1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Европейската седмица на мобилността е водещата кампания на Европейската комисия за повишаване на осведомеността относно устойчивата градска мобилност. Насърчава промените в поведението в полза на активната мобилност, обществения транспорт и други чисти, интелигентни транспортни решения. Цели да поощри органите на местното управление, училища, неправителствени и бизнес организации да популяризират в обществото екосъобразното придвижване.

Европейската седмица на мобилността се провежда всяка година в периода 16-22 септември. За 2021 година темата на кампанията е „Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави“ с идеята хората да се насърчат да поддържат добра физическа и психическа форма, проучвайки красотите на своя град, регион или държава, както и да проявяват загриженост за околната среда и здравето на другите, когато избират начина си на транспорт.

Има още

На 05.08.2021 г. експерт на РИОСВ – Велико Търново участва в комисия за приемане на техническата рекултивация на общинското депо за битови отпадъци на територията на община Павликени. Дейностите са приключени успешно, като на територията на депото от 42,873 дка е изграден горен изолационен екран, газоотвеждаща система, система за събиране, отвеждане и пречистване на инфилтрата, експлоатационен път, система за улавяне и отвеждане на повърхностни води, система за мониторинг топографията на депото и на подземни води. Следващият етап е изпълнение на етап Биологична рекултивация, която ще се осъществява чрез затревяване върху целия терен и засаждане на храстовидна растителност. Предвидената система от вегетационни грижи с продължителност и етапност от 3 години, се състои в торене, косене, поливки и др., които се изпълняват в определен технологичен ред. Следва задължителния период от следексплоатационни грижи в т. ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда (мониторинг) за период не по-кратък от 30 години след закриване, които за общинските депа, са ангажимент на общините.

До края на месец август 2021 г . предстои приемане изпълнението на техническата рекултивация на депото за битови отпадъци на община Велико Търново. На финалната права са дейностите по рекултивацията на депото на община Полски Тръмбеш. Общините Трявна и Елена също ще приключат рекултивацията на общинските си депа преди края на годината.

 

Депото преди рекултивация                             Изпълнена техническа рекултивация

Снимки: Община Павликени

Експерти на РИОСВ извършиха проверка на място след подаден сигнал за умряла риба в участъка на река Янтра при с. Върбица, общ. Горна Оряховица. При извършения оглед е констатирано измиране на риба основно в застоялите места с големи макрофитни обраствания в участъка от река Янтра до моста за с. Върбица.

В обследвания участък на река Янтра се наблюдава маловодие, ниска скорост на движение на водата и голямо количество водорасли. По време на проверката от Рeгионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС на място са измерени стойности на показателите: рН – 8,33, разтворен кислород – 10,74 мг О2/л, наситеност с кислород – 138 %, температура – 30,8 оС и електропроводимост – 527 µS/см.

Река Янтра след гр. Долна Оряховица е класифицирана като равнинен тип река R7 от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център Плавен.

Измерените стойности на показателите рН и електропроводимост съответстват на добро състояние на реката съгласно Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води. Високата наситеност с кислород (над 100%) на водата е в резултат на продуцирането му през деня при процеса на фотосинтеза от водораслите в участъка.

Има още

През юни от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 134 проверки на 124 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. 16 от тях са проверени комплексно – по два или повече компоненти и фактори на околната среда, 59 проверки са осъществени за спазване на законодателството по отпадъците, 23 по Закона за чистотата на атмосферния въздух. Проверени са билкозаготвителни пунктове, обекти по водите и др. В рамките на осъществения контрол са издадени 21 предписания.

Експертите са се отзовали на сигнали на граждани, писма на институции и дружества. Граждани са сигнализирали за нерегламентирани замърсявания с отпадъци в землищата на Горна Оряховица, Велико Търново и с. Димча, общ. Сухиндол, както и за изливане на отпадъчни води, за шум и миризми, запрашеност на въздуха.

През периода са съставени шест акта за установени нарушения на законодателство по въздуха и отпадъците: за неподдържане на досиета за стационарното климатично оборудване, съдържащо 5 тона СО2 еквивалент или повече флуорсъдържащи парникови газове, неизвършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, за извършване на дейности с отпадъци без документ по Закона за управление на отпадъците и за неизпълнение на дадено предписание. Издадени са 3 (три) наказателни постановления на обща стойност 4000 лв.

Има още

В изпълнение на Заповед №РД-697 от 30.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания, свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО).

Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 01.09.2021 г.

Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли и август ще може да се въвежда в НИСО до 30.09.2021 г.

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания