1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-01-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на навес от метална конструкция, със зона за товаро-разтоварни дейности и складиране на метали за скрап в новообразуван УПИ VI-867 – производствена и складова дейност, кв. 22 по плана на гр. Габрово“, с възложител „Идна 39“ ЕООД /09.01.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-02-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „ПУП – ПЗ за УПИ VIII, кв. 6 по регулационния план на село Славейково, съответстващ на ПИ с идентификатор 66977.501.9526 по КК и КР на с. Славейково, община Дряново, област Габрово“, с възложител М.П. /10.01.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-03-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Цех за дъбене на сурови кожи“, с възложител „Инима“ ООД /09.02.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-04-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Добив и преработка на полезни изкопаеми – строителни материали (варовици) от находище „Пчелата“, с възложител „Стромат 08“ ЕООД /10.02.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-05-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с 4,6 MW мощност в поземлен имот с идентификатор 14218.96.6 по КК и КР на гр. Габрово, общ. Габрово“, с възложител „Съни Ленд 003“ ЕООД /23.02.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-06-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ФЕЦ с мощност 5 MW в ПИ с идентификатор 65927.501.6465 по КККР на гр. Севлиево, община Севлиево област Габрово“, с възложител „Балджиев“ ООД /02.03.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-07-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на кланичен пункт и транжорна за собствена продукция“, с възложител  ЗП Георги Тончев /30.03.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-08-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Отглеждане на зебу“, с възложител  „БГС“ ЕООД /30.03.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-09-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изменение на подробен устройствен план–парцеларен план (ПУП-ПП) и план-схема за обект: Канал за пречиствателна станция на комлекс за социални услуги за лица с психични разстройства в УПИ VIII, кв. 68 по регулационния план на гр. Дряново“, с възложител  Община Дряново /26.04.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-10-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07661.31.29 по КК и КР на с. Бяла река, общ. Сухиндол и инвестиционен проект за изграждане на сгради със смесено предназначение за складови, промишлени и жилищни нужди за временно ползване в риболовен комплекс „Айтите“, с възложител  М. А. /26.04.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-11-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на спортно – рекреационно  селище“, което ще се реализира в поземлени имоти №062105, 062062, 062081, 062068, 062069 в землището на с. Илаков рът, община Елена“, с възложител  „Би Ен Джей Партнерс“ ООД /09.05.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-12-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на приемо-предавателна станция 4907, ул. „Капитан дядо Никола“ №1, имот №1171, кв. 80, УПИ IX по плана на гр. Лясковец, общ. Лясковец, област Велико Търново“, с възложител  „ЦЕТИН България“ ООД /19.05.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-13-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностни води от р. Янтра и от рибарници, собственост на „Аркус-Строй“ ЕАД за напояване на земеделски земи в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец, област Велико Търново“, с възложител  „Аркус Агро“ ООД /29.05.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-14-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци“ в УПИ VII, кв. 3 по плана на с. Джулюница – гара Джулюница, общ. Лясковец, област Велико Търново, с възложител  „Агробио 21“ ЕООД /05.06.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-15-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 37352.82.14 по КККР на с. Кметовци, община Габрово“, с възложител  „Дамяна“ ЕООД /14.06.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-16-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за сушене на твърди горива на територията на поземлени имоти с идентификатори 14218.502.428 и 14218.502.783 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител  „Грийн Газ“ ЕООД /20.06.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-17-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци с автономна фотоволтаична система, за собствени нужди, в ПИ с идентификатор 59094.210.8 по КККР на с. Първомайци, община Горна Оряховица“, с възложител  „Силвана Агро“ ЕООД /20.07.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-18-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Добив на варовици от находище „Мингемар“, разположено в землището на с. Балван, общ. Велико Търново“, с възложител  „Мингемар“ ЕООД /25.07.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-19-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради и обществен център в ПИ 00583.57.1 и 00583.57.2 по КК и КР на с. Арбанаси, общ. Велико Търново“, с възложител  „Денк“ АД /25.07.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-20-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на три броя сухи сондажи с дълбочина 100 м, с геосонди, за термопомпена инсталация за отопление и охлаждане на частен имот“, с възложител  „Про Терм Дрил“ ЕООД /17.08.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-21-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение Позициониране на когенератор за производство на собствена пара и собствена електроенергия на съществуваща производствена площадка, в ПИ с идентификатори №65766.418.69 по КК и КР на гр. Свищов и съществуваща производствена сграда с идентификатор №65766.418.11 по КК и КР на гр. Свищов и ПИ №65766.418.76 по КК и КР на гр. Свищов, с възложител  „Е. Миролио“ ЕАД /07.09.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-22-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуваща сграда в цех за производство на плодови сокове“ с местоположение ПИ 14218.504.78 по КККР на гр. Габрово, с възложител  „Голдз“ ЕООД /15.09.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-23-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Промяна в капацитета на съхраняваните отпадъци с код 16 06 01* – оловни акумулаторни батерии на площадка с адрес гр. Габрово, ул. „Ванче Михайлов“ № 25″, с възложител „Централ Болкан Рисайклинг“ ЕООД  /09.10.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-24-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение Разфасоване на разредители АМВ и коресилин. Разреждане на 100% алкидна смола до определен процент и получаване на алкиден безир и лазурен лак“, което ще се реализира на производствената площадка на „ХИМПРОДУКТ“ АД, гр. Горна Оряховица, с възложител „Химпродукт“ АД  /11.10.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-25-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Ремонт, рехабилитация и удължаване на писта за излитане и кацане на летище Горна Оряховица“, с възложител „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016“ АД /16.10.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-25-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на геотермален сондаж с дълбочина 1000 м за добив на минерална вода за спортни, балнеоложки и социални цели“, с местоположение имот с идентификатор 57354.300.217 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с възложител „Еврострой В. Търново“ ЕООД  /27.10.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-26-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадки за специализирани превозни къщи (каравани, кемпери) и туристически палатки, детска площадка, санитарни помещения и обособяване на зони за отдих“, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 12677.106.34 по КК и КР на с. Царева ливада, община Дряново, с възложител Таня Петрова  /13.11.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-27-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на четири жилищни сгради за собствени нужди, включително служебни сгради за настаняване на персонал и склад в ПИ с идентификатор 07661.31.29 в землището на с. Бяла река, община Сухиндол“, с възложител Мирослав Ангелов  /22.11.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-28-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ VIII-302, кв. 148 по плана на гр. Габрово (поземлен имот с идентификатор 14218.505.311 по КК и КР на гр. Габрово) и отреждането му „за паркинги и гаражи“, с възложител „Хемустурист“ АД  /29.11.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-29-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски център в ПИ с идентификатор 16359.514.2248 и административен адрес: ул. „Янко Боянов“ №10, гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител „Автогара Горна Оряховица“ ООД  /07.12.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-30-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Почистване на земеделски площи“, с местоположение: поземлени имоти с идентификатори 24178.185.9, 24178.185.8, 24178.185.7, 24178.185.10, 24178.153.3 и 24178.107.10 в землището на с. Душево, община Севлиево, поземлени имоти с идентификатори 43966.112.1, 43966.123.117, 43966.140.40, 43966.98.74, 43966.98.15, 43966.26.9, 43966.106.5, 43966.58.77, 43966.233.51, 43966.49.42, 43966.53.9, 43966.53.10, 43966.118.13, 43966.98.146, 43966.114.9, 43966.95.2, 43966.53.20, 43966.58.11, 43966.12.3, 43966.6.119 и 43966.218.2 в землището на с. Ловнидол, община Севлиево, поземлени имоти с идентификатори 02885.168.6, 02885.168.3, 02885.159.12, 02885.159.2, 02885.159.39 и 02885.159.41 в землището на с. Батошево, община Севлиево, поземлени имоти с идентификатори 73763.2.111, 73763.6.84, 73763.4.63 и 73763.2.51 в землището на с. Търхово, община Севлиево“, с възложител Мирослав Георгиев  /08.12.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-31-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ “Чадърлии“ на бент на р. Росица в землище на с. Сенник, общ. Севлиево, както и съществуващи сгради, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД“, с възложител „Булконсулт груп“ ЕООД  /22.12.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-32-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ с използване на съоръжение на хидровъзел на река Росица, водохващане “Градница“ в землище на с. Градница община Севлиево“, с възложител „Герфланд – Морис груп“ ЕООД /28.12.2023 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015