1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Къщички за птици на ученици от I б клас на СУ „Ем. Станев“, гр. Велико Търново

В рамките на своята инициатива „Природата в моите очи“, РИОСВ – Велико Търново обяви конкурс за деца и ученици на тема „Биологично разнообразие и защитени територии“ за рисунка или апликация на вековни гори, горски растения и горски животни, за разказ на тема „Природен обект, който ме впечатли“, есе на тема „Вековните гори – магическо въздействие“ и къщички за птици.

86 участници от общо 18 училища, детски градини, клубове и центрове от Велико Търново, Русе, Горна Оряховица, Свищов, Павликени, Варна, Севлиево, Дулово, Несебър и София представиха свои творби – рисунки, апликации, постери, приложно изкуство, къщички, есета и разкази. Мотивация и подкрепа на децата и учениците са оказали 22 педагози.

Творбите отразяват растителното и животинско богатство на нашата страна, с неговото видово разнообразие, цветове и форми, както и наблюдателността на участниците по отношение на природните обекти и явления в тяхната взаимосвързаност и цялост.

Експерти на РИОСВ и ученици от СУ „Ем. Станев“ и СУ „Вела Благоева“ от Велико Търново разгледаха, оцениха и класираха всички произведения, съгласно обявените критерии.

Има още

Днес, 04.06.2022 г., експерти на РИОСВ – Велико Търново провериха на място сигнал за умряла риба в река Белица в град Дебелец. Извършен е оглед на участъка от моста до стадиона до теления мост при бента на река Белица, в разстояние на около километър. В обходения участък на множество места реката е със застойни зони, като цяло водата е маловодна и с макрофитни обраствания. При теления мост се наблюдават единични екземпляри дребна умряла риба в застойната зона.

В обходения периметър от един километър е разположен животновъден обект за отглеждане на едър преживен добитък. По брега на речното легло, под сградите на животновъдния обект, не се наблюдават видими отложения от фекална маса и водата в реката е бистра, без миризми и наслагвания.

От представител на Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда на място са измерени следните стойности на показателите за качеството на водата:

  • моста на река Белица в град Дебелец преди животновъдния обект – рН – 7,91, разтворен кислород – 7,69 мгО2/л, наситеност с кислород 94,2 %, температура – 25,3оС и електропроводимост – 431 µS/см;
  • телен мост на река Белица в град Дебелец след животновъдния обект – рН – 7,76, разтворен кислород – 4,47 мгО2/л, наситеност с кислород 61,5 %, температура – 25,5оС и електропроводимост – 453 µS/см.

Получените резултати са в рамките на обичайните стойности за повърхностни води и не показват химическо замърсяване на реката в наблюдавания участък.

Тази година Световният ден на околната среда – най-значимият международен ден за действия, насочени към опазване на околната среда, ще премине под мотото „Само една планета“ с акцент „Да живеем устойчиво в хармония с природата“.

2022 г. е исторически крайъгълен камък за световната екологична общност. Тази година се отбелязват 50 години от Конференцията на ООН за жизнената среда на човека, проведена през 1972 г., която се счита за първата международна среща по въпросите на околната среда. Конференцията в Стокхолм от 1972 г. стимулира създаването на министерства и агенции по околната среда по целия свят и поставя началото на множество нови глобални споразумения за колективна защита на околната среда. В тазгодишния Световен ден на околната среда има приемственост: преди 50 години Стокхолмската конференция също е била на тема „Само една планета“. Посланието остава толкова важно днес, колкото е било и тогава.

„Само една планета“ (хаштагове #OnlyOneEarth и #WorldEnvironmentDay) се застъпва за екологична промяна в световен мащаб. Кампанията поставя фокус върху изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и замърсяването, като същевременно насърчава всички, навсякъде по света да живеят в хармония с природата.

Има още

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявява своята Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за околна среда“). Тя ще бъде изпълнена чрез регионалните структури на министерството на територията на цялата страна (Изпълнителна агенция по околната среда, регионални инспекции по околната среда и водите, дирекции на националните паркове и басейнови дирекции) в партньорства с местни и национални неправителствени организации. Целта на Програмата е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда. Насърчава се максимално широк териториален обхват на дейностите и включване на младежи от малките населени места в страната.

Приоритетните теми на Програмата са: противодействие на промяната в климата, намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост на страната, въвеждане на принципите на кръговата икономика, ефективно управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“, екологично и устойчиво земеползване, опазване чистотата на въздуха, горите и почвите, опазване на Черно море, реките и езерата на България, опазване на биоразнообразието.

МОСВ кани за участие в дейностите по Програмата неправителствени организации, мрежи от формални и неформални структури на гражданското общество, доброволци и доброволчески формирования, притежаващи опит и експертиза за работа с младежка аудитория и за работа в сферата на опазването на околната среда.

Има още

Общоевропейската мрежа от защитени зони Натура 2000 включва специални защитени райони, които опазват ценни растителни и животински видове, както и местата, които обитават. Обявени са в съответствие с изискванията на Директивите на Европейския съюз (ЕС) за местообитанията и за птиците. Законът за биологичното разнообразие регламентира тяхното опазване в нашата страна.

В териториалния обхват на РИОСВ – Велико Търново, изцяло или частично, попадат 39 защитени зони, покриващи около 15 % от областите Велико Търново и Габрово.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания