1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000
в трансграничния регион на река Дунав“

 

Финансираща програма: Програма INTERREG V-A Румъния-България

Приоритетна ос: 2: Зелен регион

Специфична цел: 2.2: За подобряване на устойчивото управление на екосистемите от трансграничния регион

Водещ бенефициент: Национална служба за екологична охрана, Румъния

Бенефициент 2: РИОСВ – Велико Търново, България

Обща стойност на проекта: 1.162.818,31 евро, от които 988.395,56 евро ЕФРР

Цели на проекта

 • Стимулиране и засилване на партньорството между граничните екологични общности за устойчиво управление на екосистемите в зони от Европейската мрежа Натура 2000;
 • Създаване на съвместен модел за по-добро планиране, опазване и използване на екосистемите в трансграничния регион на река Дунав;
 • Въвеждане на общ подход за зелени инициативи за опазване на биологичното разнообразие;
 • Подкрепа за  трансграничните инвестиции в Натура 2000 места.

 Дейности по проекта

 • Управление на проекта и мониторинг
 • Създаване и развитие на съвместен план за управление за четири зони от Натура 2000 – в България – BG0002018 Остров Вардим (1167 ха) и BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово (446 ха) и в Румъния:  ROSPA0024 Confluenta Olt-Dunare (20.960 ха) и ROSPA0102 Suhaia (4.473 ха)
 • Създаване и развитие на информационна система за подпомагане на плана за управление
 • Информация и публичност за проекта; повишаване на съзнанието за зоните по Натура 2000

 Резултати от проекта

 • Изготвен съвместен план за управление за по-добро администриране на зоните от Натура 2000 и околностите им
 • Създадена информационна система за подпомагане на плана за управление
 • Постигане на по-добър консервационен статус на защитените зони – обект на проекта.

 Продължителност на изпълнението:

24 месеца – от 19 февруари 2016 г. до 18 февруари 2018 г.

Видеоклип
 

Документален филм „Полет над дома“
 

НОВИНИ

В изпълнение на препоръка на Съвместния секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България (писмо 2445/GM/24.03.2023), относно мониторинг на проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000 в трансграничния регион на река Дунав“ Project Code 15.2.1.052, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., публикуваме информация за реализирането на Съвместния план за управление за периода 19.07.2022-30.12.2022 г.

Планирани проверки

Съгласно плана за контролната дейност на РИОСВ-Велико Търново за 2022 г.,  на 08.09.2022 г. е извършена проверка на Защитена зона BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово. Проверката е за изпълнение на условия в Решение № ВТ-15-ПР/2020 г. на РИОСВ за реализиране на ИП „Извършване на риборазвъдна дейност за потребителския пазар в Рибарници с. Хаджидимитрово, община Свищов“, с възложител „Дизмат“  ЕООД.

През периода не са постъпвали сигнали за нарушения в двете защитени зони, включени в проекта, BG0002018 Остров Вардим и BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово.

Изпълнение на мерките в плановете за действие към Съвместния план за управление

Български подход за управление на защитените зони от Натура 2000

През февруари 2022 г, Европейската комисия уведоми Министерството на околната среда и водите, че Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за програмния период 2021 – 2027 г. на България (НРПД 2021 – 2027 г.) е одобрена и насърчава българските власти да гарантират, че всички идентифицирани програми за финансиране отразяват по подходящ начин нуждите и приоритетите, определени в НРПД за Натура 2000.

НРПД 2021 – 2027 г. предвижда създаване на 19 органа за управление на мрежата Натура 2000 – 15 РИОСВ, 3 дирекции на национални паркове и една Басейнова дирекция – Черноморски регион. Специфичните задължения и отговорности на бъдещите органи на управление са ясно разписани в промените на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Процесът на реалното управление на защитените зони ще започне веднага след приемане на промените в закона от Народното събрание.

Продължи четенето -> Информация за реализирането на Съвместния план за управление за периода 19.07.2022-30.12.2022

2 февруари е обявен за Световен ден на влажните зони. На тази дата през 1971 г. в иранския град Рамсар е приета международната Конвенция за влажните зони, известна и като Рамсарска конвенция. Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 49 912, 43 ха, представляващи 0,45 % от територията на страната. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.

На територията на РИОСВ – Велико Търново са разположени Остров Вардим и Рибарници Хаджи Димитрово – две потенциални Рамсарски места и влажни зони с национално значение, съгласно Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България – 2013-2022. Двата обекта са обявени за защитени зони за опазване на дивите птици и са част от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000.

Продължи четенето -> На 2 февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони

Чрез мобилното приложение INCOLAB гражданите ще могат да подават сигнали при нарушения в защитените зони за опазване на дивите птици Остров Вардим и Рибарници Хаджи Димитрово. Информацията ще постъпва в РИОСВ – Велико Търново и след проверка, подателят ще получава отговор за констатациите и предприетите мерки.

Приложението е достъпно чрез Google Play за всички притежатели на мобилни устройства (таблети, смартфони). То е структурирано в три различни секции: Начало, Инциденти и Видове, всяка от тях със специфична функционалност.

Андроид приложението е безплатно. То е разработено по проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000 в трансграничния регион на река Дунав“ Project Code 15.2.1.052, е-МS code ROBG-10, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България, в партньорство между РИОСВ – Велико Търново и Националната служба за екологична охрана на Румъния.

Продължи четенето -> Ново мобилно приложение позволява подаване на сигнали за нарушения в защитени зони

Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 опазва нашата природа. Съхранената природа означава съхранена почва, води, въздух, природни ресурси – т.е. нашият живот. Съхранената природа е и капитал за развитие на успешен бизнес – екотуризъм, биоземеделие, устойчиво горско стопанство. За местните хора и общините НАТУРА 2000 е възможност за печеливш поминък, за земеделските стопани – възможност за получаване на средствата от европейски фондове под формата на компенсации. Приходите от всичко това ще остават за местните хора и заедно с предвиденото финансиране на стопанска дейност, която щади природата, ще допринесат за развитието на районите.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000
Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000
НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА НАТУРА 2000 

Документален филм ще популяризира защитените зони Остров Вардим и Рибарници Хаджи Димитрово за опазване на дивите птици, разположени в землищата на селата Вардим, Алеково и Хаджидимитрово, община Свищов. РИОСВ-Велико Търново  възложи изработването му на „Медия Вижън ВТ“ ЕООД в изпълнение на дейностите по проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000 в трансграничния регион на река Дунав“. Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

45 минутният филм ще покаже многообразието в двете зони и връзката им с река Дунав. Ще разкаже за живота в тях през различните сезони и характерните видове птици – белоока потапница Aythya nyroca, белобуза рибарка Chlidonias hybridus, черна рибарка Chlidonias niger и нощна чапла Nycticorax nycticorax, малък воден бик Ixobrychus minutu, голям корморан Phalacrocorax carbo, бяла лопатарка Platalea leucorodia, морски орел Haliaetus albicilla, голяма бекасина Gallinago media. Акцент ще бъде поставен върху поведението на птиците, храненето, ловуването, гнезденето и отглеждането на поколението. Ще бъдат показани и други животински и растителни видове, взаимната връзка между тях и любопитни моменти за обитателите на зоните. Филмът ще бъде готов до средата на месец ноември.Продължи четенето -> Документален филм ще популяризира две защитени зони от европейската мрежа НАТУРА 2000 в Свищовско

В изпълнение на дейностите по проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000 в трансграничния регион на река Дунав“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България, РИОСВ – Велико Търново ще проучи защитените зони „Остров Вардим“ и  „Рибарници Хаджи Димитрово“ за опазване на дивите птици, включени в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000.

От март до ноември 2017 г. със съдействието на Българското дружество за защита на птиците се провеждат теренни проучвания на видовете птици, предмет на опазване в двете защитени зони, на техните популации и местообитания. Проследява се пролетната и есенната миграция на птиците. Ще се установят гнездящите, преминаващи, скитащи и ловуващи видове. Събраната информация ще бъде обобщена и анализирана, за да се изготви оценка на природозащитното състояние на видовете – предмет на защита и да се определят ключови видове за управление.

Продължи четенето -> Защитени зони в трансграничния регион на река Дунав проучва по проект РИОСВ – Велико Търново

Площ: 1168,0 хa    Надм. в.: 21-38 м

Остров Вардим е третият най-голям български остров по поречието на река Дунав. Разположен е на река Дунав от km 546 до km 542, източно от гр.Свищов и северно от село Вардим. Островът е покрит почти изцяло с естествена гора от заливен тип, която в западната част е изсечена и превърната в тополова плантация. Основното местообитание на острова е естествена заливна гора със сложна структура. Характерна само за мястото е асоциацията на летен дъб Quercus robur, дръжкоцветен дъб Quercus pedunculiflora и бял бряст Ulmus laevis. В дъбовата част на гората има подлес с участие на черна акация Amorpha fruicosa и др. В останалата част на острова растителността е доминирана от бяла топола White Populus alba и черна топола Poplar Populus nigra и е с по-беден видов състав в сравнение с тази по крайбрежието на Дунав. Откритите тревни площи са представени сравнително слабо.  При високи води през пролетта част от острова се наводнява, но през останалите месеци тя е суха. В източната и западна част се образуват временни пясъчни коси, лишениот растителност (Дойков 1990; Иванов 1993).

Остров Вардим е представително място за видовете птици, зависещи от крайречните заливни гори. На територията му са установени 75 вида птици, от които 34 са вписани в Червената книга на България. 31 вида са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC 1 са включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC 2 – 11 вида, в SPEC 3 – 18 вида. Международната значимост на остров Вардим се определя от обстоятелството, че той е едно от петте най-важни места в България за гнездене на големия корморан Phalacrocorax carbo, нощната чапла Nycticorax nycticorax и бялата лопатарка Platalea leucorodia, образуващи тук значителни колонии. До около 1985 г. наострова са гнездили малкият корморан Phalacrocorax pygmeus, гривестата чапла Ardeola ralloides и блестящият ибис Plegadis falcinellus, които (Grimmett, Jones, 1989), които през последните години са изчезнали като гнездящи. В последните години на острова отново гнезди морският орел Haliaetus albicilla.

Продължи четенето -> Защитена зона BG0002018 Остров Вардим

Площ: 446,5 хa      Надм. в.: 40-85 м

Рибарници Хаджи Димитрово са разположени в Средна Дунавска равнина, северно от главен път E83, от двете страни на Студена река – приток на река Янтра, в землищата на селата Алеково и Хаджи Димитрово. Представлява комплекс от 14 водни басейна, превърнати в рибарници, заедно с прилежащите влажни терени и обработваеми площи. Водната площ е 195 хa и в значителна степен е обрасла с водолюбива растителност, основно тръстика Phragmites australis, теснолистен папур Typha angustifolia, широколистен папур T. latifolia, езерен камъш Scirpus lacustris и триръбест камъш Scirpus triqueter, както по бреговете, така и отчасти във вътрешността. Откритата водна повърхност е частично обрасла с шиполистна какичка Nymphoides peltata, плаващ роголистник Ceratphyllum demersum, ръждавец Potamogeton spp. и др. Дълбочината на водните басейни варира между 1 и 1,5 м. Около рибарниците са разположени пасища, обработваеми земи, храсти, както и единични стари тополи и върби.

В рибарници Хаджи Димитрово са установени 116 вида птици, от които 33 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 53 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC 1 е включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC 2 – 12 вида, в SPEC 3 – 40 вида. Територията е местообитание на 36 вида птици, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 35 са вписани също в Приложение 1 на Директивата за птиците.

Продължи четенето -> Защитена зона BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015