1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

РИОСВ – Велико Търново осъществява непрекъснат контрол на всички източници на емисии, разположени на територията на инсталация за производство на дървесни плоскости във Велико Търново, стопанисвана от „Кроношпан България“ ЕООД.

„Кроношпан България” ЕООД (Бургас), площадка Велико Търново, има издадено и влязло в сила Комплексно разрешително № 570-Н0/2018 г. С него на дружеството е разрешена експлоатацията на инсталация за производство на дървесни плоскости.

На площадката е изградено и въведено в експлоатация производствено хале, където е монтирана част от новата линия за производство на ПДЧ плоскости. Във връзка с разширение на дейността на дружеството към момента се извършват интензивни строителни дейности – изграждане на нови производствени площи и монтиране на ново оборудване. Изградени са и се извършват нормативно изискуемите за въвеждане в експлоатация тестови изпитания на сушилна и филтърна инсталация към линия за ПДЧ, дробилни машини и транспортьори. Единичните тестови изпитания не са приключили и част от производствената линия за ПДЧ, както и производствена линия за MDF не са въведени в експлоатация. Съгласно представените протоколи от проведените тестови изпитания не са достигнати предвидените технологични натоварвания на изброените съоръжения/оборудвания.

За 2020 г. данните от собствените периодични измервания на емисии в атмосферния въздух и от контролните измервания не показват превишения на установените с комплексното разрешително норми. Данните от автоматичния пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ), разположен на територията на ЦДГ „Рада Войвода“ в кв. “Чолаковци”  показват, че от началото на 2020 г. до момента са регистрирани 6 превишения на средноденонощната норма от 50 µg/m3 по показател ФПЧ10. Последното превишение е констатирано на 30.03.2020 г. За показател формалдехид не е установено превишение на осреднената половинчасова и средноденонощна норма. Тези данни са достъпни на интернет страниците на Община Велико Търново и РИОСВ.

Има още

РИОСВ-Велико Търново и Катедра „География“ при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ организират конкурс за ПРЕЗЕНТАЦИЯ, посветен на Международния ден на Черно море 31 октомври.

Конкурсът цели да провокира младите хора да съберат, проучат и анализират информация за Черно море и българското черноморско крайбрежие, да представят в синтезиран вид научни данни и факти, изследвания, състояние, тенденции и прогнози в развитието на обектите и явленията. Презентациите трябва да бъдат разработени по предварително зададени теми, свързани с международния ден, стратегическия план за Черно море, географски особености и стопанско-икономическа характеристика на българското черноморско крайбрежие, защитени територии, природноресурсен потенциал и екологични проблеми на Черно море.

В конкурса могат да участват ученици от 5-7 клас, 8-12 клас и студенти.

Има още

Експерти на РИОСВ – Велико Търново и представител на БДДР-Плевен извършиха проверка на 12.10.2020 г. по сигнал чрез тел. 112 за умряла риба в р. Златаришка при бента до каменния мост в центъра на гр. Златарица. Направен е оглед на р. Еленска преди и след площадката на млекопреработвателното предприятие в гр. Елена, стопанисвано от „Би Си Си Хандел“ ООД. Не е установено бяло оцветяване на водата, наличие на умряла риба и заустване на отпадъчна вода от мандрата в реката.

На около 800 м. след мандрата, р. Еленска се влива в р. Златаришка, която надолу по течението преминава покрай ханче „Боаза“ и след около 7 км. навлиза и преминава през гр. Златарица. При извършения оглед на участъка от ханче „Боаза“ до гр. Златарица не е констатирано видимо замърсяване на водата. При каменния мост до автогарата на гр. Златарица в р. Златаришка са установени единични едри екземпляри умряла риба. На 20 м. по-надолу под бента в реката се наблюдава по-голямо количество умряла риба. По информация на еколога на Община Златарица измрялата риба е наблюдавана от петък (09.10.2020 г.) след обилен дъжд, когато нивото на р. Златаришка се е покачило и реката се е замътила.

От представител на Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС на място са измерени показателите рН, Разтворен кислород, Наситеност с кислород, Температура и Електропроводимост в два пункта на р. Еленска – преди и след площадката на мандрата в гр. Елена и в два пункта на р. Златаришка – при ханче „Боаза“ и при бента до каменния мост в центъра на гр. Златарица. Измерените на място показатели в четирите пункта са в рамките на нормалните стойности и не показват химическо замърсяване на река Еленска и река Златаришка в наблюдаваните участъци. Има още

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000616 „Микре“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Ловеч, с. Стефаново, с. Лешница, с. Българене, с. Абланица, с. Малиново, с. Сливек, с. Казачево с. Хлевене, община Ловеч, област Ловеч, с. Дамяново, община Севлиево, област Габрово, с. Добродан, с. Дебнево, с. Дълбок дол, с. Борима, с. Старо село, с. Врабево, с. Голяма Желязна, с. Ломец, община Троян, област Ловеч, с. Микре, с. Голец, община Угърчин, област Ловеч.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“, на посочената по-долу връзка и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Велико Търново (гр. Велико Търново, „Никола Габровски“ № 68) и Плевен (гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1 А, централна поща п.к. 35).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Има още

22 сигнала са постъпили на „зеления телефон“ и на електронната поща на РИОСВ – Велико Търново през август. Броят им спрямо предходните месеци на годината е сравнително голям. Гражданите са сигнализирали за птици в безпомощно състояние (9), за умряла риба (5), за неприятни миризми от дейността на дружества (2) и от наторяване с птича тор (2). Единични са сигналите за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, нерегламентирано водовземане и намерени ранени костенурки. Инспекцията е предприела необходимите действия за установяване на фактическото състояние и отстраняване на несъответствията.

За осемте месеца на годината са подадени общо 93 сигнала, като 11 от тях са  препратени за решаване по компетентност на други институции. Наблюдава се периодичност при подаваните сигнали – през топлите месеци сигналите са за ранени животни и птици, замърсяване на водите и умряла риба, миризми. През студените месеци експертите проверяват сигнали за горене на отпадъци, прах, пушеци и замърсен въздух, замърсявания с отпадъци. В резултат на проверките по сигнали са издадени 12 предписания, съставени са 4 акта за установени нарушения с издадени наказателни постановления за 13 900 лв.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания