1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Експерти на РИОСВ извършиха проверка на място, след подаден сигнал от жител на село Павел, общ. Полски Тръмбеш за ремонт и източване на яз. „Павел І“, което може да създаде потенциална заплаха на гнездящи птици в язовира.

Язовирът се стопанисва от „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, София. За извършване на ремонтно-възстановителни дейности на язовирната стена и съоръженията към нея през февруари 2020 г. дружеството е провело изискващата се процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. От РИОСВ е издадено съгласувателно становище за извършване на ремонт на преливник, бързоток, енергогасител, входна, изходна шахта, основен изпускател, корона, сух, мокър откос; почистване на коритото на реката след язовирната стена, изграждане на контролно-измервателна система; прилежащи съпътстващи дейности.

Язовирът не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии.

Има още

Експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха проверка на място, след подаден сигнал от Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“ (ИАРА) за умряла риба и побеляване на водата в корекцията на река Янтра при село Драганово, общ. Горна Оряховица, с вероятна причина попадане на продукти за растителна защита (ПРЗ) във водния обект.

При извършения оглед се констатира умряла риба на разстояние около 1 км по старото корито на Янтра. Водата в участъка е застойна, замътнена и покрита с голямо количество водна леща и водорасли. От представител на Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС, по време на проверката на място, са измерени стойности на показателите: рН-8,67; Разтворен кислород – 13,09 мгО2/л, Наситеност с кислород – 143,1 %, Температура – 22,10С и Електропроводимост – 969 µS/см.

Взета е и водна проба за изследване съдържанието на пестициди във водата. След получаване на резултатите от анализите ще може да се направи оценка относно замърсеността на водата с препарати за растителна защита.

В района няма промишлени източници на отпадъчни води.

Има още

От днес до 5 юни предстои отбелязването на няколко природозащитни дати с акцент върху биологичното разнообразие: 20 май – Световен ден на пчелите, 21 май – Европейски ден на мрежата от защитени зони Натура 2000, 22 май – Международен ден на биологичното разнообразие, 1-5 юни – Зелена седмица на ЕС с тема“ Природа и биоразнообразие“, 5 юни – Световен ден на околната среда с тема „Време за природа“. Кампаниите целят да информират, популяризират и доведат до промяна в разбирането, мисленето и да провокират действия за опазване на този ценен природен ресурс – флората и фауната на нашата планета.

Екипът на РИОСВ-Велико Търново е убеден, че темата за природата присъства неотменно в учебния процес. Натрупаните знания и опит умело могат да се съчетаят с творческите заложби и свободното време да децата за да обърнем отново поглед към техните мисли, чувства и вълнения. Ето защо, РИОСВ кани учениците, с подкрепата на учители и родители, да се включат в инициативата „Природата в моите очи“.

По време на дистанционното обучение, невъзможността да празнуваме заедно и да излизаме, много пъти сме се замисляли за разходка сред природата, за нейната красота и величие, за растенията и животните, които са около нас. Участниците могат да напишат разказ, стих, да нарисуват природата, така както са я видели или такава, за която мечтаят, да нарисуват интересни видове растения или животни, да изработят пано, макет или друго произведение на приложното изкуство.

Има още

В РИОСВ-Велико Търново е получен официален отговор от Националната служба за екологична охрана на Румъния по запитване за възникналата ситуация в Зимнич, при която в края на април в Свищов се усещаше дим и неприятни миризми.

В отговора се съобщава, че димът и пушекът са в резултат на изгарянето на растителни и пластмасови отпадъци на нерегламентирано сметище зад селскостопанска ферма край Зимнич. Причинителят на пожара не е известен. На дружеството-собственик на имота е наложена санкция за неуведомяване на компетентния орган за възникналата ситуация в периода 28-30 април т.г. Издадено е предписание за почистване на терена в срок до 15 май.

Резултатите от измерванията на автоматичната станция в Свищов по показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух: ФПЧ10, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, за периода от 21.04.2020 г. до 30.04.2020 г. не показват превишения на нормите.

През 2019 г. пунктовете за мониторинг на територията на РИОСВ-Велико Търново в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов са работили в нормален режим. Отчетените нива на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ2,5, бензен, въглероден оксид и озон са под установените норми, с изключение на показателя фини прахови частици под 10 µm (ФПЧ10).

Съгласно действащото законодателство средноденонощната норма (СДН) от 50 µg/m3 за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. Във Велико Търново броят на превишенията на СДН през 2019 г. са 37, при отчетени 49 превишения през 2018 г. Дните с наднормени концентрации на ФПЧ10 в Горна Оряховица през 2019 г. са 64 броя, спрямо 110 броя през 2018 г. Нормативното изискване за допустимия брой превишения в рамките на една календарна година е спазено от Община Свищов, като отчетените превишения през 2019 г. са 22 броя, а за 2018 г. същите са 42.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания