1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново даде предписания на кметовете на всички общини от Великотърновска и Габровска области да предприемат мерки за почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци. Предписанията се отнасят за замърсени с отпадъци терени, включително по общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите им земи.

Общините следва да идентифицират сметищата на тяхна територия, да подготвят информация за точното местоположение с координати на конкретното замърсяване и приблизителна площ.

Предписанието дава срок на кметовете до 10 февруари 2023 г. да изготвят график за почистване на съществуващите нерегламентирани сметища, който да представят в РИОСВ за сведение и контрол.

Предписанието задължава кметовете да организират почистване на посочените замърсени терени в периода 01.03.2023 г. – 31.07.2023 г. Експерти от РИОСВ – Велико Търново ще проверят изпълнението на предписанията. При констатиране на неизпълнение ще бъдат предприети административнонаказателни мерки, съгласно Закона за управление на отпадъците – за неизпълнение на предписание на физическите лица се налага глоба в размер от 2000 лв. до 10 000 лв., а на юридическите лица имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.

РИОСВ – Велико Търново възложи на Изпълнителна агенция по околна среда измерване качеството на атмосферния въздух в парк „Колелото“ на гр. Габрово по искане на Областна администрация – Габрово. Измерването е инициирано във връзка със зачестили сигнали от граждани за влошено качество на въздуха в този район.

Мобилната автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух към Регионална лаборатория Русе е разположена до детска ясла „Славейче“. Станцията ще измерва основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух: фини прахови частици до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид и озон, във времеви обхват от седем денонощия – 01-07.02.2023 г.

След приключване на измерването и получаване на данните, РИОСВ ще оцени измерените показатели с приложимите норми в Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. Данните ще бъдат предоставени на Областна администрация – Габрово.

В периода 13-15 януари 2023 г. експерти на РИОСВ – Велико Търново и представители на Българско дружество за защита на птиците и Националното ловно-рибарско сдружение взеха участие в 47-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България чрез наблюдения на язовирите „Александър Стамболийски” и „Йовковци”, по река Росица (участък с. Горско Косово – път „Русе – Велико Търново“), река Янтра (участък с. Куцина – с. Самоводене) и рибарници Хаджи Димитрово.

За всички посетени водоеми са установени общо 1 817 индивида от 19 вида водолюбиви птици. Видно от предходни години, числеността на водолюбивите птици намалява и е по-ниска от характерния за региона порядък, което се дължи на високите температури, нетипични за зимния сезон. Поради тази причина, зимуващите у нас птици остават в северните райони на обитаване.

По-ниска численост спрямо предходни години е отчетена при видовете зеленоглава патица – 1135, малък гмурец – 85, а значително по-ниска – при лиска – 43 и голям гмурец – 4. Установено е повишаване на числеността при голяма бяла чапла – 95, фиш – 65, ням лебед – 45 и сива чапла – 63. Със сравнително характерната за региона численост е големия корморан – 157.

По време на преброяването са наблюдавани по-редки и застрашени видове, като белоока потапница, шилоопашата патица, сива патица, а за първи път от повече от 13 години са установени и два индивида морски орел.

Има още

Започва ежегодният конкурс за 2023 г. в рамките на Националната кампания на МОСВ „Чиста околна среда“, който се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и се провежда успешно вече 19 години при широка обществена популярност. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПРЛ) и Обединени детски комплекси (ОДК).

На свое заседание Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. за провеждане на тазгодишния Национален конкурс „Чиста околна среда – 2023 г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам”. Средствата по предстоящата кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

  • За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС, на обща стойност 2 000 000 лв.;
  • За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7500 лв. с ДДС, на обща стойност 1 500 000 лв.

Крайният срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти е до края на ноември 2023 г. за общини и кметства, а за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – до края на октомври 2023 г.

Има още

Във връзка с влизане в сила от 01.01.2023 г. на чл.4 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, уведомяваме следното:

Бизнес операторите, които използват пластмасови продукти за еднократна употреба за пълнене с храни, включително напитки, и готови ястия, на мястото на продажбата на краен потребител, са длъжни да прилагат мерки за намаляване на тяхното потребление.

„Бизнес оператори“ са лицата по смисъла на чл.9 от Закона за храните, които произвеждат, преработват и/или дистрибутират храна. Към тях спадат заведенията за обществено хранене, използващи пластмасови чаши и съдове за храна за консумация на място и за разносна търговия; продавачи на напитки и храни, готови за непосредствена консумация, употребяващи пластмасови кутии; „топли витрини“ в хранителни магазини,  и т.н.

Лицата, използващи пластмасови продукти за еднократна употреба, трябва да поставят на видно място информационна табела, предназначена за крайния потребител, съдържаща следната информация:

  1. единична цена на пластмасовите продукти за еднократна употреба;
  2. вредното им въздействие върху околната среда от замърсяване вследствие на нерегламентираното им изхвърляне и/или изхвърляне на неразрешени за това места след крайната им употреба;
  3. необходимостта от трайното намаляване на използването им;
  4. възможните алтернативи за използването им.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания