1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов издаде заповед за обявяване на нова защитена територия – Защитена местност „Манастирска стълба“ в землищата на град Велико Търново и село Самоводене в община Велико Търново и село Първомайци в община Горна Оряховица. Новата защитена местност се обявява на основание чл. 39 от Закона за защитените територии.

Защитена местност „Манастирска стълба“ (с площ 364,470 дка) е обявена по предложение на РИОСВ – Велико Търново. Предмет на опазване в защитената територия е значимо гнездово местообитание на застрашени, редки и уязвими скално гнездящи видове птици, включително черен щъркел (Ciconia nigra), черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), гарван (Corvus corax), алпийски бързолет (Apus melba), обикновен бързолет (Apus apus), скална лястовица (Ptyonoprogne rupestris), червенокръста лястовица (Hirundo daurica), а доскоро и гнездовище на египетски лешояд (Neophron percnopterus) – световно застрашен и застрашен в България вид. Прилежащите гори и поляни представляват ловна територия за голям ястреб (Accipiter gentilis), белоопашат мишелов (Buteo rufinus) и обикновен мишелов (Buteo buteo), като има съобщения и за сокол скитник (Falco peregrinus).

Обявяването на защитената територия ще допринесе и за опазването на Прашната пещера, представляваща убежище за защитени видове прилепи, включени в Приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие.

Към мотивите за обявяване на защитената територия е и опазването на растителен вид с висока природозащитна стойност – гола копривка (Celtis glabrata), включен в Червената книга на Република България в категорията „Застрашен“ (EN). Същевременно в горите около скалния масив е установена орхидея от вида маймунски салеп (Orchis simia), както и групи вековни дървета от вида дървовидна (турска) леска (Corylus colurna).

Продължи четенето -> Министър Юлиян Попов издаде заповед за обявяване на нова защитена територия в региона

РИОСВ – Велико Търново издаде предписания на кметовете на общини от Великотърновска и Габровска области за предприемане на действия по идентифициране и почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на тяхна територия. Целта е ликвидиране, намаляване и предотвратяване на замърсяванията на терени в землищата на населените места, по общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите им земи.

Съгласно дадените предписания от началото на тази седмица, общините трябва да установят нерегламентираните сметища и да подготвят график за поетапното им почистване в периода 15 март – 30 юни т.г. РИОСВ – Велико Търново ще проследи изпълнението на графика чрез регулярни проверки на място.

През 2023 г., след дадени предписания на РИОСВ, от всички общини са почистени 119 нерегламентирани замърсявания с отпадъци. Най-голям брой почистени терени отчитат общините Павликени и Свищов (по 18), като съответно и площта на почистените райони е най-голяма. Следват общините Велико Търново, Горна Оряховица и Севлиево. Община Габрово е организирала почистването на 26,5 дка от осем замърсени терена. Останалите общини също са предприели действия, съгласно изготвения график. Съставени са два акта на кметове на кметства за неизпълнение на предписанието на РИОСВ.

Проверките на инспекцията отчитат, че в много случаи почистените терени отново се замърсяват с битови и/или строителни отпадъци, или възникват нови сметища, на други места. В тази връзка, общините имат задължението да информират по подходящ начин гражданите за местата, където трябва да бъдат изхвърляни различните потоци отпадъци, както и да създават условия за това.

Продължи четенето -> РИОСВ – Велико Търново издаде нови предписания на кметовете на общини за почистване на нерегламентираните замърсявания с отпадъци

МОСВ обяви тазгодишния конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам”, който се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и се провежда успешно вече 20 години при широка обществена популярност в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПРЛ) и обединени детски комплекси (ОДК).

На свое заседание Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. за провеждане на конкурса. Средствата по предстоящата кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

  • За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС, на обща стойност 2 000 000 лв.;
  • За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7500 лв. с ДДС, на обща стойност 1 500 000 лв.

Крайният срок за изпълнение дейностите по проектите, които ще бъдат одобрени, е до края на октомври 2024 г. за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК, а за общини и кметства – до края ноември 2024 г.

С реализирането на проектите по Националната кампания „Чиста околна среда” се постига пряко позитивно въздействие върху околната среда и се формира положителна нагласа у хората за действия, свързани със съхраняването на природните ресурси. С доброволния труд на гражданите се залесяват и засаждат почистени площи, създават се и се възстановяват зони за отдих, ремонтират се детски и спортни съоръжения, подобрява се екологичната и естетичната среда. Кампанията ефективно допринася за по-отговорно и дълготрайно отношение на младите хора към опазването на околната среда, като ги ангажира с дейности за повишаване на екологичното съзнание и култура. В резултат на провеждането й през годините са осъществени хиляди проекти на територията на цялата страна.

Продължи четенето -> Стартира кампанията на МОСВ „Чиста околна среда“ за 2024 г.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000432 „Голяма река“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Стражица, с. Асеново, с. Благоево, с. Кавлак, с. Кесарево, с. Любенци, с. Мирово, с. Ново градище, община Стражица, област Велико Търново, гр. Антоново, с. Горна Златица, с. Добротица, с. Долна Златица, с. Изворово, с. Любичево, с. Моравица, с. Пиринец, с. Присойна, с. Разделци, с. Семерци, с. Язовец, с. Ястребино, община Антоново, област Търговище, с. Баба Тонка, с. Берковски, с. Бракница, с. Горица, с. Долец, с. Иванча, с. Конак, с. Манастирица, община Попово, област Търговище.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68) и  Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение“, № 71, ет. 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Цялата документация е публикувана тук.

Световният ден на влажните зони е глобална кампания, която се отбелязва под егидата на ООН от 2022 г. като международен ден, който дава възможност на всички нации и хора по света да се обединят за да насърчат осъзнаването, признателността и действията си за влажните зони.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Тази година Световният ден на влажните зони акцентира на връзката, която хората са имали с влажните зони през цялото време на съществуването си. Темата за 2024 година е „Влажните зони и благосъстоянието на човека“. Нашата взаимозависимост е едновременно красива и крехка като кампанията за 2024 г. подчертава спешността, с която трябва да действаме, за да запазим и възстановим тези богати на биологично разнообразие екосистеми, които са в основата на човешкото благополучие.

Влажните зони и хората са неразривно свързани в човешката история:

Ползите, които влажните зони предоставят – вода, храна, препитание, климат, култура и биологично разнообразие, помагат за поддържането на живота и са от основно значение за благосъстоянието на човека.

Те са основно местообитание в цялата планета, което прави живота на Земята възможен като покриват приблизително едва 6% от земната повърхност. Влажните зони са екосистеми, където водата е основният фактор, контролиращ околната среда и живота на растенията и животните като са соленоводни или сладководни, вътрешни или крайбрежни, естествени или създадени от човека, постоянни или временни, статични или течащи.

  • Сладководни: реки, езера, блата, торфища, мочурища, заливни равнини;
  • Солени: естуари, кални брегове, соленоводни блата, мангрови гори, лагуни, коралови рифове, рифове с миди;
  • Изкуствени: рибарници, оризища, язовири, солници;

Продължи четенето -> Световният ден на влажните зони 2 февруари поставя темата „Влажните зони и благосъстоянието на човека“

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015