1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

Съобщения във връзка с чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС

2019 година

1. ИП за „Изграждане на обект за производство на термично обработени птичи продукти”, което ще се реализира в ПИ №140018, местността „Чифлика”, гр. Лясковец, с възложител  “Горнооряховска скара” ООД. Искане за преценкаИнформация по Приложение №2 /11.01.2019 г./

 

2018 година

1. ИП за „Разширение на птицеферма за стокови кокошки носачки“ в ПИ 074010 в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново с възложител – ЗП Калина Широкова. Информация по Приложение 2; Искане за преценка /15.01.2018 г./

2. ИП за „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване /ПУП – ПР и ПЗ/ за ПИ № 10447.16.132 по КК на гр. В. Търново, област В. Търново с предвиждане за „обществено обслужване и производствено складови дейности“, с възложител „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД, гр. В. Търново. Информация по Приложение №2; Искане за преценка /24.01.2018 г./

3. ИП за „ЧИ на ПУП – План за застрояване /ПЗ/ и План за регулация /ПР/ за обединяването на ПИ №44793.143.2, ПИ №44793.143.3 и ПИ №44793.143.4 и смяна предназначението на земята на ПИ 44793.143.4 с общо отреждане за „производствени и складови дейности”, с цел разширение на съществуващата производствено – складова база, местност “Клена”, гр. Лясковец, област В. Търново“ с възложител “СИД” АД, гр. Лясковец. Информация по Приложение №2; Искане за преценка /27.02.2018 г./

4. ИП за „Обособяване на площадка за съхраняване на отработени масла до последващото им предаване за оползотворяване“, което ще се реализира в част от имот №008004 в землището на с. Джулюница, община Лясковец, с възложител “Агропроект” ЕООД Информация по Приложение №2; Искане за преценка /07.03.2018 г./

5. ИП за „Обособяване на автоморга – площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“, с местоположение ПИ с площен №263, от кв. 39 по плана на с. Душево, община Севлиево, с възложител “Кригер Карс” ЕООД Информация по Приложение №2; Искане за преценка /08.03.2018 г./

6. ИП за “Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Шереметя”, включващо изработването на специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за възстановяване и рекултивация на нарушена територия – депо за битови отпадъци – гр. Велико Търново за поземлени имоти №83123.14.80 и №83123.14.81 по КК и КР на с. Шереметя, община Велико Търново и поземлени имоти №46532.58.1, №46532.58.2, №46532.58.6 по КК и КР на с. Малки чифлик, община Велико Търново, с възложител Община Велико Търново Информация по Приложение №2; Искане за преценка /12.03.2018 г./

7. ИП за Въвеждане в експлоатация на рециклираща линия за ПЕТ материал“, с местоположение ПИ с идентификатор №14218.550.239 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово с възложител “Терахим 97″ АД Информация по Приложение №2 /14.03.2018/

8. ИП за „Подробен устройствен план за регулация и застрояване на новообразуван ПИ с идентификатор 58459.106.22, част от ПИ с идентификатор 58459.106.9, землище с. Присово, община В. Търново, област В. Търново, за изграждане на животновъден обект – кравеферма с капацитет до 100 броя месодайни крави с приплодите им“, с възложител Верджиния Колева Георгиева Информация по Приложение №2; Искане за преценка /23.03.2018 г./

9. ИП за „Промяна на предназначението и разширение на съществуваща производствена сграда в “Цех за производство на плочи от екструдиран полистирен”, което ще се реализира в УПИ XV, кв. 43 по плана на Горна Оряховица, с възложител “Купро – 94″ ООД Информация по Приложение №2; Искане за преценка /10.04.2018 г./

10. ИП за „Изграждане на предприятие за преработка на плодове в УПИ I „за производствена, складова и търговска дейност“, в кв. 55, по плана на с. Козаревец, община Лясковец“, с възложител „БИО ФРУКТО“ ЕООД Информация по Приложение №2; Искане за преценка /25.04.2018 г./

11. ИП за „Изграждане на дестилерия за производство на етерично-маслени култури“, в УПИ I, кв. 64, по плана на с. Долна Липница, общ. Павликени, с възложител “Фермер 33″ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /30.04.2018 г./

12. ИП) за ”Обособяване на „Участък за снарядяване на изделия с димообразуващи вещества“ на площадка Белица“ с местоположение имот с идентификатор 68823.548.1 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна (16.05.2018 г.)информация.

13. ИП за „Изграждане на специализирана площадка за събиране и временно съхраняване на строителни отпадъци”, което ще се осъществи в ПИ с идентификатор 69633.605.4 в гр. Стражица, ЕКАТТЕ 69633, с възложител Община Стражица Информация по Приложение №2/28.05.2018 г./ Допълнителна информация към Приложение №2 /14.06.2018 г./

14. ИП за „Преустройство на съществуваща абонатна станция в котелно помещение и газификация“ на площадката на „Марино България“ ЕООД в УПИ VIII – 577 от кв. 68 по плана на СИЗ – гр. Габрово, с цел осигуряване на необходимата производствена пара на съществуващ цех за производство на мус от сливи, с възложител „Марино България“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /06.06.2018 г./

15. ИП за „Монтиране на автоклав към „Предприятие за преработка на плодове, зеленчуци и бобови зърнени култури“ с местоположение в ПИ 16376.195.34 по КК на землището на с. Горна Росица, община Севлиево, област Габрово, с възложител “Вернада” ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /14.06.2018 г./

16. ИП за „Изграждане на площадка за събиране, балиране на хартия и пластмаса, временно съхраняване и транспортиране на опасни (НУБА) и неопасни отпадъци (черни и цветни метали) и предварително третиране (демонтиране и разглобяване) на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ с местоположение в ПИ №65927.501.4025 по КК и КР на гр. Севлиево, с възложител “ЕКО – ВИЕТ” ООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /06.07.2018/

17. ИП за „Изграждане на цех за производство на сокове, в УПИ 972, кв. 93, по плана на с. Михалци, община Павликени“, с възложител ЗП Александър Иванов Информация по приложение №2; Искане за преценка /04.09.2018/

18. ИП за „Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и продажба на авточасти втора употреба“ с местоположение ПИ с идентификатор №65766.266.4 по КК и КР на гр. Свищов, с възложител “Трък партс” ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /25.09.2018/

19. ИП за „Съхраняване на опасни отпадъци, с общ капацитет над 50 тона на денонощие“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор № 30962.110.1, находящ се в гр. Златарица, община Златарица, с възложител „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /17.10.2018/

20. ИП за „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП – ПРЗ) за имот №087083 в землището на с. Поповци, община Габрово, с цел преотреждането му за „хранително – вкусова промишленост“ и извършване на преустройство, пристрояване и смяна предназначението на съществуваща сграда в имота в „Цех за производство на хайвер и рибни деликатеси“, с възложител “ПУЛСАР” ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /18.10.2018/

21. ИП за „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Росица с цел напояване на земеделски култури“, с местоположение в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, с възложител “САЛВИЯ – АГРО” ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /22.10.2018/

22. ИП за „Рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на Община Трявна“ с местоположение в землището на с. Черновръх, община Трявна, с възложител Община Трявна Информация по приложение №2; Искане за преценка /22.10.2018/

23. ИП за „Промяна предназначението на „Цех за производство и пакетаж на подправки“ в УПИ X – 1003, 1004, в кв. 46 на с. Сенник, община Севлиево и обособяването му в „Цех за преработка на охлюви“, с възложител „Перлескарготс” ООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /29.10.2018/

24. ИП за „Инвестиционен проект за изграждане на мобилна мандра в ПИ с идентификатор 40782.500.377 по КК и КР на с. Куцина, община Полски Тръмбеш“, с възложител “Китка – 2016″ ООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /02.11.2018/

25. ИП за „Изграждане на спортно – рекреационно селище“, което ще се реализира в поземлени имоти №062105, 062062, 062081, 062068 и 062069 в землището на с. Илаков рът, община Елена, с възложител “Би ен джей партнерс” ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /15.11.2018/

26. ИП за „Обособяване на площадка за третиране на текстилни отпадъци в сграда с идентификатор 14218.508.386.27.1, находяща се в ПИ с идентификатор 14218.508.386 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово“, с възложител “МНР” ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /29.11.2018/

27. ИП за „Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУПМС) в ПИ №087064 в землището на с. Поповци, община Габрово“ с възложител “ИМПЕРО” ООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /19.12.2018/

28. ИП за „ Модулна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия чрез третиране на сепарирани неопасни отпадъци, които съдържат въглеводороди със съпътстващо производство на гранулат”, с възложител Тинс Трейд 2000 ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /19.12.2018/
Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания