1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2016г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на предприятие (кланица) за добив на червено месо”, с местоположение УПИ VI, кв. 382 по ПУП на гр. Велико Търново с възложител “Елит Мес Минев – Родопа В. Т.” ООД, гр. Велико Търново  /08.01.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на терен от ПИ №000022 за отглеждане на дивеч в землището на с. Драганово, м. „Гюбрелийто“, община Горна Оряховица”, с възложител “КОНСОРЦИУМ АГРОБИЗНЕС” АД, гр. София  /08.01.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на шахтов кладенец за водоснабдяване на цех за миене на моркови и за противопожарни нужди”, с местоположение имот №093022 с ЕКАТТЕ 32175, землище с. Иванча, община Полски Тръмбеш, с възложител ЗП Маргарита Костадинова  /18.01.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Три къщи за гости”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 81058.366.8 по КК на с. Черновръх, Община Трявна, Област Габрово, с възложител Марина Брънекова /21.01.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за производство на лепило на водна основа“, което ще се реализира в УПИ I, кв. 154 на гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, с възложител „Унипак“ АД, гр. Павликени  /27.01.2016 г./

Февруари 2016г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя складове за взривни вещества и преустройство на навес в сграда със спомагателно предназначение на площадка Ловнидол, особено производство Трявна“, което ще се реализира в поземлен имот №000401 в землището на с. Ловнидол, с възложител „Емко“ ЕООД, гр. Павликени  /09.02.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Три къщи за гости“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 81058.366.8 по КК на с. Черновръх, Община Трявна, Област Габрово, с възложител Людмила Анкова  /10.02.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на садково рибовъдно стопанство за отглеждане на риба за консумация в плаващи мрежи“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 000617 в землището на с. Беброво, Община Елена, Област Велико Търново, с възложител „Еко Аква ВТ“ ЕООД, гр. Велико Търново   /16.02.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-09-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, състоящ се от три тела – на два, три и четири етажа”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 23947.272.896, местност „Арахангел“ по КК и КР на гр. Дряново, община Дряново с възложител „Алфа Консулт“ ЕООД, гр. София /22.02.2016 г./

Март 2016г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция и газстанция”, с местоположение УПИ XVIII, кв. 170 по плана на гр. Стражица, Община Стражица, Област Велико Търново, с възложител „Петков-Лес“ ЕООД, гр. Стражица  /02.03.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на 4 броя къщи за гости и водоизточник за подземни води за питейно – битово водоснабдяване“, с местоположение ПИ с идентификатор 73403.24.10, местност „Мерата“ в землището на гр. Трявна, Община Трявна, Област Габрово, с възложител „А и Т ТРЕЙДИНГ“ ООД, гр. Добрич  /10.03.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Модулно изграждане на мандра с капацитет 500 литра сурово краве мляко дневно“, което ще се реализира след провеждане на процедура в поземлен имот с №028045 в землището на с. Враниловци, Община Габрово, ЕКАТТЕ 12168, с площ 4200 м2, с възложител Иван Иванов /10.03.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец“, с местоположение имот с идентификатор №10447.501.106 по КК и КР на гр. Велико Търново, с възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ“ АД, гр. Велико Търново  /16.03.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на мляко с пречиствателно съоръжение, в поземлен имот, отреден за производствена дейност с идентификатор 000812, по КВС на землището на с. Сенник, община Севлиево – Стопански двор“, с възложител „ЕМ ДЖИ МИЛК“ ООД, с. Сенник  /22.03.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение “Отглеждане на 20 000 бройлера в съществуваща птицеферма и съществуващ свинарник“, което ще се реализира в поземлени имоти №151007 и №151006 в землището на с. Алеково, община Свищов, с възложител Ана Врайкова, гр. Белене  /21.03.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение “Изграждане на газопроводни отклонения“, с което ще се нови газифицират имоти ПИ№65927.86.7, ПИ№65927.516.514, ПИ№65927.121.10 в землището на гр. Севлиево и ПИ№16376.000.044 в землището на с. Горна Росица, общ. Севлиево, с възложител „СЕВЛИЕВОГАЗ“ АД, гр. Севлиево  /22.03.2016 г./

Април 2016г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение “Почистване на речното корито, изграждане на съоръжения за осигуряване проводимостта на река Дряновска при село Царева Ливада”, с местоположение община Дряново, област Габрово, с възложител Община Дряново, гр. Дряново  /01.04.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–18-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Склад за препарати за растителна защита, торове и семена”, с местоположение поземлен имот №113053 с ЕКАТТЕ 44793 в землището на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново, с възложител „БРОТ МЕЛ“ ЕООД, гр. Горна Оряховица  /14.04.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–19-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Залесяване на имоти с №№000095, 000096, 000097”, с местоположение землището на с. Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико Търново, с възложител община Свищов, гр. Свищов  /13.04.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–20-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на аквакултури до 40 тона риба в поземлен имот №000326 – „Язовир“, в землището на с. Палици, oбщина Елена, oбласт Велико Търново“, с възложител „ДИ ДЖИ ТРЕЙД 93“ ЕООД, гр. Елена  /19.04.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–21-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на временна площадка и присъединителен газопровод за захранване с компресорен газ на „Топлофикация ВТ“ АД“ /27.04.2016 г./

Май 2016г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–22-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция и газстанция“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 10447.501.91 по КК и КР на гр. Велико Търново, община Велико Търново, с възложител „ТРАНСПОРТ – ГАРАНТ“ АД, гр. Велико Търново  /03.05.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–23-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 23947.104.21 по КК и КР на гр. Дряново, община Дряново, с възложител „БЕЛЕВА“ ЕООД, гр. Дряново /03.05.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–24-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Ферма за отглеждане на телета“, което ще се реализира в поземлен имот №333042 в землището на с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново с ЕКАТТЕ 48550, с възложител „Рачев – 2“ ООД, гр. Павликени /11.05.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-25-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение Монтиране на инсталация за топене на животинска мазнина за технически цели“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 14218.502.478 по КК и КР на гр. Габрово, с възложител СД „Елмира-МЕ – Мянков, Мянкова и сие“ /18.05.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–26-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Строителство на вилно селище – 8 броя едноетажни вилни сгради  и столова”, което ще се реализира в ПИ №14218.315.288 от КККР на град Габрово, община Габрово, област Габрово, с възложител Иван Йонков, гр. Габрово /18.05.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–27-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Създаване на овощна орехова градина, отглеждана по биологичен начин“, което ще се реализира в поземлен имот №011021 в землището на с, Дебелцово, с ЕКАТТЕ 20287, община Севлиево, област Габрово, с възложител ЗП Галя Цанева, гр. Севлиево /27.05.2016 г./

Юни 2016г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–27-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Туристическо селище – база „Къпиновско селище и мотел в ПИ №161002 и ПИ №159008 от землището на с. Велчево, община Велико Търново“, с възложител Любен Велчев /06.06.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–28-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Преносен газопровод за гр. Свищов (идент.№150-072)“ при реализация на алтернативата за местоположение на трасето: I участък (от км 0+00 – линеен кран до км 3+228,79) по Вариант 1,2,3 (общ вариант); II участък (от км 3+228,79 до км 10+430,92) по Вариант 2; III участък (от км 10+430,92 до км 31+318,40) по Вариант 1,2,3 (общ вариант); IV участък (от км 31+318,40 до крайна точка – АГРС Свищов) по Вариант 3, с възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София /06.06.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–29-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка на мляко и производство на млечни продукти“ с местоположение УПИ I-345, 347, 342, 343, 344, 5110, кв. 58 по КВС на с. Велковци, общ. Габрово, с възложител „ЕЛВИ“ ООД, с. Велковци /06.06.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–30-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Преотреждане на поземлен имот с идентификатор 81058.383.1 по КК на с.Черновръх, община Трявна от „за жилищно строителство“ в „за обществено обслужване и селскостопанска дейност“ и разширяването му със земеделска земя – поземлен имот с идентификатор 81058.383.14 по КК на с.Черновръх, Община Трявна“, с възложител Людмила Анкова /14.06.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–31-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Нова производствена сграда за белени слънчогледови ядки в ПИ с идентификатор 57354.300.2076, УПИ II, кв. 82 по плана на гр. Полски Тръмбеш, област Велико Търново, както и изграждане на нов склад за готова продукция в имот в ПИ с идентификатор 57354.300.2075, УПИ II, кв. 82 по плана на гр. Полски Тръмбеш, област Велико Търново“, с възложител „ОЛИВА“ АД, гр. Кнежа /21.06.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–32-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Ферма за отглеждане на скариди“, с местоположение ПИ №000163, местност „Кривулка“ в землището на с. Българско Сливово, община Свищов, област Велико Търново, с възложител „БИЛЯНА“ ООД, с. Българско Сливово /24.06.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–33-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Обединяване на УПИ XVI и УПИ XVII, кв. 12 в едно ново УПИ XX и отреждането му „за движение, транспорт и обществено обслужване“, с цел преустройство и промяна предназначението на съществуваща производствена сграда и склад в обществено обслужваща сграда – автогара с до 20 автобусни места“, с възложител ЕТ „Надежда-Надежда Христова“, гр. Велико Търново /24.06.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–34-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на овчарник за 1000 броя овце“, което ще се реализира в имот №131056 в землището на с. Шилковци, община Елена, област Велико Търново, с възложител „ПАН АГРО 2016“ ООД, гр. Стара Загора /24.06.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–35-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Укрепване на бреговете на дере в кв. 125, гр. Трявна“, което ще е се реализира в посочените участъци, с възложител Община Трявна, гр. Трявна /30.06.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–36-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“, с местоположение поземлени имоти №000139 и №000143 в землището на с. Долна Липница, с ЕКАТТЕ 22160, община Павликени, с възложител Йордан Тенджерков /30.06.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–37-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец в имот №142022, в землището на с. Морава, ЕКАТТЕ 49028, община Свищов за противопожарни нужди на силозно стопанство“, с възложител „КЕМАПУЛ“ ЕООД, гр. Свищов /30.06.2016 г./

Юли 2016г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–38-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Основен ремонт на горски път „Мали Бухал“, което ще се реализира в имот №000405 в землището на с. Стоките, община Севлиево, област Габрово, с възложител СЦДП ДП ТП ДЛС „РОСИЦА“, с. Стоките /05.07.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–39-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Добавяне на нови машини от тип шприц за леене под налягане и премахването на съществуващите машини от производствената площадка”, с местоположение-имот с идентификатор 14218.503.656 по КК и КР на гр. Габрово, общ. Габрово, с възложител „МТХ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Габрово /12.07.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–40-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Преустройство и реконструкция на съществуващи производствени помещения в обект за производство на храни чрез преработка на орехи“, което ще се реализира в сграда с идентификатор 57354.300.2187.3 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, с местоположение УПИ I, кв. 86 по плана на гр. Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с възложител „АГРОИНВЕСТ СТИЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново /12.07.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-41-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Изработване на предложение и проект за частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за застрояване и регулация на имот – УПИ I, ЗИЗ, гр. Свищов, област Велико Търново“, с възложител Община Свищов, гр. Свищов /14.07.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-42-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Аварийно укрепване на скат при втока на мост с. Музга, община Габрово, област Габрово“, с възложител Община Габрово, гр. Габрово /14.07.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-43-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на свинекомплекс за угояване на прасета с капацитет до 1000 свине” с местоположение – ПИ№111050 в землището на гр. Елена, общ. Елена, с възложител „Елба-99“ ЕАД, гр. Елена /21.07.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-44-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Ползване на воден обект с цел риболов и аквакултури”, което ще се реализира в поземлени имоти със следните идентификатори: 14218.473.1, 14218.473.2, 14218.473.9, 14218.473.10, 14218.473.11, 14218.261.55, 14218.261.85 в землището на гр. Габрово, община Габрово, с възложител Невелин Вачков, гр. Габрово /29.07.2016 г./

Август 2016г.

 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-45-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново”, което ще се реализира в УПИ II5,6,7 в землището на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, с възложител Община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш /02.08.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-46-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и преустройство на съществуващ млекосъбирателен пункт в мандра и ограда на имота“, с възложител „ЕКРОС – Г“ ЕООД, гр. Велико Търново /04.08.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-47-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на покрит пазар, минимаркет и открит паркинг за 48 автомобила“, с местоположение парцел I, кв. 799, гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с възложител „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ – Г. ОРЯХОВИЦА“ АД, гр. Горна Оряховица /09.08.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-48-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на шахтов кладенец”, което ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10447.502.310, в землището на гр. Велико Търново, община Велико Търново, с възложител „БИО ВИС“ ООД, гр. Велико Търново /10.08.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-49-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Площадка за предварително съхраняване и оползотворяване на строителни отпадъци“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 81058.266.28 по КК и КР  на с. Черновръх, община Трявна, област Габрово, с възложител Община Трявна, гр. Трявна – да се извърши ОВОС /11.08.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-50-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №049005, 049015, 049017, 049018, 049019, 049025 и 049026, с. Кози рог, община Габрово”, с възложител „КОЗИ РОГ ФАРМ“ ООД, гр. Плевен /17.08.2016 г./

Септември 2016г.

 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-51-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Ремонт и оборудване на съществуваща птицеферма с капацитет 17 290 броя птици бройлери”, което ще се реализира в поземлен имот №000139 в землището на с. Горна Росица с ЕКАТТЕ 16376, община Севлиево, с възложител „ЕС АЙ ПРОДЪКШЪН“ ЕООД, гр. София /10.09.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-52-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен или дренажен кладенец”, което ще се реализира в УПИ XV-422, кв. 45 по плана на с. Яворец, община Габрово, с възложител „Ледър арт“ ООД, гр. Габрово /27.09.2016 г./

Октомври 2016г.

 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-53-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Смяна предназначението на навес и част от производствена сграда-гатерен цех с цел обособяване на обект: „Цех за производство на пелети“, което ще се реализира в ПИ №000254, землище с. Стоките, община Севлиево, с възложител ЕТ „ЛЕСКОМЕР-ХВ СИМЕОН СТОЯНОВ“, с. Тумбалово /03.10.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-54-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Инсталиране на микро турбина до 20 kW за производство на електрическа енергия, без отклоняване на води от водното течение на р. Златаришка, в землището на с. Джулюница, общ Лясковец“, което ще се реализира в ПИ №000254, землище с. Стоките, община Севлиево, с възложител ЗП Руси Захариев, с. Джулюница /04.10.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-55-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Автогара, пункт за технически прегледи, автомивка и гараж“ с местоположение – УПИ II от кв. 36 по плана на гр. Свищов, с възложител „ФЕНИКС 2“ ООД, гр. Свищов /07.10.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-56-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Инвестиционен проект на кравеферма за месодайни говеда, битова сграда и ограда“ с местоположение имот с номер 313008, местност „Ръта 17“ в землището на с. Райковци, община Велико Търново, с възложител Дончо Дончев /20.10.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-57-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на производствена сграда за оползотворяване на отпадъци от маслени фабирики“ с местоположение – ПИ №303018 в землището на гр. Дебелец, община Велико Търново, с възложител ЕТ „ЕЛЕНА-ЕЛЕНКА ПЕТКОВА“, гр. Велико Търново /26.10.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-58-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Комплексен проект за изграждане на животновъдна ферма за млечни кози и техните приплоди“, което ще се реализира в ПИ №195011, 195013, 195016, 195017 в землището на с. Горна Росица, община Севлиево, с възложител „ФЕРМА ЛОВИКО“ ЕООД, с. Горна Росица /26.10.2016 г./

Ноември 2016г.

 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-59-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на спортен комплекс“, с местоположение ПИ №080051 в землището на с. Поповци, община Габрово, с възложител „ТЕХНОГАЗ“ ООД, гр. Габрово /09.11.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-60-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки“, включително изграждане на: „Присъединителен газопровод с налягане 5.4 МРа“ от Площадката на съществуваща автоматична газорегулираща станция (КС Полски Сеновец) до обект „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки“ и „Електрически кабел 20 kV“ от съществуващ СБС №65 на ЕП „Градина“ от ПС „П. Тръмбеш“ до обект „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки“, с възложител „ЕЛИТ – 94“ ЕООД, гр. Горна Оряховица /09.11.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-61-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Реконструкция и преустройство на свиневъдна сграда в птицевъдна сграда“, което ще се реализира в поземлен имот №000642 в землището на с. Хотница, община Велико Търново, с възложител „Злат-Вал-Агротех-Мечкаров, Кънев“ СД, гр. Трявна /09.11.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-62-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Интензивно отглеждане на птици 26830 места и изграждане на тръбен кладенец“, което ще се реализира в поземлен имот №160051 в землището на с. Гръблевци, с ЕКАТТЕ 17991, община Габрово, с възложител „МАР-КРАФТ“ ООД, гр. София /15.11.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-63-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец с цел напояване на земеделски култури“ в землището на гр. Стражица, с възложител ЕТ „КАРТЕЛ – НАТЮ ДОБРЕВ“, гр. Стражица /23.11.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-64-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец“, което ще се реализира в поземлен имот №091036 в землището на с. Морава, с ЕКАТТЕ 49028, община Свищов, с възложител ЕТ „Нове Грийн“ ЕООД, гр. Свищов /21.11.2016 г./

Декември 2016г.

 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-65-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на шахтов кладенец с цел напояване на земеделски култури“ с местоположение землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с възложител ЗП Иван Иванов /01.12.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-66-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на сондажни кладенци с цел напояване на земеделски култури“ на масиви в землището на с. Бряговица, ЕКАТТЕ 06731, община Стражица, област Велико Търново, с възложител „МОНИ – 99“ ЕООД, гр. Стражица /01.12.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-67-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 60 броя крави с доилна зала и млекопункт“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 63118.58.24 в землището на с. Росно, община Златарица, област Велико Търново, с възложител ЗП Ервин Малаков /14.12.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-68-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на складово стопанство за пропан-бутан и промишлена газова инсталация“, с местоположение ПИ №000801 в землището на гр. Дебелец, община Велико Търново, с възложител „СИГМА 2003“ ООД, гр. Велико Търново /16.12.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-69-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 75 броя крави с доилна зала и млекопункт“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 17213.53.11 в землището на с. Горско ново село, община Златарица, област Велико Търново, с възложител „БЛ Комерс“ ЕООД, гр. София /14.12.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-70-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на шахтов кладенец“, което ще се реализира в УПИ IV, кв. 17 по плана на гр. Велико Търново, с възложител „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново /15.12.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-71-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Строителство и експлоатация на животновъден обект за отглеждане на 10000 броя кокошки“ с местоположение УПИ VII, кв. 103, гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, с възложител „ПИМЕНС“ ООД, гр. Стражица /21.12.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-72-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерия в имот №104011 в землището на с. Царевец, монтиране на поточна линия за моркови и картофи в имот 104010 в землището на с. Царевец и закупуване на техника за обслужване на производството“ с местоположение землището на с. Царевец, община Свищов, област Велико Търново, с възложител „КЕМАПУЛ“ ЕООД, гр. Свищов /28.12.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-73-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Модернизиране на земеделско стопанство чрез закупуване на земеделска техника и създаване на ябълкова овощна градина“ с местоположение ПИ №61279.116.6, ПИ №61279.116.3, ПИ №61279.116.4 в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с възложител ЗП Велико Великов, с. Раданово /28.12.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-74-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Създаване на овощна градина“ с местоположение ПИ №206003 и ПИ №000381 в землището на с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново, с възложител ЗП Георги Иванов, гр. Долна Оряховица /30.12.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-75-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на депо за ТБО гр. Свищов, м. Ненова шатра“ с местоположение ПИ с идентификатори 65766.162.1, 65766.162.2, 65766.162.3, 65766.162.4, 65766.162.5, 65766.162.6, 65766.162.8, 65766.635.18, 65766.635.22, 65766.634.50, 65766.635.20 по КР и КК на землището на гр. Свищов, с възложител Община Свищов, гр. Свищов /30.12.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-76-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: “Промяна предназначението и модернизация на стопанска сграда в птицеферма“, което ще се реализира в имоти с идентификатор 30962.109.7 и 30962.109.8 в землището на гр. Златарица, общ. Златарица, с възложител „АГРОМИЛК” ЕООД, гр. Златарица /30.12.2016 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015