1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Български експерти, работещи за РИОСВ – Велико Търново по стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code: 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.,  и комисари от Националната служба за екологична охрана на Румъния проведоха съвместно работното посещение в Природен парк „Железни врата“ в периода 10 – 12 юли 2012 г. с цел запознаване с методологията на контрол на защитените територии в Румъния, и нейното приложение за опазване на биологичното разнообразие.

Програмата на посещението беше изключително интересна, позволявайки на участващите повече от 21 експерти да посетят природните и културни и забележителности в парка: биосферният резерват „Джердап“, пещерата „Ветерани“, паметникът на дакийския владетел Дечебал, манастирът Мраконя, както и музеят на най-голямата ВЕЦ в Европа „Железни врати“ 1 ― добра практика за енергийна ефективност и екологосъобразно използване на водите на река Дунав. Обменен бе опит в областта на екологичния контрол и опазването на защитените територии и зони в двете страни. Снимки от теоретичната част и практическата обиколка можете да видите тук.

Главният обект на посещението ― вторият по големина природен парк в Румъния, е разположен на територия от 115 655,8 ха по поречието на река Дунав и включва 18 резервата. Тук се намира най-голямата речна клисура в Европа „Железни врата“ – пролом с дължина от 109 км, разположен на границата между Румъния и Сърбия, в близост до българската граница. Административен и стопански център в района на парка е град Турну Северин.

Работното посещение, посветено на биоразнообразието – един от приоритетите на европейската политика за опазване на околната среда, имаше и учебно-познавателна цел за флората и фауната на парка, историята, бита, живота и културата на местното население и действията за защита на природните и културни ценности. По време на практическата обиколка на парка бяха наблюдавани защитените растителни и животински видове сред които земеродно рибарче (Alcedo atthis), речна чайка (Larus ridibundus), обикновен мишелов (Buteo buteo), малка бяла чапла (Egretta garzetta), дяволски орех (Trápa nátans).

Румънските комисари представиха категориите защитени природни територии според действащото румънско законодателство. В зависимост от тяхното значение, защитените територии биват: с национално, международно, обществено значение или НАТУРА 2000 зони, с областно или местно значение. Категоризацията в България определя шест категории защитени територии: национален парк, природен парк, резерват, поддържан резерват, защитена местност и природна забележителност, които се обявяват с цел опазване на биологичното разнообразие, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи.

В резултат на дискусиите стана ясно, че прилаганите законови изисквания за планиране и извършване на проверки на защитените  територии са сходни в двете страни и следват изискванията на Европейския съюз.

Значимостта на съвместното събитие между двата партньора се определя както от общите предизвикателства за управление и използване на ресурсния потенциал на Дунавския трансграничен регион, така и от възможностите за диалог по въпроси от взаимен интерес между експертите от двете страни. Изпълняваният проект допринася за подобряване на професионалната подготовка и подходите за действие в областта на природозащитата, мониторинга, превенцията и ограничаването на последствията от бедствия по поречието на река Дунав и граничните зони в съответствие със стандартите на Европейския съюз.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания