1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2024 г.

  • Съобщение за издадено Решение №ВТ-01-ПР/2024 г. за ИП „Изграждане на складова база и офис в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 10447.154.40, 10447.154.41, 10447.154.42, 10447.154.43 и 10447.154.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител Ивайло Иванов /10.01.2024 г./; BG0000213 „Търновски височини“
  • Съобщение за издадено Решение №ВТ-02-ПР/2024 г. за ИП „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с пикова мощност 2 596,38 kWp в УПИ I, кв. 1 по план на с. Царски извор, община Стражица, област Велико Търново“, с възложител „Ивком“ ЕООД /11.01.2024 г./
  • Съобщение за издадено Решение №ВТ-03-ПР/2024 г. за ИП „Изграждане на кланичен пункт с производство на суровини и храни от животински произход към собствена ферма и цех за преработка на меса от домашни копитни животни„, с възложител ЗП Николай Митов /16.01.2024 г./
  • Съобщение за издадено Решение №ВТ-04-ПР/2024 г. за ИП „Изграждане на център за рециклиране на стъкло и фотоволтаична електроцентрала, с местоположение ПИ с идентификатор 16359.81.2 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица„, с възложител Володя Карамитев /19.01.2024 г./

Февруари 2024 г.

  • Съобщение за издадено Решение №ВТ-05-ПР/2024 г. за ИП „Водовземане от р. Янтра с цел възобновяване на дейността по производство на електроенергия и изграждане на рибен приход на ВЕЦ „Каломен„, с възложител „Станчо Хаджидимитров“ АД /05.02.2024 г./ BG0000610 „Река Янтра“
  • Съобщение за издадено Решение №ВТ-06-ПР/2024 г. за ИП „Център за разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства в поземлен имот с идентификатор 14218.502.452 по КК и КР на гр. Габрово„, с възложител „ВИМ 79“ ЕООД /08.02.2024 г./ BG0000610 „Река Янтра
  • Съобщение за издадено Решение №ВТ-07-ПР/2024 г. за ИП „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с инсталирана мощност 1101,60 kWp в ПИ с идентификатор 69732.500.1122 по КК и КР на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново и проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за довеждащ електропровод 20 kV до ПИ с идентификатор 69732.500.1122 по КК и КР на с. Страхилово“, с възложител „Сън Технолоджи 1“ ЕООД /12.02.2024 г./
  • Съобщение за издадено Решение №ВТ-08-ПР/2024 г. за ИП „Изграждане на две жилищни сгради за собствени нужди, две сгради за настаняване на персонал и обслужваща сграда – тип склад, в ПИ с идентификатор 07661.31.29 в землището на с. Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново“, с възложител Мирослав Ангелов /13.02.2024 г./

Март 2024 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015