1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people
  • Решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие за 2019г. 

Решение №ВТ-30-ОС/2019 г . за  „Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 68823.119.15 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ.09.12.2019 г.)

Решение №ВТ-29-ОС/2019 г . за  „Частично изменение на трасето на горски автомобилен път „Марински кладенец – Зеленикова поляна“, в участъци от км 2+120 до км 2+416,47 и от км 5+361,36 до км 5+579,42″; защитени зони BG0001493 „Ценрален Балкан – буфер“ (публ.02.12.2019 г.)

Решение №ВТ-28-ОС/2019 г . за  „Горскостопанска програма на имоти с идентификатори 14218.315.202, 14218.315.90, 14218.315.22, 14218.315.199, 14218.329.24, 14218.329.32, 14218.329.39, 14218.329.334, 14218.329.358, 14218.329.357, 14218.330.324, 14218.330.72, 14218.330.69, 14218.330.61, 14218.330.68, 14218.330.63, 14218.330.65, 14218.330.77, 14218.330.42 и 14218.330.47“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ.25.11.2019 г.)

Решение №ВТ-27-ОС/2019 г . за  „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2019 г. на Териториално поделение (ТД) Държавно горско стопанство (ДГС) „Болярка“; защитени зони BG0000281 „Река Белица“ (публ.11.11.2019 г.)

Решение №ВТ-26-ОС/2019 г . за  „Частично изменение на трасето на горски автомобилен път „Кладен рът -Осеникова поляна“ в участъка от км 0+72,46 до км 1+101,33″; защитени зони BG0001493 „Централен балкан – буфер“(публ.04.11.2019 г.)

Решение №ВТ-25-ОС/2019 г . за  „Изграждане на две вилни сгради  в ПИ с идентификатор 17208.32.27 по КККР на с. Горско Косово, общ. Сухиндол“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“(публ.29.10.2019 г.)

Решение №ВТ-24-ОС/2019 г . за  „Горскостопанска програма на имот  с идентификатор 56719.196.3  в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“(публ.29.10.2019 г.)

Решение №ВТ-23-ОС/2019 г . за  „Горскостопанска програма на имот  с идентификатор 06896.264.2 по кадастралните карти и кадастралните регистри (КККР) на с. Буйновци, общ. Елена“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“(публ.21.09.2019 г.)

Решение №ВТ-22-ОС/2019 г . за  „Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 06896.261.13 и 06896.264.10 в землището на с. Буйновци, общ. Елена“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“(публ.30.09.2019 г.)

Решение №ВТ-21-ОС/2019 г . за  „Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 122011 в землището на с. Радевци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“(публ.30.09.2019 г.)

 Решение №ВТ-20-ОС/2019 г . за  „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2019 г. в гори, собственост на държавата,  на територията на ТП ДГС „Буйновци“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“(публ.24.09.2019 г.)

Решение №ВТ-19-ОС/2019 г .   за  „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечите в имоти с кадастрални номера 112016 и 114010 в землището на с. Радевци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“(публ.16.09.2019 г.)

Решение №ВТ-18-ОС/2019 г .   за  „Горскостопанска програмана имот с кадастрален номер 12677.240.10 в землището на с. Царева ливада, общ. Дряново“; защитени зони BG0000214 „Дряновски манастир“(публ.02.09.2019 г.)

Решение №ВТ-17-ОС/2019 г .   за „План – извлечение за промяна  вида и интензивността на сечта в имот с идентификатор  81058.630.4 в землището на с. Черновръх, общ. Трявна“; защитени зони BG0000214 „Дряновски манастир“(публ.28.08.2019 г.)

Решение №ВТ-16-ОС/2019 г .   за „Подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план (ПУП – ПЗ и РУП) за ПИ с идентификатори 59094.121.299, 59094.120.300, 59094.120.310, 59094.121.296, 59094 120.314, 59094.121.298, 59094.120.410, 59094.120.409, 59094.121.1  по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на  землището на с. Първомайци, общ. Горна Оряховица – за промяна на предназначението на ПИ с цел реставриране, консервиране,  социализиране и експониране на ГАНКЦ  „Крепост Ряховец““; защитени зони BG0000213 „Търновски височини“(публ.28.08.2019 г.)

Решение №ВТ-15-ОС/2019 г .   за „Горскостопанска програма на имоти с идентификатори 39431.527.79, 39431.269.106, 39431.271.31 и 39431.528.106 в землището на с. Крамолин,  общ. Севлиево“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“,  (публ.13.08.2019 г.)

Решение №ВТ-14-ОС/2019 г .   за „ПУП – Парцеларен План (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура, осигуряваща захранването на на ПИ с идентификатор 10447.26.18 по КККР на гр. Велико Търново“; защитени зони BG0000610 „Река Янтра“,  (публ.12.08.2019 г.)

Решение №ВТ-13-ОС/2019 г .   за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване ( ПУП – ПРЗ) за смяна на предназначението   на част от ПИ   с идентификатор 22232.106.26 по КККР на зевлището на гр. Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица, с цел реализиране на инвестиционно предложение: „Изграждане на рибен проход към съществуващ бент на р. Янтра“; защитени зони BG0000610 „Река Янтра“,  (публ.08.07.2019 г.)
Решение №ВТ-12-ОС/2019 г .   за „Горскостопанска програма на имот с идентификатор 68823.122.21 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“ защитени зони BG0000399 „Българка“,  (публ.01.07.2019 г.)
Решение №ВТ-11-ОС/2019 г .   за „Промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти в землището на с. Агатово, общ. Севлиево, с цел обработване“; защитени зони BG0000615 „Деветашко плато“,  (публ.27.06.2019 г.)
Решение №ВТ-10-ОС/2019 г .   за „План – извлечение за промяна на вида на сечта в подотдели: 21 „ж“, 21 „м“, землището на с. Станчов хан, община Трявна; 21 „р“, 45 „ж“, 104 „ж1“, 104 „з1“, землището на с. Радевци, община Трявна, 45 „и“, 45 „н“, 45 „о“, 45 „с“, 45 „т“, 69 „в“, 69 „ж“, 69 „к“, 69 „м“ , землището на гр. Плачковци, община Трявна; 193 „в2“, 194 „з2“, 194 „а2“, землището на с. Бангейци, община Трявна  защитени зони BG0000399 „Българка“;  (публ.26.06.2019 г.)
Решение №ВТ-09-ОС/2019 г .   за „План – извлечение за промяна на вида на сечта в подотдели: 3 „б“, 3 „д“, 3 „з“, 5 „ж“, 5 „з“, 5 „н“, 6 „а“, 6 „б“, 6 „ж“, 7 „а“, 7 „д“, 7 „е“, 7 „ж“, 7 „и“, 8 „о“, 8 „г“, 9 „к“, 9 „л“, 10 „н“, 111 „в1“, 111 „м3“, 115 „т“, 134 „с2“, 134 „т2“, 134 „ч2“ землището на с. Станчов хан, община Трявна; 54 „в“, 54 „б“, 54 „г“, землището на гр. Плачковци, община Трявна; 83 „с1“, 83 „ш1“, 83 „а2“, землището на с. Енчовци, община Трявна, 106 „н2“, 106 „т2, 106 „ф2“, 106 „д3“, землището на с. Радевци, община Трявна; 134 „р2“, 144 „ш2“, 163 „б“ землището на с. Белица, община Трявна; 160 „б“, 162 „з“, 162 „з1“, землището на с. Фъревци, община Трявна; 185 „х“, землището на гр. Трявна, община Трявна; 187 „х“, 187 „с“, землището на с. Престой, община Трявна; 214 „а“, 214 „б“, 214 „в“, 214 „ш“, 215 „д“, 220 „я1“, 231 „г1“, землището на с. Царева ливада, община Дряново; 219 „x”, 219 „у“, землището на с. Радовци, община Дряново; 231 „а“, 231 „ц“, 231 „щ“, 231 „м1“, 235 „у“, землището на гр. Дряново, община Дряново; 253 „в1“, 253 „с1“, 253 „ч1“, землището на с. Туркинча, Община Дряново; 253 „ж1“, 253 „я3“, землището на с. Керека, община Дряново; 254 „м“, 254 „к2“, 254 „в3“, 254 „и3“, 254 „м3“, землището на с.Длъгня, община Дряново; 265 „р“, 265 „а2“, 265 „я2“, землището на с. Славейково, община Дряново; 268 „а3“, 268 „д3“, 268 „р3“, землището на с. Караиванца, община Дряново ; защитени зони BG0000399 „Българка“, BG0000214 „Дряновски манастир” и BG0000610 „Река Янтра” (публ.24.06.2019 г.)
Решение №ВТ-08-ОС/2019 г .   за „Горскостопанска програма на имоти с идентификатори 68823.117.8, 68823.110.13 и 68823.119.5 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ.13.06.2019 г.)
Решение №ВТ-07-ОС/2019 г .   за „План – извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019 г. на територията на ТП ДГС „Габрово“; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ.04.06.2019 г.)

Решение №ВТ-06-ОС/2019 г .   за „Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти с номера 048019 и 059007 в землището на с. Престой, общ. Трявна, обл. Габрово“; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ.02.04.2019 г.)

Решение №ВТ-05-ОС/2019 г .   за „Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 421007 в землището на с. Стоките, общ. Севлиево“; защитени зони BG0001493 „Централен Балкан – буфер“  (публ.02.04.2019 г.)
Решение №ВТ-04-ОС/2019 г .   за „Изграждане на обект за индивидуален отдих – вилна сграда с височина до 7 m в ПИ №102.51 по плана на новообразуваните имоти на м. „Мъгъра“ в землището на с. Горско Косово, общ. Сухиндол“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“  (публ.22.03.2019 г.)

Решение №ВТ-03-ОС/2019 г .   за „Горскостопанска програма на  имот с кадастрален номер 39431.529.25 в землището на с. Крамолин, общ. Свелиево“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“  (публ. 18.03.2019 г.)

Решение №ВТ-02-ОС/2019 г .   за „Горскостопанска програма на  имот с кадастрален номер 194002 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ. 01.02.2019 г.)

Решение №ВТ-01-ОС/2019 г .   за „Горскостопанска програма на  имоти с кадастрални номера 208001, 191006, 207001 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ. 07.01.2019 г.)
  • Решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие за 2018 г. 

Решение №ВТ-44-ОС/2018 г .  за „План – извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019 г. на Териториално поделение /ТП/ Държавно горско стопанство /ДГС/ „Плачковци“;  защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ. 13.12.2018 г.)

Решение №ВТ-43-ОС/2018 г . заПромяна предназначението на земеделска земя за изграждане на магазин за продукция от собствена ферма, фамилен ресторант, стаи( хотелски тип ) , гаражи, складове и обслужващи помещения„; защитена зона BG0000190 „Витата стена“ (публ. 13.12.2018 г.)

Решение №ВТ-42-ОС/2018 г . за „Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 196006 и 193002 в землището на гр. Плачковци, община Трявна„;  защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ. 12.12.2018 г.)

Решение №ВТ-40-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 194001 в землището на гр. Плачковци, община Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 04.12.2018 г.)

Решение №ВТ-39-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 196001 в землището на гр. Плачковци, община Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 04.12.2018 г.)

Решение №ВТ-38-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 68823.119.2, 68823.119.25 и 68823.119.29 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 29.10.2018 г.)

Решение №ВТ-37-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 112011 в землището на с. Радевци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 15.10.2018 г.)

Решение №ВТ-36-ОС/2018 г. за План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта в имот с кадастрален номер 68823.126.1 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 26.09.2018 г.)

Решение №ВТ-35-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 192005, 206010, 210003 в землището на гр. Плачковци, община Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 12.09.2018 г.)

Решение №ВТ-34-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 68823.122.8, 68823.52.228 и 68823.62.272 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 12.09.2018 г.)

Решение №ВТ-33-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера  078004, 078005, 078006, 194019, 194016, 194015 в землището на гр. Плачковци, община Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 12.09.2018 г.)

Решение №ВТ-32-ОС/2018 г. за План – извлечение за промяна на вида на сечта в подотдели: 209 „ф“, 209 „ц“, 209 „а1“, 209 „г1“, 209 „д1“, 209 „е1“, 212 „н“, 212 „ч“, 212 „б1“, 230 „ж1“, 230 „з1“, землището на с. Царева ливада, община Дряново; 232 „з“, 232 „к“, 232 „е1“, землището на гр. Дряново, община Дряново; 241 „о“, 243 „м“, 243 „п“, 243 „с“, 243 „т“ землището на с. Игнатовци, община Дряново, 242 „к“, 242 „п“, землището на с. Ганчовец, община Дряново; защитенa зонa BG0000214 „Дряновски манастир“ (публ. 04.09.2018 г.)

Решение №ВТ-31-ОС/2018 г. за ИП Почистване на коритото и бреговете на река Янтра и река Негованка на територията на община Велико Търново – подобект: Първи участък р. Янтра – дъгов железен мост на републикански път „София – Варна“ – 50 метра след бетонен мост за ж. п. гара Велико Търново (дължина 600 метра); защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ (публ. 30.08.2018 г.)

Решение №ВТ-30-ОС/2018 г. за План – извлечение на имот с кадастрален номер 303019 в землището на с. Кавлак, общ. Стражица; защитенa зонa BG0000432 „Голяма река“ (публ. 30.08.2018 г.)

Решение №ВТ-29-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 416019 в землището на с. Стоките, общ. Севлиево; защитенa зонa BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ (публ. 30.08.2018 г.)

Решение №ВТ-28-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 68823.61.280 и 68823.128.55 в землището на с. Станчов хан, община Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 13.08.2018 г.)

Решение № ВТ-27-ОС/2018 г. за ИП „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 14218.11.525, землище на гр. Габрово„; защитена зона BG0000190 „Витата стена“ (публ. 08.08.2018 г.)

Решение №ВТ-26-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 68823.130.19 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 07.08.2018 г.)

Решение №ВТ-25-ОС/2018 г. за ИП Изграждане на жилищна сграда в ПИ №132040, землището на гр. Плачковци, община Трявна„; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 07.08.2018 г.)

Решение №ВТ-24-ОС/2018 г. за План-извлечение за промяна вида на сечта през 2018 г. на ТП ДГС Елена; защитенa зонa BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 11.07.2018 г.)

Решение №03/ПГ-ОС/2018 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №ВТ-20-ОС/2018 г. от 27.06.2018 г. (Решение №ВТ-22-ОС/2018 г.) (публ. 09.07.2018 г.)

Решение №02/ПГ-ОС/2018 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №ВТ-19-ОС/2018 г. от 12.06.2018 г. (Решение №ВТ-21-ОС/2018 г.) (публ. 09.07.2018 г.)

Решение №01/ПГ-ОС/2018 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №ВТ-18-ОС/2018 г. от 31.05.2018 г. (Решение №ВТ-19-ОС/2018 г.) (публ. 09.07.2018 г.)

Решение №ВТ-23-ОС/2018 г. за ИПНанасяне на съществуващ местен път в землището на с. Каменари и промяна на начина на трайно ползване на имот №016120 в същото землище съобразно действителното му ползване; защитенa зонa BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 03.07.2018 г.)

Решение №ВТ-22-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 416012,  416013, 418001, землище на с. Стоките, общ. Севлиево; защитенa зонa BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ (публ. 03.07.2018 г.)

Решение №ВТ-21-ОС/2018 г. за ИПЧастична корекция на коритото на р. Стара река, с. Кесарево, общ. Стражица – Етап 2: Изграждане на земно-насипна дига в ПИ №000056; защитенa зонa BG0000279 „Стара река“ (публ. 18.06.2018 г.)

Решение №ВТ-20-ОС/2018 г. за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническа инфраструктура (противосвлачищно съоръжение) за реализиране на обект: „Извършване на проектно-проучвателни работи и изготвяне на проект за укрепителни мероприятия на свлачище VTR 04.10447.28 над ул. „Трапезица“ (северно от хълм „Трапезица“), гр. Велико Търново за част от ПИ №10447.156.55 по КК и КР на гр. В. Търново; защитенa зонa BG0000213 „Търновски височини“ (публ. 18.06.2018 г.)

Решение №ВТ-19-ОС/2018 г. за ИП Рехабилитация и реконструкция на автомобилен горски път III степен – „Тота Венкова – Равна гора„; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 05.06.2018 г.)

Решение №ВТ-18-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 05164.72.29 в землището на с. Бойковци, общ. Елена; защитенa зонa BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 21.05.2018 г.)

Решение №ВТ-17-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 122004 и 122010 в землището на с. Радевци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 21.05.2018 г.)

Решение №ВТ-16-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 098010 в землището на с. Радовци, общ. Дряново; защитенa зонa BG0000214 „Дряновски манастир“ (публ. 08.05.2018 г.)

Решение №ВТ-15-ОС/2018 г. за ИП Засаждане и отглеждане по биологичен начин на овощни градини със сини сливи„; защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ (публ. 30.04.2018 г.)

Решение №ВТ-14-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 310022 в землището на с. Бижовци, общ.Трявна; защитенa зонa BG0000214 „Дряновски манастир“ (публ. 30.04.2018 г.)

Решение №ВТ-13-ОС/2018 г. за План-извлечение на имот с кадастрален номер 68823.126.3 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 10.04.2018 г.)

Решение №ВТ-12-ОС/2018 г. за ИП Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64 до 0+555.81 км; защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ (публ. 02.04.2018 г.)

Решение №ВТ-11-ОС/2018 г. за ИП Брегозащитни мероприятия и почистване на реки на територията на община Велико Търново; защитени зони BG0000610 „Река Янтра“ и BG0000281 „Река Белица“ (публ. 02.04.2018 г.)

Решение №ВТ-10-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 197011, 199002, 201003 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 19.03.2018 г.)

Решение №ВТ-09-ОС/2018 г. заЧастичен Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 5, кадастрален район 519 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с. Вонеща вода, община Велико Търново и ПИ № 090022 в землището на с. Вонеща вода, общ. Велико Търново; защитена зона BG0000281 „Река Белица“ (публ. 14.03.2018 г.)

Решение №ВТ-08-ОС/2018 г. за Горскостопански план и План за защита от пожари на горските територии и земеделските територии, придобили характеристика на гора, собственост на Община Севлиево, на територията на ТП ДГС Севлиево; защитени зони BG0000190 „Витата стена“, BG0000263 „Скалско“, BG0000275 „Язовир Стамболийски“, BG0000615 „Деветашко плато“, BG0000616 „Микре“, BG0000618 „Видима“, BG0002102 „Деветашко плато“, BG0002110 „Априлци“ и BG0002111 „Велчево“ (публ. 07.03.2018 г.)

Решение №ВТ-07-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 14218.170.228, 14218.170.229 и 14218.170.230 в землището на гр. Габрово, общ. Габрово; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 12.02.2018 г.)

Решение №ВТ-06-ОС/2018 г. за ИП Основен ремонт на горски автомобилен път „Черна река“ в държавни горски територии стопанисвани от ДГС Елена; защитена зона BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 22.02.2018 г.)

Решение №ВТ-05-ОС/2018 г. за ИП Основен ремонт на горски автомобилен път „Средна река“ в държавни горски територии стопанисвани от ДГС Елена; защитена зона BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 22.02.2018 г.)

Решение №ВТ-4-ОС/2018 г. за ИПИзграждане на жилищна сграда, чрез пристрояване на съществуваща сезонна постройка; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 20.02.2018 г.)

Решение №ВТ-3-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 184028, 184029, 205002, 207006 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 12.02.2018 г.)

Решение №ВТ-2-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 097005 в землището на с. Бойковци, общ. Елена; защитена зона BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 12.02.2018 г.)

Решение №ВТ-01-ОС/2018 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера: 14218.110.6, 14218.111.9, 14218.111.11, 14218.213.12, 14218.229.49, 14218.312.110, 14218.320.43, 14218.321.267, 14218.321.276, землище на гр. Габрово; 81904.10.65, 81904.28.198, 81904.28.199, землище на с. Чарково; общ. Габрово; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 09.01.2018 г.)

  • Решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие за 2017 г.

Решение №ВТ-34-ОС/2017 г. за ИП Пешеходна туристическа алея – кв. Асенов – Дълбоки дол – парк Ксилифор – с. Арбанаси – с. Шереметя; защитена зона BG0000213 „Търновски височини“ (публ. 29.12.2017 г.)

Решение №01-ОС/2017 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №ВТ-20-ОС/2017 г. от 21.08.2017 г. (Решение №ВТ-23-ОС/2017 г.) (публ. 27.11.2017 г.)

Решение №ВТ-33-ОС/2017 г. за ИП Основен ремонт на горски път „Горски път“; защитена зона BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 27.11.2017 г.)

Решение №ВТ-32-ОС/2017 г. за ИП Основен ремонт на горски път „Боруджийска поляна – Колибката“; защитена зона BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 27.11.2017 г.)

Решение №ВТ-31-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 237055 и 237056  в землището на с. Царева ливада, общ. Дряново; защитена зона BG0000214 „Дряновски манастир“ (публ. 20.11.2017 г.)

Решение №ВТ-30-ОС/2017 г. за ИП Създаване на овощна градина със сини сливи в землището на с. Стоките, общ. Севлиево; защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ (публ. 31.10.2017 г.)

Решение №ВТ-29-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 122012 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 31.10.2017 г.)

Решение №ВТ-28-ОС/2017 г. за ИП Частична корекция на коритото на р. Стара река, с. Кесарево, общ. Стражица; Етап 1: Изграждане на стоманобетонна подпорна стена по левия бряг на р. Стара река в регулационните граници на с. Кесарево; защитена зона BG0000279 „Стара река“ (публ. 20.10.2017 г.)

Решение №ВТ-27-ОС/2017 г. за ИП „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново“; защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ (публ. 20.10.2017 г.)

Решение №ВТ-26-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 23947.274.2 и 23947.270.4 в землището на гр. Дряново, общ. Дряново; защитена зона BG0000214 „Дряновски манастир“ (публ. 16.10.2017 г.)

Решение №ВТ-25-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 428007 в землището на с. Стоките, общ. Севлиево; защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ (публ. 15.09.2017 г.)

Решение №ВТ-24-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 128072 и 128022 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 15.09.2017 г.)

Решение №ВТ-23-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 118015, 128019, 128026 и 128027 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 24.08.2017 г.)

Решение №03/И-ОС/2017 г.  за изменение на Решение №ВТ-17-ОС/2017 г. (публ. 14.08.2017 г.)

Решение №02/И-ОС/2017 г.  за изменение на Решение №ВТ-18-ОС/2017 г. (публ. 14.08.2017 г.)

Решение №ВТ-22-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 14218.169.172 и 14218.170.157 в землището на гр. Габрово, общ. Габрово; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 28.07.2017 г.)

Решение №ВТ-21-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 117001 и 121005 в землището на с. Радевци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 28.07.2017 г.)

Решение №ВТ-20-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 101001 и 101002 в землището на с. Бойковци, общ. Елена; защитена зона BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 28.07.2017 г.)

Решение №ВТ-19-ОС/2017 г. за ИП Създаване на овощна градина със сини сливи в землището на с. Стоките, общ. Севлиево; защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ (публ. 14.07.2017 г.)

Решение №ВТ-18-ОС/2017 г. за План-извлечение за изменение на горскостопанска програма за имот с кадастрален номер 120027 в землището на с. Радевци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 14.07.2017 г.)

Решение №ВТ-17-ОС/2017 г. за План-извлечение за изменение на горскостопанска програма за имот с кадастрален номер 195011 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 14.07.2017 г.)

Решение №ВТ-16-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 052032, 053082 и 056005 в землището на с. Горско Косово, общ. Сухиндол; защитена зона BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ. 23.06.2017 г.)

Решение №ВТ-15-ОС/2017 г. за План-извлечение на ТП Държавно горско стопанство „Свищов“ за промяна вида на сечите през 2017 г.; защитена зона BG0000576 „Свищовска гора“ (публ. 23.06.2017 г.)

Решение №ВТ-14-ОС/2017 г. за План-извлечение за промяна вида на сечта през 2017 г. на ТП Държавно горско стопанство „Севлиево“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“ и BG0000616 „Микре“ (публ. 02.06.2017 г.)

Решение №ВТ-13-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 14218.330.499 в землището на гр. Габрово, общ. Габрово; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 02.06.2017 г.)

Решение №ВТ-12-ОС/2017 г. за ИП Изграждане на овцеферма за 300 броя овце; защитена зона BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 02.06.2017 г.)

Решение №ВТ-11-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 14218.330.507 и 14218.330.509 в землището на гр. Габрово, общ. Габрово; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 03.04.2017 г.)

Решение №ВТ-10-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 184056 и 166048 в землището на с. Самоводене, общ. Велико Търново; защитена зона BG0000213 „Търновски височини“ (публ. 30.03.2017 г.)

Решение №01/И-ОС/2017 г.  за изменение на Решение №ВТ-04-ОС/2017 г. (публ. 29.03.2017 г.)

Решение №ВТ-09-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 118010 и 128054 в землището на с. Станчев хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 27.03.2017 г.)

Решение №ВТ-08-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 122017 в землището на с. Станчев хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 27.03.2017 г.)

Решение №ВТ-07-ОС/2017 г. за ИП „Изграждане на вила“; защитена зона BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ. 08.03.2017 г.)

Решение №ВТ-06-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 060083 в землището на с. Агатово, общ. Севлиево; защитени зони BG0000615 „Деветашко плато“, BG0002102 „Деветашко плато“ (публ. 27.02.2017 г.)

Решение №ВТ-05-ОС/2017 г. за ИП „Изграждане на едноетажна жилищна сграда“; защитена зона BG0000213 „Търновски височини“ (публ. 20.02.2017 г.)

Решение №ВТ-04-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 528059, 528060, 527099, 525025, 527070, 525024 и 525029 в землището на с. Крамолин, общ. Севлиево; защитена зона BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ. 17.02.2017 г.)

Решение №ВТ-03-ОС/2017 г. за План-извлечение на ТП Държавно горско стопанство „Свищов„“; защитени зони BG0000396 „Персина“, BG0000233 „Студена река“, BG0000576 „Свищовска гора“, BG0002018 „Остров Вардим“, BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“ (публ. 16.02.2017 г.)

Решение №ВТ-02-ОС/2017 г. за ИП „Отглеждане на трайно насаждение със сини сливи в землището на с. Стоките, общ. Севлиево“; защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ (публ. 07.02.2017 г.)

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания