1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

ИНФОРМАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА УЛ. ”НИКОЛА ГАБРОВСКИ” № 68, Център за административно обслужване, разположен на партера на инспекцията.

За връзка с екипа за обслужване на граждани можете да се обръщате към служителите в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“:

Мариета Костадинова – ст. експерт – тел. 062/62 03 58

Величка Пашова – ст. експерт – тел. 062/64 68 29, 062/62 03 58
Милка Асенова – гл. експерт – тел. 062/64 68 41

Приемно време за граждани: 08.30-17.30 ч.

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в РИОСВ-Велико Търново (утвърдени със Заповед РД-800/09.12.2022 г.)

Харта на клиента, утвърдена със Заповед на директора на РИОСВ-Велико Търново на 29.06.2020 г.

Заплащане на услугите

Размерът на таксите за предоставяне на административни услуги е определен с Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г.. Заплащането се извършва по няколко начина:

  • по банков път, по сметка: IBAN: BG51UNCR75273140045301,BIC код: UNCRBGSF,в банка „Уникредит Булбанк“ – Велико Търново
  • на каса в сградата на инспекцията на ул. „Никола Габровски” № 68, стая № 108, когато дължимите суми не надхвърлят 20.00 лв. (двадесет лева)
  • чрез ПОС терминално устройство в сградата на РИОСВ-Велико Търново, стая № 108 (в сила от 11.09.2017 г.) Няма ограничения в размера на превежданите суми. Приемат се всички видове трансакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

ВАЖНО!!! Съгласно чл. 30 от Тарифата:

(1) Таксите по тарифата се събират при предявяване на искането за предоставяне на услугата

(2) При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява.

(3) При внесена такса и необходимост от отстраняване на нередности и/или предоставяне на допълнителна информация нова такса не се заплаща.

Заявяване на услугите

Административните услуги могат да бъдат заявени:

Задължително условие за заявяване на услугите по електронен път е да бъдат подписани с електронен подпис (КЕП).

Получаване на административния акт

Издаденият индивидуален административен акт може да бъде получен по един от следните начини:

  • Чрез лицензиран пощенски оператор (куриерска услуга) на посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на получателя, платими при получаването на документа за вътрешни пощенски пратки, и съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели като вътрешна препоръчана пощенска пратка, като вътрешна куриерска пратка, като международна препоръчана пощенска пратка;
  • Лично от звеното за административно обслужване при РИОСВ;
  • Чрез Системата за сигурно електронно връчване;
  • По електронен път на посочена електронна поща.

Услуги и срокове

Административни услуги, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух и предотвратяване на замърсяването

309 Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания

514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания

526 Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии

556 Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите

724 Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

1616 Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители

2245 Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания

2522 Издаване на решение за потвърждаване/отказ от потвърждаване на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

2523 Издаване на удостоверение за регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

3005 Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации

3208 Издаване на заповед за заличаване на инсталацията от регистъра за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и обезсилване на издаденото удостоверение за регистрация

3209 Вписване в регистъра на промяна и издаване на удостоверение за актуално състояние на средни горивни инсталации

3212 Регистрация на промяна в обстоятелствата за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и издаване на удостоверение за съответната промяна

3213 Издаване на разрешение за употреба на бои, лакове и авторепаратурните продукти за целите на възстановяването и поддръжката на обекти, определени като културни ценности

Административни услуги, свързани с биологично разнообразие, защитени територии и зони

1382 Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения

1411 Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения

1845 Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати

2244 Издаване на Регистрационни карти

2797 Регистрация на диви животни

3207 Регистриране на пункт или склад за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството

3210 Регистриране на пункт за изкупуване на охлюви

3211 Регистриране на билкозаготвителен пункт и/или склад за билки

Административни услуги, свързани с процедурите по ОВОС и ЕО

339 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка

1389 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

1615 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

2195 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

2468 Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

Административни услуги, свързани с управление на отпадъците

719 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци

927 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

1390 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци

2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

3042 Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

Граждански права и правен ред

2 Предоставяне на достъп до информация

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Доклад за оценка удовлетвореността на потребителите на административни услуги в РИОСВ – Велико Търново за 2020 г.

Доклад за оценка удовлетвореността на потребителите на административни услуги в РИОСВ – Велико Търново за 2021 г.

Доклад за оценка удовлетвореността на потребителите на административни услуги в РИОСВ – Велико Търново за 2022 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015