1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за свине с ползване на съществуващ тръбен кладенец за водовземане за промишлени цели  в ПИ 07363.121.252“, с възложител „Биляна“ ООД  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов в местност „Елията“, с. Алеково, имот с идентификатор 00237.151.63“, с възложител Община Свищов  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов, с. Овча Могила, имот с идентификатор 53196.91.196“, с възложител Община Свищов  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов, местност „Блатото“, гр. Свищов в имот с идентификатор 65766.703.96“, с възложител Община Свищов  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов в местност „Манастирски трап“, гр. Свищов в имоти с идентификатори 65766.706.24 и 65766.706.25“, с възложител Община Свищов  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг в кв. „Митко Палаузов“, гр. Севлиево, община Севлиево, обл. Габрово“, с възложител Община Севлиево  /27.01.2021/

Февруари 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Напояване на зеделски земи в землището на с. Русаля, община Велико Търново“, с възложител „Агротранс – Велико Търново“ ЕООД  /08.02.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинги като част от дейностите за социализация и ревитализация на фрагменти от регионален етнографски музей на открито „ЕТЪР“ гр. Габрово“, с възложител Община Габрово  /08.02.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни кладенци за захранване на поливна система и автомивка в ПИ с идентификатор 36837.91.12 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново“, с възложител ЕТ Румяна Хинкова  /23.02.2021/

Март 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на текстилни изделия в сграда, находяща се в поземлен имот №087095, местност „Бончева Лъка“, по КВС в землището на с. Поповци, община Габрово“, с възложител „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД  /04.03.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс „Ритейл парк Горна Оряховица“ в УПИ I, кв. 6 по плана на район „Север“, гр. Горна Оряховица“, с възложител „Новотехпром“ ООД  /18.03.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на обект за производство на млечни продукти, чрез разширяване на съществуваща стопанска постройка в ПИ и идентификатор 70295.202.17 по КК и КР на гр. Сухиндол“, с възложител „Валетта Милк“ ООД  /18.03.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаичeн парк с инсталирана мощност от 4935 kWp“, с възложител П.Б. /18.03.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Въвеждане в експлоатация на експеритементален биореактор“, с възложител „Ледър Арт“  ООД /26.03.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхранение (R13) и третиране (сотиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“, с възложител „ПИМК Рециклинг“  ЕООД /31.03.2021/

Април 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхранение (R13) и третиране (сотиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“, с възложител „ПИМК Рециклинг“  ЕООД /14.04.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуваща сграда /столова с кухня/ в цех за полуготови и готови храни с разширение“, с възложител „Дани и Никол Пловдив“  ООД /16.04.2021/

Май 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–18-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изработване на частично изменение на плановете за регулация и застрояване за УПИ XIII-1319 в кв. 138 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица за установяване на конкретно предназначение „за търговия и безвредни производствени дейности“ и изграждане на обект за консервиране на гъби и други зеленчуци, и фирмен магазин“, с възложител Ивайло Койчев /12.05.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–19-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с предвидена мощност 12.528 Мwp в поземлен имот с идентификатор 23217.251.571, местност „Моравито“, с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново, в това число и съпътстващите дейности за определяне на трасета на кабелна и пътна връзка“, с възложител „Аркус Армако Енерджи“ АД /13.05.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–20-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Промяна в количеството на биомасата в смесено гориво и начина на подаването му за изгаряне на в ПГ1 и ПГ3 към ТЕЦ при „Захарни заводи“ АД гр. Горна Оряховица“ с местоположение имот с идентификатор ПИ 16359.511.140  по КК и КР на гр. Горна Оряховица“, с възложител „Захарни заводи“ АД /19.05.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–21-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) за отпадъчни води на предприятие за преработка на сурово мляко в УПИ II, кв. 100 по ПУП на гр. Елена“, с възложител „Агромилк Протеин“ ЕООД / „Би Си Си Хандел“ ООД /19.05.2021/

Юни 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–22-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на кланичен пункт с транжорна и малка мандра в част от съществуваща сграда с производствено предназначение“, с възложител „Мелиста“ ООД  /09.06.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–23-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Консервационно-реставрационни работи, експониране и социализиране на недвижима културна ценност – Средновековна крепост „Калето“ (до Пристанището), с категория „национално значение“. Благоустрояване на градската жизнена среда в местата за обществено ползване – парк „Калето“, гр. Свищов“, с възложител Община Свищов  /10.06.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–24-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Разширение на птицекланица“, с възложител  „Булфудс Експорт“ ЕООД /14.06.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–25-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Напояване чрез дъждуване на 1715 дка земеделски площи в землището на с. Павел, община Полски Тръмбеш“, с възложител  „Агро Бул Ивнест“ ЕООД /16.06.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–26-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Интензивно отглеждане на риба в садкови съоръжения“, което ще се реализира в язовир „Крамолин“, разположен в имот №000247, в землището на с. Крамолин, община Севлиево“, с възложител  „ИВАН ЗЮМБИЛСКИ 2020“ ЕООД /22.06.2021/

Юли 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–27-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Сграда за търговска дейност с три магазина за промишлени стоки в УПИ XXIV, кв.25 по плана на гр.Севлиево, Община Севлиево“, с възложител  „Лъки Строй 2011“ ЕАД /08.07.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–28-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на 2 броя пречиствателни съоръжения в рамките на РЕМО „Етър“, с възложител  Община Габрово /19.07.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–29-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1 MW“, с възложител  „ЕМКА“ АД /19.07.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–30-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от язовир „Белчев дол“ с цел напояване на насаждения от ягоди, малини, къпини и домати в ПИ с идентификатори 57675.22.47, 57675.22.48, 57675.22.20, 57675.22.14 и 57675.22.39 по КК и КР на с. Поповци, община Габрово“, с възложител  ЗП Стоян Стоянов /21.07.2021/

Август 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–31-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Кандидатстване по мярка 4.2 на Програма за развитие на селските райони – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с проект за изграждане и оборудване на кланичен пункт за едри преживни животни по Наредба №4 от 15.07.2014 г. на Министерство на земеделието и храните към съществуващ краварник в село Батак, община Павликени, област Велико Търново“, с възложител  „Екрос – Г“ ЕООД /04.08.2021/
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания