1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1 .Проект за „Горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори 72607.824.3, 72607.835.8 и 72607.840.5 в землището на с. Тодювци, община Елена“ с възложител Димка Стоянова /10.01.2024 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;

2. Проект за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 72607.835.9 и 72607.840.4 по КККР на с. Тодювци, община Елена, област Велико Търново“ с възложител Димка Стоянова /10.01.2024 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;

3. Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Трявна (ЧИ на ОУПО) с цел промяна на устройствената зона на ПИ с идентификатор 58284.50.146 по КККР на с. Престой, община Трявна, област Габрово, в терен за „Производствени функции“ – Пп и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел отреждането на имота „За фотоволтаично поле“ с възложител Кмет на Община Трявна/ „ПИ Солар парк“ АД /20.03.2024 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;

4. Проект за „Стратегия за местно развитие за територията на общините Елена-Златарица“ с възложител СНЦ „Миг Елена – Златарица“ /25.03.2024 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;

5. Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Севлиево във връзка със създаване на градоустройствена основа за реализацията на бъдещи инвестиционни намерения на собствениците на засегнатите имоти, съгласно Решения №№068, 069, 071, 100, 102, 103 на Общински съвет – Севлиево“ с възложител Община Севлиево /01.04.2024 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;

6. Проект за „Проект за частично изменение на Общия устройствен план (ЧИОУП) на Община Свищов за имоти с идентификатори 65766.650.18 и 65766.650.19 по КК и КР на гр. Свищов, проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за същите, както и ПУП-ПП за кабелни линии СрН извън урбанизираната територия на гр.Свищов, включително ПУП-специализирана схема за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии“ с възложител Кмет на Община Свищов /10.05.2024 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;

7. Проект за „Проект за частично изменение на действащият общ устройствен план на Община Елена с обхват имот с идентификатор 27190.131.65 по КККР гр. Елена“ с възложител Община Елена /13.05.2024 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;

8. Проект за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 68429.210.2 по КККР на с. Средни колиби, община Елена, област Велико Търново“ с възложител С. Д. /31.05.2024 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;

9. Проект за Горскостопанска програма за имоти с идентификатори 72607.806.4 и 72607.804.5 по КК и КР на с. Тодювци, община Елена“ с възложител Б. Б. /03.04.2024 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;

10.  Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Павликени (ЧИ на ОУПО) за ПИ с идентификатори 55052.162.24 и 55052.162.25 по КККР на гр. Павликени и Пордобен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обединяване на същите имоти и отреждането на новообразувания имот „за производствени и складови дейности“ с възложители Община Павликени/ „Рачев-2 Агро“ ЕООД /03.06.2024 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;

11. Проект за „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 14218.211.534 по КК КР на гр. Габрово“ с възложители Р. С. ЕООД /07.06.2024 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015