1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци
IBAN: BG30BNBG96613100139001
BIC код: BNBGBGSD
при БНБ-ЦУ

Указания за подписване на годишните отчети за дейностите с отпадъци

Съгласно чл. 23, ал.1 и ал. 4 от  Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година чрез Националната информационна система „Отпадъци (НИСО), поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда. В случай на необходимост от коригиране на информацията, коригираните годишни отчети се предоставят в срок до 31 март на текущата година, също чрез НИСО.

РИОСВ – Велико Търново отново публикува указанията за електронно подписване на годишните отчети за дейностите с отпадъци в два варианта – Подписване във формат p7s и вариант 2.

 

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015