1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Съобщения във връзка с чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС

2019 година

1. ИП за „Изграждане на обект за производство на термично обработени птичи продукти”, което ще се реализира в ПИ №140018, местността „Чифлика”, гр. Лясковец, с възложител  „Горнооряховска скара“ ООД. Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /11.01.2019 г./

2.ИП за Инсталация за рециклиране/оползотворяване на пластмасови отпадъци“ в гр. Горна Оряховица, ул Антон Страшимиров 48, кв.6, УПИ V, с възложител  Грийн Биотех“ ООД Информация по Приложение №2 /01.02.2019 г./

3.ИП за Газоснабдяване на Община „Свищов“, Подобект – „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община „Свищов, с възложител  Тецеко“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /07.02.2019 г./

4. ИП за „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш“ с местоположение в ПИ с идентификатор №61279.13.35 по КК и КР на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, с възложител Община Полски Тръмбеш Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /22.02.2019 г./

5. ИП за „Изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на ИУМПС и обособяване на автосервиз, което ще се осъществи в УПИ XII и УПИ XIII кв. 28 по ПУП на гр. Павликени“, с възложител „Павтрейд-Сервиз“ ООД Информация по Приложение №2; Допълнителна информация /27.02.2019 г./

6. ИП за „Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба акумулатори, масла, хартия, пластмаси и други“, което ще се осъществи в ПИ с идентификатори 36837.247.590 и 36837.247.591 по плана на гр. Килифарево, община Велико Търново, с възложител „Радо – 98“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2; Допълнителна информация /06.03.2019 г./

7. ИП за „Увеличаване площта на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, с местоположение ПИ с идентификатор 14218.502.607 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител „Хепи Ауто Габрово“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /18.03.2019 г./

8. „Проект за Подробен устройствен план – План за регулациия и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 68823.548.1 по кадастрална карта на землище с. Станчов хан, общ. Трявна; ПИ 03513.517.1 по кадастрална карта на землище с. Белица, общ. Трявна и ПИ 03513.518.1 по кадастрална карта на землище с. Белица, общ. Трявна“, с възложител „ЕМКО“ ООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /26.03.2019 г./

9. ИП за „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Янтра, с цел напояване на земеделски култури” в землището на с. Куцина, ЕКАТТЕ 40782, общ. Полски Тръмбеш, с възложител ЗП Станимир Караиванов Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /29.03.2019 г./

10. ИП за „Водовземане от повърхностни водни обекти – р. Янтра и р. Росица, с цел напояване на земеделски култури“ с местоположение в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица и землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, с възложител „Салвия – Агро“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /29.03.2019 г./

11. ИП за „Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – увеселителен парк за спортни и рекреационни дейности за ПИ 14218.81.6 и ПИ 14218.81.3 по КК на гр. Габрово, обл. Габрово, общ. Габрово“, с възложител  Христина Нгуен  Информация по Приложение №2 /15.04.2019 г./

12. ИП за Частична актуализация на проект за нов гробищен парк м. Колева ливада – Равнището, гр. Габрово – I Етап“, с възложител  Община Габрово Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /19.04.2019 г./

13. ИП за „Проект за ПУП – ПРЗ за обединяване на УПИ IV и УПИ V от кв. 5, по плана на гр. Лясковец в нов УПИ IV „за складови и производствени дейности“, с цел изграждане на производствено – складова база за производство на туршии“, с възложител „ЗЛАТНА КРУША – ПОПКИРИЛОВ“ ЕООД  Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /25.04.2019 г./

14. ИП за „Разширение на птицеферма“, местоположение УПИ – XIII кв. 161  по плана на с. Българско Сливово, общ. Свищов, с възложител „Чикън Плам“ ЕООД  Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /14.05.2019 г./

15. ИП за Проектиране рекултивация на депо за битови отпадъци, местност „Бабенец“, община Горна Оряховица“, с възложител Община Горна Оряховица  Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /21.05.2019 г./

16. ИП за Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване, предварително третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, ИУЕЕО, НУБА, разкомплектоване на  ИУМПС“, с възложител „Мега-МД“ ЕООД  Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /29.05.2019 г./

17. ИП за Преместване на  производство от обект Завод 3 „Цех за производство на компоненти за въздушно оръжие“ в два други обекта, собственост на фирмата (гр. Габрово, ул. “Баланска“№6 и гр. Габрово, местност Капината 1“, с възложител „Габинвест“ ЕООД  Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /04.06.2019 г./

18. ИП за „Преустройство на ремонтна работилница находяща се в поземлен имот (ПИ) 22959.34.58, местност „Тамянка – Гол. Малини“, с. Донино, община Габрово, за автосервиз и изграждане на пункт за разкомплектоване на автомобили и търговия с авточасти“, с възложител Евгени Петков Информация по Приложение №2 /06.06.2019 г./

19. ИП за „Подробен устройствен план за застрояване с обхват поземлен имот 21453.93.1, местност „Пихчана“, землище с. Добри дял, община Лясковец, област В. Търново, с цел изграждане на обект за селскостопанска продукция – рибно стопанство“, с възложител Кирил Киров Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /18.06.2019 г./

20. ИП за „Обособяване на център за разкомплектоване на ИУМПС“, което ще се осъществи в УПИ VI688,152 – За комплексно обслужване, в кв. №19 по плана на с. Козаревец, община Лясковец, с възложители Мариян Василев и Николай Бъчваров Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /21.06.2019 г./

21. ИП за „Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС и автосервиз, което ще се осъществи в съществуващ склад с идентификатор 14218.502.451.1.11, гр. Габрово“, с възложител „Протон ХК“ ООД Информация по Приложение №2 /25.06.2019 г./

22. ИП за „Доизграждане на улична канализация в гр. Сухиндол и пречиствателна станция за отпадъчни води“, с възложител Община Сухиндол Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /03.07.2019 г./

23. ИП за „Изграждане на площадка за предварително съхраняване и оползотворяване на строителни отпадъци в УПИ I, кв. 1 по плана на гр. Плачковци“, с възложител Община Трявна   Информация по Приложение №2 /03.07.2019 г./

24. ИП за Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 997.92 kWр“, с възложител „Захарни заводи“ АД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /12.07.2019 г./

25. ИП за „Монтиране на резервоар за съхранение на солна киселина“, с възложител „ЗХО“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /17.07.2019 г./

26. ИП за „Добавяне към разрешените, съгласно Условие № 8.3 Суровини и горива на КР №428-Н0/2012 г., допълнителни горива, като слънчогледови пелети, слънчогледова люспа, дървени пелети, трици, стърготини и изрезки, с норма за употреба 0,25 т/т продукт и монтиране на трошачна машина за последващо оползотворяване на некачествени тухли, понастоящем класифицирани като собствен производствен отпадък с код и наименование 101208 – Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали, и реализирането им като вторичен продукт за настилки на спортни площадки“, което ще се осъществи в УПИ I и УПИ XVI, кв. 48 по плана на кв. Калтинец, гр. Горна Оряховица“,  с възложител „Ником 97“ АД  Искане за преценка ; Информация по Приложение №2 /06.08.2019 г./

27. ИП за „Промяна предназначението на съществуващ склад в цех за млекопреработка, с местоположение в ПИ с идентификатор 14218.502.654 по КККР на гр. Габрово“, с възложител „Ковачев СК“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /07.08.2019 г./

28. ИП за „Газово стопанство, газопровод и лъчисто отопление за Цех „Механично-монтажен“, Цех „Инструментален“ и Цех „Механично-монтажен II“, с възложител „ЕМКО“ ООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /20.08.2019 г./

29. ИП за „Промяна предназначението на сутеренно помещение в цех за производство на керамични изделия“, с възложител „Лима“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /27.08.2019 г./

30. ИП за „Садкова инсталация за интензивно отглеждане на риба в яз. „Сушишки баир“, с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица“, с възложител „Лейк 2017“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /17.09.2019 г./

31. ИП за „Изграждане на пет броя басейни за отглеждане и развъждане на риба, като разширение на пъстървово стопанство с. Къпиново“, с възложител „Аквапроджект 2020“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /03.10.2019 г./

32. ИП за „Площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“, с възложител „Феникс Репластик“ ЕООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /24.10.2019 г./

33. ИП за „Позициониране на котел за производство на собствена пара на съществуващата производствена площадка“, с възложител „Е. Миролио“ ЕАД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /24.10.2019 г./

34. ИП за „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на отпадъци в сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 10447.23.52 по КККР на гр. Велико Търново“, с възложител „ГАРМЕНТ БГ“ ООД Искане за преценка; Информация по Приложение №2 /29.10.2019 г./

                                                                       2018 година

1. ИП за „Разширение на птицеферма за стокови кокошки носачки“ в ПИ 074010 в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново с възложителЗП Калина Широкова. Информация по Приложение 2; Искане за преценка /15.01.2018 г./

2. ИП за „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване /ПУП – ПР и ПЗ/ за ПИ № 10447.16.132 по КК на гр. В. Търново, област В. Търново с предвиждане за „обществено обслужване и производствено складови дейности“, с възложител „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД, гр. В. Търново. Информация по Приложение №2; Искане за преценка /24.01.2018 г./

3. ИП за „Изграждане на ПСОВ гр. Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор“, с местоположение – имот с идентификатор 30962.502.2 по КК и КР на гр. Златарица, с възложител Община Златарица, гр. В. Търново. Информация по Приложение №2Искане за преценка /02.02.2018 г./

4. ИП за „Изграждане и оборудване на ферма за аквакултури в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на яз. Александър Стамболийски“, в землището на с. Горско Косово, общ. Сухиндол с възложител „Водник“ ООД, гр.София. Информация по Приложение №2Искане за преценка /16.02.2018 г./

5. ИП за „ЧИ на ПУП – План за застрояване /ПЗ/ и План за регулация /ПР/ за обединяването на ПИ №44793.143.2, ПИ №44793.143.3 и ПИ №44793.143.4 и смяна предназначението на земята на ПИ 44793.143.4 с общо отреждане за „производствени и складови дейности“, с цел разширение на съществуващата производствено – складова база, местност „Клена“, гр. Лясковец, област В. Търново“ с възложител „СИД“ АД, гр. Лясковец. Информация по Приложение №2; Искане за преценка /27.02.2018 г./

6. ИП за „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в гр. Павликени“,с местоположение – ПИ №000166 в землището на гр. Павликени, с възложител Община Павликени. Информация по Приложение №2Искане за преценка /28.02.2018 г./

7.  ИП за „Обособяване на площадка за съхраняване на отработени масла до последващото им предаване за оползотворяване“, което ще се реализира в част от имот №008004 в землището на с. Джулюница, община Лясковец, с възложител „Агропроект“ ЕООД Информация по Приложение №2; Искане за преценка /07.03.2018 г./

8ИП за „Обособяване на площадка за третиране (оползотворяване) и временно съхранение на строителни отпадъци, генерирани от населениетона община Златарица“, с местоположение – ПИ №30962.501.1880 в землището на гр. Златарица, с възложител Община Златарица Информация по Приложение №2Искане за преценка /07.03.2018 г./

9. ИП за „Обособяване на автоморга – площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), с местоположение ПИ с площен №263, от кв. 39 по плана на с. Душево, община Севлиево, с възложител „Кригер Карс“ ЕООД Информация по Приложение№2;Искане за преценка /08.03.2018 г./

10. ИП за „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Шереметя“, включващо изработването на специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за възстановяване и рекултивация на нарушена територия – депо за битови отпадъци – гр. Велико Търново за поземлени имоти №83123.14.80 и №83123.14.81 по КК и КР на с. Шереметя, община Велико Търново и поземлени имоти №46532.58.1, №46532.58.2, №46532.58.6 по КК и КР на с. Малки чифлик, община Велико Търново, с възложител Община Велико Търново Информация по Приложение №2; Искане за преценка /12.03.2018 г./

11. ИП за Въвеждане в експлоатация на рециклираща линия за ПЕТ материал“, с местоположение ПИ с идентификатор №14218.550.239 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово, с възложител „Терахим 97“ АД Информация по Приложение №2 /14.03.2018/

12. ИП за „Подробен устройствен план за регулация и застрояване на новообразуван ПИ с идентификатор 58459.106.22, част от ПИ с идентификатор 58459.106.9, землище с. Присово, община В. Търново, област В. Търново, за изграждане на животновъден обект – кравеферма с капацитет до 100 броя месодайни крави с приплодите им“, с възложител Верджиния  Георгиева Информация по Приложение №2; Искане за преценка /23.03.2018 г./

13. ИП за „Изграждане на предприятие за кисело и прясно мляко в ПИ с идентификатор 16376.196.19 в с. Горна Росица, общ. Севлиево“, с възложител „Агро Ловико“ ЕООД Информация по Приложение №2; Искане за преценка /23.03.2018 г./

14. ИП за „Изграждане на предприятие за производство на плодови и зеленчукови сокове“, с местоположение УПИ VII „за производствени  и складови дейности, кв. 1 по плана на с. Скалско, общ. Дряново, с възложител „Жив сок“ ООД Информация по Приложение №2;  Искане за преценка/04.04.2018 г./

15. ИП за „Промяна на предназначението и разширение на съществуваща производствена сграда в „Цех за производство на плочи от екструдиран полистирен”, което ще се реализира в УПИ XV, кв. 43 по плана на Горна Оряховица, с възложител „Купро – 94“ ООД Информация по Приложение №2; Искане за преценка /10.04.2018 г./

16. ИП за „Ремонт на съществуваща сграда и оборудване в сортировачен цех и линия за преработка на яйца и пастьоршзатор”, в имоти с идентификатор 39431.531.14 и ПИ №531020, с. Крамолин, община Севлиево, с възложител „Еко – Инвест 2008“ ЕООД Информация по Приложение №2; /11.04.2018 г./

17. ИП за „Изграждане на три двуетажни къщи за гости, детски площадки, спортно игрище за футбол и паркинг за посетители”, с местоположение – ПИ №018133 и УПИ IX 120,121 по плана на с. Средни Колиби, общ. Елена, с възложител Любен Йосифов Информация по Приложение №2; /12.04.2018 г./

18. ИП за „Преустройство на съществуваща сграда и пристройка в предприятие за преработка на зеленчуци и  медицински растения в сух екстракт“ с местоположение – УПИ XVIII „за производствена и складова дейност“, кв. 1 по плана на с. Скалско, общ. Дряново,  с възложител „Сух сок“ ООД /13.04.2018 г./

19. ИП за „Изграждане на предприятие за преработка на плодове в УПИ I „за производствена, складова и търговска дейност“, в кв. 55, по плана на с. Козаревец, община Лясковец“, с възложител „БИО ФРУКТО“ ЕООД Информация по Приложение №2; Искане за преценка /25.04.2018/

20. ИП за „Изграждане на дестилерия за производство на етерично-маслени култури“, в УПИ I, кв. 64, по плана на с. Долна Липница, общ. Павликени, с възложител „Фермер 33“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /30.04.2018 г./

21. ИП за „ПУП план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел  разширение на Гробищен парк на гр. Елена“с възложител Община Елена Информация по приложение №2; Искане за преценка /03.05.2018 г./

22. ИП за Обособяване на „Участък за снарядяване на изделия с димообразуващи вещества“ на площадка Белица“,  с местоположение имот с идентификатор 68823.548.1 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна (16.05.2018 г.) информация.

23. ИП за „Засаждане на тополи“, с местоположение ПИ №032001, 028002, 017001,228008 з землището на с. Ореш, общ. Свищов, с възложител „Джамбазов Строй“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /29.05.2018 г./

24. ИП за „Изграждане на специализирана площадка за събиране и временно съхраняване на строителни отпадъци”, което ще се осъществи в ПИ с идентификатор 69633.605.4 в гр. Стражица, ЕКАТТЕ 69633, с възложител Община Стражица Информация по Приложение №2/28.05.2018 г./ Допълнителна информация към Приложение №2 /14.06.2018 г./

25. ИП за „Преустройство на съществуваща абонатна станция в котелно помещение и газификация“ на площадката на „Марино България“ ЕООД в УПИ VIII – 577 от кв. 68 по плана на СИЗ – гр. Габрово, с цел осигуряване на необходимата производствена пара на съществуващ цех за производство на мус от сливи, с възложител „Марино България“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /06.06.2018 г./

26. ИП за „Монтиране на автоклав към „Предприятие за преработка на плодове, зеленчуци и бобови зърнени култури“, с местоположение в ПИ 16376.195.34 по КК на землището на с. Горна Росица, община Севлиево, област Габрово, с възложител „Вернада“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /14.06.2018 г./

27. ИП за „Изграждане на аквакултурно садково стопанство в язовир Александър Стамболийски в землището на с. Горско Косово, общ. Сухиндол, с възложител „Еко Фиш Инвест“ ООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /20.06.2018 г./

28. ИП за „Изграждане на културно- развлекателен комплекс АРТИСТАС “,  с местоположение в ПИ №147039 в землището на гр. Елена, с възложител Сдружение с нестопанска цел „Артистас глобал визионер- визионери“Информация по приложение №2; Искане за преценка /03.07.2018 г./

29. ИП за „Изграждане на площадка за събиране, балиране на хартия и пластмаса, временно съхраняване и транспортиране на опасни (НУБА) и неопасни отпадъци (черни и цветни метали) и предварително третиране (демонтиране и разглобяване) на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“, с местоположение в ПИ №65927.501.4025 по КК и КР на гр. Севлиево, с възложител „ЕКО – ВИЕТ“ ООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /06.07.2018/

30. ИП за „Оборудване на птицеферма за угояване на пилета – бройлери“,  с местоположение в ПИ №000844 по КВС на гр. Стражица, с възложител Тихомир Станчев Информация по приложение №2; Искане за преценка /09.07.2018/

31.ИП за „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ ремонт, демонтаж и монтаж на авточасти“,  с местоположение в ПИ №14218.502.431 по КК и КР на гр. Габрово, с възложител „Джи Ауто-2017“ ЕООД Информация по приложение №2Искане за преценка /07.08.2018/

32. ИП за „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма“,  с местонахождение – ПИ №190062 по КВС на с. Паскалевец, община Павликени, с възложител „Агротим ВМ “ ООД Информация по приложение №2Искане за преценка /22.08.2018/

33. ИП за „Реорганизация на производствената структура на работна площадка Севлиево с комплексно разрешително /КР/ №20-Н1/2014 г., акт. с решение №20-Н1-ИО-А2/2017 г. свързано с производствената структура на р.п. Градница с КР 26/2006 г., актуализирано решение №26-НО-ИО-А2/2012 г. с цел оптимицазия на производството“, с възложител „Идеал Стандарт Видима“ АД Информация по приложение №2Искане за преценка /24.08.2018/

34. ИП за „Изграждане на цех за производство на сокове, в УПИ 972, кв. 93, по плана на с. Михалци, община Павликени“, с възложител ЗП Александър Иванов Информация по приложение №2; Искане за преценка /04.09.2018/

35. ИП за „Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и продажба на авточасти втора употреба“,  с местоположение ПИ с идентификатор №65766.266.4 по КК и КР на гр. Свищов, с възложител „Трък партс“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /25.09.2018/

36. ИП за „Съхраняване на опасни отпадъци, с общ капацитет над 50 тона на денонощие“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор № 30962.110.1, находящ се в гр. Златарица, община Златарица, с възложител „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /17.10.2018/

37. ИП за „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП – ПРЗ) за имот №087083 в землището на с. Поповци, община Габрово, с цел преотреждането му за „хранително – вкусова промишленост“ и извършване на преустройство, пристрояване и смяна предназначението на съществуваща сграда в имота в „Цех за производство на хайвер и рибни деликатеси“, с възложител „ПУЛСАР“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /18.10.2018/

38. ИП за „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Росица с цел напояване на земеделски култури“, с местоположение в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, с възложител „САЛВИЯ – АГРО“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /22.10.2018/

39. ИП за „Рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на Община Трявна“,  с местоположение в землището на с. Черновръх, община Трявна, с възложител Община Трявна Информация по приложение №2; Искане за преценка /22.10.2018/

40. ИП за „Промяна предназначението на „Цех за производство и пакетаж на подправки“ в УПИ X – 1003, 1004, в кв. 46 на с. Сенник, община Севлиево и обособяването му в „Цех за преработка на охлюви“, с възложител „Перлескарготс” ООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /29.10.2018/

41. ИП за „Инвестиционен проект за изграждане на мобилна мандра в ПИ с идентификатор 40782.500.377 по КК и КР на с. Куцина, община Полски Тръмбеш“, с възложител „Китка – 2016“ ООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /02.11.2018/

42. ИП за „Изграждане на спортно – рекреационно селище“, което ще се реализира в поземлени имоти №062105, 062062, 062081, 062068 и 062069 в землището на с. Илаков рът, община Елена, с възложител „Би ен джей партнерс“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /15.11.2018/

43. ИП за „Обособяване на площадка за третиране на текстилни отпадъци в сграда с идентификатор 14218.508.386.27.1, находяща се в ПИ с идентификатор 14218.508.386 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово“, с възложител „МНР“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /29.11.2018/

44. ИП за „Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУПМС) в ПИ №087064 в землището на с. Поповци, община Габрово“,  с възложител „ИМПЕРО“ ООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /19.12.2018/

45. ИП за „Модулна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия чрез третиране на сепарирани неопасни отпадъци, които съдържат въглеводороди със съпътстващо производство на гранулат“, с възложител Тинс Трейд 2000 ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /19.12.2018/
Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания