1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщения във връзка с чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС

 

1. ИП за „Изграждане на обект за производство на термично обработени птичи продукти”, което ще се реализира в ПИ №140018, местността „Чифлика”, гр. Лясковец, с възложител „Горнооряховска скара“ ООД. Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /11.01.2019 г./

2.ИП за Инсталация за рециклиране/оползотворяване на пластмасови отпадъци“ в гр. Горна Оряховица, ул Антон Страшимиров 48, кв.6, УПИ V, с възложител Грийн Биотех“ ООД Информация по Приложение №2 /01.02.2019 г./

3.ИП за Газоснабдяване на Община „Свищов“, Подобект – „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община „Свищов, с възложител Тецеко“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /07.02.2019 г./

4. ИП за „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш“ с местоположение в ПИ с идентификатор №61279.13.35 по КК и КР на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, с възложител Община Полски Тръмбеш Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /22.02.2019 г./

5. ИП за „Изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на ИУМПС и обособяване на автосервиз, което ще се осъществи в УПИ XII и УПИ XIII кв. 28 по ПУП на гр. Павликени“, с възложител „Павтрейд-Сервиз“ ООД Информация по Приложение №2; Допълнителна информация /27.02.2019 г./

6. ИП за „Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба акумулатори, масла, хартия, пластмаси и други“, което ще се осъществи в ПИ с идентификатори 36837.247.590 и 36837.247.591 по плана на гр. Килифарево, община Велико Търново, с възложител „Радо – 98“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2; Допълнителна информация /06.03.2019 г./

7. ИП за „Увеличаване площта на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, с местоположение ПИ с идентификатор 14218.502.607 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител „Хепи Ауто Габрово“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /18.03.2019 г./

8. „Проект за Подробен устройствен план – План за регулациия и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 68823.548.1 по кадастрална карта на землище с. Станчов хан, общ. Трявна; ПИ 03513.517.1 по кадастрална карта на землище с. Белица, общ. Трявна и ПИ 03513.518.1 по кадастрална карта на землище с. Белица, общ. Трявна“, с възложител „ЕМКО“ ООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /26.03.2019 г./

9. ИП за „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Янтра, с цел напояване на земеделски култури” в землището на с. Куцина, ЕКАТТЕ 40782, общ. Полски Тръмбеш, с възложител ЗП Станимир Караиванов Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /29.03.2019 г./

10. ИП за „Водовземане от повърхностни водни обекти – р. Янтра и р. Росица, с цел напояване на земеделски култури“ с местоположение в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица и землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, с възложител „Салвия – Агро“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /29.03.2019 г./

11. ИП за „Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – увеселителен парк за спортни и рекреационни дейности за ПИ 14218.81.6 и ПИ 14218.81.3 по КК на гр. Габрово, обл. Габрово, общ. Габрово“, с възложител Христина Нгуен Информация по Приложение №2 /15.04.2019 г./

12. ИП за Частична актуализация на проект за нов гробищен парк м. Колева ливада – Равнището, гр. Габрово – I Етап“, с възложител Община Габрово Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /19.04.2019 г./

13. ИП за „Проект за ПУП – ПРЗ за обединяване на УПИ IV и УПИ V от кв. 5, по плана на гр. Лясковец в нов УПИ IV „за складови и производствени дейности“, с цел изграждане на производствено – складова база за производство на туршии“, с възложител „ЗЛАТНА КРУША – ПОПКИРИЛОВ“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /25.04.2019 г./

14. ИП за „Разширение на птицеферма“, местоположение УПИ – XIII кв. 161 по плана на с. Българско Сливово, общ. Свищов, с възложител „Чикън Плам“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /14.05.2019 г./

15. ИП за Проектиране рекултивация на депо за битови отпадъци, местност „Бабенец“, община Горна Оряховица“, с възложител Община Горна Оряховица Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /21.05.2019 г./

16. ИП за Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване, предварително третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, ИУЕЕО, НУБА, разкомплектоване на ИУМПС“, с възложител „Мега-МД“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /29.05.2019 г./

17. ИП за Преместване на производство от обект Завод 3 „Цех за производство на компоненти за въздушно оръжие“ в два други обекта, собственост на фирмата (гр. Габрово, ул. “Баланска“№6 и гр. Габрово, местност Капината 1“, с възложител „Габинвест“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /04.06.2019 г./

18. ИП за „Преустройство на ремонтна работилница находяща се в поземлен имот (ПИ) 22959.34.58, местност „Тамянка – Гол. Малини“, с. Донино, община Габрово, за автосервиз и изграждане на пункт за разкомплектоване на автомобили и търговия с авточасти“, с възложител Евгени Петков Информация по Приложение №2 /06.06.2019 г./

19. ИП за „Подробен устройствен план за застрояване с обхват поземлен имот 21453.93.1, местност „Пихчана“, землище с. Добри дял, община Лясковец, област В. Търново, с цел изграждане на обект за селскостопанска продукция – рибно стопанство“, с възложител Кирил Киров Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /18.06.2019 г./

20. ИП за „Обособяване на център за разкомплектоване на ИУМПС“, което ще се осъществи в УПИ VI688,152 – За комплексно обслужване, в кв. №19 по плана на с. Козаревец, община Лясковец, с възложители Мариян Василев и Николай Бъчваров Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /21.06.2019 г./

21. ИП за „Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС и автосервиз, което ще се осъществи в съществуващ склад с идентификатор 14218.502.451.1.11, гр. Габрово“, с възложител „Протон ХК“ ООД Информация по Приложение №2 /25.06.2019 г./

22. ИП за „Доизграждане на улична канализация в гр. Сухиндол и пречиствателна станция за отпадъчни води“, с възложител Община Сухиндол Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /03.07.2019 г./

23. ИП за „Изграждане на площадка за предварително съхраняване и оползотворяване на строителни отпадъци в УПИ I, кв. 1 по плана на гр. Плачковци“, с възложител Община Трявна Информация по Приложение №2 /11.07.2019 г./

24. ИП за Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 997.92 kWр“, с възложител „Захарни заводи“ АД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /12.07.2019 г./

25. ИП за „Монтиране на резервоар за съхранение на солна киселина“, с възложител „ЗХО“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /17.07.2019 г./

26. ИП за „Добавяне към разрешените, съгласно Условие № 8.3 Суровини и горива на КР №428-Н0/2012 г., допълнителни горива, като слънчогледови пелети, слънчогледова люспа, дървени пелети, трици, стърготини и изрезки, с норма за употреба 0,25 т/т продукт и монтиране на трошачна машина за последващо оползотворяване на некачествени тухли, понастоящем класифицирани като собствен производствен отпадък с код и наименование 101208 – Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали, и реализирането им като вторичен продукт за настилки на спортни площадки“, което ще се осъществи в УПИ I и УПИ XVI, кв. 48 по плана на кв. Калтинец, гр. Горна Оряховица“, с възложител „Ником 97“ АД Искане за преценка ; Информация по Приложение №2 /06.08.2019 г./

27. ИП за „Промяна предназначението на съществуващ склад в цех за млекопреработка, с местоположение в ПИ с идентификатор 14218.502.654 по КККР на гр. Габрово“, с възложител „Ковачев СК“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /07.08.2019 г./

28. ИП за „Газово стопанство, газопровод и лъчисто отопление за Цех „Механично-монтажен“, Цех „Инструментален“ и Цех „Механично-монтажен II“, с възложител „ЕМКО“ ООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /20.08.2019 г./

29. ИП за „Промяна предназначението на сутеренно помещение в цех за производство на керамични изделия“, с възложител „Лима“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /27.08.2019 г./

30. ИП за „Садкова инсталация за интензивно отглеждане на риба в яз. „Сушишки баир“, с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица“, с възложител „Лейк 2017“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /17.09.2019 г./

31. ИП за „Изграждане на пет броя басейни за отглеждане и развъждане на риба, като разширение на пъстървово стопанство с. Къпиново“, с възложител „Аквапроджект 2020“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /03.10.2019 г./

32. ИП за „Площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“, с възложител „Феникс Репластик“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /24.10.2019 г./

33. ИП за „Позициониране на котел за производство на собствена пара на съществуващата производствена площадка“, с възложител „Е. Миролио“ ЕАД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /24.10.2019 г./

34. ИП за „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на отпадъци в сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 10447.23.52 по КККР на гр. Велико Търново“, с възложител „ГАРМЕНТ БГ“ ООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /29.10.2019 г./

35. ИП за „Увеличаване обема на производство на предприятие за производство на нерафинирано растително масло, шрот, пелети и белени слънчогледови ядки, чрез монтаж на допълнителни съоръжения“, с възложител „Олива“ АД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /15.11.2019 г./

36. ИП за „Промяна предназначение на съществуващо помещение в обект за екструдиране и сушене на зърнени продукти“, с възложител „Сорте“ ООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /18.11.2019 г./

37. ИП за „Рибна ферма за пъстърва – Мусина в УПИ (кв. 111) в с. Мусина, община Павликени, област Велико Търново”, с възложител „Стормфиш“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2/21.11.2019/

38. ИП за „Инсталация за транспортиране и изгаряне на алтернативни горива /биомаса/ в ТЕЦ при „Захарни заводи“ АД гр. Горна Оряховица”, с възложител „Захарни заводи“ АД Искане за преценка; Приложение №2/22.11.2019/

39. ИП за „Инвестиционен проект за промяна предназначението на част от съществуваща сграда в цех за преработване на меса от домашни копитни животни в УПИ V, в стр. кв. 18, по плана на село Ресен, община Велико Търново”, с възложител „Нугет“ ООД Искане за преценка; Приложение №2/25.11.2019/

40. ИП за „Изграждане на кланичен пункт и сеновал към ферма”, с възложител Елена Кочева Искане за преценка; Приложение №2/02.12.2019/

41. ИП за „Инсталиране на машини и съоръжения за рециклиране и преработка на пластмаси в съществуващо хале, в имот с идентификатор 87120.38.59 по КККР на с. Яворец, община Габрово“, с възложител „ЛМ ИНСТАЛАЦИИ“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /03.12.2019 г./

42. ИП за „Обособяване на пункт за изкупуване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в ПИ с идентификатор 10447.514.130 по КККР на гр. Велико Търново“, с възложител „СИ МЕТАЛ“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /06.12.2019 г./

43. ИП за „Изграждане на ФЕЦ с мощност 100,8 kW върху покривната конструкция на производствена сграда и върху 2700 кв.м. от незастроена площ с мощност 300 kW“, с възложител „Станчо Колев“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /09.12.2019 г./

44. ИП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда във ферма за отглеждане на кокошки-носачки с капацитет 3600 животни“, с възложител „Госи“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2/19.12.2019 г./

45. ИП за „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и електроенергия, с номинална топлинна мощност до 50 MW в гр. Свищов„, с възложител „Свилоцел“ ЕАД Искане за преценка; Приложение № 2 /27.12.2019 г./

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015