1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за свине с ползване на съществуващ тръбен кладенец за водовземане за промишлени цели  в ПИ 07363.121.252“, с възложител „Биляна“ ООД  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов в местност „Елията“, с. Алеково, имот с идентификатор 00237.151.63“, с възложител Община Свищов  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов, с. Овча Могила, имот с идентификатор 53196.91.196“, с възложител Община Свищов  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов, местност „Блатото“, гр. Свищов в имот с идентификатор 65766.703.96“, с възложител Община Свищов  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов в местност „Манастирски трап“, гр. Свищов в имоти с идентификатори 65766.706.24 и 65766.706.25“, с възложител Община Свищов  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг в кв. „Митко Палаузов“, гр. Севлиево, община Севлиево, обл. Габрово“, с възложител Община Севлиево  /27.01.2021/

Февруари 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Напояване на зеделски земи в землището на с. Русаля, община Велико Търново“, с възложител „Агротранс – Велико Търново“ ЕООД  /08.02.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинги като част от дейностите за социализация и ревитализация на фрагменти от регионален етнографски музей на открито „ЕТЪР“ гр. Габрово“, с възложител Община Габрово  /08.02.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни кладенци за захранване на поливна система и автомивка в ПИ с идентификатор 36837.91.12 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново“, с възложител ЕТ Румяна Хинкова  /23.02.2021/

Март 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на текстилни изделия в сграда, находяща се в поземлен имот №087095, местност „Бончева Лъка“, по КВС в землището на с. Поповци, община Габрово“, с възложител „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД  /04.03.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс „Ритейл парк Горна Оряховица“ в УПИ I, кв. 6 по плана на район „Север“, гр. Горна Оряховица“, с възложител „Новотехпром“ ООД  /18.03.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на обект за производство на млечни продукти, чрез разширяване на съществуваща стопанска постройка в ПИ и идентификатор 70295.202.17 по КК и КР на гр. Сухиндол“, с възложител „Валетта Милк“ ООД  /18.03.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаичeн парк с инсталирана мощност от 4935 kWp“, с възложител П.Б. /18.03.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Въвеждане в експлоатация на експеритементален биореактор“, с възложител „Ледър Арт“  ООД /26.03.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхранение (R13) и третиране (сотиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“, с възложител „ПИМК Рециклинг“  ЕООД /31.03.2021/

Април 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхранение (R13) и третиране (сотиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“, с възложител „ПИМК Рециклинг“  ЕООД /14.04.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуваща сграда /столова с кухня/ в цех за полуготови и готови храни с разширение“, с възложител „Дани и Никол Пловдив“  ООД /16.04.2021/

Май 2021

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–18-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изработване на частично изменение на плановете за регулация и застрояване за УПИ XIII-1319 в кв. 138 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица за установяване на конкретно предназначение „за търговия и безвредни производствени дейности“ и изграждане на обект за консервиране на гъби и други зеленчуци, и фирмен магазин“, с възложител Ивайло Койчев /12.05.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–19-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с предвидена мощност 12.528 Мwp в поземлен имот с идентификатор 23217.251.571, местност „Моравито“, с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново, в това число и съпътстващите дейности за определяне на трасета на кабелна и пътна връзка“, с възложител „Аркус Армако Енерджи“ АД /13.05.2021/
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания