1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

   Въвеждането на модел за оценка на риска и въздействията върху околната среда за планиране на проверките за контрол на предприятията, инсталациите и съоръженията, работещи с разрешителни по директивите IPPC и СЕВЕЗО (комплексни разрешителни и големи аварии), ще доведе до оптимизиране на системата за контрол по отношение на честотата, периодичността и ефективността на провежданите инспекции и намаляване на замърсяванията на компонентите на околната среда.

До този извод достигнаха над 20 експерти от РИОСВ – Велико Търново, България и комисари от Националната служба за екологична охрана на Румъния, които участваха в пет дневна работна сесия на партньорите в рамките на проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” MIS-ETC Code: 166, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавните бюджети на двете съседни страни чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

РИОСВ – Велико Търново е конкретен бенефициент по стратегическия проект в областта на околната среда,  с интервенция за развитието на съвместна инфраструктура и услуги за защита от влиянието на бедствия и аварии, причинени от човека или природата, включително съвместни действия при извънредни ситуации и инцидентни замърсявания на околната среда.

Действащите предприятия с риск от големи аварии на българската територия от трансграничния регион са 54 на брой, разположени в областите от запад на изток както следва: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Разград, Силистра и Добрич.

Предприятията с риск от големи аварии на румънска територия от трансграничния регион са 56 на брой, разпределени по окръзи от запад на изток както следва:  Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калъраш и Констанца.

Опасността от аварийни или инцидентни замърсявания на околната среда от тези предприятия, с вредни въздействия за населението и другите живи организми, налагат необходимостта от превенция чрез повишен мониторинг и контрол, и подобряване на готовността за борба със замърсяването и интервенция при аварии.

В отговор на установените потребности, акцентите в събитието включваха представяне на темите:

  • Румънски инструменти за оценка на риска
  • Методология за екологични инспекции за съоръжения и дейности, включени в приложение № 1 на Правителствената наредба за аварийни ситуации №152/2005 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
  • Насоки, отнасящи се до организацията на инспекциите по директива СЕВЕЗО за инсталации и съоръжения с голям риск
  • Процедура за инспекции при трансграничен превоз на отпадъци
  • Добри практики да превенция на риска при аварийни или инцидентни замърсявания на околната среда

Румънският комисар Florin Guran представи два примера за оценка на риска при действащи инсталации с комплексни разрешителни – ТЕЦ в близост до центъра на града, на по-малко от 100 м разстояние от жилищната зона, и ферма извън населено място, на разстояние 500-1000 м от жилищни сгради. Моделът на прилаганата процедура включва различни критерии, показатели и коефициенти за оценка на замърсяването на компонентите на околната вреда и вредните фактори за въздействие като шум, миризми, отпадъци и др. Представеният румънския модел в планирането и отчитането на контролните проверки ще бъде адаптиран за нуждите на българската екологична практика и ще бъде приложен в работата на инспекцията още през следващата година.

Съвместните процедури за контрол в областта на комплексните разрешителни, химикалите и трансграничния превоз на отпадъци ще бъдат публикувани в наръчник, който ще се представи и разпространи сред експертите по околна среда в трансграничния регион на река Дунав. РИОСВ – Велико Търново работи по подготовката на публикация за представяне на добри практики от България и Румъния за превенция на риска от замърсяване на околната среда, които да популяризират натрупания опит в прилагането на европейското и националните законодателства за бърза реакция, отстраняване и минимизиране на въздействията при аварии или инциденти, и да повишат ефективността и ефикасността в работата на отговорните държавни служители в областта на превенцията, мониторинга и контрола. Общите усилия ще доведат до предотвратяване и намаляване на замърсяванията и вредните въздействия за населението и околната среда.

Допълнителна информация:

При изразено желание от страна на медиите, ще им бъдат предоставени снимки от събитието. Заявки на телефон: 0889 929 946 – Милка Асенова, експерт по информация и публичност.

За информация по проекта:

Камелия Джанабетска, ръководител на проекта – телефон 0889 929 934.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания