1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
  • Решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие за 2018 г.

Решение №ВТ-37-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 112011 в землището на с. Радевци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 15.10.2018 г.)

Решение №ВТ-36-ОС/2018 г. за План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта в имот с кадастрален номер 68823.126.1 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 26.09.2018 г.)

Решение №ВТ-35-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 192005, 206010, 210003 в землището на гр. Плачковци, община Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 12.09.2018 г.)

Решение №ВТ-34-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 68823.122.8, 68823.52.228 и 68823.62.272 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 12.09.2018 г.)

Решение №ВТ-33-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера  078004, 078005, 078006, 194019, 194016, 194015 в землището на гр. Плачковци, община Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 12.09.2018 г.)

Решение №ВТ-32-ОС/2018 г. за План – извлечение за промяна на вида на сечта в подотдели: 209 „ф“, 209 „ц“, 209 „а1“, 209 „г1“, 209 „д1“, 209 „е1“, 212 „н“, 212 „ч“, 212 „б1“, 230 „ж1“, 230 „з1“, землището на с. Царева ливада, община Дряново; 232 „з“, 232 „к“, 232 „е1“, землището на гр. Дряново, община Дряново; 241 „о“, 243 „м“, 243 „п“, 243 „с“, 243 „т“ землището на с. Игнатовци, община Дряново, 242 „к“, 242 „п“, землището на с. Ганчовец, община Дряново; защитенa зонa BG0000214 “Дряновски манастир” (публ. 04.09.2018 г.)

Решение №ВТ-31-ОС/2018 г. за ИП Почистване на коритото и бреговете на река Янтра и река Негованка на територията на община Велико Търново – подобект: Първи участък р. Янтра – дъгов железен мост на републикански път „София – Варна“ – 50 метра след бетонен мост за ж. п. гара Велико Търново (дължина 600 метра); защитена зона BG0000610 “Река Янтра” (публ. 30.08.2018 г.)

Решение №ВТ-30-ОС/2018 г. за План – извлечение на имот с кадастрален номер 303019 в землището на с. Кавлак, общ. Стражица; защитенa зонa BG0000432 “Голяма река” (публ. 30.08.2018 г.)

Решение №ВТ-29-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 416019 в землището на с. Стоките, общ. Севлиево; защитенa зонa BG0001493 “Централен Балкан – буфер” (публ. 30.08.2018 г.)

Решение №ВТ-28-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 68823.61.280 и 68823.128.55 в землището на с. Станчов хан, община Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 13.08.2018 г.)

Решение № ВТ-27-ОС/2018 г. за ИП “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 14218.11.525, землище на гр. Габрово“; защитена зона BG0000190 “Витата стена” (публ. 08.08.2018 г.)

Решение №ВТ-26-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 68823.130.19 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 07.08.2018 г.)

Решение №ВТ-25-ОС/2018 г. за ИП Изграждане на жилищна сграда в ПИ №132040, землището на гр. Плачковци, община Трявна“; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 07.08.2018 г.)

Решение №ВТ-24-ОС/2018 г. за План-извлечение за промяна вида на сечта през 2018 г. на ТП ДГС Елена; защитенa зонa BG0000211 “Твърдишка планина” (публ. 11.07.2018 г.)

Решение №03/ПГ-ОС/2018 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №ВТ-20-ОС/2018 г. от 27.06.2018 г. (Решение №ВТ-22-ОС/2018 г.) (публ. 09.07.2018 г.)

Решение №02/ПГ-ОС/2018 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №ВТ-19-ОС/2018 г. от 12.06.2018 г. (Решение №ВТ-21-ОС/2018 г.) (публ. 09.07.2018 г.)

Решение №01/ПГ-ОС/2018 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №ВТ-18-ОС/2018 г. от 31.05.2018 г. (Решение №ВТ-19-ОС/2018 г.) (публ. 09.07.2018 г.)

Решение №ВТ-23-ОС/2018 г. за ИПНанасяне на съществуващ местен път в землището на с. Каменари и промяна на начина на трайно ползване на имот №016120 в същото землище съобразно действителното му ползване; защитенa зонa BG0000211 “Твърдишка планина” (публ. 03.07.2018 г.)

Решение №ВТ-22-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 416012,  416013, 418001, землище на с. Стоките, общ. Севлиево; защитенa зонa BG0001493 “Централен Балкан – буфер” (публ. 03.07.2018 г.)

Решение №ВТ-21-ОС/2018 г. за ИПЧастична корекция на коритото на р. Стара река, с. Кесарево, общ. Стражица – Етап 2: Изграждане на земно-насипна дига в ПИ №000056; защитенa зонa BG0000279 “Стара река” (публ. 18.06.2018 г.)

Решение №ВТ-20-ОС/2018 г. за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническа инфраструктура (противосвлачищно съоръжение) за реализиране на обект: “Извършване на проектно-проучвателни работи и изготвяне на проект за укрепителни мероприятия на свлачище VTR 04.10447.28 над ул. “Трапезица” (северно от хълм “Трапезица”), гр. Велико Търново за част от ПИ №10447.156.55 по КК и КР на гр. В. Търново; защитенa зонa BG0000213 “Търновски височини” (публ. 18.06.2018 г.)

Решение №ВТ-19-ОС/2018 г. за ИП Рехабилитация и реконструкция на автомобилен горски път III степен – „Тота Венкова – Равна гора“; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 05.06.2018 г.)

Решение №ВТ-18-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 05164.72.29 в землището на с. Бойковци, общ. Елена; защитенa зонa BG0000211 “Твърдишка планина” (публ. 21.05.2018 г.)

Решение №ВТ-17-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 122004 и 122010 в землището на с. Радевци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 21.05.2018 г.)

Решение №ВТ-16-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 098010 в землището на с. Радовци, общ. Дряново; защитенa зонa BG0000214 “Дряновски манастир” (публ. 08.05.2018 г.)

Решение №ВТ-15-ОС/2018 г. за ИП Засаждане и отглеждане по биологичен начин на овощни градини със сини сливи“; защитена зона BG0001493 “Централен Балкан – буфер” (публ. 30.04.2018 г.)

Решение №ВТ-14-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 310022 в землището на с. Бижовци, общ.Трявна; защитенa зонa BG0000214 “Дряновски манастир” (публ. 30.04.2018 г.)

Решение №ВТ-13-ОС/2018 г. за План-извлечение на имот с кадастрален номер 68823.126.3 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 10.04.2018 г.)

Решение №ВТ-12-ОС/2018 г. за ИП Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64 до 0+555.81 км; защитена зона BG0000610 “Река Янтра” (публ. 02.04.2018 г.)

Решение №ВТ-11-ОС/2018 г. за ИП Брегозащитни мероприятия и почистване на реки на територията на община Велико Търново; защитени зони BG0000610 “Река Янтра” и BG0000281 “Река Белица” (публ. 02.04.2018 г.)

Решение №ВТ-10-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 197011, 199002, 201003 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 19.03.2018 г.)

Решение №ВТ-09-ОС/2018 г. заЧастичен Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 5, кадастрален район 519 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с. Вонеща вода, община Велико Търново и ПИ № 090022 в землището на с. Вонеща вода, общ. Велико Търново; защитена зона BG0000281 “Река Белица” (публ. 14.03.2018 г.)

Решение №ВТ-08-ОС/2018 г. за Горскостопански план и План за защита от пожари на горските територии и земеделските територии, придобили характеристика на гора, собственост на Община Севлиево, на територията на ТП ДГС Севлиево; защитени зони BG0000190 “Витата стена”, BG0000263 “Скалско”, BG0000275 “Язовир Стамболийски”, BG0000615 “Деветашко плато”, BG0000616 “Микре”, BG0000618 “Видима”, BG0002102 “Деветашко плато”, BG0002110 “Априлци” и BG0002111 “Велчево” (публ. 07.03.2018 г.)

Решение №ВТ-07-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 14218.170.228, 14218.170.229 и 14218.170.230 в землището на гр. Габрово, общ. Габрово; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 12.02.2018 г.)

Решение №ВТ-06-ОС/2018 г. за ИП Основен ремонт на горски автомобилен път “Черна река” в държавни горски територии стопанисвани от ДГС Елена; защитена зона BG0000211 “Твърдишка планина” (публ. 22.02.2018 г.)

Решение №ВТ-05-ОС/2018 г. за ИП Основен ремонт на горски автомобилен път “Средна река” в държавни горски територии стопанисвани от ДГС Елена; защитена зона BG0000211 “Твърдишка планина” (публ. 22.02.2018 г.)

Решение №ВТ-4-ОС/2018 г. за ИПИзграждане на жилищна сграда, чрез пристрояване на съществуваща сезонна постройка; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 20.02.2018 г.)

Решение №ВТ-3-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 184028, 184029, 205002, 207006 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 12.02.2018 г.)

Решение №ВТ-2-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 097005 в землището на с. Бойковци, общ. Елена; защитена зона BG0000211 “Твърдишка планина” (публ. 12.02.2018 г.)

Решение №ВТ-01-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера: 14218.110.6, 14218.111.9, 14218.111.11, 14218.213.12, 14218.229.49, 14218.312.110, 14218.320.43, 14218.321.267, 14218.321.276, землище на гр. Габрово; 81904.10.65, 81904.28.198, 81904.28.199, землище на с. Чарково; общ. Габрово; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 09.01.2018 г.)

  • Решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие за 2017 г.

Решение №ВТ-34-ОС/2017 г. за ИП Пешеходна туристическа алея – кв. Асенов – Дълбоки дол – парк Ксилифор – с. Арбанаси – с. Шереметя; защитена зона BG0000213 “Търновски височини” (публ. 29.12.2017 г.)

Решение №01-ОС/2017 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №ВТ-20-ОС/2017 г. от 21.08.2017 г. (Решение №ВТ-23-ОС/2017 г.) (публ. 27.11.2017 г.)

Решение №ВТ-33-ОС/2017 г. за ИП Основен ремонт на горски път “Горски път”; защитена зона BG0000211 “Твърдишка планина” (публ. 27.11.2017 г.)

Решение №ВТ-32-ОС/2017 г. за ИП Основен ремонт на горски път “Боруджийска поляна – Колибката”; защитена зона BG0000211 “Твърдишка планина” (публ. 27.11.2017 г.)

Решение №ВТ-31-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 237055 и 237056  в землището на с. Царева ливада, общ. Дряново; защитена зона BG0000214 “Дряновски манастир” (публ. 20.11.2017 г.)

Решение №ВТ-30-ОС/2017 г. за ИП Създаване на овощна градина със сини сливи в землището на с. Стоките, общ. Севлиево; защитена зона BG0001493 “Централен Балкан – буфер” (публ. 31.10.2017 г.)

Решение №ВТ-29-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 122012 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 31.10.2017 г.)

Решение №ВТ-28-ОС/2017 г. за ИП Частична корекция на коритото на р. Стара река, с. Кесарево, общ. Стражица; Етап 1: Изграждане на стоманобетонна подпорна стена по левия бряг на р. Стара река в регулационните граници на с. Кесарево; защитена зона BG0000279 “Стара река” (публ. 20.10.2017 г.)

Решение №ВТ-27-ОС/2017 г. за ИП “Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново”; защитена зона BG0000610 “Река Янтра” (публ. 20.10.2017 г.)

Решение №ВТ-26-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 23947.274.2 и 23947.270.4 в землището на гр. Дряново, общ. Дряново; защитена зона BG0000214 “Дряновски манастир” (публ. 16.10.2017 г.)

Решение №ВТ-25-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 428007 в землището на с. Стоките, общ. Севлиево; защитена зона BG0001493 “Централен Балкан – буфер” (публ. 15.09.2017 г.)

Решение №ВТ-24-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 128072 и 128022 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 15.09.2017 г.)

Решение №ВТ-23-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 118015, 128019, 128026 и 128027 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 24.08.2017 г.)

Решение №03/И-ОС/2017 г.  за изменение на Решение №ВТ-17-ОС/2017 г. (публ. 14.08.2017 г.)

Решение №02/И-ОС/2017 г.  за изменение на Решение №ВТ-18-ОС/2017 г. (публ. 14.08.2017 г.)

Решение №ВТ-22-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 14218.169.172 и 14218.170.157 в землището на гр. Габрово, общ. Габрово; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 28.07.2017 г.)

Решение №ВТ-21-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 117001 и 121005 в землището на с. Радевци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 28.07.2017 г.)

Решение №ВТ-20-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 101001 и 101002 в землището на с. Бойковци, общ. Елена; защитена зона BG0000211 “Твърдишка планина” (публ. 28.07.2017 г.)

Решение №ВТ-19-ОС/2017 г. за ИП Създаване на овощна градина със сини сливи в землището на с. Стоките, общ. Севлиево; защитена зона BG0001493 “Централен Балкан – буфер” (публ. 14.07.2017 г.)

Решение №ВТ-18-ОС/2017 г. за План-извлечение за изменение на горскостопанска програма за имот с кадастрален номер 120027 в землището на с. Радевци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 14.07.2017 г.)

Решение №ВТ-17-ОС/2017 г. за План-извлечение за изменение на горскостопанска програма за имот с кадастрален номер 195011 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 14.07.2017 г.)

Решение №ВТ-16-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 052032, 053082 и 056005 в землището на с. Горско Косово, общ. Сухиндол; защитена зона BG0000275 “Язовир Стамболийски” (публ. 23.06.2017 г.)

Решение №ВТ-15-ОС/2017 г. за План-извлечение на ТП Държавно горско стопанство „Свищов“ за промяна вида на сечите през 2017 г.; защитена зона BG0000576 “Свищовска гора” (публ. 23.06.2017 г.)

Решение №ВТ-14-ОС/2017 г. за План-извлечение за промяна вида на сечта през 2017 г. на ТП Държавно горско стопанство “Севлиево”; защитени зони BG0000275 “Язовир Стамболийски” и BG0000616 “Микре” (публ. 02.06.2017 г.)

Решение №ВТ-13-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 14218.330.499 в землището на гр. Габрово, общ. Габрово; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 02.06.2017 г.)

Решение №ВТ-12-ОС/2017 г. за ИП Изграждане на овцеферма за 300 броя овце; защитена зона BG0000211 “Твърдишка планина” (публ. 02.06.2017 г.)

Решение №ВТ-11-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 14218.330.507 и 14218.330.509 в землището на гр. Габрово, общ. Габрово; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 03.04.2017 г.)

Решение №ВТ-10-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 184056 и 166048 в землището на с. Самоводене, общ. Велико Търново; защитена зона BG0000213 “Търновски височини” (публ. 30.03.2017 г.)

Решение №01/И-ОС/2017 г.  за изменение на Решение №ВТ-04-ОС/2017 г. (публ. 29.03.2017 г.)

Решение №ВТ-09-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 118010 и 128054 в землището на с. Станчев хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 27.03.2017 г.)

Решение №ВТ-08-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 122017 в землището на с. Станчев хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 “Българка” (публ. 27.03.2017 г.)

Решение №ВТ-07-ОС/2017 г. за ИП “Изграждане на вила”; защитена зона BG0000275 “Язовир Стамболийски” (публ. 08.03.2017 г.)

Решение №ВТ-06-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 060083 в землището на с. Агатово, общ. Севлиево; защитени зони BG0000615 “Деветашко плато”, BG0002102 “Деветашко плато” (публ. 27.02.2017 г.)

Решение №ВТ-05-ОС/2017 г. за ИП “Изграждане на едноетажна жилищна сграда”; защитена зона BG0000213 “Търновски височини” (публ. 20.02.2017 г.)

Решение №ВТ-04-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 528059, 528060, 527099, 525025, 527070, 525024 и 525029 в землището на с. Крамолин, общ. Севлиево; защитена зона BG0000275 “Язовир Стамболийски” (публ. 17.02.2017 г.)

Решение №ВТ-03-ОС/2017 г. за План-извлечение на ТП Държавно горско стопанство “Свищов“”; защитени зони BG0000396 “Персина”, BG0000233 “Студена река”, BG0000576 “Свищовска гора”, BG0002018 “Остров Вардим”, BG0002083 “Свищовско-Беленска низина” (публ. 16.02.2017 г.)

Решение №ВТ-02-ОС/2017 г. за ИП “Отглеждане на трайно насаждение със сини сливи в землището на с. Стоките, общ. Севлиево”; защитена зона BG0001493 “Централен Балкан – буфер” (публ. 07.02.2017 г.)

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания