1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново получи две награди за работата си с обществеността през 2021 г. Дейностите са свързани с технологични решения за открито управление и административно обслужване и за повишаване познанията на младите хора за околната среда и формиране на съзнателно и отговорно отношение към опазването на природата.

Грамота за представена добра практика „Електронната контактна форма – устойчив и независим модел на гражданско участие“ е присъдена от Института по публична администрация на специална церемония на 14.01.2021 г. Практиката представя електронната контактна форма на сайта на РИОСВ – Велико Търново като допълнителна форма на взаимодействие между гражданите и администрацията за предоставяне на услуги, консултации, информация. Тя допринася за информираност на обществеността и ангажира хората да използват нормативно закрепеното им право на достъп до информация за околната среда, при спазване на принципите на прозрачност, откритост, партньорство и диалог.

Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ в категория „Значимо партньорство“ присъди на регионалната инспекция Държавна агенция за закрила на детето. Знакът се връчва за организирането и провеждането на национален конкурс за рисунка с история на тема „Зелено бъдеще за Европа“ за ученици и студенти, реализиран от три партньора: РИОСВ – Велико Търново, Европейски информационен център – Велико Търново и Катедра „География“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ по повод Деня на Земята – 22 април 2021 г. Инициативата допринася за постигане на целите на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, добавя стойност в ежедневието на учениците като активни граждани и променя моделът на поведение, дава възможност за изразяване на мнение, отношение и позиция, осигурява видимост на ползите от подобни дейности.

Предвид широкия обществен интерес към предвижданията на инвестиционно предложение за “Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“ информираме, че съгласно Правилника за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети към РИОСВ, към допълнителния състав е предвидена възможност за участие на Неправителствени организации (НПО), които отговарят на критерии, описани в чл. 9 от същия правилник.

За участие на представители на НПО е необходимо да се подаде заявление в свободен текст до директора на РИОСВ, както следва:

  • в деловодството на институцията на адрес гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски №68, фронт офис
  • по пощата
  • по електронен път с електронен подпис.

Заявления ще се приемат в срок до 17.01.2022 г. до 17.30 часа.

Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха традиционната Национална кампания „За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата – и аз участвам – 2022 г.”. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

За реализиране на всеки класиран проект ще бъдат предоставени средства в размер до 15 000 лева (с ДДС ) за общини и кметства и до 7500 лева (с ДДС ) за учебни заведения.

Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани по-долу и на електронната страница на МОСВ и ПУДООС.

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2022@pudoos.bg

Крайни срокове за изпращане на проектите:

  • За училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси – 18.02.2022 г.
  • За общини и кметства – 04.03.2022 г.

Има още

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов обяви за защитени три вековни дървета от вида полски ясен (Fraxinus angustifolia/oxycarpa).

Намират се на улица „Свети Княз Борис I“ в град Горна Оряховица. „Вековните дървета не са само връзка между поколенията, те са и своеобразни екосистеми. Дърветата са белите дробове на природата и имат огромно значение за въздуха, който дишаме“, изтъкна министър Сандов и призова местните власти и гражданите да идентифицират вековни дървета, за да се направи проучване и да бъдат обявени за защитени.

Дърветата са в добро състояние, на около 120 години, с височина 12 метра и обиколка на ствола между 3,60 и 4,20 метра. Предложението за защита на трите полски ясена е внесено от Асоциация на парковете в България в началото на ноември.

Със заповедта на министъра се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата. Те ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

Навременната и организирана защита на дървета в урбанизираните територии е един от приоритетите на МОСВ, с което се цели повишаване на общественото съзнание и институционална грижа за опазване на зелена среда в населените места на страната.

На обявяването присъстваха кметът на Горна Оряховица инж. Добромир Добрев и директорът на РИОСВ – Велико Търново Цонка Христова.

Има още

Вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов утре ще посети областите Русе и Велико Търново.

В Русе той ще се срещнe с кмета Пенчо Милков и областния управител Борислав Българинов. Министър Сандов ще има среща с представители на „За чисти въздух и вода“, „Обществен съвет- Русе“ и „Русе диша“ и ще посети Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе.

В 10.30 часа министър Борислав Сандов ще даде брифинг в сградата на РИОСВ – Русе.

В 12.00 часа в Горна Оряховица министър Сандов ще обяви вековни дървета за защитени. Събитието ще се проведе на улица „Свети Княз Борис I“.

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания