1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Световният ден на околната среда – 5 юни е сред най-значимите международни дни за действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия свързани с опазването на околната среда и с милиони хора от цял ​​свят, ангажирани да защитят планетата.

Темата на световния ден тази година ще се съсредоточи върху решенията за замърсяването с пластмаса в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution.

Във Велико Търново са организирани следните инициативи:

05.06.2023 г. – Откриване на  фотографска изложба „Защитените територии през моите очи“ с фотографии, направени от участниците в обучение „Сред природата“, организирано от РИОСВ в Природен парк „Персина“, място и час: информационен център на РИОСВ – Велико Търново, 15.00 ч.

05.06.2023 г. – „Природен парк „Персина“ – видяно и преживяно“ –  представяне на  презентации или доклади от участниците в обучение „Сред природата“ пред ученици и експерти, място и час: информационен център на РИОСВ, 15.10 ч.

06.06.2023 г. – Две беседи на тема „Не на пластмасите!“ с участниците в Лятна академия Cambridge English 2023, място и часове: информационен център на РИОСВ – Велико Търново, 09.45 ч., 10.45 ч.

07.06.2023 г. – Презентация на тема „Замърсяването с пластмаса – наша обща грижа и отговорност“, място и час: ЧПГ „Американски колеж-Аркус“, гр. Велико Търново, 09.30 ч.

Дейностите на 6 и 7 юли ще бъдат реализирани в партньорство с организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Еко Партнърс България“ ЕООД.

Информация за деня може да намерите тук или да последвате линка: https://www.worldenvironmentday.global/

 

Четиридесет и един проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 41, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас – 8 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 16 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 17 проекта.

Има още

На 25.05.2023 г. ученици от две великотърновски училища – СУ „Ем. Станев“ и ПМГ „Васил Друмев“ взеха участие в обучение „Сред природата“, организирано от РИОСВ – Велико Търново. То се проведе в Природен парк „Персина“ с гостоприемните домакини от дирекцията на природния парк Даниела Каракашева и Веселин Коев, както и Свилен Чешмеджиев от Българско дружество за защита на птиците.

Основната цел на обучението е повишаване на знанията на учениците за видовете защитени територии в нашата страна, като се използва примерът на Природен парк „Персина“, тъй като в неговите граници са представени всички видове защитени територии (без национален парк) – резерватите „Китка“ и „Милка“, поддържан резерват „Персински блата“, защитени местности „Персин“, „Персин-изток“, „Кайкуша“ и „Плавала“, природна забележителност „Скална църква“.

По време на беседата в посетителския център на парка, на участниците бе предоставена изчерпателна информация за целите на създаване, многообразието на местните екосистеми и ландшафти, разнообразието на растителни и животински видове, както и предприеманите мерки за опазване и възстановяване на заливните гори и влажните зони в Свищовско-Беленската низина и съседните дунавски острови. Територията на парка е част от Европейската екологична мрежа Натура 2000, обособена в защитена зона BG0000396 „Персина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Има още

РИОСВ – Велико Търново бе домакин на студентски семинар на тема „Река Янтра и нейното биоразнообразие” и географски куиз „Природата в нашия живот”, с които двете институции – РИОСВ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ отбелязаха 21 май – Европейския ден на „Натура 2000”.

Студентите разгледаха гостуващата изложба „Река на биоразнообразието” на Регионален природонаучен музей – Пловдив, посветена на река Марица и нейното биологично разнообразие. Реалистичните макети на животни, срещани по поречието на реката, завладяващото кратко видео към изложбата и образователните табла представят историята, географията и екологията на реката.

Студентски екипи от пет специалности на Историческия и Филологическия факултет на ВТУ – „Културен туризъм“, „Регионално развитие и геоикономика“, „Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм“, „Педагогика на обучението по история и география“, „Педагогика на обучението по български език и история“ представиха презентации за биологичното разнообразие на река Янтра – растителен и животински свят, както идейни и нестандартни виждания за природните приложения в ежедневието на хората.

Има още

През април 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 83 проверки на 78 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 24 са планирани проверки и 59 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са издадени 14 предписания.

През периода са съставени 4 (четири) акта за установени нарушения. Два от тях са на „Топлофикация – Габрово” ЕАД за неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух и за неизпълнение на предписание на РИОСВ. Другите два акта са на две дружества за неводене на отчетност за отпадъците, в нарушение на изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Издадени са три наказателни постановления на обща стойност 6000 лв. Сключено е едно споразумение по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, на стойност 980 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4328,98 лв. От получените суми 3463,18 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1 600 лв.) и Община Велико Търново (1 600 лв.).

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания