1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2024 г.

 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-01-ПР/2024 г. за ИП „Изграждане на складова база и офис в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 10447.154.40, 10447.154.41, 10447.154.42, 10447.154.43 и 10447.154.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител Ивайло Иванов /10.01.2024 г./; BG0000213 „Търновски височини“
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-02-ПР/2024 г. за ИП Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с пикова мощност 2 596,38 kWp в УПИ I, кв. 1 по план на с. Царски извор, община Стражица, област Велико Търново“, с възложител „Ивком“ ЕООД /11.01.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-03-ПР/2024 г. за ИП Изграждане на кланичен пункт с производство на суровини и храни от животински произход към собствена ферма и цех за преработка на меса от домашни копитни животни“, с възложител ЗП Николай Митов /16.01.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-04-ПР/2024 г. за ИП „Изграждане на център за рециклиране на стъкло и фотоволтаична електроцентрала, с местоположение ПИ с идентификатор 16359.81.2 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица“, с възложител В. К. /19.01.2024 г./

Февруари 2024 г.

 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-05-ПР/2024 г. за ИП Водовземане от р. Янтра с цел възобновяване на дейността по производство на електроенергия и изграждане на рибен приход на ВЕЦ „Каломен“, с възложител Станчо Хаджидимитров“ АД /05.02.2024 г./ BG0000610 „Река Янтра“
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-06-ПР/2024 г. за ИП Център за разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства в поземлен имот с идентификатор 14218.502.452 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител „ВИМ 79“ ЕООД /08.02.2024 г./ BG0000610 „Река Янтра“
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-07-ПР/2024 г. за ИП Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с инсталирана мощност 1101,60 kWp в ПИ с идентификатор 69732.500.1122 по КК и КР на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново и проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за довеждащ електропровод 20 kV до ПИ с идентификатор 69732.500.1122 по КК и КР на с. Страхилово“, с възложител Сън Технолоджи 1“ ЕООД /12.02.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-08-ПР/2024 г. за ИП Изграждане на две жилищни сгради за собствени нужди, две сгради за настаняване на персонал и обслужваща сграда – тип склад, в ПИ с идентификатор 07661.31.29 в землището на с. Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново“, с възложител М. А. /13.02.2024 г./

Март 2024 г.

 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-09-ПР/2024 г. за ИП Почистване от дървесна и храстова растителност на ПИ с идентификатори 12396.217.6, 12396.125.21, 12396.124.58, 12396.124.17 по КККР на с. Въглевци, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител П. Р. /11.03.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-10-ПР/2024 г. за ИП Изграждане на пристройка към съществуваща производствена сграда и складово стопанство за компресиран метан, находящи се в имот с идентификатор 20242.76.17 по КККР на гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново, местност „Сухата чешма“, с възложител Юниливър Айс Крийм България“ ЕООД /22.03.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-11-ПР/2024 г. за ИП Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ с идентификатор 65766.266.2 по КККР на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“, с възложител  „Подаръци Джием“ ЕООД /26.03.2024 г./

Април 2024 г.

 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-12-ПР/2024 г. за ИП Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „В и К“ ООД, гр. Габрово“, с възложител МРРБ  /04.04.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-13-ПР/2024 г. за ИП Разширяване на производствената дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща сграда в цех за монтаж и опаковане на изстрели за РПГ-7, СПГ-9, 2А28, неуправляеми авиационни ракети и гранатохвъргачки за еднократна употреба“, с възложител „Еловица 1895“ АД  /09.04.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-14-ПР/2024 г. за ИП Обновяване и осъвременяване на съществуваща парокотелна централа с 2 броя парни котли ПК- 6,5 с общо паропроизводство 13000 kg/h, в част от сграда с идентификатор 10447.513.387.51 в ПИ с идентификатор 10447.513.387 по КККР на гр. Велико Търново“, с възложител Пиво инвест БГ“ АД /10.04.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-15-ПР/2024 г. за ИП Преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща работилница за обособяване на обслужваща сграда със склад за огнестрелно оръжие, боеприпаси и взривни вещества в УПИ Х, кв. 28 по плана на с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово“, с възложител „Иктис“ ЕООД /12.04.2024 г./

Май 2024 г.

 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-16-ПР/2024 г. за ИП Изграждане на склад за съхранение на опасни и неопасни, негорими и невзривоопасни органични и неорганични химични продукти на съществуващата площадка на складовата база на „КонтинВеСт“ ООД, разположена в Източна промишлена зона (ИПЗ) на град Горна Оряховица, кв. 50 УПИ VI“, с възложител КонтинВеСт“ ООД /27.05.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-17-ПР/2024 г. за ИП Изграждане на търговски комплекс „Ритейл Парк Габрово“, БКТП и кабелна линия средно напрежение за захранване на УПИ IX – 242, кв. 97 по плана на гр. Габрово“, с възложител „Ритейл Парк Габрово“ ООД /30.05.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-18-ПР/2024 г. за ИП „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), находяща се в ПИ с дентификатор 02470.75.18 по КККР на с. Балканци, м. Авлу Търла, община Стражица, обл. Велико Търново“, с възложител „Балканци енерджи“ ООД /30.05.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-19-ПР/2024 г. за ИП „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), находяща се в ПИ с идентификатор 57345.300.2127 по КККР на гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, област Велико Търново“, с възложител „Солар 03“ ЕООД /31.05.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-20-ПР/2024 г. за ИП „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 2MW“, с местоположение имоти с идентификатори 57354.300.2679,  57354.300.2680, 57354.300.2681, 57354.300.2682 и 57354.300.2683 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, с възложител  „ФВЕЦ Мизия“ ООД /03.06.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-21-ПР/2024 г. за ИП „Изграждане на индивидуални жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 05400.33.78 по КК и КР на с. Борика, община Габрово, област Габрово“, с възложител  „Север Юг 22“ ООД /03.06.2024 г./

Юни 2024 г.

 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-22-ПР/2024 г. за ИП „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, с възложител  Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) /05.06.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-23-ПР/2024 г. за ИП „Изменение на контактната площ между концесионна площ на находище „Шереметя – Север“ и „Шереметя – Запад““, с възложител  „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД /10.06.2024 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015