за инвестиционно предложение “Водовземане от река Веселина, с цел напояване на земеделски имоти в землище с. Церова Кория, община Велико Търново”, с възложител „Пролет 57“ ЕООД /отг. на 19.01.2023 г./
 9. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с номинална изходяща мощност от 5 MW”, с възложител „Новел 22“ ООД /отг. на 25.01.2023 г./
 10. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност от 2,5 MWр и полагане на кабелно трасе за присъединяване”, с възложител „Енерджи Дивелъпмънт“ ООД /отг. на 25.01.2023 г./
 11. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на наземна фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с обща номинална инсталирана мощност 2 340 kW в УПИ XIX, кв. 49 по плана на с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново”, с възложител „ОТО“ ЕООД /отг. на 31.01.2023 г./
 12. Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за  събиране, съхранение и третиране (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане,   уплътняване)  на отпадъци от ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др.”, с възложител „Идна 39“ ЕООД /отг. на 31.01.2023 г./
 13. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на вилни сгради, открити спортни площи, тръбен кладенец и тръбна инсталация за битови нужди в ПИ с идентификатор 27190.104.55, местност „Русинка“ по КККР на гр. Елена, община Елена”, с възложител „Чери“ ООД /отг. на 06.02.2023 г./
 14. Съобщение за инвестиционно предложение “Инсталиране на два броя генератори за производство на електроенергия с гориво природен газ, електролизатор за производство на водород и зарядна станция за електромобили”, с възложител „Елит-94“ ЕООД и „Хидротест Велико Търново“ ЕООД /отг. на 07.02.2023 г./
 15. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична централа с обща номинална изходяща мощност от 5 МW”, с възложител „Таня Енерджи“ ООД /отг. на 21.02.2023 г./
 16. Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 2,5 MW в ПИ с идентификатор 70295.41.70 по КККР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново”, с възложител „Панацея“ ООД /отг. на 22.02.2023 г./ Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на две фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), всяка с мощност по 2,5 MW в ПИ с идентификатори  70295.41.70,  70295.41.69 и 70295.41.72 по КККР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново“ /отг. на 14.03.2023/
 17. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на тир-паркинг, автосервиз, столова на самообслужване и стаи за настаняване в имот с идентификатор 16376.113.19 по КК на с. Горна Росица, община Севлиево, с възложител Симона Богданова /отг. на 02.03.2023 г./
 18. Съобщение за инвестиционно предложение “Водовземане от повърхностни водни обекти р. Росица и р. Негованка, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител „Липови“ ООД /отг. на 02.03.2023 г./
 19. Съобщение за инвестиционно предложение “Водовземане от язовир „Ливадето“, с цел напояване на земеделски имоти в Поле №1 (масиви №131, 136, 137) и Поле №2 (масиви №139, 140, 141, 142 и 143), в землището на с. Церова Кория, община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител „Пролет 57“ ЕООД /отг. на 08.03.2023 г./
 20. Съобщение за инвестиционно предложение “Почистване на частично зелесени имоти, с възложител „Земеделие Крамолин“ ЕООД /отг. на 10.03.2023 г./
 21. Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ с идентификатор 12168.10.156 по КККР на с. Враниловци, община Габрово, с възложител „Вигми-В“ ЕООД /отг. на 10.03.2023 г./
 22. Съобщение за инвестиционно предложение “Център за разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства в поземлен имот с идентификатор 14218.502.452 по КК и КР на град Габрово, с възложител „ВИМ 79“ ЕООД /отг. на 21.03.2023 г./
 23. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на многоетажен полуподземен паркинг в УПИ XIX от строителен квартал 106, съставляващ ПИ с идентификатор 10447.513.366 по КККР на гр. Велико Търново, с възложител „Рей-Би-Ас-Стройекспорт“ ЕООД /отг. на 21.03.2023 г./
 24. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 23947.501.9830 по КК и КР на землището на гр. Дряново, община Дряново, област Габрово, с възложител „Вагонен завод-Интерком“ АД /отг. на 20.04.2023 г./
 25. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на газозарядна станция за природен газ, с възложител „Мултиком 2000“ ЕООД /отг. на 28.03.2023 г./
 26. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на газова и парокотелна инсталации в Млекопреработвателно предприятие в УПИ IV, кв. 162 по ПУП на гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, с възложител „Милк Асетс“ ООД /отг. на 31.03.2023 г./
 27. Съобщение за инвестиционно предложение “Почистване на дървесна и храстова растителност в поземлен имот с идентификатор 16401.38.4 по КК и КР на землището на с. Големаните и поземлен имот с идентификатор 36837.19.18 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител Х. М. /отг. на 25.04.2023 г./
 28. Съобщение за инвестиционно предложение “Водовземане от р. Янтра с цел възобновяване на дейността по производство на електроенергия и изграждане на рибен проход на ВЕЦ „Каломен, с възложител „Станчо Хаджидимитров“ АД /отг. на 25.04.2023 г./
 29. Съобщение за инвестиционно предложение “Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на зеленчуци в УПИ-VII, кв. 3 по плана на с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново“, с възложител „Хидротерм 2020“ ЕООД/„Агробио 21“ ЕООД /отг. на 12.05.2023 г./
 30. Съобщение за инвестиционно предложение “Почистване от горскодървесна растителност на ПИ с идентификатор 48341.55.40 по КККР на с. Мирово, община Стражица, област Велико Търново“, с възложител М. М. /отг. на 12.05.2023 г./
 31. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищни сгради и обществен център в поземлени имоти с идентификатори 00583.57.1 и 00583.57.2 по КК и КР на с. Арбанаси, общ. Велико Търново“, с възложител „ДЕНК“ АД /отг. на 19.04.2023 г.//30.05.2023/
 32. Съобщение за инвестиционно предложение “Промяна предназначението на съществуваща сграда с цел разширение на ферма за отглеждане на кокошки-носачки в имот с идентификатор 77013.300.12 по КК и КР на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов“, с възложител „Госи“ ЕООД /отг. на 02.06.2023 г./
 33. Съобщение за инвестиционно предложение “Пристройка към сграда 80457.113.3.2 и преустройство на част от сграда 80457.113.3.1 по КККР с. Червена, община Свищов, област Велико Търново в „Пункт за производство и съхранение на млечни изделия“, с възложител ЗП Григор Александров /отг. на 07.06.2023 г./
 34. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 4 587 kW, находяща се в поземлени имоти с идентификатори 04025.64.2, 04025.64.3, 04025.64.4, 04025.64.9 и 04025.64.10 в землището на с. Бижовци, община Трявна, област Габрово“, с възложител „Три Груп 2015“ ООД /отг. на 12.06.2023 г./
 35. Съобщение за инвестиционно предложение “Промяна предназначението на склад „растениевъдство“ в склад за търговия с продукти за растителна защита – сграда с идентификатор 10118.189.355.28 в землището на с. Вардим, община Свищов, област Велико Търново“, с възложител „Сортови семена-Вардим“ АД /отг. на 28.06.2023 г./
 36. Съобщение за инвестиционно предложение “Монтиране на съоръжение за третиране на болнични отпадъци в рамките на обособен участък от поземлен имот с идентификатор 16359.510.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител „Медикс България 2023“ ООД /отг. на 05.07.2023 г./
 37. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на магазини за промишлени стоки и паркинги“ с местоположение – имот с идентификатор 10447.514.404 по КК и КР на гр. Велико Търново“, с възложител „Ритейл Велико Търново 2022“ АД /отг. на 11.07.2023 г./
 38. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на четири жилищни сгради за собствени нужди, включително служебни сгради за настаняване на персонал и склад в ПИ с идентификатор 07661.31.29 в землището на с. Бяла река, община Сухиндол“, с възложител Мирослав Ангелов /отг. на 20.07.2023 г./
 39. Съобщение за инвестиционно предложение Реконструкция на котелно в ТП „Млекопреработване“ в съществуваща мандра „Лактима“ с местоположение – УПИ VII, кв. 167 по плана на гр. Велико Търново (имот с идентификатор 10447.514.8 по КК и КР на гр. Велико Търново), с възложител „Лактима“ ЕАД /отг. на 15.08.2023 г./
 40. Съобщение за инвестиционно предложение Разширяване на производствената  дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща сграда в цех за монтаж и опаковане на изстрели за РПГ-7, СПГ-9, 2А28, неуправляеми авиационни ракети и гранатохвъргачки за еднократна употреба, с възложител „Еловица 1895“ АД /отг. на 16.08.2023 г./
 41. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с пикова мощност 2 596,38 kWp в УПИ I, кв. 1 по плана на с. Царски извор, община Стражица, област Велико Търново“, с възложител „Ивком“ ЕООД /отг. на 29.08.2023 г./
 42. Съобщение за инвестиционно предложение „Почистване на дървесна и храстова растителност в поземлени имоти с идентификатори 48742.169.31 и 48742.176.4 по КК и КР на землището на с. Млечево и поземлени имоти с идентификатори 69451.118.2 и 69451.79.13 по КК и КР на землището на с. Столът, община Севлиево, област Габрово“, с възложител „БИОЛЕС ТРЕЙД“ ЕООД /отг. на 31.08.2023 г./
 43. Съобщение за инвестиционно предложение „Отглеждане на риба за консумация в мрежени клетки (садки) в участък от р. Дунав, при речен км 545,9“, с възложител ЗП Али Алиев /отг. на 28.09.2023 г./
 44. Съобщение за инвестиционно предложение „Почистване от дървесна и храстова растителност на ПИ с идентификатори 12396.217.6, 12396.125.21, 12396.124.58, 12396.124.17 по КККР на с. Въглевци, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител Пламен Рачев /отг. на 11.10.2023 г./
 45. Съобщение за инвестиционно предложение „Изработване на разширен идеен проект с пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП за ново трасе на път I-5 „Русе-Велико Търново“ в участъка от км 105+430 до км 107+900“, което засяга имоти с идентификатори: 10447.25.23, 10447.28.4, 10447.28.15, 10447.28.16, 10447.28.26, 10447.28.27, 10447.28.30, 10447.28.341, 10447.162.2, 10447.162.5, 10447.162.7, 10447.162.8, 10447.162.9, 10447.169.2, 10447.169.3, 10447.517.39, 10447.517.76, 10447.517.77, 10447.517.85, 10447.517.86, 10447.517.87, 10447.517.88, 10447.517.98, 10447.517.99, 10447.517.100, 10447.517.102, 10447.517.104, 10447.517.106, 10447.517.112, 10447.517.132, 10447.517.137, 10447.517.166, 10447.517.259, 10447.517.260, 10447.517.275, 10447.517.276, 10447.517.277, 10447.517.278, гр. Велико Търново; 20242.20.23, 20242.20.24, 20242.20.728, гр. Дебелец; 58459.10.22, 58459.10.27, 58459.10.31, 58459.10.32, 58459.10.58, 58459.112.5, с. Присово, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“- Областно пътно управление-Велико Търново /отг. на 19.10.2023 г./
 46. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на демонстрационен център за рециклиране на стъкло и фотоволтаична електроцентрала, с местоположение ПИ с идентификатор 16359.81.2 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, Общ. Горна Оряховица“, с възложител Володя Карамитев /отг. на 19.10.2023 г./
 47. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на вътрешна инфраструктура на „Индустриален парк – Ряховец“ и кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“, с възложител „Индустриален парк – Ряховец“ ЕАД /отг. на 19.10.2023 г./
 48. Съобщение за инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД гр. Велико Търново“, с възложител МРРБ /отг. на 25.10.2023 г./
 49. Съобщение за инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за „ВиК“ ООД гр. Габрово“, с възложител МРРБ /отг. на 03.11.2023 г./
 50. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към съществуваща производствена сграда и складово стопанство за компресиран метан, находящи се в имот с идентификатор 20242.76.17 по КККР на гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново, местност „Сухата чешма“, с възложител „Юниливър Айс Крийм България“ ЕООД /отг. на 07.11.2023 г./
 51. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски център в ПИ с идентификатор 16359.514.2248 и административен адрес: ул. „Янко Боянов“ №10, гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител „Автогара Горна Оряховица“ ООД /отг. на 17.11.2023 г./
 52. Съобщение за инвестиционно предложение „Напояване на земеделски култури в землището на с. Писарево“, с възложител „Агротим“ ООД /отг. на 05.12.2023 г./
 53. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фермерски комплекс с жилищна част и говедовъдно стопанство“ с местоположение имоти с идентификатори 81726.22.152 и 81726.22.153 по КК и КР на с. Чуково, общ. Дряново“, с възложител Десислава Арнаудова /отг. на 07.12.2023 г./
 54. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с инсталирана мощност 1101,60 kWp в ПИ с идентификатор 69732.500.1122 по КК и КР на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново и проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за довеждащ електропровод 20 kV до ПИ с идентификатор 69732.500.1122 по КК и КР на с. Страхилово“, с възложител „Сън Технолоджи 1“ ЕООД /отг. на 08.12.2023 г.
 55. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за хранителни стоки „BILLA“ в ПИ с идентификатор 16359.514.248 и административен адрес: ул. „Янко Боянов“ №10, гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител „Автогара Горна Оряховица“ ООД /отг. на 14.12.2023 г.

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015