1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. ИП за „Разширение на свинеферма за интензивно отглеждане на свине майки и свине за угояване“,  с възложител  „Актив Фарм“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /10.01.2023 г./

2. ИП за „Частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация (ЧИ на ПУП – ПЗР) за обединяване на УПИ XX-1305, XIX-1305, XVIII-1305, XVII-1305, XVI-1305, XV-1305 и XIV-1305 от кв. 105, гр. Сухиндол в нов УПИ XXVIII-1305 и отреждането му „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа“ в зона /Пп/ по ОУП на Община Сухиндол, Област Велико Търново“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана номинална мощност 727,2 kWp в ПИ с идентификатор 70295.400.29 по КККР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново“,  с възложител  С. Ж.  Искане за преценка; Приложение №2 /10.01.2023 г./

3. ИП за „Изграждане на хидромелиоративна система за напояване на 58,791 дка земеделски земи в землищата на с. Беброво и с. Константин, община Елена, област Велико Търново“,  с възложител „Брезово 2020“ ЕООД   Приложение №2 /12.01.2023 г./

4. ИП за „Изграждане на рибарник в ПИ с идентификатор 38652.18.482 по КККР на с. Кормянско, община Севлиево, област Габрово“,  с възложител Т. П.  Искане за преценка;  Приложение №2 /12.01.2023 г./

5. ИП за „Включване на алтернативно гориво за съществуващи горивни инсталации“,  с възложител „МАК“ АД Приложение №2 /16.01.2023 г./

6. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 59094.125.240 по КК и КР на землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново“,  с възложител „ВЕЦ Първомайци“ ООД  Искане за преценка; Приложение №2 /23.01.2023 г./

7. ИП за „Водовземане от р. Веселина за напояване на 385 дка земеделски площи в землището на с. Къпиново, община Велико Търново“,  с възложител „Агро Сторм-08“ ЕООД  Искане за преценка; Приложение №2 /25.01.2023 г./

8. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталираната пикова мощност 3345 kW“,  с възложител „Винпалас-2005“ АД  Искане за преценка; Приложение №2 /25.01.2023 г./

9. ИП за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 22890.24.13 по КККР на с. Долно Шивачево, община Златарица, област Велико Търново в „за фотоволтаична електрическа централа“ и инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1,5 MW“,  с възложител „Сън Технолоджи 1“ ООД  Искане за преценка; Приложение №2 /25.01.2023 г./

10. ИП за „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имот с идентификатор 57354.300.82 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш (УПИ I, кв. 4 по плана на гр. Полски Тръмбеш) и последващо изграждане на ФЕЦ“,  с възложител „Билегама“ ЕООД  Искане за преценка; Приложение №2 /25.01.2023 г./

11. ИП за „Разширяване на производствената  дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи сгради в цех за пресоване на взривни вещества.Реконструкция и промяна предназначението съществуваща сграда в сграда за битови нужди на работещите в производствената сграда“,  с възложител „Еловица 1895“ АД  Искане за преценка; Приложение №2 /27.01.2023 г./

12. ИП за „Изграждане на наземна фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с обща номинална инсталирана мощност 2 340 kW в УПИ XIX, кв. 49 по плана на с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново“,  с възложител „ОТО“ ЕООД  Искане за преценка; Приложение №2 /31.01.2023 г./

13. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с номинална изходяща мощност от 5 MW“,  с възложител „Новел 22“ ООД  Искане за преценка; Приложение №2 /02.02.2023 г./

14. ИП за „Изграждане на инсталация за производство на биотор от пепел от изгаряне на слънчогледови люспи“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 57354.300.2696 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново“,  с възложител „Грийн Съркъл Биотех“ ООД  Искане за преценка; Приложение №2 /06.02.2023 г./

14. ИП за „Водовземане от река Веселина, с цел напояване на земеделски имоти в землище с. Церова Кория, община Велико Търново“,  с възложител „Пролет 57“ ЕООД  Искане за преценка; Приложение №2 /06.02.2023 г./

 

 

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания