1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. ИП за „Център за разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства в поземлен имот с идентификатор 14218.502.452 по КК и КР на град Габрово“, с възложител „ВИМ 79“ ЕООД Искане; Приложение №2 /12.01.2024 г./

2. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с инсталирана мощност 1101,60 kWp в ПИ с идентификатор 69732.500.1122 по КК и КР на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново и проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за довеждащ електропровод 20 kV до ПИ с идентификатор 69732.500.1122 по КК и КР на с. Страхилово“, с възложител “Сън технолоджи 1“ ЕООД  Приложение №2 /18.01.2024 г./

3. ИП за „Изграждане на две жилищни сгради за собствени нужди, две сгради за настаняване на персонал и обслужваща сграда – тип склад, в ПИ с идентификатор 07661.31.29 в землището на с. Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново“, с възложител Мирослав Ангелов Искане; Приложение №2 /18.01.2024 г./

4. ИП за „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „В и К“ ООД, гр. Габрово“, с възложител МРРБ Искане; Приложение №2 /30.01.2024 г./

5.  ИП за „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ с идентификатор 65766.266.2 по КККР на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“, с възложител „Подаръци Джием“ ЕООД Искане; Приложение №2 /12.02.2024 г./

6.  ИП за „Разширяване на производствената  дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща сграда в цех за монтаж на минометни, артилерийски боеприпаси и реактивни снаряди“, с възложител “Еловица 1895“ АД Искане; Приложение №2 /13.02.2024 г./

7. ИП за „За изграждане на пристройка към съществуваща производствена сграда и складово стопанство за компресиран метан, находящи се в имот с идентификатор 20242.76.17, гр. Дебелец, област Велико Търново, община Велико Търново, местност „Сухата чешма“, с възложител “Юниливър Айс Крийм България“ ЕООД Искане; Приложение №2 /14.02.2024 г./

8. ИП за „Обновяване и осъвременяване на съществуваща парокотелна централа с 2 броя парни котли ПК- 6,5 с общо паропроизводство 13000 kg/h, в част от сграда с идентификатор 10447.513.387.51 в ПИ с идентификатор 10447.513.387 по КККР на гр. Велико Търново“, с възложител “Пиво инвест БГ“ АД Приложение №2 /05.03.2024 г./

9. ИП за Преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща работилница за обособяване на обслужваща сграда със склад за огнестрелно оръжие, боеприпаси и взривни вещества в УПИ Х, кв. 28 по плана на с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово“, с възложител “Иктис“ ЕООД Искане; Приложение №2 /14.03.2024 г./

10. ИП за „Регионално прединвестиционно проучване за ВиК Йовковци ООД, с възложител МРРБ Искане; Приложение №2 /22.03.2024 г./

11. ИП за „Изграждане на склад за съхранение на опасни и неопасни, негорими и невзривоопасни органични и неорганични химични продукти на съществуващата площадка на складовата база на „КонтинВеСт“ ООД, разположена в Източна промишлена зона (ИПЗ) на град Горна Оряховица, кв. 50 УПИ VI, с възложител „Континвест“ ООД Искане; Приложение №2 /25.03.2024 г./

12. ИП за „Изграждане на индивидуални жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 05400.33.78 по КК и КР на с. Борика, община Габрово, област Габрово“ , с възложител „Север Юг 22“ ООД Искане; Приложение №2 /10.04.2024 г./

13. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), находяща се в ПИ с дентификатор 02470.75.18 по КККР на с. Балканци, м. Авлу Търла, община Стражица, обл. Велико Търново“ , с възложител „Балканци енерджи“ ООД Искане; Приложение №2 /11.04.2024 г./

14. ИП за „Изменение на контактната площ между концесионна площ на находище „Шереметя – Север“ и „Шереметя – Запад““ , с възложител „Пътни Строежи – Велико Търново“ АД Искане; Приложение №2 /11.04.2024 г./

15. ИП за Изграждане на търговски комплекс „Ритейл Парк Габрово“, БКТП и кабелна линия средно напрежение за захранване на УПИ IX – 242, кв. 97 по плана на гр. Габрово“ , с възложител „Габрово Ритейл парк“ ООД  Приложение; Приложение №2 /12.04.2024 г./

16.  ИП за „Изграждане на електроцентрала за производство на електроенергия и ко-генерация на топлинна енергия с номинална входяща топлиннамощност 16,8 MWth“, с местоположение имот с идентификатор 57340.35.24 по КК и КР нас. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш , с възложител ЕТ „Елит-Георги Песаров“  Искане; Приложение №2 /18.04.2024 г./

17. ИП за „Изграждане на електроцентрала за производство на електроенергия и ко-генерация на топлинна енергия с номинална входяща топлинна мощност 16,8 MWth“, с местоположение имот с идентификатор 57340.35.21 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, с възложител „Елит-94“ ЕООД  Искане; Приложение №2 /18.04.2024 г./

18. ИП за „Изграждане на електроцентрала за производство на електроенергия и ко-генерация на топлинна енергия с номинална входяща топлинна мощност 16,8 MWth“, с местоположение имот с идентификатор 57340.35.23 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, с възложител „Хидротест Велико Търново“ ЕООД  Искане; Приложение №2 /18.04.2024 г./

19. ИП за „Изграждане на електроцентрала за производство на електроенергия и ко-генерация на топлинна енергия с номинална входяща топлинна мощност 16,8 MWth“, с местоположение имот с идентификатор 57340.35.20 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, с възложител „Енерджи-94“ ЕООД  Искане; Приложение №2 /18.04.2024 г./

20. ИП за „Изграждане на електроцентрала за производство на електроенергия и ко-генерация на топлинна енергия с номинална входяща топлинна мощност 16,8 MWth“, с местоположение имот с идентификатор 57340.35.22 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, с възложител „Рентел“ ООД  Искане; Приложение №2 /18.04.2024 г./

21. ИП за „Допълнително водовземане от подземни води чрез изграждане на нови съоръжения (сондаж)“ с местоположение – имот с идентификатор 21628.129.58 по КК и КР на с. Добромирка, общ. Севлиево, с възложител Община Севлиево  Искане; Приложение №2 /25.04.2024 г./

22. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), находяща се в ПИ с идентификатор 57345.300.2727 по КККР на гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, област Велико Търново“, с възложител „Солар 03“ ЕООД  Искане; Приложение №2 /02.05.2024 г./

23. ИП за „Разширяване на производствената  дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща сграда в цех за монтаж и опаковка на ръчни гранати“, с възложител „Еловица 1895“ АД  Искане; Приложение №2 /14.05.2024 г./

24. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 2MW“, с местоположение имоти с идентификатори 57354.300.2679,  57354.300.2680, 57354.300.2681, 57354.300.2682 и 57354.300.2683 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, с възложител „ФВЕЦ Мизия“ ООД  Искане; Приложение №2 /14.05.2024 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015