1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През месец юни 2024 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 89 проверки на 83 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 60 са планирани проверки и 29 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 18 предписания.

През периода са съставени 6 (шест) акта за установени административни нарушения. Съставени са три акта на дружества за неводене на отчетност на отпадъците в Националната информационна система за отпадъци. Юридическо лице е санкционирано за нерегламентирано съхраняване на строителни отпадъци в поземлени имоти в землището на гр. Севлиево, местност „Скъсаното“, което съставлява нарушение на Закона за управление на отпадъците. Акт е съставен на дружество за неизпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, тъй като не е взело всички необходими предпазни мерки за предотвратяване изпускането на флуорсъдржащи парникови газове от климатична инсталация за охлаждане. Съставен е акт на ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“, гр. Велико Търново за складиране на наносни отложения/инертни материали на имот, попадащ в границите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002018 Остров Вардим, като по този начин е осъществена намеса в естествената среда и ландшафта, промяна на характера на повърхността и изменения в микрорелефа на част от зоната, в нарушение на Закона за биологичното разнообразие.

На ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“ е наложена нова заповед за принудителна административна мярка, с която е предписано да се премахне цялото количество натрупани/складирани наносни отложения/инертни материали в границите на поземления  имот, който е част от защитена зона BG0002018 Остров Вардим в землището на с. Вардим, общ. Свищов, в срок до 10 месеца. Мярката се налага с цел отстраняване на нарушението и произтичащите от него вредни последици, поради възникнала непосредствена опасност от увреждане на част от защитената зона, където са разпространени потенциални местообитания на видове, предмет на опазване.

Продължи четенето -> Контролна дейност на РИОСВ – Велико Търново през юни 2024 г.

На 29 юни страните от басейна на река Дунав отбелязват Деня на Дунав. От извора до делтата, реката преминава през Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украйна. Дунавският басейн заема площ от 817 000 км², които се простират в 19 европейски държави, като по този начин свързва 81 милиона души по своето протежение от 2859 км. и обединява различни езици, култури и истории. Басейнът се отличава с голямо разнообразие на екосистеми и местообитания на растителни и животински видове.

Кампанията за Деня на Дунав има за цел да насърчи живеещите в Дунавския басейн да бъдат активни в опознаването на реката и притоците й с цел по-ефективното им опазване. С многообразие от инициативи се показва жизненоважната роля на реката и нейните притоци и връзката на живеещите в речния басейн с реката.

РИОСВ – Велико Търново подреди изложба с рисунки, представящи поречието на река Дунав и неговото биологично разнообразие на партера на инспекцията. Посетителите могат да разгледат творбите на учениците от X клас специалност „Интериорен дизайн“ и X клас специалност „Архитектурна реставрация и геодезия“ на ПГСАГ „Ангел Попов“, гр. Велико Търново, изобразяващи животински видове като дунавски сом, белоока потапница, лисица. Включени са и дунавски пейзажи на ученици от СУ „Димитър Благоев“, гр. Свищов, изработени в предишно издание на кампанията за Деня на Дунав.

Продължи четенето -> „Да пазим Дунава син“ е мотото за Деня на Дунав тази година

Ученици от II клас на ОУ „Димитър Благоев“ от Велико Търново посетиха информационния център на инспекцията в рамките на обучителната програма на лятната занималня. Темата на занятието беше свързана със защитени растения и животни и нашето отговорно поведение в природата. Учениците показаха знания и отношение към опазване на околната среда, научиха за действията, които трябва да предприемем, ако намерим животно в беда. Интерес предизвика филма, който представя Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Докоснаха се до Червената книга на България, за която ще учат през следващата учебна година. С интерес се справиха с поставените в работни листове задачи.

На 19 юни е планирано посещение на две групи с деца и ученици от детска академия „Кристофър Робин“ – Велико Търново, с които ще бъде разгледана темата за отпадъците и тяхното разделно събиране.

В последната седмица на юни ще бъде отбелязан Деня на Дунав – 29 юни.

Информационният център е отворен за провеждане на занятия с деца и ученици. Необходима е предварителна заявка на тел. 062 62 03 58.

През изминалите почивни дни в РИОСВ – Велико Търново са получени три сигнала за животни в безпомощно състояние. Касае се за защитени видове, които не могат да оцелеят сами в природата, без намесата на специалисти и според Закона за биологичното разнообразие трябва да се насочат за лечение и отглеждане към спасителен център.

Жител на с. Гергини, общ. Габрово сигнализира за паднало гнездо с  три млади екземпляра от вида Бял щъркел. Щъркелите са в добро състояние, но не могат да летят и да набавят сами храната си. Млад екземпляр от вида Европейски таралеж е намерен от жител на с. Къпиново, общ. Велико Търново. В близост не е установен възрастен екземпляр, който да се грижи за него. Шипоопашата костенурка, която е с пукнатина на корубата, e намерена на пътното платно в землището на с. Стефан Стамболово, общ. Полски Тръмбеш. Тя и останалите защитени видове са транспортирани до Спасителния център за диви животни в Стара Загора за последващи грижи и лечение. След като пораснат, младите щъркели ще бъдат пуснати на свобода, а таралежът и костенурката ще бъдат изведени в естествено местообитание.

Повече информация за действията, които гражданите могат да предприемат при намиране на бедстващо животно, т. е. когато животното има видими физически увреждания или се намира в условия, застрашаващи живота му, може да бъде намерена в Правилата на Спасителен център – Стара Загора.

 

През месец май 2024 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 79 проверки на 67 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 46 са планирани проверки и 33 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 8 предписания.

През периода са съставени 5 акта за установени административни нарушения: за непредоставяне на информация за дейности с отпадъци, за неизпълнение на условие в комплексно разрешително (2 бр.), за нарушение на изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси и за съхранение на излезли от употреба МПС без разрешение по Закона за управление на отпадъците.

Издадени са две наказателни постановления на обща стойност 600 лв. Сключени са две споразумения по ЗАНН, между наказващия орган и нарушителя, на стойност 2800 лв. Не са налагани санкции.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 5053,74 лв. От получените суми 4 043,00 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1 600 лв.), Община Велико Търново (1 600 лв.),  Община Горна Оряховица (450,74 лв.) и Община Лясковец (307,84 лв.).

Продължи четенето -> Контролна дейност на РИОСВ – Велико Търново през май 2024 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015