1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Решения без въздействие за 2013г.

Издадени решения за преценка, че представените планове, програми, проекти или инвестиционни предложения няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони
Дата на
публикуване
№ на решение Възложител Инвестиционно предложение
/план / програма / проект
 04.02.2013 Решение № 01 /С-ОС/ 2013 г. /29.01.2013 г. ТП Държавно ловно стопанство “Росица” ДП “План за частично изменение на лесоустройствен проект на Държавно ловно стопанство “Росица” от 2003 г.”
13.02.2013 Решение № 02 /С-ОС/ 2013 г. /06.02.2013 г. Община Полски Тръмбеш “План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечи през 2013 г. за горски имоти в землищата на с. Масларево, Стефан Стамболово, Обединение, Орловец и Павел, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново”
22.02.2013 Решение № 03 /С-ОС/ 2013 г. /13.02.2013 г. “ЕКОТЕКНИКА” ЕООД , гр. София “Горскостопанска програма на имоти № 123023; 124008; 124041 и 126020 в землището на с. Виноград, общ. Стражица, обл. В. Търново ”
20.03.2013 Решение № 04 /С-ОС/ 2013 г. /20.03.2013 г. Костадин Цанков Костадинов,
гр. Габрово
„Изграждане на жилищна сграда в землище на гр. Габрово“
 29.03.2013 Решение № 05 /С-ОС/ 2013 г. /29.03.2013 г.  Държавен горски фонд – ДЛС „Росица“ „План за частично изменение на месоустройствен проект на Държавно ловно стопанство „Росица от 2003г. в защитена зона „Централен Балкан“
30.04.2013 Решение № 06/С-ОС/2013 г./ 30.04.2013 г. ТП Държавно ловно стопанство “Росица” ДП “План за частично изменение на лесоустройствен проект на Държавно ловно стопанство “Росица” от 2003г”
30.04.2013 Решение № 07/С-ОС/2013 г./ 30.04.2013 г. Инж. Детелина Борисова – Кмет на Община Стражица “План-извлечение за следните подотдели: 24 – „к1” с площ 10,0 ха, „ф1” с площ 4,5 ха, з-ще Сушица; 80 – „и3” с площ 20,0 ха, з-ще Горски Сеновец; 155 – „е” с площ 8,1 ха, з-ще Мирово; 164 – „г3” с площ 5,8 ха, з-ще Кавлак и 195 – „а” с площ 12,9 ха, з-ще Кесарово, собственост на Община Стражица”
07.06.2013 РЕШЕНИЕ
№9/С-ОС/2013 г.
“СЦДП” ТП ДГС “Елена” ДП “План за промяна вида на сечта в района на ДГС “Елена” ДП за горски територии – държавна собственост”
 21.06.2013  РЕШЕНИЕ
№10/С-ОС/2013 г.
 ЗП – Веселка Неделчева Кутинчева, гр. Русе  „Създаване на трайни насаждения от лешници в землищата на с. Разсоха, с. Сливовица, с. Росно, с. Резач, с. Дединци, с. Средно село, Община Златарица на обща площ 1990,056 дка“
24.06.2013 РЕШЕНИЕ
№11/С-ОС/2013 г.
Община Елена „Горскостопански план на горските територии, собственост на община Елена, на територияа на ДГС – Буйновци“
03.07.2013 РЕШЕНИЕ
№12/С-ОС/2013 г.
„СЦДП“ ТП ДГС „Габрово“ ДП „План – извлечения за промяна вида на сечта в подотдели 191 „щ“, 192″п“, 192 „у“, попадащи в защитена местност „Боженци“;подотдели 14 „в“, 14 „е“, 282 „ф“, попадащи в природен парк „Българка“ за просветляване на горски път „Армазова река – Могилата““
04.07.2013 РЕШЕНИЕ
№13/С-ОС/2013 г.
ТП Държавно ловно стопанство „Росица“ „План за частично изменение на лесоустройствен проект на Държавно ловно стопанство „Росица“ от 2003г.“
30.07.2013 Решение № 14 /С-ОС/2013 г. от 30.07.2013 г. “СЦДП” ТП ДГС “Буйновци” ДП, с. Буйновци, общ. Елена, обл. Велико Търново “План за промяна вида на сечта в района на ДГС “Буйновци” ДП за горски територии – държавна собственост”
06.08.2013 Решение № 15 /С-ОС/2013 г. от 06.08.2013 г. “ПИЙ” ЕООД, гр. София “Горскостопанска програма на имоти №№ 088019; 088024; 089002; 089016; 093009 и 094013 в землището на с. Майско, общ. Елена, обл. В. Търново”
13.08.2013 Решение № 16 /С-ОС/2013 г. от 13.08.2013 г. Л. М. Л., с. Царевец “Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер № 120040 в землището на с. Царевец, община Свищов, област Велико Търново”
16.08.2013 Решение № 18 /С-ОС/2013 г. от 16.08.2013 г. ТП ДГС “Севлиево” ДП, гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово “План за частично изменение на лесоустройствен проект на Държавно горско стопанство – Севлиево от 2007 г.”
19.09.2013 Решение № 19 /С-ОС/2013 г. от 19.09.2013 г. ТП ДГС “Свищов” ДП, гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново “План за частично изменение на Лесоустройствен проект на Държавно горско стопанство “Свищов” ДП от 2006 г.”
20.09.2013 Решение № 20 /С-ОС/2013 г. от 20.09.2013 г. ТП ДГС “Габрово” ДП, гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово “План за частично изменение на Лесоустройствен проект в границите на ПП “Българка”
26.09.2013 Решение № 22 /С-ОС/2013 г. от 26.09.2013 г. ТП ДГС “Елена” ДП, гр. Елена, общ. Елена, обл. Велико Търново “План за промяна вида на сечта в района на ДГС “Елена” ДП за горски територии – държавна собственост”
 27.11.2013 Решение № 23 /С-ОС/2013 г. от 22.11.2013 г. И. Р. С., гр. София “ПУП – План за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на имот № 070006, местност „Баира”, землище на с. Бойковци”
09.12.2013 Решение № 24 /С-ОС/2013 г. от 06.12.2013 г. С. Ж. Г., гр. Бургас “Промяна на предназначението на ПИ № 4950010, м. „Костадиница”, землището на гр. Габрово – за жилищно строителство”

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015