1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

Експерти на РИОСВ-Велико Търново провериха сигнал за мъртва риба в Янтра при Габрово. Сигналът е получен в късния следобед на 12 юни. Установено е, че водата на реката в централната част на Габрово е бистра, без замътняване, оцветяване и миризми. Участъкът е плитък и маловоден. На повърхността на водата е имало мъртви екземпляри само от един вид риба и движение на пасажи от други видове риба.

Изследвана е водна проба. Резултатите от нея са рН – 8,47, разтворен кислород –  5,42 mg/dm3 и електропроводимост – 484 µs/cm. Те сочат, че няма замърсяване на водата и р. Янтра отговаря за добро състояние на водните тела, съгласно Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води.

Има още

Експертите на РИОСВ са проверили през май седем сигнала за замърсявания на околната среда. Установено е, че три сигнала за нерегламентирани замърсявания с отпадъци са основателни. Дадени са предписания на кметовете на селата Лесичери, общ. Павликени и Първомайци, общ. Горна Оряховица и на собственик на имот в местността „Куриите“, с. Първомайци до 16 юли да организират почистването на натрупаните битови и строителни отпадъци.

Проверен е сигнал за неприятна миризма и горене на пластмасови отпадъци на площадка на фирма в с. Соколово, общ. Дряново. При проверката е установено горене на смесени производствени и битови отпадъци в северната част на обекта. Издадено е предписание за почистването на струпаните отпадъци в двора на дружеството. За нарушението ще бъде съставен акт по реда на Закона за управление на отпадъците.

Има още

Честит празник на всички, за които опазването на природата е професия, обществена кауза и личен избор! Нека всички дадем свой принос за по-чиста и здравословна околна среда, да бъдем отговорни към нейното състояние, да мислим за бъдещето й.

Благодарим на гражданите за активната им позиция и всекидневен избор, чрез който помагат за опазването на природата. На учителите и учениците – за включването в регионалните екологични инициативи. На институциите и фирмите – за съобразяване с изискванията на екологичното законодателство и съдействието им при прилагането му. На медиите – за активното отразяване на темите по опазването и съхраняването на околна среда.

Приемете нашите пожелания за здраве и успехи в искрената грижа за природата!

Днес отбелязваме Световния ден на околната среда – 5 юни. Тази година темата на деня е „Да победим замърсяването с пластмаси“.  На 6 юни от 15,00 ч. в информационния център на РИОСВ-Велико Търново ще се проведе ученическа конференция „Да победим замърсяването с пластмаси“, с която ще бъде отбелязан  Световния ден на околната среда. В събитието ще участват деца от Училища Европа. Те ще представят презентации по темата на английски език. Жури от експерти на РИОСВ и преподаватели от училището ще оцени представянето от гледна точка на екологичното съдържание и езиковите умения на участниците.

РИОСВ Велико Търново днес отчита своята дейност от  началото на 2018 г. За посочения период са извършени 375 проверки на 350 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. От тях 223 са по утвърден годишен план на инспекцията. Извънредните проверки са 152, за изпълнение на дадени предписания, по сигнали и жалби от граждани и по писма на дружества и институции. В рамките на осъществения контрол са издадени 100 предписания за привеждане на дейности в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.

За периода в инспекцията са постъпили 35 сигнала и 11 жалби за замърсявания на компонентите на околната среда. По всички са извършени проверки и са предприети необходимите административни мерки.

В резултат на контролната дейност са съставени 8 акта за установяване на административни нарушения като неводене на отчетност за отпадъците, нерегламентирано изгаряне и съхранение на отпадъци, неизпълнение на предписание на РИОСВ, не уведомяване на компетентния орган на най-ранен етап за инвестиционно предложение, замърсяване на водите. Издадени са 9 наказателни постановления на обща стойност 26 400 лв.  Наложени са три текущи месечни санкции в размер на 2391,47 лв. за замърсяване на околната среда над допустимите норми по компонентите „въздух“ и „води“.

Има още

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания