1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
Ежегодно на 22 април хора от цял свят и от различни сфери на живота се обединяват в една обща кауза  по отношение на устойчивостта и климатичните действия, отбелязвайки Деня на Земята. Когато действията на милиони хора по целия свят се синхронизират, се създава приобщаващо и въздействащо движение, което е невъзможно да се игнорира.

Тази година Темата за Деня на Земята е „ПЛАНЕТА СРЕЩУ ПЛАСТМАСИ“!

Темата насочва вниманието към формирането на колективен ангажимент за справяне с кризата с пластмасите, чрез намаляване на производството на пластмаса с 60% до 2040 г. и изграждане на бъдеще без пластмаса, защото само рециклирането не е достатъчно.

 

Продължи четенето -> Кампанията за Деня на Земята поставя темата за замърсяването с пластмаса

През март 2024 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 78 проверки на 76 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 53 са планирани проверки и 25 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 13 предписания.

През периода са съставени 3 акта за установени административни нарушения на Закона за управление на отпадъците – за неизпълнение на дадени предписания за представяне на информация и документи в РИОСВ и за съхраняване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства и компоненти от тях в стопанисвани от физически лица имоти, без да са изпълнили задължението си да ги предадат на площадка за събиране и съхраняване или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

Издадени са три наказателни постановления на обща стойност 7 000 лв. Сключено е едно споразумение по ЗАНН, между наказващия орган и нарушителя, на стойност 980 лв. Не са налагани санкции.

Наложени са принудителни административни мерки на две дружества: спиране на производствената дейност на парен котел на гориво слънчогледова люспа на „Олива“ АД, гр. София – предприятие в гр. Полски Тръмбеш и спиране добива на инертни материали от речното легло на река Дунав в границите на защитена зона BG0002018 „Остров Вардим“ в землището на с. Вардим, общ. Свищов, извършвано от ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“,  гр. Велико Търново.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 6259,43 лв. От получените суми 5007,53 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1600 лв.), Община Велико Търново (1600 лв.) и Община Полски Тръмбеш (1008,81 лв.).

Продължи четенето -> Контролна дейност на РИОСВ – Велико Търново през март 2024 г.

Конкурсът се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е партньор за провеждането на конкурса заедно с Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на културата (МК), Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Регионалния офис на Световната здравна организация в България (РОСЗОБ) и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Тазгодишното издание на конкурса започва през април и ще продължи до декември 2024 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 – 4 клас, 5 – 7 клас и 8 – 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

Първа фаза: от 5 април до 15 май 2024 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

Втора фаза: от 20 май до 30 октомври 2024 г. участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организациите – партньори в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 5 ноември 2024 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на Министерство на здравеопазването и на партньорите след 15 ноември 2024 г. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през декември 2024 г.

Съгласно функционалните си компетентности и приоритети, всяка институция (МЗ, МОН, ММС, МОСВ, НЦОЗА, ДАЗД, РОСЗОБ и БМЧК) номинира и осигурява предметни награди за 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 – 4 клас, 5 – 7 клас и 8 – 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория. Министерство на културата предоставя предметни награди за три проекта, класирани на първо място в трите възрастови категории.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.

Както всяка година, така и през 2024 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.

Регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Формуляр за кандидатстване „I фаза“

Формуляр за отчитане „II фаза“

На 19 март в Пречиствателната станция за отпадъчни води – Габрово (ПСОВ) се проведе инициативата „Водата пее и танцува в ПСОВ – Габрово“ с ученици от ПТГ „Д-р Никола Василиади“, гр. Габрово и съдействието на „ВиК“ ООД, гр. Габрово. Поводът за нейното реализиране е 22 март – Световния ден на водата, който има за цел да повиши осведомеността и да насочи вниманието на обществеността към предприемане на действия за справяне с кризата с водата и начините на пречистване.

Създадена през 1985 г. и основно реконструирана и модернизирана през 2015 г. ПСОВ – Габрово е с капацитет за натоварване от около 100 000 еквивалент жители и пречистване на средно-дневно количество отпадъчна вода при сухо време от около 20 000 m³.

Служителите на станцията инж. Десислава Овчарова и инж. Любима Колева представиха пред учениците работата на ПСОВ, като в залата за управление чрез системата SCADA, показаха визуално модулите на електронното управление на съоръженията за пречистване на отпадъчни води. В представянето се включи и инж. Иван Вълков – дългогодишен ръководител на станцията, който показа на място всички съоръжения в станцията. Учениците проявиха огромен интерес към инсталацията за оползотворяване на утайката и превръщането ѝ в енергия. Разгледаха съоръженията в ПСОВ, които включват механично, физикохимично и биологично пречистване.

Служителите споделиха, че изхвърлянето от гражданите на мокри кърпички и мазнини в канализацията предизвиква чести проблеми в работата на съоръженията за пречистване на водите и призоваха децата да бъдат техни промоутъри сред съучениците си в кампанията по разясняване защо не трябва да се изхвърлят тези отпадъци в канализационната мрежа на град Габрово.

Експерти на РИОСВ – Велико Търново призоваха за отговорно отношение към водата като най-ценния природен ресурс, осигуряващ здравословен начин на живот.

Музикална програма с песни и танци на учениците от клуб “Майстори“ в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ допълниха инициативата с празнично настроение и го превърнаха в истински празник на водата.

Днес се проведе демонстрация за вземане и анализ на водни проби от река Павликенска пред ученици от IX клас на СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени. Това е първото от събитията, организирани от РИОСВ – Велико Търново за отбелязване на Световния ден на водата – 22 март – ден, който акцентира вниманието върху опазване на водата и нейното устойчиво управление.

Демонстрацията се проведе на моста на река Павликенска до Младежкия парк. Експерти на РИОСВ и Регионална лаборатория – Велико Търново запознаха учениците с дейностите, свързани с контрола и мониторинга на качеството на повърхностните и отпадъчни води, действията при вземане на проби от воден обект с анализа на място и последващия анализ в лабораторни условия. Учениците имаха възможност да попълнят протокол за вземане на проба от води с резултатите от измерените на място показатели pH, разтворен кислород, наситеност с кислород, електропроводимост и температура на водата. Резултатите бяха сравнени с нормите в наредбата за характеризиране на повърхностите води. В беседата беше обърнато внимание на значението на водата за нашия живот, на източниците на замърсяване и нашия принос в нейното опазване.

На 19 март е планирана инициативата „Водата пее и танцува в ПСОВ – Габрово“ с ученици от ПТГ „Д-р Никола Василиади“, гр. Габрово и съдействието на „ВиК“ ООД, гр. Габрово. Служителите на станцията ще представят залата за управление и съоръженията за пречистване на отпадъчни води. Експерти на РИОСВ – Велико Търново ще отговарят на въпроси за състоянието на водите в региона. Музикална програма на ученици от същото училище ще допълни празника на водата.

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново организира множество прояви за отбелязване на световния ден с ученици от подготвителен и начален етап – презентации, наблюдения, четене и експерименти, изработване на табла, постери, оцветяване на мандали, слушане на песни за водата и др. На 21 март ще се проведе открит урок за Деня на водата с ученици от IIIб клас на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“. Интерактивното занимание ще съчетае презентация на експерт на РИОСВ и лапбук на тема: „Водата е живот“.

На 22 март експерти на РИОСВ ще проведат занятие, посветено на водата, с ученици от ОУ „Елин Пелин“, с. Първомайци, общ. Горна Оряховица.

Продължи четенето -> С демонстрация за вземане и анализ на водни проби пред ученици в Павликени започнаха инициативите на РИОСВ – Велико Търново за отбелязване на Световния ден на водата – 22 март

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015