1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-01-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на навес от метална конструкция, със зона за товаро-разтоварни дейности и складиране на метали за скрап в новообразуван УПИ VI-867 – производствена и складова дейност, кв. 22 по плана на гр. Габрово“, с възложител „Идна 39“ ЕООД /09.01.2023 г./

Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-02-П-ОВОС/2023 г. за инвестиционно предложение „ПУП – ПЗ за УПИ VIII, кв. 6 по регулационния план на село Славейково, съответстващ на ПИ с идентификатор 66977.501.9526 по КК и КР на с. Славейково, община Дряново, област Габрово“, с възложител М.П. /10.01.2023 г./

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания