1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. ИП за „Център за разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства в поземлен имот с идентификатор 14218.502.452 по КК и КР на град Габрово“, с възложител „ВИМ 79“ ЕООД Искане; Приложение №2 /12.01.2024 г./

2. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с инсталирана мощност 1101,60 kWp в ПИ с идентификатор 69732.500.1122 по КК и КР на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново и проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за довеждащ електропровод 20 kV до ПИ с идентификатор 69732.500.1122 по КК и КР на с. Страхилово“, с възложител “Сън технолоджи 1“ ЕООД  Приложение №2 /18.01.2024 г./

3. ИП за „Изграждане на две жилищни сгради за собствени нужди, две сгради за настаняване на персонал и обслужваща сграда – тип склад, в ПИ с идентификатор 07661.31.29 в землището на с. Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново“, с възложител Мирослав Ангелов Искане; Приложение №2 /18.01.2024 г./

4. ИП за „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „В и К“ ООД, гр. Габрово“, с възложител МРРБ Искане; Приложение №2 /30.01.2024 г./

5.  ИП за „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ с идентификатор 65766.266.2 по КККР на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“, с възложител „Подаръци Джием“ ЕООД Искане; Приложение №2 /12.02.2024 г./

6.  ИП за „Разширяване на производствената  дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща сграда в цех за монтаж на минометни, артилерийски боеприпаси и реактивни снаряди“, с възложител “Еловица 1895“ АД Искане; Приложение №2 /13.02.2024 г./

7. ИП за „За изграждане на пристройка към съществуваща производствена сграда и складово стопанство за компресиран метан, находящи се в имот с идентификатор 20242.76.17, гр. Дебелец, област Велико Търново, община Велико Търново, местност „Сухата чешма“, с възложител “Юниливър Айс Крийм България“ ЕООД Искане; Приложение №2 /14.02.2024 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015