1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Решения без въздействие за 2015 г.

Издадени решения за преценка, че представените планове, програми, проекти или инвестиционни предложения няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони
Дата на
публикуване
№ на решение Възложител Инвестиционно предложение
/план / програма / проект; защитена зона от „Натура 2000“
13.01.2015 г. Решение №ВТ-01-ОС/2015 г./12.01.2015 г. „Балканско ехо“ ЕООД, гр. София „Разширение на площадка на „Балканско ехо“ ЕООД”
16.01.2015 г.  Решение №ВТ-02-ОС/2015 г./15.01.2015 г.  К. Х. Б., гр. Севлиево  „Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти с номера 021105 и 036228 в землището на с. Агатово, общ. Севлиево“
20.01.2015 г. Решение №ВТ-03-ОС/2015 г./19.01.2015 г. “ФОРЕСТ И КО” ЕООД, гр. В. Търново „Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер № 212009 в землището на с. Крушево, общ. Севлиево, обл. Габрово“
12.02.2015 г. Решение №ВТ-04-ОС/2015 г. ТП ДГС „Горна Оряховица” ДП „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015 г. в държавни горски територии“
12.02.2015 г. Решение №ВТ-05-ОС/2015 г. ТП ДГС „Севлиево” ДП „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015 г. в държавни горски територии“
27.02.2015 г. Решение №ВТ-06-ОС/2015 г. Х. И. К., гр. Горна Оряховица „Промяна предназначението на земеделска земя с цел застрояване с еднофамилна двуетажна жилищна сграда с гараж”
12.03.2015 г. Решение №ВТ-07-ОС/2015 г. Ю. Г. Д., гр. Габрово „Засаждане на трайни насаждения – орехи“
26.03.2015 г. Решение №ВТ-08-ОС/2015 г. Т. Г. К., гр. Русе „Частичен подробен устройствен план – План за застрояване (ЧПУП-ПЗ) на поземлени имоти с номера 017014 и 017015, м. „Вадата“, землище на с. Големаните, общ. Велико Търново, с цел промяна на предназначението на земята за „жилищно строителство – Жм““
31.03.2015 г. Решение №ВТ-09-ОС/2015 г. К. К. Б., гр. Габрово „Изграждане на жилищна сграда”
17.04.2015 г. Решение №ВТ-10-ОС/2015 г. Община Велико Търново „Частично изменение на ПУП – План за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) на част от ПИ с идентификатори 10447.32.95, 10447.32.107, 10447.32.108, 10447.32.109, 10447.509.397 и 10447.509.129 по кадастралната карта на гр. Велико Търново”
21.04.2015 г. Решение №ВТ-11-ОС/2015 г. К. Н. П., с. Угорелец „Изграждане на овцеферма с капацитет до 50 бр. овце“
24.04.2015 г. Решение №ВТ-12-ОС/2015 г. Община Велико Търново „Почистване на участък от р. Янтра – 150 м преди и 250 м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка“ на изхода на гр. В. Търново на републикански път I-5 „П. Тръмбеш – В. Търново – Габрово“ /дължина 400 м/“
24.04.2015 г. Решение №ВТ-13-ОС/2015 г. Община Велико Търново „Почистване на участък от р. Янтра – 100 м преди водосбора с р. Белица – 300 м след бетонния мост на ул.”Сан Стефано”, кв. “Чолаковци“, гр. В. Търново /дължина 400 м/”
12.05.2015 г. Решение №ВТ-14-ОС/2015 г. ТП ДГС “Буйновци” ДП „План-извлечение за промяна вида на сечта – провеждане на санитарни сечи от абиотични фактори”
14.05.2015 г. Решение №01-ОС/2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка Община Велико Търново „Почистване на участък от р. Янтра – 150 м преди и 250 м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка“ на изхода на гр. В. Търново на републикански път I-5 „П. Тръмбеш – В. Търново – Габрово“ /дължина 400 м/“
20.05.2015 г. Решение №ВТ-15-ОС/2015 г. „Стръмена“ ЕООД, гр. София „Създаване на трайни насаждения от орехи и лешници в землището на с. Бойковци, община Елена”
26.05.2015 г. Решение №ВТ-16-ОС/2015 г. Д. В. Б., гр. Габрово „Създаване и отглеждане на трайни насаждения с орехи”
22.06.2015 г. Решение №ВТ-18-ОС/2015 г. Община Елена „Инвентаризация, горскостопански план и план за защита от пожари на горските територии, собственост на община Елена”
29.07.2015 г. Решение №ВТ-19-ОС/2015 г. ТП ДГС „Севлиево” ДП „План-извлечение за промяна вида на сечта – провеждане на санитарни сечи от абиотични фактори”
29.07.2015 г. Решение №ВТ-20-ОС/2015 г. И. С. И., гр. Габрово „Изграждане на жилищна постройка в поземлен имот с идентификатор 14218.61.31 по КК и КР на землището на гр. Габрово, общ. Габрово”
10.08.2015 г. Решение №ВТ-21-ОС/2015 г. ТП ДГС „Горна Оряховица” ДП „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015 г. в държавни горски територии”; BG0000231 Беленска гора, BG0000432 Голяма река
24.08.2015 г. Решение №ВТ-22-ОС/2015 г. „Напоителни системи” ЕАД – Клон Среден Дунав „Почистване от храстовидна и дървесна растителност и отпадъци на речното легло в коригирания участък на р. Голяма река в землището на гр. Стражица, с. Благоево и с. Кесарево, общ. Стражица, обл. Велико Търново”; BG0000432 Голяма река
08.09.2015 г. Решение №ВТ-24-ОС/2015 г. ТП ДГС „Габрово” ДП „План-извлечение за ЛФ – 2016 година в подотдели, попадащи в ПП „Българка””; BG0000190 Витата стена, BG0000399 Българка
16.09.2015 г. Решение №ВТ-25-ОС/2015 г. Община Златарица „Инвентаризация, горскостопански план и план за защита от пожари на горските територии, собственост на Община Златарица”; BG0000280 Златаришка река
16.09.2015 г. Решение №ВТ-26-ОС/2015 г. ТП ДГС „Севлиево” ДП „План-извлечение за промяна вида на сечта – провеждане на постепенно-котловинни сечи в насаждения, стопанисвани от ДГС „Севлиево““; BG0000275 Язовир Стамболийски
29.09.2015 г. Решение №ВТ-27-ОС/2015 г. Туристическо дружество „Трапезица 1902 г.”, гр. В. Търново „Изграждане на трансграничен туристически център „Момина крепост“ в Еко-зона „Ксилифор“, община Велико Търново. Централен ареал на Източен Дунавски регион“; BG0000213 Търновски височини
09.11.2015 г. Решение №ВТ-28-ОС/2015 г. Д. В. Б, гр. Габрово „Създаване и отглеждане на трайни насаждения с орехи и круши”; BG0000190 Витата стена
07.12.2015 г. Решение №ВТ-29-ОС/2015 г. „Хаус Хънтър” ЕООД, с. Брънеците „Изграждане на къща със зимна градина”; BG0000190 Витата стена
11.12.2015 г. Решение №ВТ-30-ОС/2015 г. ТП ДГС „Елена” ДП „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и § 3, ал. 3 от Наредба №8 за сечите”; BG0000280 Златаришка река
30.12.2015 г. Решение №ВТ-31-ОС/2015 г. ТП ДГС „Елена” ДП „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и § 3, ал. 3 от Наредба №8 за сечите”; BG0000211 Твърдишка планина, BG0002029 Котленска планина

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015