1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2014г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали; събиране и разглобяване на ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО; излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки (хартия, стъкло, пластмаса)” с възложител „Си Метал“ ЕООД /08.01.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на горелка с нова работеща на гориво-въглища” с възложител „Бъдеще Бутово“ АД /10.01.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение(тръбен шахтов кладенец) за водоснабдяване на „Цех за тревни фуражи“” с възложител „АГРО ВИП“ ООД /23.01.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на птицеферма за отглеждане на бройлери от 4000 на 8000 броя места” с възложител ЕТ“Ярослав Христов“  /30.01.2014 г./

Февруари 2014г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, фотоволтаична ел. централа за собствени нужди и трафопост” с възложител „ПЛОД ПРОДУКТ“ЕООД  /04.02.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на нов обор за 750 свине майки и до 2000 прасета за угояване” с възложител „БИЛЯНА“ ООД  /07.02.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Промяна на местоположението на инсталация за третиране на опасни болнични отпадъци (инсинератор)“ с възложител „РУБИТЕРМ“ ООД  /11.02.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на гараж в склад за търговия на едро с препарати за растителна защита (ПРЗ)“ с възложител „Агроблок“  ЕООД  /24.02.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09- ПР/2014 г.за инвестиционно предложение „Изграждане на православен храм, пантеон на търновските царе и патриарси, библиотека с просветителски център“ с възложител Великотърновска Света Митрополия  /25.02.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Топлоснабдяване на гр. Свищов“ с възложител „ТЕЦ – СВИЛОЗА“ АД  /25.02.2014 г./

Март 2014г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Увеличаване на общия брой птици на птицекомбинат с още 39260 броя“ с възложител „КОНСОРЦИУМ АГРОБИЗНЕС“ АД  /06.03.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение „Площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон, ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС“ с възложител „Тонев Инженеринг 2013“ ЕООД  /07.03.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Удълбочаване на тръбен кладенец в ПИ №000665 от землището на гр. Дебелец, Община Велико Търново“ с възложител „Ивиком“ ЕООД  /18.03.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Допълнително водоснабдяване на с. Върбовка, общ. Павликени“ с възложител Община Павликени /19.03.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и площадка за временното им съхранение“ с възложител „АВТО ПЕРФЕКТ“ ЕООД /21.03.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на биогаз“ с възложител „ПРОГРЕССТРОЙ“ ЕООД/27.03.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Смяна предназначението на земеделска земя с цел обособяване на Кравеферма“ с възложител Иван Иванов /28.03.2014 г./

Април 2014г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–18-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник“ с възложител „Аква Виктория 2005“ /08.04.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–19-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Елекролизна инсталация за производство на разтвор на натриев хлорат“ с възложител „СВИЛОЗА“АД /08.04.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–20-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на пункт за разглобяване на излезли от употреба моторни превозни средства“ с възложител ИКК, гр, Павликени /08.04.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–21-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на различни видове компоненти и части за индустриални батерии“ с възложител „МТХ БЪЛГАРИЯ“ЕООД, гр, Павликени /09.04.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–22-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец с цел добив на подземни води за промишлени цели“ с възложител „ЛИБРА“ЕАД, гр, Павликени /11.04.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–23-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения върху 810,075дка с цел поливане на царевица, посредством капково напояване на масиви 2,3,4 и 120 местност „Ялията“ с възложител ЕТ“КРАСИ-ГИНА МИЛКОВА“/15.04.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–24-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения върху 285,910 дка с цел поливане на царевица, посредством капково напояване “ с възложител ЕТ“КРАСИ-ГИНА МИЛКОВА“ /15.04.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–25-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на напоителна система и мелиоративни дейности“ с възложител ПК“Агрострой“ /29.04.2014 г./

Май 2014г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–26-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс и детски атракцион“ с възложител „ПТ – Холдинг“АД /09.05.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–27-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на обществено обслужващ комплекс – търговски център, офис сграда и паркинг“ с възложител „МИЛИ“ООД /19.05.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–28-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща стопанска сграда във ферма за отглеждане на говеда“ с възложител ППЧ, с. Кръвеник/28.05.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–29-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец“ с възложител „АЙВИ – БГ“ ЕООД, гр. Габрово/23.05.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–30-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма и жилищна сграда“ с възложител ПБМ, с. Водолей/26.05.2014 г./

Юни 2014г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–31-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Отглеждане на 40 броя дойни крави и техните приплоди“ с възложител ЕТ „СТЕФМАРК – СТЕФАН МАРКОВ“/05.06.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–32-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на електроенергия с мощност 500кW чрез индиректно използване на биомаса“ с възложител „БОРКО“ЕООД/16.06.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–33-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на частно театрално училище по изкуства и занаяти за временно настаняване от семееен тип за социално слаби деца“ с възложител СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ“ТЕАРТАЛНА ФОРМАЦИЯ БИС – БАРД“/17.06.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–34-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Водовземане чрез сондаж с цел изграждане на система за капково напояване“ с възложител „АМАЗОНКА АА“ООД/17.06.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–35-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Янтра с цел напояване на земеделски култури“ с възложител ЗП Станимир
 • Караиванов  /17.06.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–36-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за получаване на хидратни утайки и соапщок на дестилирани мастни киселини и оползотворяването им в сапун за обезмаслители“ с възложител „ХИМПРОДУКТ“ АД /20.06.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–37-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Строеж на сграда Д13, оборудване и възстановяване на технологичен процес за топене и извличане на ВВ от разглобени снаряди и мини с топъл въздух и рязане на боеприпаси под вода с цел извличане на взривното вещество в цех Демилитаризация“ с възложител „Експал България“ АД, гр, Габрово /23.06.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–38-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Проект за инсталиране на парен котел за производство на топлинна енергия от биомаса“ с възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО“ ЕАД /24.06.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–39-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Монтиране на дъждовална поливна система за напояване на царевица“ с възложител „Планета-98“ ЕООД /26.06.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–40-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Газорегулиращ пункт (ГРП) и газопровод за захранване на Варорегенерационна пещ (ВРП) на Свилоза АД“ с възложител „ТЕЦЕКО“ ЕООД /25.06.2014 г./

Юли 2014г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–41-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, хартия, пластмаси и излязло от употреба електрическо и електронно обрудване /ИУЕЕО/“ с възложител „МАЙКРОМЕТ“ ООД /08.07.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–42-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение „Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал“ с възложител „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД /09.07.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–43-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери от 4000 на 10000 броя“ с възложител Е.Г.К., гр. Габрово /09.07.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–44-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на технически съоръжения за откриване и превенция на горски пожари, както и контролен център за мониторинг“ с възложител Община Габрово /30.07.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–45-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Кравеферма за 100 броя животни“ с възложител Т.Т. /30.07.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–46-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение с обща площ 1704 дка винени сортове“ с възложител „Винпром Свищов“ АД, гр. Свищов /30.07.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–47-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Разширяване на гробищен парк на село Асеново“ с възложител ОБШИНА СТРАЖИЦА /31.07.2014 г./

Август 2014г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–48-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за разкомплектоване на автомобили /автоморга/ и изкупуване на бяла техника“ с възложител Р.А. /12.08.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–49-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбни кладенци ТК-1 и ТК-2 за водоснабдяване на предприятие за преработка, размразяване и консервиране на плодове и зеленчуци“ с възложител „Биофрут“ ООД/12.08.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–50-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Павликени“ с възложител ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ /12.08.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–51-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и продажба на резервни части“ с възложител „ДМ ПАРТС“ ЕООД, гр. Горна Оряховица /19.08.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–52-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Прокарване на търсещ сондаж Р-1 Овча могила, землище на село Козловец, община Свищов“ с възложител „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“, гр. София /20.08.2014 г./

Септември 2014г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–53-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Елийска с цел напояване на земеделски култури“ с възложител „ТЕДИ ЦВЕТ“ ЕООД, гр. София /11.09.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–54-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения с цел напояване на царевица посредством капково напояване“ с възложител „Краси“ ООД, гр. София /15.09.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–55-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, състоящ се от три тела – на 2,3 и 4 етажа“ с възложител „АЛФА КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София /23.09.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–56-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за предварително третиране на смесени битови отпадъци от Регион Габрово“ с възложител ОБЩИНА ГАБРОВО, гр. Габрово /30.09.2014 г./

Октомври 2014г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–57-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали“ с възложител „Търговска метална компания – Г. Оряховица“ ЕООД, гр. Г. Оряховица /01.10.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–58-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за извършване на дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/“ с възложител „БЕСТКАР-08“ ЕООД, гр. Елена /02.10.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–59-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сгради за обществено обслужване в областта на хотелиерството, търговията и услугите – заведения за обществено хранене, хотел и съпътстващите ги сгради и съоръжения за развлечение, спорт и атракции; изработване на ПУП за новообразувани УПИ III за КОО и IV – за КОО в кв. 77а по плана на гр. П.Тръмбеш“ с възложител „Индустриал Инвест“ ООД, гр. София /08.10.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–60-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за едър рогар добитък, в която оборно ще се отглеждат биволици, а свободно – месодайни крави с приплодите“ с възложител „ЕКРОС – Г“ ЕООД, гр. В. Търново /08.10.2014 г./
 • Съобщение за издадено  Решение ВТ–61-ПР/2014 г.   за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на кравеферма до 650 броя животни и частично изменение /ЧИ/ на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с цел обединяване на УПИ XII и УПИ XIII и застрояване на УПИ X, XI, XII в стр. кв. 25а по разгърната площ /РП/ на с. Страхилово“ с възложител Ф. Г. М. , с. Страхилово /09.10.2014 г./
 • Съобщение за издадено  Решение ВТ–62-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение „Добив на баластра от динамичните запаси на река Росица“ с възложител ПК „Агрострой“ , гр. В. Търново /20.10.2014 г./

Ноември 2014г.

 • Съобщение за издадено  Решение ВТ–63-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение „Монтиране на нов парен котел с гориво биомаса“ с възложител „КЕХЛИБАР“ ООД , гр. В. Търново /03.11.2014 г./
 • Съобщение за издадено  Решение ВТ–64-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение „Разширяване на гробищен парк на село Стамболово с разработка на частичен подробен устройствен план за регулация и застрояване“ с възложител ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ /13.11.2014 г./
 • Съобщение за издадено  Решение ВТ–65-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение „Разширяване на гробищен парк на град Павликени с разработка на частичен подробен устройствен план за регулация и застрояване“ с възложител ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ /13.11.2014 г./
 • Съобщение за издадено  Решение ВТ–66-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение „Монтиране на отоплителен водогреен котел „Алтай“ 2MW за производство на топлинна енергия с гориво биомаса “ с възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВТ“ АД/13.11.2014 г./
 • Съобщение за издадено  Решение ВТ–67-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение „Укрепване на ската в централната част на гр. Дряново, посредством подпорна стена “ с възложител ОБЩИНА ДРЯНОВО /18.11.2014 г./
 • Съобщение за издадено  Решение ВТ–68-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец „за други цели“ за нуждите на фирмата“ с възложител „ЕКОПЛОД-БГ“ ЕООД, гр. В. Търново /28.11.2014 г./

Декември 2014г.

 • Съобщение за издадено  Решение ВТ–69-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение „Спортно селище за временно настаняване“ с възложител „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД, гр. Габрово /05.12.2014 г./
 • Съобщение за издадено  Решение ВТ–70-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение „Разширение на производствен корпус №2 към „Балканско ехо“ ЕООД“ с възложител „Балканско ехо“ ЕООД, с. Кръвеник /11.12.2014 г./
 • Съобщение за издадено  Решение ВТ–71-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци с инсталация за предварително третиране на отпадъци в ПИ 000269 и ПУП – ПЗ за ПИ 130.1447 – за техническа инфраструктура“ с възложител „ЕКОСОРТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД, гр. София /30.12.2014 г./
 • Съобщение за издадено  Решение ВТ–72-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение „Обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и продажба на части за повторна употреба“ с възложител „СТОЙКОВ 2000“ ЕООД, гр. В. Търново /30.12.2014 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015