1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000432 „Голяма река“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Стражица, с. Асеново, с. Благоево, с. Кавлак, с. Кесарево, с. Любенци, с. Мирово, с. Ново градище, община Стражица, област Велико Търново, гр. Антоново, с. Горна Златица, с. Добротица, с. Долна Златица, с. Изворово, с. Любичево, с. Моравица, с. Пиринец, с. Присойна, с. Разделци, с. Семерци, с. Язовец, с. Ястребино, община Антоново, област Търговище, с. Баба Тонка, с. Берковски, с. Бракница, с. Горица, с. Долец, с. Иванча, с. Конак, с. Манастирица, община Попово, област Търговище.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68) и  Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение“, № 71, ет. 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Цялата документация е публикувана тук.

Публикувано на 02.02.2024 г.

************************************************************************************************************

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000281 „Река Белица“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Войнежа, с. Вонеща вода, с. Въглевци, с. Габровци, с. Големаните, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Клъшка река, с. Присово, с. Райковци, община Велико Търново, област Велико Търново, с. Станчов хан, с. Белица, община Трявна, област Габрово.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Цялата документация е публикувана тук

Публикувано на 24.11.2023 г.

************************************************************************************************************

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000280 „Златаришка река“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Елена, с. Блъсковци, община Елена, област Велико Търново, с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, с. Горско ново село, гр. Златарица, с. Родина, община Златарица, област Велико Търново.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Цялата документация е публикувана тук.

Публикувано на 24.11.2023 г.

************************************************************************************************************

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000516 „Черната могила“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Драгомирово, община Свищов, област Велико Търново.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново (гр. Велико Търново 5002, ул. „Никола Габровски“ № 68).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Документите може да изтеглите от тук.

Публикувано на 16.11.2023 г.

************************************************************************************************************

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000279 „Стара река“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Горско ново село, с. Калайджии, с. Сливовица, с. Средно село, община Златарица, област Велико Търново, с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, с. Бряговица, с. Кесарево, с. Теменуга, община Стражица, област Велико Търново, с. Боринци, община Котел, област Сливен, с. Богомолско, с. Великовци, с. Крайполе, с. Мечово, с. Равно село, с. Стара речка, с. Стеврек, с. Черна вода, община Антоново, област Търговище.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионални инспекции по околната среда и водите – Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68),  Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение“, № 71, ет. 3) и Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Документите може да изтеглите от тук.

Публикувано на 16.11.2023 г.

************************************************************************************************************

Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на защитена местност „Манастирска стълба“ в землищата на гр. Велико Търново, с. Самоводене, общ. Велико Търново и с. Първомайци, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) РИОСВ – Велико Търново уведомява всички заинтересовани страни, че е открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на защитена местност (ЗМ) „Манастирска стълба“ в землищата на гр. Велико Търново, с. Самоводене, общ. Велико Търново и с. Първомайци, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново.

Заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ – Велико Търново мотивирани писмени становища, предложения и възражения относно проекта на заповед за обявяване на защитената местност. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №68 или на ел. поща: riosvt-vt@riosvt.org в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В двумесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисия по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Като част от настоящото уведомление е публикуван проекта на заповед за обявяване на ЗМ „Манастирска стълба“.

Приложение: Проект на заповед за обявяване на ЗМ „Манастирска стълба“

Публикувано на 24.10.2023 г.

************************************************************************************************************

Протокол от Обществено обсъждане на предложения за промяна в границата и площта на Природен парк „Персина“, засягащи землището на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, състояло се на на 19.09.2019 г. в Общински съвет Свищов

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНE НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ГРАНИЦАТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА“, ЗАСЯГАЩИ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ, ОБЩИНА СВИЩОВ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедури по реда на чл. 36, ал. 2 и чл. 41, т. 2 и т. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за промяна в границата на Природен парк (ПП) „Персина“, както следва:

  1. за увеличаване на площта на ПП „Персина“ по предложение на Изпълнителна агенция по горите посредством включване на Остров Предела, представляващ имот с идентификатор 65766.500.1 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на град Свищов, община Свищов, област Велико Търново, притежаващ консервационна значимост, обуславяща се от наличието на заливаеми гори, съставени основно от върби и тополи и представляващ важно място за почивка и ловуване на морски орел и други защитени видове птици.
  2. за намаляване на площта на ПП „Персина“ по предложение на Министерство на енергетиката посредством изключване на поземлен имот с идентификатор 65766.419.1 съгласно КККР за землището на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, представляващ площадка на АЕЦ „Белене“, поради обстоятелството, че същият не притежава консервационна значимост, изразяваща се в наличие на ценни растителни и животински видове и природни местообитания.

Съгласно разпоредбата на чл.37 от Закона за защитените територии МОСВ и РИОСВ – Велико Търново организират обществено обсъждане на предложенията за промяна в площта на ПП „Персина“ на 19.09.2019 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на Общинския съвет в сградата на Общинска администрация Свищов (с адрес ул. „Цанко Церковски“ №2).

Документацията по предложенията за промяна в площта на ПП „Персина“, включваща обосновка, картен материал, проект на заповед за промяна в площта на природния парк, както и друга придружаваща информация, е налична в РИОСВ – Велико Търново и в община Свищов, както и на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново: https:// www.riosvt.org.

Документация:

1. Обосновка

2. Проект на заповед

3. Картен материал

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите и Директора на РИОСВ – Велико Търново мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015