1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Актуална информация

arrow15 февруари 2020 г. е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Велико Търново на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), за 2019 година.

arrowНационалната информационна система за отпадъци (НИСО)

arrowНаредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации

arrowВлязла в сила наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

arrowЗаповед на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000610 “Река Янтра” (публикувана в Държавен вестник)
arrowРегламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове – нови изисквания към количествата фреон в инсталациите. Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент

От 9 до 12 януари 2020 г. експерти на РИОСВ – Велико Търново взеха участие в 44-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. Съвместно със служители на ТП ДГС „Елена“ са извършени наблюдения на язовирите  „Александър Стамболийски” и „Йовковци”, на р. Росица в участъка с. Горско Косово – път Русе – Велико Търново, и р. Янтра в участъка с. Крушето – с. Самоводене.

За всички посетени водоеми са установени общо 2 416 индивида от 13 вида водолюбиви птици. Числеността е в характерния за региона порядък, предвид и топлия зимен сезон.

По-висока численост е отчетена при видовете лиска – 238, сива чапла – 41, голяма бяла чапла – 48, фиш – 26, по-ниска при голям корморан – 89 и ням лебед – 12. Със сравнително характерната за региона численост са малък гмурец – 66, голям гмурец – 45 и зеленоглава патица – 1795. Установени са два екземпляра от вида черногуш гмуркач, който е инцидентно зимуващ вид за водоемите в региона и 5 индивида от по-рядката и застрашена сива патица.

Има още

Експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Велико Търново извършиха съвместна проверка по сигнал за умряла риба в района на село Горна Росица. Сигналът е подаден от еколога на Община Севлиево и в него се посочва, че от изравнителя на ВЕЦ „Батошево“ се изпуска кал и тиня, а поради маловодието в река Росица замътняването е достигнало до село Горна Росица. Жители на населеното място са съобщили за наличие на умряла риба в реката.
При извършения оглед не е установено наличие на умряла риба. Констатирано е, че ВЕЦ „Батошево 2“ не работи от 20 август тази година. В момента се извършва авариен ремонт на спирателен кран, подаващ вода от дневния изравнител към ВЕЦ-а. Демонтиран е старият кран и водите, за да не постъпват към ВЕЦ-а, са оставени свободно да се изтичат през байпасна връзка в преливника на изравнителя. При това свободно изтичане на водата се е получило увличане на част от дънните утайки.
От Регионалната лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) са взети водни проби. Стойностите на експресно измерените на място показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост не са показали отклонение от нормите.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.  Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Световната здравна организация (СЗО)  за България, Българския младежки Червен кръст (БМЧК) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 8 ноември 2018 г. и продължава до 10 май 2020 г. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата страна.

В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Има още

Министерството на околната среда и водите обявява фотоконкурс на тема „ПриРодоЛюбие в 4 сезона“. Каним за участие изкушените да намират красотата в природата и да я запечатват в кадри, които са готови да споделят. Фотографиите трябва да отговарят на едно важно условие – да отразяват красотата на родната природа през четирите сезона, да са актуални, заснети в България през последните две години.

Всеки участник може да изпрати до 4 снимки, като е желателно, но не задължително, те да са от различни сезони. Конкурсът се открива на 4 октомври и фотографиите ще се приемат до 25 октомври 2019 г. включително. Снимките може да  изпращате на адрес moew@moew.government.bg. Всички, отговарящи на изискванията и допуснати до участие в конкурса снимки, ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на министерството.

Има още

РИОСВ – Велико Търново, ДГ „Райна Княгиня“ и ДГ „Ивайло“ проведоха съвместна инициатива – учебно занимание на тема „Безопасно придвижване“, посветена на Европейската седмица на мобилността (16-22 септември). Кампанията популяризира ползите за околната среда и здравето на хората от използването на различни начини на придвижване.

Темата беше представена пред 80 деца от детските градини. Основен акцент беше поставен на участниците в движението и техните отговорности и задължения.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания