1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на помощно стопанство с рибарници „Попенец“ в землището на с. Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново”, с възложител „Аркус-Строй“ ЕАД /отг. на 07.01.2020 г./
 2.  Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса”, с възложител „Добромирка“ ЕООД /отг. на 08.01.2020 г./
 3.  Съобщение за инвестиционно предложение “Разширяване на дейностите с отпадъци със съхраняване, предварително третиране и рециклиране на текстилни отпадъци“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 30962.110.2 по КККР на гр. Златарица”, с възложител „Ел Зет Варна“ ЕООД /отг. на 08.01.2020 г./
 4.  Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане на газоразпределителна мрежа, както следва: Подобект: „Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП), попадащо в имот с идентификатор 65766.320.175  до индустриална площадка „Свилоза“ – поземлен имот 65766.418.142, гр.Свищов, общ.Свищов, обл. В.Търново” Подобект: „Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142”, с възложител „Тецеко“ ЕООД /отг. на 14.01.2020 г./
 5. Съобщение за инвестиционно предложение “Цех за преработка на плодове и зеленчуци, с възложител „Ставрак 2015“ ООД /отг. на 14.01.2020 г./
 6. Съобщение за инвестиционно предложение “Възстановяване на съществуващ рибарник и реализиране на сладководно рибовъдство в ПИ с идентификатор 17542.544.23 по КККР на с. Градище, община Севлиево, с възложител „Фермата ни“ ЕООД /отг. на 30.01.2020 г./
 7. Съобщение за инвестиционно предложение “Обект за аквакултури – рибовъдна ферма в плаващи мрежени клетки (садки) за отглеждане на риба в язовир „Влашки дол, с възложител „Посейдон 73“ ООД /отг. на 30.01.2020 г./
 8. Съобщение за инвестиционно предложение “Реконструкция и модернизация на недействащо рибовъдно стопанство за отглеждане на риби с висок пазарен потенциал в язовир, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51295.262.5 по КК и КР в землището с. Недан, община Павликени, с възложител „Роял Ленд“ ЕООД /отг. на 05.02.2020 г./
 9. Съобщение за инвестиционно предложение “Извършване на риборазвъдна дейност за потребителския пазар в Рибарници с. Хаджидимитрово, община Свищов, с възложител „Дизмат“ ЕООД /отг. на 06.02.2020 г./
 10. Съобщение за инвестиционно предложение “Частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 21261.65.218 и 21261.65.30 по КК на с. Длъгня, община Дряново, област Гарбово, с възложител „Чех & П“ ЕООД /отг. на 07.02.2020 г./
 11. Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ XXV 590, 591, кв. 120 по ПУП на гр. Лясковец, с възложител „Босса-Ауто“ ЕООД /отг. на 11.02.2020 г./
 12. Съобщение за инвестиционно предложение “Подробен устройствен план с цел шромяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за спортни дейности“ и Инвестиционно предложение за „Изграждане на футболно игрище, съблекални, складове, паркинг и трафопост, с възложител „Виктория Айм“ ЕООД /отг. на 13.02.2020 г./
 13. Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна в капацитета на съхраняваните отпадъци с код 16 06 01* – оловни акумулаторни батерии на площадка с адрес гр. Габрово, ул. „Ванче Михайлов“ № 25, с възложител „Централ Болкан Рисайклинг“ ЕООД /отг. на 19.02.2020 г./
 14. Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти(СЖП)“, с възложител „Биляна“ ООД /отг. на 02.03.2020 г./
 15. Съобщение за инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 23217.251.571, местност „Моравито“, с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“ и „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с предвидена инсталирана мощност 15 Mwp“, с възложител „Аркус Армако Енерджи“ ЕООД /отг. на 02.03.2020 г./
 16. Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на текстилни отпадъци в складови помещения, находящи се в УПИ XIII и УПИ XV, кв. 44 по плана на Източна помишлена зона, гр. Горна Оряховица“, с възложител „Микс Текстил“ ЕООД /отг. на 04.03.2020 г./
 17. Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на обект „Зърнобаза“ в УПИ I, кв. 146 по плана на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново“, с възложител „Агранум“ ООД /отг. на 04.03.2020 г./
 18. Съобщение за инвестиционно предложение за „Включване на слънчогледови люспи, слънчогледови пелети и пелети от слама като гориво за котел ПТ10, намиращ се на площадката на „Топлофикация ВТ“ АД“, с възложител „Топлофикация ВТ“ АД /отг. на 05.03.2020 г./
 19. Съобщение за инвестиционно предложение за „Напояване на зеделски земи в землището на с. Русаля, община Велико Търново“, с възложител „Агротранс – Велико Търново“ ЕООД /отг. на 09.03.2020 г./
 20. Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за разкомплектоване и съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ XIII 2318 кв. 4 по ПУП на гр. Лясковец“, с възложител „Аллесауто“ ЕООД /отг. на 10.03.2020 г./
 21. Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширяване на производствената  дейност, и въвеждане в експлоатация на нова производствена линия за снаредяване и асемблиране на патрони с различни калибри (7,62 мм/39 мм, 7,62 мм/54 мм,  12,7 мм/99 мм и 12,9/108 мм) за стрелково оръжие“, с възложител „Експал България“ АД /отг. на 10.03.2020 г./
 22. Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на дейността на дружеството чрез внедряване на Инсталация за рециклиране на разредители, разтворители, както и отпадъчни лаково-бояджийски материали, мастила и др. в съществуваща сграда“, с възложител „Булбиокем“ ЕООД /отг. на 11.03.2020 г./
 23. Съобщение за инвестиционно предложение за  „Обособяване на съществуващо производствено помещение като леярна за леене на дребногабаритни магнезиеви детайли“, с възложител „Канепелле Интернешънъл Груп България“ ООД /отг. на 12.03.2020 г./
 24. Съобщение за инвестиционно предложение за   „Строителство и експлоатация на животновъдна сграда – „Краварник“ в поземлен имот с идентификатор 58918.190.9, местност „Могилките“, землище с. Пчелище, община Велико Търново“, с възложител Красимир Костадинов /отг. на 19.03.2020 г./
 25. Съобщение за инвестиционно предложение за   „Инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 44793.289.4 в землището на гр. Лясковец, община Лясковец“, с възложител „Бесткон“ ООД /отг. на 23.03.2020 г./
 26. Съобщение за инвестиционно предложение за   „Смилане и смесване на пластмасови  и текстилни отпадъци“, с възложител „Грийн Биотех“ ООД /отг. на 27.03.2020 г./
 27. Съобщение за инвестиционно предложение за   „Изграждане на мрежова покривна фотоволтаична централа от 30 КWp, свързана към мрежата на електроразпределителното дружество, с цел производство и продажба на електрическа енергия по фиксирана преференциална цена с договор за изкупуване“, с възложител „Яневи Мениджмънт Консулт“ ЕООД /отг. на 27.03.2020 г./
 28. Съобщение за инвестиционно предложение за   „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до 3551 kWр“, с възложител „Захарни заводи“ АД /отг. на 14.04.2020 г./
 29. Съобщение за инвестиционно предложение за   „Отглеждане на зебу“, с възложител „БГС“ ЕООД /отг. на 15.04.2020 г./
 30. Съобщение за инвестиционно предложение за   „Напояване на земеделски земи в землището на с. Градница, общ. Севлиево“, с възложител „Извора-М“ ЕООД /отг. на 24.04.2020 г./
 31. Съобщение за инвестиционно предложение за   „Главен разпределителен газопровод Ф250 извън урбанизираната територия за газоснабдяване на гр.Свищов, ЕКАТТЕ 65766, общ.Свищов, обл. Велико Търново“, с възложител „Тецеко“ ЕООД /отг. на 30.04.2020 г./
 32. Съобщение за инвестиционно предложение за   „Разширяване на дейностите на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ с добавяне на дейности по съхраняване и предварително третиране отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, отпадъци от опаковки /ОО/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отработени масла /ОМ/, излезли от употреба гуми /ИУГ/ и други производствени и битови отпадъци“ в ПИ с идентификатор 16359.511.3 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, с възложител „Ековалент“ ЕООД /отг. на 08.05.2020 г./
 33. Съобщение за инвестиционно предложение за   „Реконструкция и модернизация на  свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване, с възложител  „Мултимес Фарм“АД/отг. на 12.05.2020 г./
 34. Съобщение за инвестиционно предложение за   „Реконструкция и модернизация на съществуваща ПСОВ гр. Стражица в ПИ с идентификатор 69633.605.7 по КК и КР, гр. Стражица, с възложител Община Стражица /отг. на 13.05.2020 г./
 35. Съобщение за инвестиционно предложение за   „Поставяне на контейнери за събиране и обособяване на площадки за съхранение и третиране на отпадъци от облекла и текстилни изделия, с възложител  „Хедуей Интернешънъл“ ЕООД /отг. на 13.05.2020 г./
 36. Съобщение за инвестиционно предложение за   „Разширение и преустройство на  свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване, с възложител  „Геран 99“ ЕООД /отг. на 27.05.2020 г./
 37. Съобщение за инвестиционно предложение за   „Интензивно отглеждане на риба в садкови съоръжения, с възложител  ЕТ „Иван Зюмбюлски – 28“  /отг. на 28.05.2020 г./
 38. Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за временно съхранение на опасни и производствени отпадъци, с възложител   „Еко Инвестмънт България“  ЕООД /отг. на 18.06.2020 г./
 39. Съобщение за инвестиционно предложение за „Закупуване на оборудване за мини мандра с местоположение в с. Джулюница, община Лясковец, с възложител   ЗП Симеон Захариев /отг. на 23.06.2020 г./
 40. Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на контролно изпитателна станция за тестове  на патрони с различни калибри (7,62 мм/39 мм, 7,62 мм/54 мм,  12,7 мм/99 мм и 12,9/108 мм) за стрелково оръжие, с възложител „Експал България“ АД /отг. на 23.06.2020 г./
 41. Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на помещения в производствена сграда на Завод за бутилиране за котелно и абонатна станция, с възложител „Куадрант Бевърджис“ АД /отг. на 01.07.2020 г./
 42. Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтаж на парогенератор за нуждите на съществуващ фуражен завод, с възложител „Мар-Крафт“ ООД /отг. на 06.07.2020 г./
 43. Съобщение за инвестиционно предложение за Изграждане на паркинги като част от дейностите за социализация и ревитализация на фрагменти от регионален етнографски музей на открито „ЕТЪР“ гр. Габрово, с възложител Община Габрово /отг. на 15.07.2020 г./
 44. Съобщение за инвестиционно предложение за „Садково рибовъдно стопанство за аквакултури и свързаните с тях дейности в ПИ с идентификатор 21628.226.15 по КК и КР на с. Добромирка, Община Севлиево, област Габрово, с възложител „Стормфиш“ ЕООД /отг. на 24.07.2020 г./
 45. Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланичен пункт и транжорна за собствена продукция, с възложител ЗП Георги Тончев /отг. на 30.07.2020 г./
 46. Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане от повърхностни води от р. Янтра и от рибарници, собственост на „Аркус-Строй“ ЕАД за напояване на земеделски земи в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец“, област Велико Търново, с възложител „Аркус Агро“ ЕООД /отг. на 13.08.2020 г./
 47. Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство и разширяване на съществуващата сграда в ПИ с идентификатор 30962.110.5 КК и КР на гр. Златарица и монтиране на инсталация за регенериране на белилна пръст, с възложител „Стройконсулт“ ЕООД /отг. на 14.08.2020 г./
 48. Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на специализирана площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци“, с местоположение поземлен имот (ПИ) №07363.82.1 в землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов, с възложител Община Свищов /отг. на 20.08.2020 г./
 49. Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на специализирана площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 65766.706.24 и 65766.706.25, местност „Манастирски трап“ по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“, с възложител Община Свищов /отг. на 31.08.2020 г./
 50. Съобщение за инвестиционно предложение за „Инсталация за производство на компост“, с местоположение имот с идентификатор 73403.501.467 по КК и КР на гр. Трявна, с възложител „Хелиас“ ЕООД /отг. на 01.09.2020 г./
 51. Съобщение за инвестиционно предложение за „Площадка за събиране и третиране на строителни отпадъци и оползотворяването им чрез обратен насип в поземлен имот с идентификатор 55052.332.310 по КК и КР на гр. Павликени“, с възложител Община Павликени /отг. на 03.09.2020 г./
 52. Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма за свине с ползване на съществуващ тръбен кладенец за водовземане за промишлени цели  в ПИ 07363.121.252“, с възложител „Биляна“ ООД /отг. на 14.09.2020 г./
 53. Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуваща локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) за отпадъчни води на предприятие за преработка на сурово мляко в УПИ II, кв. 100 по ПУП на гр. Елена“, с възложител „Агромилк Протеин“ ЕООД /отг. на 24.09.2020 г./
 54. Съобщение за инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 83586.45.10, местност „ВАБАИР“, землище с. Шемшево, община В. Търново“, с възложител М. Пушкаров /отг. на 30.09.2020 г./
 55. Съобщение за инвестиционно предложение за Инвестиции в изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура в помещенията, в които се отглеждат животни“ в имоти №№229003, 229004, 229005, 229006, 229007, 229008, 229009, 229011, 229012, 229013, 229014 и 229015 в землището на с. Самоводене, общ. Велико Търново“, с възложител „Актив Фарм“ ЕООД /отг. на 01.10.2020 г./
 56. Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за прахово боядисване в УПИ XXIV, кв. 6 по плана на гр. Велико Търново“, с възложител „Валда 90“ ООД /отг. на 09.10.2020 г./
 57. Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на текстилни изделия в сграда, находяща се в поземлен имот №087095, местност „Бончева Лъка“, по КВС в землището на с. Поповци, община Габрово“, с възложител „М-Текс Рециклиране  на Текстил“ ООД /отг. на 23.10.2020 г./
 58. Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов в местност „Елията“, с. Алеково, имот с идентификатор 00237.151.63“, с възложител Община Свищов /отг. на 28.10.2020 г./
 59. Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов, с. Овча Могила, имот с идентификатор 53196.91.196“, с възложител Община Свищов /отг. на 28.10.2020 г./
 60. Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов, местност „Блатото“, гр. Свищов в имот с идентификатор 65766.703.96“, с възложител Община Свищов /отг. на 28.10.2020 г./
 61. Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов в местност „Манастирски трап“, гр. Свищов в имоти с идентификатори 65766.706.24 и 65766.706.25“, с възложител Община Свищов /отг. на 28.10.2020 г./
 62. Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение (R13) и третиране (сотиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“, с възложител „Пимк Рециклинг“ ЕООД /отг. на 28.10.2020 г./
 63. Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение (R13) и третиране (сотиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“, с възложител „Пимк Рециклинг“ ЕООД /отг. на 28.10.2020 г./
 64. Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъден обект – птицеферма за 500 броя кокошки“, с възложител ЗП Краси Кръстев /отг. на 04.11.2020 г./
 65. Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни кладенци за захранване на поливна система и автомивка в ПИ с идентификатор 36837.91.12 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново“, с възложител ЕТ „Румяна Хинкова“ /отг. на 05.11.2020 г./
 66. Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширяване дейността на къща за гости и ферма за животни, чрез изграждане на кланичен пункт с кът за транжиране на собствена продукция в ПИ 288001, находящ се в махала Троенци, с. Табашка, община Севлиево“, с възложител Радослав Пеев /отг. на 11.11.2020 г./
 67. Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна в количеството на биомасата в смесено гориво и начина на подаването му за изгаряне на в ПГ1 и ПГ3 към ТЕЦ при „Захрани заводи“ АД гр. Горна Оряховица, с възложител „Захарни заводи“ АД /отг. на 20.11.2020 г./
 68. Съобщение за инвестиционно предложение за „Инсталация за производство на компост в поземлен имот с идентификатор 63673.59.7, 63673.59.15, 63673.59.16 и 63673.59.17 по КК и КР на с. Ряховците, Община Севлиево, Област Габрово“, с възложител „Интер еко“ ЕООД /отг. на 10.12.2020 г./
 69. Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс „Ритейл парк Горна Оряховица“ в УПИ I, кв. 6 по плана на район „Север“, гр. Горна Оряховица“, с възложител „НОВОТЕХПРОМ“ ООД, гр. Стара Загора /отг. на 29.12.2020 г./
 70. Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг в кв. „Митко Палаузов“, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Община Севлиево /отг. на 29.12.2020 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015