1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-1-П-ОВОС/2018 г. за инвестиционно предложение „Разширяване на съществуваща площадка за събиране и балиране на хартия и пластмаса със следните дейности – събиране, временно съхраняване и транспортиране на опасни (НУБА) и неопасни отпадъци (черни и цветни метали) и предварително третиране (демонтиране, разглобяване) на излязло от употреба електричество и електронно оборудване (ИУЕЕО)“, което ще се реализира в ПИ №65927.501.3465 в землището гр. Севлиево, област Габрово, с възложител  „ЕКО-ВИЕТ“ ООД, гр. Севлиево /05.01.2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-2-П-ОВОС/2018 г. за инвестиционно предложение „Откриване на еко-къмпинг“, с местоположение с. Хотница, общ. Велико Търново, с възложител “Лаззи Лаззи” ООД, с. Леденик /16.02.2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-2-П-ОВОС/2018 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение“, с местоположение ПИ №091032, в землището на с. Морава, община Свищов, област Велико Търново, с възложител “КЕМАПУЛ” ЕООД, гр. Свищов /18.04.2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-3-П-ОВОС/2018 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ №091025 в землището на с. Михалци, ЕКАТТЕ 48550, община Павликени“, с възложител „АГРО АКТИВИ“ ЕООД, гр. Велико Търново /16.05. 2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-4-П-ОВОС/2018 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на обект за изваряване на ракия“, с местоположение ПИ VII-554, кв. 36 по плана на с. Беляковец, община Велико Търново, с възложител Веселин Семов /12.06. 2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-5-П-ОВОС/2018 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на паркинг за автобуси и автомобили“, с местоположение ПИ с идентификатор 00583.31.14 по КК и КР на с. Арбанаси, община Велико Търново, с възложител Иван Георгиев /11.09.2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-06-П-ОВОС/2018 г. за инвестиционно предложение „Монтаж и експлоатация на модулна инсталация за оползотворяване на отпадъци от пластмаси с производство на гранулат и енергийно утилизиране“, с местоположение ПИ с идентификатор 57354.300.1360 в гр. Полски Тръмбеш, с възложител “ТИНС ТРЕЙД 2000″ ЕООД /18.09.2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-07-П-ОВОС/2018 г. за инвестиционно предложение Производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Севлиево““, с местоположение – ПИ №66216.50.15 и ПИ №66216.50.17 землището на с. Сенник, община Севлиево, с възложител  ”Хидро” ЕООД /10.12.2018/
Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания