1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. ИП за „Разширение на свинеферма за интензивно отглеждане на свине майки и свине за угояване“,  с възложител  „Актив Фарм“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /10.01.2023 г./

2. ИП за „Частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация (ЧИ на ПУП – ПЗР) за обединяване на УПИ XX-1305, XIX-1305, XVIII-1305, XVII-1305, XVI-1305, XV-1305 и XIV-1305 от кв. 105, гр. Сухиндол в нов УПИ XXVIII-1305 и отреждането му „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа“ в зона /Пп/ по ОУП на Община Сухиндол, Област Велико Търново“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана номинална мощност 727,2 kWp в ПИ с идентификатор 70295.400.29 по КККР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново“,  с възложител  С. Ж.  Искане за преценка; Приложение №2 /10.01.2023 г./

3. ИП за „Изграждане на хидромелиоративна система за напояване на 58,791 дка земеделски земи в землищата на с. Беброво и с. Константин, община Елена, област Велико Търново“,  с възложител „Брезово 2020“ ЕООД   Приложение №2 /12.01.2023 г./

4. ИП за „Изграждане на рибарник в ПИ с идентификатор 38652.18.482 по КККР на с. Кормянско, община Севлиево, област Габрово“,  с възложител Т. П.  Искане за преценка;  Приложение №2 /12.01.2023 г./

5. ИП за „Включване на алтернативно гориво за съществуващи горивни инсталации“,  с възложител „МАК“ АД Приложение №2 /16.01.2023 г./

6. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 59094.125.240 по КК и КР на землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново“,  с възложител „ВЕЦ Първомайци“ ООД  Искане за преценка; Приложение №2 /23.01.2023 г./

7. ИП за „Водовземане от р. Веселина за напояване на 385 дка земеделски площи в землището на с. Къпиново, община Велико Търново“,  с възложител „Агро Сторм-08“ ЕООД  Искане за преценка; Приложение №2 /25.01.2023 г./

8. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталираната пикова мощност 3345 kW“,  с възложител „Винпалас-2005“ АД  Искане за преценка; Приложение №2 /25.01.2023 г./

9. ИП за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 22890.24.13 по КККР на с. Долно Шивачево, община Златарица, област Велико Търново в „за фотоволтаична електрическа централа“ и инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1,5 MW“,  с възложител „Сън Технолоджи 1“ ООД  Искане за преценка; Приложение №2 /25.01.2023 г./

10. ИП за „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имот с идентификатор 57354.300.82 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш (УПИ I, кв. 4 по плана на гр. Полски Тръмбеш) и последващо изграждане на ФЕЦ“,  с възложител „Билегама“ ЕООД  Искане за преценка; Приложение №2 /25.01.2023 г./

11. ИП за „Разширяване на производствената  дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи сгради в цех за пресоване на взривни вещества.Реконструкция и промяна предназначението съществуваща сграда в сграда за битови нужди на работещите в производствената сграда“,  с възложител „Еловица 1895“ АД  Искане за преценка; Приложение №2 /27.01.2023 г./

12. ИП за „Изграждане на наземна фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с обща номинална инсталирана мощност 2 340 kW в УПИ XIX, кв. 49 по плана на с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново“,  с възложител „ОТО“ ЕООД  Искане за преценка; Приложение №2 /31.01.2023 г./

13. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с номинална изходяща мощност от 5 MW“,  с възложител „Новел 22“ ООД  Искане за преценка; Приложение №2 /02.02.2023 г./

14. ИП за „Изграждане на инсталация за производство на биотор от пепел от изгаряне на слънчогледови люспи“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 57354.300.2696 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново“,  с възложител „Грийн Съркъл Биотех“ ООД  Искане за преценка; Приложение №2 /06.02.2023 г./

15. ИП за „Водовземане от река Веселина, с цел напояване на земеделски имоти в землище с. Церова Кория, община Велико Търново“,  с възложител „Пролет 57“ ЕООД  Искане за преценка; Приложение №2 /06.02.2023 г./

16. ИП за „Инсталиране на два броя генератори за производство на електроенергия с гориво природен газ, електролизатор за производство на водород и зарядна станция за електромобили“,  с възложител „Елит-94″ ЕООД/“Хидротест Велико Търново“ ЕООД Приложение №2 /15.02.2023 г./

17. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност от 2,5 MWр и полагане на кабелно трасе за присъединяване“,  с възложител „Енерджи Дивелъпмънт“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /15.03.2023 г./

18. ИП за „Водовземане от повърхностни водни обекти р. Росица и р. Негованка, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново“,  с възложител „Липови“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /17.03.2023 г./

19. ИП за „Изграждане на тир-паркинг, автосервиз, столова на самообслужване и стаи за настаняване в имот с идентификатор 16376.113.19 по КК на с. Горна Росица, община Севлиево“,  с възложител С. Б. Искане за преценка; Приложение №2 /17.03.2023 г./

20. ИП за „Обособяване на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ с идентификатор 12168.10.156 по КККР на с. Враниловци, община Габрово“,  с възложител „Вигми-В“ ЕООД Приложение №2 /17.03.2023 г./

21. ИП за „Обособяване на площадка за  събиране, съхранение и третиране (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане,   уплътняване)  на отпадъци от ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др.“,  с възложител „Идна 39“ ЕООД Приложение №2 /17.03.2023 г./

22. ИП за „Изграждане на две фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), всяка с мощност по 2,5 MW в ПИ с идентификатори  70295.41.70,  70295.41.69 и 70295.41.72 по КККР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново“,  с възложител „Панацея“ ООД Искане; Приложение №2 /21.03.2023 г./

23. ИП за „Изграждане на вилни сгради, открити спортни площи, тръбен кладенец и тръбна инсталация за битови нужди в ПИ с идентификатор 27190.104.55, местност „Русинка“ по КККР на гр. Елена, община Елена“,  с възложител „Чери“ ООД Искане; Приложение №2 /27.03.2023 г./

24. ИП за „Изграждане на многоетажен полуподземен паркинг в УПИ XIX от строителен квартал 106, съставляващ ПИ с идентификатор 10447.513.366 по КККР на гр. Велико Търново“,  с възложител „Рей Би Ас Стройекспорт“ ООД Искане; Приложение №2 /31.03.2023 г./

25. ИП за „Изграждане на газова и парокотелна инсталации в Млекопреработвателно предприятие в УПИ IV, кв. 162 по ПУП на гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново“,  с възложител „Милк Асетс“ ООД Искане; Приложение №2 /13.04.2023 г./

26. ИП за „Водовземане от язовир „Ливадето“, с цел напояване на земеделски имоти в Поле №1 (масиви №131, 136, 137) и Поле №2 (масиви №139, 140, 141, 142 и 143), в землището на с. Церова Кория, община Велико Търново, област Велико Търново“,  с възложител „Пролет 57“ ЕООД Искане; Приложение №2 /25.04.2023 г./

27. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 23947.501.9830 по КК и КР на землището на гр. Дряново, община Дряново, област Габрово“,  с възложител „Вагонен завод – Интерком“ АД Искане; Приложение №2 /02.05.2023 г./

28. ИП за „Почистване на дървесна и храстова растителност в поземлен имот с идентификатор 16401.38.4 по КК и КР на землището на с. Големаните и поземлен имот с идентификатор 36837.19.18 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново“,  с възложител Х. М. Искане; Приложение №2 /16.05.2023 г./

29. ИП за „Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на зеленчуци в УПИ-VII, кв. 3 по плана на с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново“,  с възложител „Хидротерм 2020“ ЕООД/ „Агробио 21“ ЕООД Искане; Приложение №2 /16.05.2023 г./

30. ИП за „Водовземане от р. Янтра с цел възобновяване на дейността по производство на електроенергия и изграждане на рибен проход на ВЕЦ „Каломен“,  с възложител „Станчо Хаджидимитров“ АД Искане; Приложение №2 /16.05.2023 г./

31. ИП за „Изграждане на фотоволтаична централа с обща номинална изходяща мощност от 5 МW“,  с възложител „Таня Енерджи“ ООД Искане; Приложение №2 /16.05.2023 г./

32. ИП за „Почистване на дървесна и храстова растителност в поземлен имот с идентификатор 58918.16.20 по КК и КР на землището на с. Пчелище, община Велико Търново, област Велико Търново“,  с възложител М. С. Искане; Приложение №2 /31.05.2023 г./

33. ИП за „Инсталация за производство на мокрокристална целулоза“, което ще се реализира в 65766.418.67 по КК и КР на гр. Свищов, с възложител „Свилоза ЗИК“ АД Искане; Приложение №2 /05.06.2023 г./

34. ИП за „Изграждане на магазини за промишлени стоки и паркинги“ с местоположение – имот с идентификатор 10447.514.404 по КК и КР на гр. Велико Търново, с възложител „Ритейл Велико Търново 2022“ АД Искане; Приложение №2 /13.07.2023 г./

35. ИП за „Промяна предназначението на склад „растениевъдство“ в склад за търговия с продукти за растителна защита – сграда с идентификатор 10118.189.355.28 в землището на с. Вардим, община Свищов, област Велико Търново, с възложител „Сортови семена-Вардим“ АД Искане; Приложение №2 /17.07.2023 г./

36. ИП за „Реконструкция на котелно в ТП „Млекопреработване“ в съществуваща мандра „Лактима“ с местоположение – УПИ VII, кв. 167 по плана на гр. Велико Търново (имот с идентификатор 10447.514.8 по КК и КР на гр. Велико Търново), с възложител „Лактима“ ЕАД Искане; Приложение №2 /24.08.2023 г./; Допълнено приложение №2 /29.08.2023/

37. ИП за „Разширяване на производствената  дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща сграда в цех за монтаж и опаковане на изстрели за РПГ-7, СПГ-9, 2А28, неуправляеми авиационни ракети и гранатохвъргачки за еднократна употреба“, с възложител „Еловица 1895“ АД Искане; Приложение №2 /31.08.2023 г./

38. ИП за „Почистване на дървесна и храстова растителност в поземлени имоти с идентификатори 48742.169.31 и 48742.176.4 по КК и КР на землището на с. Млечево и поземлени имоти с идентификатори 69451.118.2 и 69451.79.13 по КК и КР на землището на с. Столът, община Севлиево, област Габрово“, с възложител „Биолес Трейд“ ЕООД Искане; Приложение №2/20.09.2023 г./

39. ИП за „Пристройка към сграда 80457.113.3.2 и преустройство на част от сграда 80457.113.3.1 по КККР с. Червена, община Свищов, област Велико Търново в „Пункт за производство и съхранение на млечни изделия“, с възложител ЗП Григор Александров Искане; Приложение №2 /26.09.2023 г./;

40. ИП за „Почистване от дървесна и храстова растителност на ПИ с идентификатори 12396.217.6, 12396.125.21, 12396.124.58, 12396.124.17 по КККР на с. Въглевци, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител  Пламен Рачев Искане; Приложение №2 /16.10.2023 г./;

41. ИП за „Отглеждане на риба за консумация в мрежени клетки (садки) в участък от р. Дунав, при речен км 545,9“, с възложител ЕТ Нуртен Алиева Искане; Приложение №2 /23.10.2023 г./

42. ИП за „Изграждане на демонстрационен център за рециклиране на стъкло и фотоволтаична електроцентрала, с местоположение ПИ с идентификатор 16359.81.2 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, Общ. Горна Оряховица“, с възложител Володя Карамитев Искане; Приложение №2 /20.11.2023 г./

43. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с пикова мощност 2 596,38 kWp в УПИ I, кв. 1 по плана на с. Царски извор, община Стражица, област Велико Търново“, с възложител „Ивком“ ЕООД Искане; Приложение №2 /06.12.2023 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015