1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • писмо с изх. №/06.01.2014 г. за инвестиционно предложение: “Увеличаване на количествата отпадъци с код 16 01 04* – излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ от 1 000 на 6 000 тона/годишно“ с местоположение УПИ I, кв.46 по плана на кв. Калтинец, гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, с възложител “ТРАНС СИЙ СЪРВИС” ЕАД, гр. Варна

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015