1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

Анализите на взетите на 5 юли т.г. от яз. „Добри дял“ водни проби и вливащото се в него  дере, по сигнал за зелено оцветяване на водата в определени крайбрежни участъци, не показаха замърсяване на язовира и дерето.

Изследваните на място показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост на водата в язовира съответстват на добро състояние на водния обект съгласно Наредба №Н-4 за характеризиране на повърхностните води. За изследваните две водни проби от вливащото се в язовира дере, получените резултати за рН съответстват на добро състояние, а резултатите за разтворен кислород и електропроводимост – на умерено състояние на водния обект.

Резултатите от изпитванията на пробите за съдържание на металите: арсен, олово, хром (шествалентен), хром (общ), никел, цинк, кадмий и мед, са по-ниски от допустимите стойности, регламентирани в Приложение № 7 към чл.12, ал.4 на Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води и Приложение №2 към чл.2, ал.1  на Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.

Има още

На 05.07.2018 г. експерти от РИОСВ-В.Търново и представители на БДДР – Плевен и Регионална лаборатория (РЛ) – Велико Търново извършиха проверка във връзка с получен сигнал за наблюдавано оцветяване на водата в крайбрежни участъци на язовир „Добри дял“, община Лясковец. При огледа на язовира и вливащото се в него дере Брода не беше установено наличие на мъртва риба, а зелено оцветяване на водата в отделни участъци на язовира.

За изясняване характера и степента на вероятно замърсяване на водния обект от представител на РЛ – Велико Търново са взети четири водни проби за изследване: 1 от яз. „Добри дял“, 2 от дере Брода и 1 от отпадъчните води, зауствани в дере Брода от производствено предприятие в района. Те ще се изследват по показателите: арсен, олово, хром (шествалентен), хром (общ), живак, никел, цинк, кадмий, мед, цианиди, нефтопродукти.

На място водите на язовира и дерето са изследвани по показателите: рН, разтворен кислород и електропроводимост. Получените резултати съответстват на добро и умерено състояние на водния обект съгласно Наредба №Н-4 за характеризиране на повърхностните води. Пълните резултати от анализите на взетите водни проби ще бъдат готови след няколко дни.

Поводът за срещите е отбелязването на Деня на река Дунав – 29 юни. Днес предстои посещение на деца от лятна занималня „Алианс“, а следващата седмица – на занималня „Интелекти“. Децата ще получат информация за река Дунав, нейното международно значение, състоянието ѝ и мерки за нейното опазване. Ще бъдат представени характерни видове птици и местообитания в речния басейн.

Традиционно, РИОСВ организира инициативи с ученици от Свищов – пленер,  посещение на ГПСОВ – Свищов, вземане на проби и анализ на водата от Дунав, а тази година ще представи темата и пред деца от Велико Търново.

За първи път Деня на река Дунав се отбелязва на 29 юни 2004 г. по инициатива на Международната комисия за защита на река Дунав. Тогава се отбелязва и 10-годишнината от подписването на Конвенцията за защита на река Дунав от всички страни в басейна на река Дунав. Тази година ще премине под надслов “Бъди активен за по-здрав Дунав!”

Има още

В териториалния обхват на РИОСВ – Велико Търново, изцяло или частично, попадат 55 защитени територии в следните категории: резервати (1), поддържани резервати (2), природни паркове (2), защитени местности (38), природни забележителности (12), с обща площ около 26479,5 ха. Според  Закона за  защитените  територии, защитените територии (ЗТ) са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях.

Резерват „Бяла крава“ и поддържани резервати „Савчов чаир“ и „Хайдушки чукар“ са обявени през 1968 г. с цел запазване в бъдеще девствения характер на вековна букова гора. В тях е забранена всякаква човешка дейност, с изключение на охрана, посещения с научна цел, регламентирано преминаване на хора.

Има още

РИОСВ – Велико Търново изпрати положително становище относно постъпило предложение в Министерство на околната среда и водите за обявяване на защитена местност (ЗМ) „Горно поречие на река Негованка (Горния Боаз)“, в землищата на селата Ново село и Емен, община Велико Търново.

Предложението за обявяване на нова ЗМ е на кмета на Ново село и ТД „Академика“, като територията с площ от 577,394 дка обхваща част от поречието на р. Негованка в малък карстов пролом между селата Ново село и Емен, в Централен Предбалкан. Тази част от реката е запазена и неповлияна от антропогенни дейности. Няма хидроинженерни дейности и съоръжения – корекции на речното корито, диги, бентове, прагове и интензивни земеделски дейности. Около речния участък са разположени, гори, пасища и ливади, скални венци и навеси.

Основните мотиви за обявяването на територията като защитена е наличието на добре запазени стари дъбови и габърови гори с участие на ясен, върба и бяла топола по речните брегове, с отделни вековни дървета от вида обикновен и воден габър. Характерни за района са специфичните карстови образувания – карни полета, пещера и скални навеси край самото речно течение. В предложената територия са включени и няколко малки водопада на р. Негованка.

В предложението се посочва, че в границите на въпросната територия са установени местообитания на защитени по реда на Закона за биологичното разнообразие растителни видове като елвезиево (Galanthus elwesii) и снежно кокиче (Galanthus nivalis), които също са включени в Червената книга на Република България, с природозащитен статут „застрашен“ вид.

Има още

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания