1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на шест броя жилищни сгради и пречиствателна станция в ПИ с идентификатори 68429.35.7 и 68429.35.12, с. Средни колиби, община Елена, област Велико Търново, п.к. 5093, Раевци“, с възложител Ивелин Хвърлев /отг. на 10.01.2024 г./
 2. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради за собствени нужди, две сгради за настаняване на персонал и обслужваща сграда – тип склад, в ПИ с идентификатор 07661.31.29 в землището на с. Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново“, с възложител Мирослав Ангелов /отг. на 10.01.2024 г./
 3. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ с идентификатор 65766.266.2 по КККР на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“, с възложител „Подаръци Джием“ ЕООД /отг. на 11.01.2024 г./
 4. Съобщение за инвестиционно предложение „Доизграждане на Път III-303 „Обход на гр. Павликени“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ /отг. на 22.01.2024 г./
 5. Съобщение за инвестиционно предложение „Разширяване на производствената  дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща сграда в цех за монтаж на минометни, артилерийски боеприпаси и реактивни снаряди“, което ще се реализира в границите на производствен комплекс “Еловица 1895“ АД, площадка с. Чарково“, с възложител „Еловица 1985“ АД /отг. на 25.01.2024 г.
 6. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за свине с ползване на съществуващ тръбен кладенец за водовземане за промишлени цели  в ПИ 07363.121.252 по КК и КР на с. Българско Сливово, общ. Свищов“, с възложител „Биляна“ ООД /отг. на 05.02.2024 г./
 7. Съобщение за инвестиционно предложение „Напояване на земеделски култури в землището на с. Върбица“, с възложител „Агротим“ ООД /отг. на 13.02.2024 г./
 8. Съобщение за инвестиционно предложение „Обновяване и осъвременяване на съществуваща парокотелна централа с 2 броя парни котли ПК- 6,5 с общо паропроизводство 13000 kg/h, в част от сграда с идентификатор 10447.513.387.51 в ПИ с идентификатор 10447.513.387 по КККР на гр. Велико Търново“, с възложител „Пиво Инвест БГ“ АД /отг. на 14.02.2024 г./
 9. Съобщение за инвестиционно предложение „Площадка за събиране и третиране на строителни отпадъци“, с възложител „Мазалат“ ЕООД /отг. на 20.02.2024 г./
 10. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на енергийно независим културно-образователен комплекс – творческа база“, с възложител Костадин Чунчуков /отг. на 21.02.2024 г./
 11. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), находяща се в ПИ с дентификатор 02470.75.18 по КККР на с. Балканци, м. Авлу Търла, община Стражица, обл. Велико Търново“, с възложител „Балканци енерджи“  ООД /отг. на 27.02.2024 г./
 12. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости“, с местоположение имот с идентификатор 04460.86.10 по КК и КР на с. Блъсковци, общ. Елена, с възложител Тодор Тодоров /отг. на 06.03.2024 г./
 13. Съобщение за инвестиционно предложение „Преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща работилница за обособяване на обслужваща сграда със склад за огнестрелно оръжие, боеприпаси и взривни вещества в УПИ Х, кв. 28 по плана на с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово“, с възложител „Иктис“ ЕООД /отг. на 07.03.2024 г./
 14. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за съхранение на опасни и неопасни, негорими и невзривоопасни органични и неорганични химични продукти на съществуващата площадка на складовата база на „КонтинВеСт“ ООД, разположена в Източна промишлена зона (ИПЗ) на град Горна Оряховица, кв. 50 УПИ VI“, с възложител „Континвест“ ООД /отг. на 15.03.2024 г./
 15. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на два сондажни кладенеца за напояване на овощна и зеленчукова градини в землището на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш, област Велико Търново“, с възложител ЗП Велико Великов /отг. на 15.03.2024 г./
 16. Съобщение за инвестиционно предложение „Монтиране на два броя парни котли с топлинна мощност 350 kW, общо 700 kW във фуражен цех на „Биляна“ ООД“ с местоположение имот с идентификатор 07363.57.317 по КК и КР на с. Българско Сливово, общ. Свищов“, с възложител „Биляна“ ООД /отг. на 15.03.2024 г./
 17. Съобщение за инвестиционно предложение „Изменение на контактната площ между концесионна площ на находище „Шереметя – Север“ и „Шереметя – Запад“, с възложител “Пътни Строежи-Велико Търново” АД /отг. на 18.03.2024 г./
 18. Съобщение за инвестиционно предложение „Производство на барутни заряди към артилерийски изстрели и окончателно снарядяване на зарядите в гилзи и реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи сгради в цех за монтаж и опаковка на ръчни гранати“, с възложител “Еловица 1985” АД /отг. на 25.03.2024 г./
 19. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс „Ритейл Парк Габрово“, БКТП и кабелна линия средно напрежение за захранване на УПИ IX – 242, кв. 97 по плана на гр. Габрово“, с възложител “Габрово Ритейл парк” ООД /отг. на 01.04.2024 г./
 20. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на електроцентрала за производство на електроенергия и ко-генерация на топлинна енергия с номинална входяща топлинна мощност 16,8 MWth“, с възложител ЕТ “Елит-Георги Песаров“ /отг. на 04.04.2024 г./
 21. Съобщение за инвестиционно предложение „Допълнително водовземане от подземни води чрез изграждане на нови съоръжения (сондаж)“, с възложител кмет на община Севлиево /отг. на 09.04.2024 г./
 22. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на електроцентрала за производство на електроенергия и ко-генерация на топлинна енергия с номинална входяща топлинна мощност 16,8 MWth“, с местоположение имот с идентификатор 57340.35.22 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш възложител „Рентел“ ЕООД /отг. на 09.04.2024 г./
 23. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на електроцентрала за производство на електроенергия и ко-генерация на топлинна енергия с номинална входяща топлинна мощност 16,8 MWth“, с местоположение имот с идентификатор 57340.35.21 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, възложител „Елит-94“ ЕООД /отг. на 09.04.2024 г./
 24. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на електроцентрала за производство на електроенергия и ко-генерация на топлинна енергия с номинална входяща топлинна мощност 16,8 MWth“, с местоположение имот с идентификатор 57340.35.20 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, възложител „Енерджи 94“ ЕООД /отг. на 09.04.2024 г./
 25. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на електроцентрала за производство на електроенергия и ко-генерация на топлинна енергия с номинална входяща топлинна мощност 16,8 MWth“, с местоположение имот с идентификатор 57340.35.23 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, възложител „Хидротест Велико Търново“ ЕООД /отг. на 10.04.2024 г./
 26. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на Дунавски технологичен парк-Свищов“, с  възложител кмет на Община Свищов /отг. на 17.04.2024 г./
 27. Съобщение за инвестиционно предложение „Възстановяване на ВЕЦ „Орел“ (цех „Орел“ на к-т Г. Генов) на р. Янтра, землище на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово“, с  възложител М. Ц. /отг. на 24.04.2024 г./
 28. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), находяща се в ПИ с идентификатор 57345.300.2727 по КККР на гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, област Велико Търново“, с  възложител Солар 03“ ЕООД /отг. на 24.04.2024 г./
 29. Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на част от сграда в цех за производство на млечни изделия в ПИ с идентификатор 23431.134.26 по КК и КР на с. Драгомирово, общ. Свищов, област Велико Търново“, с  възложител ЗП Н.В. /отг. на 08.05.2024 г./
 30. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 2MW“, с  възложител „ФВЕЦ Мизия“ ООД /отг. на 10.05.2024 г./
 31. Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – жилищно строителство на поземлени имоти с идентификатори 14218.76.554 и 14218.76.555 по КККР на гр. Габрово“, с  възложител „Габрово Градище Парк“ ООД /отг. на 17.05.2024 г./
 32. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на малки къщи за гости в ПИ с идентификатор 57675.147.5 по КК на село Поповци,  местност  „Гледашка кория”, община Габрово“, с  възложител П. Д. /отг. на 07.06.2024 г./
 33. Съобщение за инвестиционно предложение „Почистване от храсти и дървета на самозалесени ПИ с идентификатори 40275.120.1 и 40275.121.10 по КККР на с. Кръвеник, община Севлиево, област Габрово“, с  възложител  И. К. /отг. на 11.06.2024 г./
 34. Съобщение за инвестиционно предложение Почистване на самозалесени имоти“ с местоположение имоти с идентификатори 72607.217.7 и 72607.228.7 по КК и КР на с. Тодювци, общ. Елена, с  възложител  И. И. /отг. на 18.06.2024 г./
 35. Съобщение за инвестиционно предложение „Почистване на самозалесен поземлен имот с идентификатор 35078.42.1 по КККР на с. Кавлак, община Стражица, с  възложител  „Еколес БГ“ ЕООД /отг. на 21.06.2024 г./
 36. Съобщение за инвестиционно предложение „Частично изменение на плановете за регулация и застрояване  за обособяване на УПИ I  за търг. комплекс в кв. 7, гр. Лясковец чрез обединяване на УПИ III-2212 за търг. обекти и офиси, ПИ1897 и УПИ IV1891 за търг. обекти и офиси в кв. 1, УПИ I4, II3, III2, IV1, XIX1, XX2, XXI3, XXII4,  XXIII644 в кв. 7 и част от улица с о.т. 4-68 между  кв. 1 и кв. 7, гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново с цел създаване на градоустройствен режим за изграждане на търговски комплекс от верига „Абсолют+, с  възложител  „Абсолют плюс пропъртис“ ООД /отг. на 26.06.2024 г./
 37. Съобщение за инвестиционно предложение Почистване на самозелесен имот“ с местоположение имоти с идентификатори 40275.376.11 по КК и КР на с. Кръвеник, общ. Севлиево, с  възложител  И. Д. /отг. на 26.06.2024 г./
 38. Съобщение за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – План за застрояване ПУП-ПЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 14218.81.15 по КККР на гр. Габрово, местност „АЗМАКА“ и отреждането му „за обществено обслужване и жилищно застрояване“, с  възложител  „Примаресурс“ ООД /отг. на 03.07.2024 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015