1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Решение №ВТ-01-ОС/2021 г. за „Изменение на горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 68823.125.2 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ.01.02.2021 г.)

Решение №ВТ-02-ОС/2021 г. за „Преработка на идеен и технически проект за благоустрояване на местност „Божковска поляна“ и проект за мостово съоръжение, кв. „Божковци“ общ. Трявна“; защитени зони BG0000282 „Дряновска река“ (публ.01.02.2021 г.)

Решение №ВТ-03-ОС/2021 г. за „План – извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2021 г. на територията на ТП ДГС Габрово“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 01.03.2021 г.)

Решение №ВТ-04-ОС/2021 г. за „Отглеждане на риба за консумация с реализация в търговската мрежа и развитие на спортен риболов в язовир „Негованка““; защитени зони BG0000216 „Емен“ (публ. 01.03.2021 г.)

Решение №ВТ-05-ОС/2021 г. за „Горскостопанска програма на имот с идентификатор 14859.219.9 в землището на с. Геша, общ. Дряново“; защитени зони BG0000214 „Дряновски манастир“ (публ. 15.03.2021 г.)

Решение №ВТ-06-ОС/2021 г. за „Горскостопанска програма на имот с идентификатор 38652.52.38 в землището на с. Кормянско, общ. Севлиево; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ. 15.03.2021 г.)

Решение №ВТ-07-ОС/2021 г. за „Горскостопанска програма на имот с идентификатор  61529.97.15 в землището на с. Радовци, общ. Трявна; защитени зони BG0000214 „Дряновски манастир“ (публ. 23.03.2021 г.)

Решение №ВТ-08-ОС/2021 г. за „План – извлечение за промяна вида на сечта през 2021 г. на ТП Държавно ловно стопанство „Росица“ ; защитени зони BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ (публ. 29.03.2021 г.)

Решение №ВТ-09-ОС/2021 г. за „Създаване на овощни градини в поземлени имоти с идентификатори 44567.21.8 и 44567.22.22 в землището на с. Любенци, общ. Стражица“ ; защитени зони BG0000432 „Стара река“ (публ. 19.04.2021 г.)

Решение №ВТ-10-ОС/2021 г. за „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 04025.190.1 в землището на с. Бижовци, общ. Трявна“ ; защитени зони BG0000214 „Дряновски манастир“ (публ. 19.04.2021 г.)

Решение №ВТ-11-ОС/2021 г. за „Изменение на горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 61323.116.23 в землището на с. Радевци, общ. Трявна“ ; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ. 17.05.2021 г.)

Решение №ВТ-12-ОС/2021 г. за „Изграждане на площадка за съхранение на селскостопанска продукция (силаж) в ПИ с идентификатор 37664.43.1 по КККР на с. Козаревец, общ. Лясковец; защитени зони BG0000610 „Река Янтра“  (публ. 26.05.2021 г.)

Решение №ВТ-13-ОС/2021 г. за „Горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори 40141.204.11 в землището на с. Крушево, общ. Севлиево, 401060 в землището на с. Гостилица, общ. Дряново ; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“  (публ. 31.05.2021 г.)

Решение №ВТ-14-ОС/2021 г. за „Промяна на предназначение на ПИ с идентификатор 14218.861.1 по КККР на гр. Габрово и реконструкция и разширение на съществуващ хотел“ ; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ.07.06.2021 г.)

Решение №ВТ-15-ОС/2021 г. за „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 04025.190.4 в землището на с. Бижовци, общ. Трявна“ ; защитени зони BG0000214 „Дряновски манастир“  (публ.05.07.2021 г.)

Решение №ВТ-16-ОС/2021 г. за „Горскостопанска програма на имоти с идентификатори 04025.190.3 и 04025.160.22 с. Бижовци, общ. Трявна“ ; защитени зони BG0000214 „Дряновски манастир“  (публ.05.07.2021 г.)

Решение №ВТ-17-ОС/2021 г. за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2021 г. на ТП Държавно ловно стопанство „Росица““ ; защитени зони BG0001493 „Централен Балкан – буфер“  (публ.19.07.2021 г.)

Решение №ВТ-18-ОС/2021 г. за „Горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори: 11140.135.33, 11140.128.72, 11140.127.43, 11140.121.4 в землището на с. Виноград, общ. Стражица“ ; защитени зони BG0000231 „Беленска гора“  (публ.26.07.2021 г.)

Решение №ВТ-19-ОС/2021 г. за „Изменение на горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 68823.122.15 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“ ; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ.02.08.2021 г.)

Решение №ВТ-20-ОС/2021 г. за „Център за съхранение на селскостопанска техника – UTV и ATV техника“ ; защитени зони BG0000213 „Търновски височини“  (публ.09.08.2021 г.)

Решение №ВТ-21-ОС/2021 г. за „Изменение на горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори: 35729.65.7 и 35729.66.1 в землището на с. Каменари, общ. Елена, област Велико Търново“ ; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“  (публ.09.08.2021 г.)

Решение №ВТ-22-ОС/2021 г. за „Подпорна стена в кв. 61, кв. 61А  по плана на гр. Трявна“ ; защитени зони BG0000282 „Дряновска река“  (публ.16.08.2021 г.)

Решение №ВТ-23-ОС/2021 г. за „Изменение на горскостопанска програма на имот с идентификатор 68823.126.14 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“ ; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ.23.08.2021 г.)

Решение №ВТ-24-ОС/2021 г. за „Основен ремонт на горски автомобилен път „Трашлийска река“ в държавни горски територии стопанисвани от ДГС Елена“ ; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“  (публ.23.08.2021 г.)

Решение №ВТ-25-ОС/2021 г. за „Измение на горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 55261.43.626 в землището на с. Палици, общ. Елена“ ; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“  (публ.07.09.2021 г.)

Решение №ВТ-26-ОС/2021 г. за „Метално хале – склад за авточасти в ПИ с идентификатор 46532.6.1 по КККР на с. Малки Чифлик, общ. Велико Търново“ ; защитени зони BG0000213 „Търновски височини“  (публ.07.09.2021 г.)

Решение №ВТ-27-ОС/2021 г. за „Основен ремонт на горски автомобилен път „Чешка река“  в държавни горски територии стопанисвани от ДГС Елена“ ; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“  (публ.20.09.2021 г.)

Решение №ВТ-28-ОС/2021 г. за „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 81058.770.1 в землището на с. Черновръх, общ. Трявна“ ; защитени зони BG0000214 „Дряновски манастир“  (публ.11.10.2021 г.)

Решение №ВТ-29-ОС/2021 г. за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 68823.118.12, 68823.128.31, 68823.128.61 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“ ; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ.01.11.2021 г.)

Решение №ВТ-30-ОС/2021 г. за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 14218.329.23 в землището на гр. Габрово, общ. Габрово“ ; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ.01.11.2021 г.)

Решение №ВТ-31-ОС/2021 г. за „Горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори 61323.114.64 в землището на с. Радевци, общ. Трявна и 68823.54.63 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“ ; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ.16.11.2021 г.)

Решение №ВТ-32-ОС/2021 г. за „Горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори 68823.128.57 и 68823.128.23 в землището на с . Станчов хан, общ. Трявна“ ; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ.16.11.2021 г.)

Решение №ВТ-33-ОС/2021 г. за „Горскостопанска програма на имоти с идентификатори 04025.200.3 и 04025.160.30 в землището на с. Бижовци, общ. Трявна“ ; защитени зони BG0000214 „Дряновски манастир“  (публ.22.11.2021 г.)

Решение №ВТ-34-ОС/2021 г. за „Две жилищни сгради в ПИ с идентификатори 14218.11.502 и 14218.11.505 по КККР на гр. Габрово и отреждане на имотите за жилищно строителство“ ; защитени зони BG0000190 „Витата стена“  (публ.22.11.2021 г.)

Решение №ВТ-35-ОС/2021 г. за „Изменение на горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 61323.80.61 в землищетно на с. Радевци, общ. Трявна“ ; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ. 13.12.2021 г.)

Решение №ВТ-36-ОС/2021 г. за „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 56719.202.10 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна“ ; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ. 31.12.2021 г.)

 

 

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015