1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на шест броя жилищни сгради и пречиствателна станция в ПИ с идентификатори 68429.35.7 и 68429.35.12, с. Средни колиби, община Елена, област Велико Търново, п.к. 5093, Раевци“, с възложител Ивелин Хвърлев /отг. на 10.01.2024 г./
 2. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради за собствени нужди, две сгради за настаняване на персонал и обслужваща сграда – тип склад, в ПИ с идентификатор 07661.31.29 в землището на с. Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново“, с възложител Мирослав Ангелов /отг. на 10.01.2024 г./
 3. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ с идентификатор 65766.266.2 по КККР на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“, с възложител „Подаръци Джием“ ЕООД /отг. на 11.01.2024 г./
 4. Съобщение за инвестиционно предложение „Доизграждане на Път III-303 „Обход на гр. Павликени“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ /отг. на 22.01.2024 г./
 5. Съобщение за инвестиционно предложение „Разширяване на производствената  дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща сграда в цех за монтаж на минометни, артилерийски боеприпаси и реактивни снаряди“, което ще се реализира в границите на производствен комплекс “Еловица 1895“ АД, площадка с. Чарково“, с възложител „Еловица 1985“ АД /отг. на 25.01.2024 г.
 6. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за свине с ползване на съществуващ тръбен кладенец за водовземане за промишлени цели  в ПИ 07363.121.252 по КК и КР на с. Българско Сливово, общ. Свищов“, с възложител „Биляна“ ООД /отг. на 05.02.2024 г./
 7. Съобщение за инвестиционно предложение „Напояване на земеделски култури в землището на с. Върбица“, с възложител „Агротим“ ООД /отг. на 13.02.2024 г./
 8. Съобщение за инвестиционно предложение „Обновяване и осъвременяване на съществуваща парокотелна централа с 2 броя парни котли ПК- 6,5 с общо паропроизводство 13000 kg/h, в част от сграда с идентификатор 10447.513.387.51 в ПИ с идентификатор 10447.513.387 по КККР на гр. Велико Търново“, с възложител „Пиво Инвест БГ“ АД /отг. на 14.02.2024 г./
 9. Съобщение за инвестиционно предложение „Площадка за събиране и третиране на строителни отпадъци“, с възложител „Мазалат“ ЕООД /отг. на 20.02.2024 г./
 10. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на енергийно независим културно-образователен комплекс – творческа база“, с възложител Костадин Чунчуков /отг. на 21.02.2024 г./
 11. Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), находяща се в ПИ с дентификатор 02470.75.18 по КККР на с. Балканци, м. Авлу Търла, община Стражица, обл. Велико Търново“, с възложител „Балканци енерджи“  ООД /отг. на 27.02.2024 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015