1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Електронна база данни (публичен регистър) на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Процедури по чл. 106 от Закона за опазване на околната среда

Решение № ВТ-01-ПГА/2022 г. за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии за обект „Монтажен цех за сглобяване на патрони“, с. Хотница, общ. Велико Търново с оператор „Булармас” ЕООД, гр. София /дата на публикуване: 20.10.2022 г./

Обява за открит обществен достъп до проекта на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал: „Монтажен цех за сглобяване на патрони”, с. Хотница – публикувана на 30.09.2022 г.

Проект на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

Обява за открит обществен достъп на ДППГА по чл. 106, ал. 4 от ЗООС, оператор Булармас” ЕООД – публикувана на 09.09.2022 г.

Документация ДППГА по чл. 106, ал. 4 от ЗООС, оператор Булармас” ЕООД – публикувана на 09.09.2022 г.

 

Доклади от извършени проверки на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал през 2022 г.

1. Доклад от проверка на „Газтрейд“ АД

2. Доклад от проверка на Складова база Поликраище

3.Доклад от проверка на „Паралел“ ЕАД

4.Доклад от проверка на „Е.Миролио“ ЕАД

5.Доклад от проверка на „Идеал Стандарт Видима“ АД -Завод за санитарна арматура – работна площадка Севлиево

6.Доклад от проверка на „Максам СЕ България“ ЕАД

 

Доклади от извършени проверки на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал през 2021 г.

1. Доклад от проверка на „Газтрейд“ АД

2. Доклад от проверка на „Е.Миролио“ ЕАД

3. Доклад от проверка на „Континвест“ ООД

4. Доклад от проверка на „Паралел“ ЕАД

5. Доклад от проверка на Петролна база Поликрайще, общ. Горна Оряховица

6. Доклад от проверка на „Свилоцел“ ЕАД

7. Доклад от проверка на „СИБИ“ ООД

8. Доклад от проверка на „Захарни заводи“ АД

9. Доклад от проверка на „Идеал Стандарт-Видима“ АД – Завод за санитарна арматура РП Градница

10. Доклад от проверка на „Идеал Стандарт-Видима“ АД – Завод за санитарна арматура РП Севлиево

Доклади от извършени проверки на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал през 2020 г.

1.Доклад от проверката на „Е.Миролио“ ЕАД, гр. Свищов

2.Доклад от проверката на „Паралел“ ЕАД, гр. Севлиево

3.Доклад от проверката на „Газтрейд“ АД, гр. София

Доклад от проверка на „Идеал Стандарт-Видима“ АД ЗСА РП Севлиево

Доклади от извършени проверки на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал през 2019 г.

1. Доклад от проверката на „Континвест“ ООД, гр. София – складова база Горна Оряховица

2. Доклад от проверката на „СИБИ“ ООД, гр. Севлиево

3.Доклад от проверката на „Захрни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица

4.Доклад от проверка на „Паралел“ ЕАД

5.Доклад от проверката на „Газтрейд“ АД

6.Доклад от проверката на „Е.Миролио“ ЕАД

7.Доклад от проверката на „Идеал Стандарт-Видима“ АД РП Градница

8.Доклад от проверката на „Идеал Стандарт-Видима“ АД РП Севлиево

9.Доклад от проверката на „Свилоцел“ ЕАД

Доклади от извършени проверки на предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал през 2018 г.

1. Доклад от проверка на „Е.Миролио“ ЕАД, гр. Сливен – площадка Свищов

2. Доклад от проверката на „Газтрейд“ АД, гр. София – складова база Горна Оряховица

3. Доклад от проверката на „Паралел“ ЕАД, гр. Севлиево

4. Доклад от проверката на „Идеал Стандарт-Видима АД“, гр. Севлиево – Завод за санитарна арматура РП Севлиево

Доклади от извършени проверки на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал през 2017 г.

1. Доклад от проверката на „Е.Миролио“ ЕАД, гр. Сливен – площадка Свищов

2. Доклад от проверката на „Континвест“ ООД, гр. София – складова база Горна Оряховица

3.Доклад от проверката на „Паралел“ ЕАД, гр. Севлиево

4. Доклад от проверката на „Свилоцел“ ЕАД, гр. Свищов

5. Доклад от проверката на „СИБИ“ ООД, гр. Севлиево

6. Доклад от проверката на „Газтрейд“ АД, гр. София – складова база Горна Оряховица

7. Доклад от проверката на „Идеал Стандарт-Видима“ АД, гр. Севлиево – Завод за санитарна арматура – РП Градница

8. Доклад от проверката на „Идеал Стандарт-Видима“ АД, гр. Севлиево – Завод за санитарна арматура – РП Севлиево

9. Доклад от втора проверка на „Свилоцел“ ЕАД, гр. Свищов

06.01.2016 г.

Списъкът с кандидат-вещества за възможно включване в приложение XIV на REACH е актуализиран с пет нови вещества и към момента този списък съдържа общо 168 вещества. Новодобавените вещества се класифицират като канцерогенни, токсични за репродукцията, много устойчиви и биоакумулиращи.

Във връзка с това, Ви напомняме, че от датата на включване на веществата в списъка с кандидат-вещества произтичат задължения за икономическите оператори (производители и вносители) по отношение на тези вещества в изделия по реда на чл. 7, параграф 2 и чл. 33 от Регламент REACHСписък с кандидат-вещества за разрешаване

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания