1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

30 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са номинирани в XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2019/2020 г.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви – състезания и турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Има още

РИОСВ – Велико Търново уведомява, че във връзка с изменения на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, е променен реда за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 – отпадъци от родилна помощ, диагностика, медицински манипулации или профилактика в хуманното здравеопазване. Съгласно обнародваните изменения, становището което РЗИ издава по чл. 8, ал. 1 от същата наредба, ще се предоставя като комплексна административна услуга.

В тази връзка, причинителят на отпадъци трябва да подаде в РИОСВ попълнен работен лист за класификация на отпадъците, заедно с необходимата допълнителна информация, съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2. В 3-дневен срок след получаване на документите, те се изпращат по служебен ред за становище до РЗИ, на чиято територия се образува отпадъкът.

Има още

На 04.11.2020 г. експерти от РИОСВ – Велико Търново, със съдействието на служители на РУ – Елена извършиха проверка в с. Карандили, община Елена, в частен имот по сигнал за онлайн търговия на растителни видове от сем. Салепови, основно предлагани части – грудки. Информацията, в която се сигнализира за онлайн търговия с диви орхидеи, постъпва в дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР от британските власти (National Wildlife Crime Unit).

В обявите се съдържат имената на 9 вида орхидеи – двурога пчелица, обикновена пърчовка, обикновен салеп, редкоцветен салеп и др., като всички видове се срещат в диво състояние в България. Част от тях са обект на Закона за биологичното разнообразие или поставени под специален режим на опазване по Закона за лечебните растения.

При проверката на място бяха иззети грудки с различни по големина размери от няколко предполагаеми вида орхидеи, чиято точна видова принадлежност ще се уточнява в процеса на досъдебното производство.

Има още

РИОСВ – Велико Търново осъществява непрекъснат контрол на всички източници на емисии, разположени на територията на инсталация за производство на дървесни плоскости във Велико Търново, стопанисвана от „Кроношпан България“ ЕООД.

„Кроношпан България” ЕООД (Бургас), площадка Велико Търново, има издадено и влязло в сила Комплексно разрешително № 570-Н0/2018 г. С него на дружеството е разрешена експлоатацията на инсталация за производство на дървесни плоскости.

На площадката е изградено и въведено в експлоатация производствено хале, където е монтирана част от новата линия за производство на ПДЧ плоскости. Във връзка с разширение на дейността на дружеството към момента се извършват интензивни строителни дейности – изграждане на нови производствени площи и монтиране на ново оборудване. Изградени са и се извършват нормативно изискуемите за въвеждане в експлоатация тестови изпитания на сушилна и филтърна инсталация към линия за ПДЧ, дробилни машини и транспортьори. Единичните тестови изпитания не са приключили и част от производствената линия за ПДЧ, както и производствена линия за MDF не са въведени в експлоатация. Съгласно представените протоколи от проведените тестови изпитания не са достигнати предвидените технологични натоварвания на изброените съоръжения/оборудвания.

За 2020 г. данните от собствените периодични измервания на емисии в атмосферния въздух и от контролните измервания не показват превишения на установените с комплексното разрешително норми. Данните от автоматичния пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ), разположен на територията на ЦДГ „Рада Войвода“ в кв. “Чолаковци”  показват, че от началото на 2020 г. до момента са регистрирани 6 превишения на средноденонощната норма от 50 µg/m3 по показател ФПЧ10. Последното превишение е констатирано на 30.03.2020 г. За показател формалдехид не е установено превишение на осреднената половинчасова и средноденонощна норма. Тези данни са достъпни на интернет страниците на Община Велико Търново и РИОСВ.

Има още

РИОСВ-Велико Търново и Катедра „География“ при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ организират конкурс за ПРЕЗЕНТАЦИЯ, посветен на Международния ден на Черно море 31 октомври.

Конкурсът цели да провокира младите хора да съберат, проучат и анализират информация за Черно море и българското черноморско крайбрежие, да представят в синтезиран вид научни данни и факти, изследвания, състояние, тенденции и прогнози в развитието на обектите и явленията. Презентациите трябва да бъдат разработени по предварително зададени теми, свързани с международния ден, стратегическия план за Черно море, географски особености и стопанско-икономическа характеристика на българското черноморско крайбрежие, защитени територии, природноресурсен потенциал и екологични проблеми на Черно море.

В конкурса могат да участват ученици от 5-7 клас, 8-12 клас и студенти.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания