1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000616 „Микре“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Ловеч, с. Стефаново, с. Лешница, с. Българене, с. Абланица, с. Малиново, с. Сливек, с. Казачево с. Хлевене, община Ловеч, област Ловеч, с. Дамяново, община Севлиево, област Габрово, с. Добродан, с. Дебнево, с. Дълбок дол, с. Борима, с. Старо село, с. Врабево, с. Голяма Желязна, с. Ломец, община Троян, област Ловеч, с. Микре, с. Голец, община Угърчин, област Ловеч.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“, на посочената по-долу връзка и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Велико Търново (гр. Велико Търново, „Никола Габровски“ № 68) и Плевен (гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1 А, централна поща п.к. 35).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Има още

22 сигнала са постъпили на „зеления телефон“ и на електронната поща на РИОСВ – Велико Търново през август. Броят им спрямо предходните месеци на годината е сравнително голям. Гражданите са сигнализирали за птици в безпомощно състояние (9), за умряла риба (5), за неприятни миризми от дейността на дружества (2) и от наторяване с птича тор (2). Единични са сигналите за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, нерегламентирано водовземане и намерени ранени костенурки. Инспекцията е предприела необходимите действия за установяване на фактическото състояние и отстраняване на несъответствията.

За осемте месеца на годината са подадени общо 93 сигнала, като 11 от тях са  препратени за решаване по компетентност на други институции. Наблюдава се периодичност при подаваните сигнали – през топлите месеци сигналите са за ранени животни и птици, замърсяване на водите и умряла риба, миризми. През студените месеци експертите проверяват сигнали за горене на отпадъци, прах, пушеци и замърсен въздух, замърсявания с отпадъци. В резултат на проверките по сигнали са издадени 12 предписания, съставени са 4 акта за установени нарушения с издадени наказателни постановления за 13 900 лв.

Има още

Европейската седмица на мобилността е ежегодна кампания на Европейската комисия, която се стреми да насърчи участието на органите за местно управление и хората в инициативи, свързани с устойчивата градска мобилност, които водят до намаляване на замърсяването на въздуха, шума, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и здравословните проблеми.

Темата на кампанията през тази година „Чиста мобилност за всички“ отразява амбициозните цели за въглеродно неутрален континент до 2050 г. и има за цел да подчертае значението на достъпността до транспорт с нулеви емисии и да насърчи участието на всички. Въпреки различните климатични, географски и социално-икономически условия, в градските райони на Европа могат да се предприемат мерки за насърчаване на неутрална по отношение на въглеродните емисии и приобщаваща градска среда.

По данни на Европейската комисия1 около 80% от населението на света ще живее в градските райони до 2050 г., така че градовете на практика осигуряват перфектната рамка за прилагането на амбициозния план за въглеродна неутралност. Тя може да бъде постигната чрез комбинация от методи, включително намаляване на въглеродните емисии, като се насърчават решения с ниски или нулеви емисии за обществения и индивидуалния транспорт, както и ходенето пеш и колоезденето.

Европейската седмица популяризира добрите практики на водещи градове с амбициозни цели за мобилност с нулеви емисии до 2050 г. или дори по-рано и с инвестиции в преустройство на инфраструктурата си. Има още

Данните от автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух в гр. Свищов за периода от 09.00 ч. на 07.09.2020 г. до 09.00 ч. на 08.09.2020 г. не показват превишения на установените норми. Измерваните показатели са озон, серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород и серовъглерод. Станцията, която е градски фонов пункт, е разположена в сградата на Община Свищов и извършва непрекъснат мониторинг на състоянието на въздуха в периметър до 2 км.

Експертите на РИОСВ – Велико Търново продължават да следят данните за Свищов във връзка с пожара на площадката за дървесина на „Свилоза“ АД.

Тази сутрин, в РИОСВ-Велико Търново е получен сигнал за пожар на площадката за дървесина на „Свилоза“ АД в Свищов. Експерти на РИОСВ непрекъснато следят данните от автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух в града. Резултатите от мониторинга в 08.00 ч. и 09.00 ч. не показват превишения на нормите на измерваните показатели: озон, серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород и серовъглерод.

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания