1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

По повод на зачестилите сигнали за неприятни миризми на територията на община Велико Търново, РИОСВ – Велико Търново информира, че неприятните миризми са следствие на извеждане на агротехнически мероприятия – торене с органични азотсъдържащи торове (оборски тор).

Дейностите по наторяване на земеделски земи са извън обхвата на нормативната уредба по околна среда, поради което РИОСВ няма правомощия да вземе отношение по този въпрос.

Всички дейности, свързани с внасяне в почвите на торове, компост и други подобрители, на биологично активни вещества и хранителни субстрати, определени със Закона за защита на растенията (ЗЗР) са в правомощията на Министерство на земеделието, храните и горите и неговите структури. В тази връзка, компетентен орган да извършва контрол относно наторяване на земеделски земи с оборски тор е Областната дирекция по безопасност на храните.

Законът за управление на отпадъците, компетентен орган по прилагането на който е РИОСВ, не се прилага за фекална материя и други странични животински продукти, класифицирани като такива по Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 (Регламент за страничните животински продукти).

Днес, експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха проверка на място след подаден сигнал за умряла риба в участъка на р. Янтра при с. Драганово и при с. Горски Долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица.

При проверката на посочените места се установи наличие на измряла риба, основно в застойните участъци с големи макрофитни обраствания. В коритото на реката се наблюдава голямо количество водорасли и водна леша.

От представител на Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС на място са измерени следните стойности на показателите:

  • р. Янтра при с. Драганово – рН – 7,89; Разтворен кислород – 7,29 мгО2/л, наситеност с кислород 94,5 % – Температура – 29,4оС и Електропроводимост – 542 µS/см
  • р. Янтра при с. Горски Долен Тръмбеш – рН – 8,01; Разтворен кислород – 6,45, наситеност с кислород 90,5 % мгО2/л, Температура – 28,7оС и Електропроводимост – 524 µS/см.

Получените резултати са в рамките на нормалните стойности и не показват химическо замърсяване на реката в наблюдаваните участъци.

При огледа на застойните зони в района на р. Янтра при с. Драганово се наблюдава интензивно отделяне на мехурчета, което е в резултат на протичащи гнилостни процеси от дънни утайки (еутрофикация) и може да е причина за измирането на рибата.

Има още

Експерти на РИОСВ извършиха проверка на място след подаден сигнал за умряла риба в участъка на река Янтра при с. Писарево и моста за с. Върбица, общ. Горна Оряховица. При извършения оглед се констатира измиране на риба основно в застоялите места с големи макрофитни обраствания в участъка от река Янтра в района на мелницата на с. Писарево и до моста за с. Върбица.

И в двата участъка на река Янтра се наблюдава маловодие, ниска скорост на движение на водата и голямо количество водорасли и водна леща.
По време на проверката от Рeгионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС на място са измерени стойности на показателите: рН – 8,36; Разтворен кислород – 6,79 мгО2/л, Температура – 29,7оС и Електропроводимост – 523 µS/см.

При извършения оглед на изходния канал на “Захарни заводи” АД се установи , че се заустват само разрешените охлаждащи води в Лясковско дере, десен приток на р. Янтра. Заустването на Лясковско дере в р. Янтра е на около 12 км преди с. Писарево и на около 18 км преди с. Върбица.

Измерените стойности на рН на водата показват, че няма химическо замърсяване на реката в наблюдаваните участъци.

Вероятната причина за наблюдавания замор може да се обясни с ниската скорост на движение на водата в тези участъци, маловодието, високата температура и голямото количество водорасли, които през нощта способстват за изчерпване на разтворения кислород във водата.

Експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха проверка по сигнал за настъпила аварийна ситуация на територията на „Свилоза” АД в Свищов. От извършената проверка на място се установи, че аварията е възникнала в 8,00 часа на 29.06.2020 г. на територията на содорегенерационен котел от инсталацията за производство на сулфатно избелена целулоза от широколистна дървесина към завода за целулоза.

По първоначална информация е засегната паропроводната част на котела. От отделената по време на аварията пара и създалото се налягане има частично нарушаване на облицовъчната конструкция на сградата, в която е разположена тази инсталация. От извършения преглед на данните от инсталираната система за непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите от содорегенерационния котел е установено, че последните регистрирани валидни стойности са до 08.00 ч. на 29.06.2020 г. и не са установени превишения на определените норми за допустими емисии.

Тъй като все още е невъзможно да се достигне до съоръжението поради протичащия процес на неговото охлаждане, предстои да бъдат изяснявани причините и обстоятелствата, свързани с възникналата аварийна ситуация.

За периода от 08.00 ч. до 13.00 ч. днес от автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух в град Свищов не са отчетени превишения на нормите на измерваните показатели: озон, серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород и серовъглерод.

Под мотото „Открий Дунав“ ще премине кампанията за Деня на река Дунав през тази година. Заради глобалната пандемия COVID-19, 29 юни 2020 г. ще бъде малко по-различен, измествайки се онлайн.

И по време на пандемия, опазването на едно от най-ценните природни богатства – водата – е основен приоритет. Целта на кампанията за Деня на Дунав тази година е да открием и опознаем Дунав и реките, които се вливат в него, както и жизненоважната им роля за осигуряването на вода, храна, отдих и поминък.

В този дух, в Дунавския басейн се очаква да се проведат различни онлайн дейности, онлайн игри и видеоконференции, представяне на филми и интересни факти за реката.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания