1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Предстои отбелязване на важен ден от природозащитния календар – Световния ден на водата – 22 март. Световният ден отчита важността на водата и насочва вниманието към хората, живеещи без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб.

Предвид извънредното положение в нашата страна РИОСВ – Велико Търново няма да проведе традиционните инициативи с деца, ученици и експерти. Надяваме се да имаме възможност за съвместни дейности за Деня на Земята и Световния ден на околната среда.

За 22 март предлагаме възможност за запознаване онлайн с резултати от две наши предишни инициативи „Водата в песни и стихове“ и „52 послания за водата“. Инициативи с ученици, които показват отношение, отговорност, загриженост към опазване на водата, умения за общуване на роден и чужд език, за учене, творчески умения, обществени и граждански компетентности, инициативност. На страницата ни в интернет е публикувана информация за тях.

Има още

Директорът на РИОСВ-Велико Търново издаде заповед, която ограничава достъпа на външни лица до помещенията с работни места в институцията и консултациите с външни лица, във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID19 в административните структури на страната.

Препоръчително за потребителите на административни услуги е да използват телефон, електронна поща и куриерски услуги за комуникация и консултация, само в краен случай – Гишето за административно обслужване за подаване и получаване на документи.

РИОСВ – Велико Търново напомня, че гражданите могат да заявяват и получават услуги чрез лицензирани пощенски оператори.

Петнадесет сигнала са постъпили на „зеления телефон“, на електронната поща и по пощата в РИОСВ-Велико Търново за първите два месеца на годината. Извършени са незабавни проверки по 12 от тях, като подателите са уведомени за резултатите и предприетите действия от инспекцията. Три сигнала за замърсяване с отпадъци са препратени на общините Горна Оряховица и Севлиево, тъй като кметовете имат задължения да контролират дейностите, свързани с образуване, събиране, транспортиране и третиране на битовите и строителни отпадъци, образувани на територията на общината.

Най-голям брой сигнали (6) касаят замърсяване на въздуха с прах и неприятни миризми от битови и промишлени източници. Проверени са три адреса във Велико Търново и Дряново, където е установено, че собствениците използват за отопление котли на твърдо гориво (дърва и въглища).Тъй като термичната им мощност е под 500 kW, те не подлежат на контролни измервания на емисиите, изпускани в атмосферния въздух. Проверени са двете топлофикационни дружества в Габрово и Велико Търново по сигнали за миризми на пластмаса и тъмен пушек. Инсталациите работят с разрешените им горива и се експлоатират при нормална работа на пречиствателните съоръжения към тях. Не са настъпвали аварийни ситуации. Не е установено наличие или изгаряне на отпадъци на площадките.

Има още

Експерти от РИОСВ – Велико Търново провериха сигнали за нарушение на качеството на водите на река Еленска заради ежедневно изпускане на суроватка и непречистени отпадъчни води. Проверката бе извършена на 04.02.2020 г. в млекопреработвателното предприятие в гр. Елена. Направен беше оглед на местата на заустване в река Еленска, както и на  локалната пречиствателна станция, в която следва да се пречистват формиращите се от дейността на мандрата битово-фекални и производствени отпадъчни води. Установено е, че пречиствателната станция не работи нормално. Наблюдава се бяло оцветяване на водата и наличие на сиво-бяла утайка преди и в края на площадката на обекта. За констатираното нарушение РИОСВ ще санкционира дружеството по реда на Закона за водите.

По време на проверката е взета водна проба в района след локалната пречиствателна станция от акредитирана Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда. Видимо взетата проба за анализ от изпуснатите рано сутринта отпадъчни води е с високо съдържание на механични примеси и белезникаво оцветяване. След получаване на протоколите от изпитването, РИОСВ – Велико Търново ще предприеме административнонаказателни действия съгласно чл. 69 от Закона за опазване на околната среда.

Има още

ПОКАНА за участие в национално събитие по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C03  „Знания за Натура 2000“

Стартира провеждането Първата национална кампания на тема: „ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ“

В рамките на кампанията ще се проведат 28 регионални събития, насочени  към въпроси, свързани с управлението на мрежата Натура 2000 на регионално ниво. Те ще включват следните панели: „Правно-нормативна рамка на новия подход за управление на Натура 2000“; „Отговорности на Комитетите на заинтересованите страни, участващи в управлението на Натура 2000 на регионално ниво“; „Документ за целите на Натура 2000“; панел за въпроси и отговори: „Питай за Натура 2000“. Събитията за м. февруари 2020 г. ще се проведат по следния график:

10.02.2020 г. – Габрово

11.02.2020 г.  – Велико Търново

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания