1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Правна идентификация:

С Постановление № 214/ 1999 г. и допълнено с Постановление № 121/ 14.06.2002 г. е приет Устройствения правилник на МОСВ, в който с чл. 3, ал. 2, т. 2 е регламентирана функцията на РИОСВ като второстепенен разпоредител с бюджетен кредит към Министъра на околната среда и водите.

Основни функции на РИОСВ – Велико Търново:

1. Участва в разработването на документи и провежда дейности на местно ниво, свързани с политиката на държавата в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие.
2. Oсъществява превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на:
– източници на организирани и неорганизирани емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух
– източници, формиращи отпадъчни води в съответствие със Закона за водите
– източници на шум и състоянието на техническите средства за намаляване на вредното им въздействие
– източници на неприятни миризми
– замърсяване на почвите с отпадъци и вредни вещества
– увреждане на почвите, палене на стърнища, рекултивация на нарушени терени
– земните недра и подземните природни богатства чрез съгласуване и проверка на дейностите по проучване, добив и първична преработка на минни обекти
– опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и горските екосистеми
– фирмите, формиращи производствени и опасни отпадъци в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците
– общините по отношение на твърди битови отпадъци и строителни отпадъци
– екологични оценки и оценки на въздействието на околната среда (ОВОС) на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда

3. Предоставя информация на населението за състоянието на околната среда и водите за територията, която наблюдава и контролира.

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, издаден от министъра на околната среда и водите

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015