1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Със Заповед на директора на РИОСВ-Велико Търново се отменя заседанието на  Експертния екологичен съвет (ЕЕС), насрочено за 24.11.2022 г., за разглеждане на инвестиционно предложение „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“, с възложител „Петрургия“ ЕООД.

Основанията на директора са свързани с необходимостта от отстраняване на процедурен пропуск. След първото заседание на ЕЕС, проведено на 31.01.2022 г., са постъпили допълнителни становища от компетентните органи, както и становища, възражения и мнения от засегната общественост. В голяма част от тях е посочено, че информацията в Доклада по оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) е непълна и недостатъчна. Те не са предоставени на възложителя за изразяване на становище и при необходимост – коригиране и допълване на доклада.

Има още

Със Заповед № РД-737/21.11.2022 г. на директора на РИОСВ-Велико Търново се отменя заседанието на  Експертния екологичен съвет за разглеждане на инвестиционно предложение „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“, с възложител „Петрургия“ ЕООД, насрочено за 24.11.2022 г. Основанията са свързани с необходимостта от отстраняване на процедурни пропуски.

Днес, в РИОСВ-Велико Търново е получен сигнал за разлив на нефтопродукти в дере, преминаващо през гр. Павликени, приток на р. Росица. Експерти извършиха незабавна проверка на място. Установен е източникът на разлива – цистерна на площадката на производствено предприятие в града. Поради пробив в цистерната, в дерето е постъпила нафта. Течът е спрян незабавно.

Експерти на Регионална лаборатория към ИАОС са взели две водни проби от дерето – преди и след предприятието. След лабораторен анализ и оценка на резултатите ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.

РИОСВ – Велико Търново ще вземе предвид и ще отчете всички постъпили възражения, становища и предложения на заинтересованите страни по време на подготовката на Решението по Оценка на въздействието на околната среда (ОВОС). На второ поред заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) ще бъде разгледан Доклад по Оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение: „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“ с възложител „Петрургия“ ЕООД.

В заседанието на Експертния екологичен съвет ще участват представители на неправителствения сектор, експерти, представители на възложителя и на местната власт.

РИОСВ-Велико Търново и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)  организират серия от лекции и презентации, както и теренни излети за наблюдение на птици във Велико Търново в рамките на инициативата „Зелена класна стая“. Тя се изпълнява по програма „Младежи за околна среда“ на Министерството на околната среда и водите, чиято основна цел е включване на повече млади хора в процесите по изграждане на съзнание за опазване на околната среда и стимулиране на тяхното активно участие в екологични дейности, прилагане на добри практики и развиване на устойчиви партньорства.

Основната задача на организаторите от РИОСВ и БДЗП е провокиране на интереса на младите хора към видовете около нас и техните местообитания, създаване на съвременни нагласи за действия за тяхното съхранение, подобрение и опазване, повишаване на мотивацията на учениците за развитие, усъвършенстване и участие в природозащитни дейности.

В инициативата се включиха ученици в гимназиален етап на обучение от СУ „Емилиян Станев“, ПМГ „Васил Друмев“ и СУ „Вела Благоева“ във Велико Търново.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания