1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 29.11.2023 г. в посетителския център на дирекцията на природен парк (ДПП) „Персина“ се проведе публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на природен парк „Персина“. Паркът е обявен със Заповед № РД – 684/04.12.2000 г. на МОСВ, а Планът за управление на защитената територия е приет с Решение №77/2016 г. на Министерски съвет. На събитието присъстваха представители на МОСВ, РИОСВ – Плевен, РИОСВ – Велико Търново, ДПП „Персина“, държавни, областни и общински администрации, неправителствени организации.

Публично обсъждане беше открито от инж. Зорница Йоткова – директор на РИОСВ – Плевен и инж. Мая Радева – директор на РИОСВ – Велико Търново, които запознаха аудиторията с неговата цел. Служители от ДПП „Персина“ докладваха за изпълнението на дългосрочните цели, заложени в плана, които са свързани с възстановяване, опазване и поддържане на биологичното разнообразие, усъвършенстване на политиката на управление и специализирана охрана на парка, повишаване на икономическите ползи за местното население, без това да въздейства негативно върху природния комплекс, както и предоставяне на възможности за природозащитно образование и интерпретация. Бяха отчетени успехите на Дирекцията на парка при реализирането на значителен брой проекти, включително успешното връщане на гнездовите колонии на къдроглавия пеликан в блатата на остров Белене и възстановяването на заливни гори с дървета от местни видове – бял бряст, бяла върба, черна топола и летен дъб, върху площи на остров Градина, заети преди това от хибридни тополи.

След приключване на докладването се проведе дискусия, свързана с възможностите за изменение и актуализиране на Плана за управление, с цел подобряване развитието на туризма в района.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000281 „Река Белица“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Войнежа, с. Вонеща вода, с. Въглевци, с. Габровци, с. Големаните, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Клъшка река, с. Присово, с. Райковци, община Велико Търново, област Велико Търново, с. Станчов хан, с. Белица, община Трявна, област Габрово.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Цялата документация е публикувана тук.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000280 „Златаришка река“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Елена, с. Блъсковци, община Елена, област Велико Търново, с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, с. Горско ново село, гр. Златарица, с. Родина, община Златарица, област Велико Търново.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Цялата документация е публикувана тук.

На 23 ноември 2023 г., в ДГ „Соня“ във Велико Търново се проведе екологично занимание на тема „За да е чисто около нас“, посветено на Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Милка Асенова от РИОСВ – Велико Търново представи темата за разделното събиране на отпадъци – какво да изхвърляме в цветните контейнери, къде отива събрания отпадък и защо трябва да сортираме отпадъците. Децата от трета и четвърта група показаха своите умения да разделят отпадъка и изпълниха песни за екокофите, което показа че темата за опазване на природата не е нова и детската градина работи по нея постоянно.

Децата получиха книжки за оцветяване на различни видове опаковки с послания, че рециклирането на хартия, пластмаса, метал и стъкло ще спести електричество, ще бъдат спасени много дървета, опаковките ще се превърнат в нови продукти.

Още снимки от заниманието

Продължи четенето -> Занимание на тема „За да е чисто около нас“ се проведе в детска градина „Соня“

В рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, РИОСВ  Велико Търново и „Еко Партнърс България“ ЕООД организираха посещение на ученици и студенти на сепариращата инсталация за отпадъци от опаковки в кв. „Чолаковци“ във Велико Търново. Студентите от катедра „География“ при Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и учениците от ПМГ „Васил Друмев“ и СУ „Емилиян Станев“ бяха запознати с дейността на площадката, стопанисвана от „Еко Феникс“ ЕООД. Фирмата обслужва жълтите и зелени контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки – хартия, пластмаса, метал и стъкло на няколко общини. Управителят на обекта запозна младежите с процеса по събиране на отпадъците от цветните контейнери и извозването до сепариращата инсталация, показа технологичните линии и механичното сортиране на отпадъците, както и пресоването (балирането) на отпадъците от опаковки за предаване за последващо третиране/рециклиране.

Целта на посещението бе младите хора да бъдат информирани за правилното управление на отпадъците, за пътя на разделно събрания отпадък и да се акцентира на тяхната роля като граждани, които трябва да променят своите навици и поведение спрямо различните видове отпадъци.

Разделното събиране намалява натрупването на отпадъци в депата и разпиляването им в околната среда, запазва ресурсите и защитава природата, помага за решаването на проблеми, свързани с изменението на климата.

Снимки от посещението на студенти и ученици

Продължи четенето -> Ученици и студенти посетиха сепариращата инсталация за отпадъци от опаковки във Велико Търново

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Национална кампания