1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

ИНФОРМАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА УЛ. ”НИКОЛА ГАБРОВСКИ” № 68, Център за административно обслужване, разположен на партера на инспекцията.

За връзка с екипа за обслужване на граждани можете да се обръщате към служителите в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“:

Виолина Трифонова – ст. експерт – тел. 062/62 03 58

Величка Пашова – ст. експерт – тел. 062/64 68 29, 062/62 03 58
Милка Асенова – гл. експерт – тел. 062/64 68 41

Приемно време за граждани: 08.30-17.30 ч.

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в РИОСВ-Велико Търново

Харта на клиента, утвърдена със Заповед на директора на РИОСВ-Велико Търново на 29.06.2020 г.

Заплащане на услугите

Размерът на таксите за предоставяне на административни услуги е определен с Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр.3 от 05.01.2018 г.. Заплащането се извършва по няколко начина:

  • по банков път, по сметка: IBAN: BG51UNCR75273140045301,BIC код: UNCRBGSF,в банка „Уникредит Булбанк“ – Велико Търново
  • на каса в сградата на инспекцията на ул. „Никола Габровски” № 68, стая № 108, когато дължимите суми не надхвърлят 20.00 лв. (двадесет лева)
  • чрез ПОС терминално устройство в сградата на РИОСВ-Велико Търново, стая № 108 (в сила от 11.09.2017 г.) Няма ограничения в размера на превежданите суми. Приемат се всички видове трансакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

ВАЖНО!!! Съгласно чл. 30 от Тарифата:

(1) Таксите по тарифата се събират при предявяване на искането за предоставяне на услугата

(2) При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява.

(3) При внесена такса и необходимост от отстраняване на нередности и/или предоставяне на допълнителна информация нова такса не се заплаща.

Предоставяне на услугите

РИОСВ – Велико Търново уведомява, че предоставяните административни услуги могат да бъдат заявени по пощата или чрез куриер, като стриктно се попълва необходимия формуляр и се прилагат изискваните документи.

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя). Цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката.

Услуги и срокове

Административни услуги, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух и предотвратяване на замърсяването

309 Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания

514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания

526 Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии

556 Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите

724 Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

1616 Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители

2245 Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания

2522 Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

2523 Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

3005 Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации

Административни услуги, свързани с биологично разнообразие, защитени територии и зони

1382 Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения

1411 Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения

1845 Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати

2244 Издаване на Регистрационни карти

2797 Регистрация на диви животни

Административни услуги, свързани с процедурите по ОВОС и ЕО

339 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка

1389 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

1615 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

2195 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

2468 Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

Административни услуги, свързани с управление на отпадъците

719 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци

927 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

1390 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци

2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

 

Доклад за оценка удовлетвореността на потребителите на административни услуги в РИОСВ – Велико Търново за 2020 г.

 

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания