1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за свине с ползване на съществуващ тръбен кладенец за водовземане за промишлени цели  в ПИ 07363.121.252 по КК и КР на с. Българско Сливово, общ. Свищов“, с възложител „Биляна“ ООД  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов в местност „Елията“, с. Алеково, имот с идентификатор 00237.151.63“, с възложител Община Свищов  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов, с. Овча Могила, имот с идентификатор 53196.91.196“, с възложител Община Свищов  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов, местност „Блатото“, гр. Свищов в имот с идентификатор 65766.703.96“, с възложител Община Свищов  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов в местност „Манастирски трап“, гр. Свищов в имоти с идентификатори 65766.706.24 и 65766.706.25“, с възложител Община Свищов  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг в кв. „Митко Палаузов“, гр. Севлиево, община Севлиево, обл. Габрово“, с възложител Община Севлиево  /27.01.2021/

Февруари 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Напояване на зеделски земи в землището на с. Русаля, община Велико Търново“, с възложител „Агротранс – Велико Търново“ ЕООД  /08.02.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинги като част от дейностите за социализация и ревитализация на фрагменти от регионален етнографски музей на открито „ЕТЪР“ гр. Габрово“, с възложител Община Габрово  /08.02.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни кладенци за захранване на поливна система и автомивка в ПИ с идентификатор 36837.91.12 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново“, с възложител ЕТ Румяна Хинкова  /23.02.2021/

Март 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на текстилни изделия в сграда, находяща се в поземлен имот №087095, местност „Бончева Лъка“, по КВС в землището на с. Поповци, община Габрово“, с възложител „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД  /04.03.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс „Ритейл парк Горна Оряховица“, с възложител „Новотехпром“ ООД  /18.03.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на обект за производство на млечни продукти, чрез разширяване на съществуваща стопанска постройка в ПИ и идентификатор 70295.202.17 по КК и КР на гр. Сухиндол“, с възложител „Валетта Милк“ ООД  /18.03.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаичeн парк с инсталирана мощност от 4935 kWp“, с възложител П.Б. /18.03.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за хидролиза на белтъчен отпадък от топене на животински мазнини“, с възложител „Ледър Арт“  ООД /26.03.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхранение (R13) и третиране (сотиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“, с възложител „ПИМК Рециклинг“  ЕООД /31.03.2021/

Април 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхранение (R13) и третиране (сотиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“, с възложител „ПИМК Рециклинг“  ЕООД /14.04.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуваща сграда /столова с кухня/ в цех за полуготови и готови храни с разширение“, с възложител „Дани и Никол Пловдив“  ООД /16.04.2021/

Май 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–18-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изработване на частично изменение на плановете за регулация и застрояване за УПИ XIII-1319 в кв. 138 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица за установяване на конкретно предназначение „за търговия и безвредни производствени дейности“ и изграждане на обект за консервиране на гъби и други зеленчуци, и фирмен магазин“, с възложител Ивайло Койчев /12.05.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–19-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с предвидена мощност 12.528 Мwp в поземлен имот с идентификатор 23217.251.571, местност „Моравито“, с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново, в това число и съпътстващите дейности за определяне на трасета на кабелна и пътна връзка“, с възложител „Аркус Армако Енерджи“ АД /13.05.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–20-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Промяна в количеството на биомасата в смесено гориво и начина на подаването му за изгаряне на в ПГ1 и ПГ3 към ТЕЦ при „Захарни заводи“ АД гр. Горна Оряховица“, с възложител „Захарни заводи“ АД /19.05.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–21-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) за отпадъчни води на предприятие за преработка на сурово мляко в УПИ II, кв. 100 по ПУП на гр. Елена“, с възложител „Агромилк Протеин“ ЕООД / „Би Си Си Хандел“ ООД /19.05.2021/

Юни 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–22-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на кланичен пункт с транжорна и малка мандра в част от съществуваща сграда с производствено предназначение“, с възложител „Мелиста“ ООД  /09.06.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–23-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Консервационно-реставрационни работи, експониране и социализиране на недвижима културна ценност – Средновековна крепост „Калето“ (до Пристанището), с категория „национално значение“. Благоустрояване на градската жизнена среда в местата за обществено ползване – парк „Калето“, гр. Свищов“, с възложител Община Свищов  /10.06.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–24-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Разширение на птицекланица“, с възложител  „Булфудс Експорт“ ЕООД /14.06.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–25-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Напояване чрез дъждуване на 1715 дка земеделски площи в землището на с. Павел, община Полски Тръмбеш“, с възложител  „Агро Бул Ивнест“ ЕООД /16.06.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–26-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Интензивно отглеждане на риба в садкови съоръжения“, което ще се реализира в язовир „Крамолин“, разположен в ПИ с идентификатор 39431.108.247  (стар номер 000247) по КККР на с. Крамолин, община Севлиево“, с възложител  „ИВАН ЗЮМБИЛСКИ 2020“ ЕООД /22.06.2021/

Юли 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–27-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Сграда за търговска дейност с три магазина за промишлени стоки в УПИ XXIV, кв.25 по плана на гр.Севлиево, Община Севлиево“, с възложител  „Лъки Строй 2011“ ЕАД /08.07.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–28-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на 2 броя пречиствателни съоръжения в рамките на РЕМО „Етър“, поземлени имоти с идентификатори 14218.538.357 и 14218.538.359 по КК и КР на гр. Габрово, с възложител  Община Габрово /19.07.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–29-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1 MW“, с възложител  „ЕМКА“ АД /19.07.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–30-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от язовир „Белчев дол“ с цел напояване на насаждения от ягоди, малини, къпини и домати в ПИ с идентификатори 57675.22.47, 57675.22.48, 57675.22.20, 57675.22.14 и 57675.22.39 по КК и КР на с. Поповци, община Габрово“, с възложител  ЗП Стоян Стоянов /21.07.2021/

Август 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–31-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Кандидатстване по мярка 4.2 на Програма за развитие на селските райони – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с проект за изграждане и оборудване на кланичен пункт за едри преживни животни по Наредба №4 от 15.07.2014 г. на Министерство на земеделието и храните към съществуващ краварник в село Батак, община Павликени, област Велико Търново“, с възложител  „Екрос – Г“ ЕООД /04.08.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–32-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на шахтов кладенец за водовземане на подземни води в ПИ с идентификатор 49028.91.36 с цел напояване на зеленчукови култури в землището на с. Морава, община Свищов“, с възложител  „Кемапул“ ЕООД /05.08.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–33-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване в лозови масиви, находящи се в землищата на селата Пчелище и Церова кория, община Велико Търново“, с възложител  „Капински“ ЕООД /09.08.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–34-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на кладенец с бетонни пръстени или тръбна инсталация за битови нужди в ПИ с идентификатор 43253.226.31 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с. Леденик, община Велико Търново“, с възложител  Е.М. /09.08.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–35-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, обособени позиции: по обособена позиция №5“: „Изграждане на буферен паркинг френкхисар“, с възложител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД/ Община Велико Търново /13.08.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–36-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с идентификатор 00583.45.1 по КК и КР на с. Арбанаси, община Велико Търново“, с възложител „Новите лозя“ ООД /16.08.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–37-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за водовземане от подземни води“, с възложител „Идеал-Стандарт-Видима“ АД /17.08.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–38-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с идентификатори 36837.69.1, 36837.69.19, 36837.70.1, 36837.71.7, 36837.72.5 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново“, с възложител „Лозенска лоза“ ООД /20.08.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–39-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Ползване на воден обект с цел отглеждане на аквакултури и спортен риболов“, което ще се реализира в два подобекта: основен басейн за отгреждане и угояване разположен в поземлени имоти с идентификатори: част от 14218.473.2; 14218.473.3; 14218.473.8; 14218.473.9; 14218.473.10; 14218.473.11;  14218.261.55; 14218.261.119 по КК на гр. Габрово (обект 1) и малък басейн за спортен риболов , на левия бряг на река Синкевица, разположен в ПИ с идентификатори с идентификатори 73290.615.413 и 73290.615.304 по КК на с. Трънито, община Габрово (обект 2)“, с възложител „Воденицата 76″  ЕООД  /25.08.2021/

Септември 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–40-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда с два магазина за промишлени стоки в УПИ XII, кв. 25 по плана на гр. Севлиево, общ. Севлиево, област Габрово“, с възложител „Лъки Строй 2011″  ЕАД  /03.09.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–41-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на обект „Гробищен парк – Велико Търново – Разширение“  и „Частичен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори: ПИ №03798.65.58, ПИ №03798.65.59, ПИ №03798.65.66, ПИ №03798.65.67, ПИ №03798.65.71, ПИ №03798.65.73 и част от ПИ №03798.65.77 по КККР на с. Беляковец с ЕКАТТЕ 03798 , с възложител Община Велико Търново /03.09.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–42-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обект за производство на сурово сушени продукти от нераздробени меса от двукопитни животни в поземлен имот с идентификатор 27190.208.52 по КК и КР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново“, с възложител „Билтранс – Велев“  ЕООД /09.09.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–43-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици и алевролити) от находище „ИДИЛЕВО” през оставащият срок на концесията, в землището на с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово“, с възложител „Имвар“ ООД /13.09.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–44-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Модернизация на кравеферма чрез изграждане на нов автоматизиран обор за млечни крави с обособен доилен център“, с възложител „Еко-Бул“ ООД /13.09.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–45-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на цех за прахово боядисване на метални елементи – алуминиеви профили в част от съществуващ Цех за алуминиева дограма“, с възложител „Алумина Елит 2003“ ЕООД /20.09.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–46-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа  с мощност до 5 MWh в ПИ кв. 1 по ПУП на село Янтра, община Горна Оряховица“, с възложител „Сън Енерджи Парк“ ООД /27.09.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–47-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Напояване чрез дъждуване на 1130 дка земеделски площи и 220 дка пасища в землището на с. Балван, община Велико Търново“, с възложител „Екрос-Г“ ЕООД /27.09.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–48-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обор за млечни кози и техните приплоди“, с възложител „Ферма Ловико“ ЕООД /29.09.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–49-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции: по обособена позиция №4“: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“, с възложител „Мистрал 7“ ООД /30.09.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–50-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за производство на филтри за леене под високо налягане“, с възложител „Идеал Стандарт – Видима“ АД /30.09.2021/

Октомври 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–51-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и сондаж за вода за битови нужди в УПИ VII-20, кв. 17 с. Малки чифлик, община Велико Търново“, с възложител Георги Лазов /04.10.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–52-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение Промяна на технoлогията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация“ – Д15, 15а, Д19, 19а (сграда 02; 03/ГБЧ – 15, 15а, 19,19а) в Цех за производство на закъснителни елементи за артилерийски боеприпаси“, което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.113 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“; „Промяна на технoлогията в съществуваща сграда 910 (сграда 11) в Цех  за производство на смес за пресоване, представляваща флегматизиран хексоген с алуминий“ което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.109 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“; „Промяна на технoлогията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация – Д20 (сграда 06; 07; 08) в Цех за производство на дънни елементи за артилерийски боеприпаси“ което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.185 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица““, с възложител „Еловица 1895“ АД /08.10.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–53-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения от река Дунав в участък от км 557.700 до км. 558.200, с възложител „Дунав Инерт“ ООД    /18.10.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–54-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Преустройство и разширение на съществуващо месопреработвателно предприятие в ПИ с идентификатор 65927.501.5341 по КККР на гр. Севлиево /УПИ XI кв. 3 по плана на гр. Севлиево/, с възложител „Месокомбинат Севлиево 1929“ ООД /27.10.2021/

Ноември 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–55-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по улици „Теодосий Търновски“, „Димитър Найденов“ и „Сливница“, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 10447.510.432, 10447.510.1 и части от поземлени имоти с идентификатори 10447.510.434, 10447.510.65 и 10447.511.531 по КК и КР на гр. Велико Търново и Обект 2 „Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен водопровод и уличен водопровод по ул. „Опълченска“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 10447.508.353 и части от поземлени имоти с идентификатори 10447.9.20 и 10447.32.56 по КК и КР на гр. Велико Търново, с възложител Община Велико Търново /03.11.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–56-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 55261.41.81. местност „Кръстева ливада“ по КК и КР на с. Палици, община Елена, област Велико Търново, с възложител Марин Маринов /29.11.2021/

Декември 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–57-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Сграда за приемане, първично почистване, разпределение и съхранение на селскостопанска продукция (малини) в УПИ XI, кв. 41 по плана на с. Игнатовци, община Дряново, област Габрово“ и „Склад за съхранение на селскостопанска продукция (малини) в УПИ Vl, кв. 42 по плана на с. Игнатовци, община Дряново, област Габрово, с възложител  „Евробиле“ ЕООД /15.12.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–58-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на плоски складове за смесено ползване – за минерални торове, препарати за растителна защита и съхранение на зърно в ПИ с идентификатоор 44793.113.53 по КККР на гр. Лясковец, с възложител  „Брот Мел“ ЕООД /17.12.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–59-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за преработване, пречистване и компостиране на животински екскременти и производство на органични торове“ което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 23100.501.1614 по КК И КР на с. Драганово, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с възложител  „Органик Инвест България“ ЕООД /31.12.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–60-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци“ с местоположение – имоти с идентификатори 46532.43.26 по КК и КР на с. Малки Чифлик, общ. В. Търново и 83123.14.84 по КК и КР на с. Шереметя, общ. В. Търново“, с възложител  Община Велико Търново /31.12.2021/

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015