1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Експерти на РИОСВ – Велико Търново ще вземат участие в 45-ото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България, което ще се проведе в периода 14-17 януари т.г. Преброяването е част от мониторинга в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие.

Експертите ще посетят язовирите „Александър Стамболийски“ и „Йовковци“ и участъци на реките Росица и Янтра, където ще бъде отчетен броя, вида и разпространението на наблюдаваните видове птици. Информацията ще послужи за оценка на промените в състоянието на популациите от Изпълнителната агенция по околна среда, която е официален организатор на преброяването в България.

Наблюденията от последните три години (2018-2020 г.) сочат, че тенденцията за видово разнообразие на зимуващите птици в региона е към увеличаване на числеността в сравнение с видовото разнообразие – данните за 2018 г. са за общо 1172 екземпляра от 17 вида водолюбиви птици, за 2019 г. – 1945 индивида от 19 вида, за 2020 г. – 2 416 индивида от 13 вида птици. Редовно зимуващи в региона са голям гмурец, малък гмурец, фиш, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, зеленоглава патица, зимно бърне, голям корморан, голям горски водобегач.

Има още

Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), която влиза в сила от 01.01.2021 г., воденето на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от ЗУО, отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО), поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда.

НИСО е надградена съгласно промените в законодателството в областта на отпадъците и изискванията на Закона за електронно управление. Достъп до системата е осигурен чрез интернет страницата на ИАОС – https://nwms.eea.government.bg

За улесняване на работата с НИСО са достъпни Ръководство за работа със системата и видео уроци за регистрация на потребителите.

Функционалността, свързана с отчетността и подаването на годишни отчети на задължените лица, е в процес на тестване. Годишни отчети ще могат да се подават през НИСО след 25.01.2021 г.

Има още

Конкурсът за презентация, посветен на Международния ден на Черно море 31 октомври, се организира от Катедра „География“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и РИОСВ – Велико Търново. В него взеха участие 48 ученици и студенти, които представиха 44 презентации.

Учениците са от Велико Търново (СУ „Ем. Станев”, ОУ „Св. П. Евтимий”, ПГСАГ „А. Попов”), Дулово (СУ „В. Левски”), Исперих (ПГ „В. Левски”), село Строево, област Пловдив (ОУ ,,Хр. Смирненски“) и Враца (СУ „Хр. Ботев“), а студентите – от различни специалности на ВТУ: „География“, „История и география“, „Културен туризъм“, „Регионално развитие и геоикономика“. Конкурсът е реализиран по идея на Катедра „География“ в изпълнение на проект „Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на географските науки“ с научен ръководител проф. д-р Стела Дерменджиева.

Младите хора представиха презентации по седем теми, свързани с международния ден, стратегическия план за Черно море, географски особености и стопанско-икономическа характеристика на българското черноморско крайбрежие, защитени територии, природноресурсен потенциал и екологични проблеми на Черно море.

Има още

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

– защитената зона BG0000211 „Твърдишка планина“, разположена в землищата на с. Стеврек, община Антоново, област Търговище, с. Беброво, с. Бойковци, с. Брезово, с. Буйновци, с. Валето, с. Вълчовци, с. Горска, с. Зеленик, с. Илаков рът, с. Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Крумчевци, с. Майско, с. Марян, с. Мийковци, с. Миневци, с. Палици, с. Светославци, с. Тумбевци, с. Чакали, община Елена, област Велико Търново, с. Боринци, община Котел, област Сливен, с. Божевци, с. Бяла, с. Градско, с. Зайчари, с. Изгрев, с. Новачево, с. Средорек, с. Стара река, община Сливен, област Сливен, с. Боров дол, с. Бяла паланка, с. Жълт бряг, гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен;

– защитена зона BG0000213 „Търновски височини”, разположена в землищата на гр. Велико Търново, с. Арбанаси, гр. Дебелец, с. Присово, с. Малки чифлик, с. Шереметя, с. Беляковец, с. Самоводене, община Велико Търновообласт Велико Търново, гр. Горна Оряховица, с. Първомайци, община Горна Оряховицаобласт Велико Търново;

– защитена зона BG0000239 „Обнова – Караман дол“, разположена в землищата на с. Сломер, община Павликени, област Велико Търново, с. Деляновци, с. Червена, община Свищов, област Велико Търново, гр. Левски, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Варана, с. Градище, с. Изгрев, с. Козар Белене, с. Малчика, с. Обнова, с. Стежерово, с. Трънчовица, община Левски, област Плевен, с. Бацова махала, с. Санадиново, община Никопол, област Плевен, гр. Славяново, община Плевен, област Плевен, с. Тотлебен, община Пордим, област Плевен;

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите – Велико Търново, Плевен, Стара Загора и Шумен и са публикувани на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Има още

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

– защитена зона BG0000214 „Дряновски манастир“, разположена в землищата на с. Иглика, с. Костенковци, с. Лесичарка, с. Стойчовци, община Габровообласт Габрово, с. Геша, гр. Дряново, с. Караиванца, с. Нейчовци, с. Радовци, с. Скалско, с. Царева ливада, община Дряново, област Габрово, с. Бижовци, с. Пържиграх, гр. Трявна, с. Черновръх, община Трявна, област Габрово;

– защитена зона BG0000263 „Скалско“, разположена в землищата на с. Гръблевци, с. Здравковец, с. Иглика, с. Кози рог, с. Лесичарка, с. Мичковци, община Габрово, област Габрово, с. Скалско, с. Янтра, община Дряново, област Габрово, с. Ловнидол, с. Търхово, община Севлиево, област Габрово;

– защитена зона BG0000275 „Язовир Стамболийски“, разположена в землищата на с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Горско Косово, с. Коевци, община Сухиндол, област Велико Търново, с. Богатово, с. Градище, с. Дебелцово, с. Добромирка, с. Кормянско, с. Крамолин, с. Крушево, с. Младен, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово;

– защитена зона BG0000576 „Свищовска гора“, разположена в землищата на гр. Свищов, с. Ореш, с. Царевец, с. Българско Сливово, община Свищов, област Велико Търново.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административната сграда на РИОСВ – Велико Търново и са публикувани на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания