1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Проект Румъния

Вчера получихме награда за добре свършена работа по стратегическия проект „РИСК“, която приемам като оценка за осигуреното екологично партньорство  и приноса на екипа при РИОСВ – Велико Търново за подготовката и изпълнението му по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България  през първия планов период от членството  на страната ни в Европейския съюз. Заедно с Елена Стефанова – директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново и Милка Асенова – експерт по информация и публичност взехме участие в конференцията „Европейско териториално сътрудничество в Република България – постиженията водят до нови перспективи“ по покана на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Национален партниращ орган по европейската програма.

По повод приключване на дейностите по стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” (RISK), MISETCCode 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. РИОСВ – Велико Търново организира работна среща с екипа на румънския партньор Национална служба за екологична охрана.

Срещата ще се проведе на 26 юни 2015 г. в информационния център на инспекцията. На нея ще бъдат представени резултатите от изграденото трансгранично партньорство и напредъкът, който е постигнат за защитата на нашия ценен ресурс река Дунав – общи процедури за комуникация и опазване на биологичното разнообразие, съвместни системи за мониторинг и интервенция, добри практики за превенция и контрол на замърсяванията на компонентите на околната среда, методологии, ръководства.

Партньорите ще обсъдят възможностите за надграждане на проекта чрез нови инициативи, подкрепяни от Програмата INTERREG VA Румъния-България за един по-сигурен и зелен трансграничен регион.

От 15.00 ч. е предвидена пресконференция с медиите.

Партньорство в подкрепа на сигурността и опазването на околнaта среда – резултати, постижения и перспективи

Презентация от Камелия Джанабетска – ръководител проект за РИОСВ – Велико Търново, България

Над 70 ученици, еколози, природозащитници и граждани от две градски училища и шест институции и организации във Велико Търново взеха участие в екологичната акция „Да почистим край река Янтра“, посветена на Деня на Земята 22 април. Добър пример на загриженост и действия за чиста и здравословна околна среда дадоха участниците от Областна администрация – Велико Търново, Басейнова дирекция – Плевен, Водно бюро – Велико Търново, Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, СОУ „Вела Благоева“, НПО „Партньори за устойчиво развитие“ и съорганизаторите от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, Община Велико Търново и Националната служба за охрана на околната среда (Главно управление) – Румъния (NEG – Romania).

В рамките на инициативата са събрани над 15 чувала с битови отпадъци, а почистената  площ възлиза над 15 декара. Най-голямо количество отпадъци са събрани от крайречната зона, по-малко са събраните отпадъци от парковите територии на Асеневци и Боруна, което показва проявата на екологично гражданско съзнание от посетителите и добрата поддръжка на парковете от Община Велико Търново.

Река Янтра е основна градообразуваща артерия, която обединява хората от двата бряга на речната долина, така, както река Дунав обединява общностите от двете страни на границата. В Деня на Земята са проведени още 6 екоинициативи в градове на реки от българо-румънския трансграничен регион. Изграденото партньорство е добра основа за съвместно планиране и общи действия за зелен и безопасен Великотърновски регион на Долен Дунав през втория период от членството на страните ни в Европейския съюз.

Акцията е организирана в рамките на стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, изпълняван по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Качеството на компонентите на околната среда – вода, въздух, скали, почви, растителност и животински свят, е ключ към здравето на хората, като съществуват многобройни допълнителни ползи от подобряването им – подобряване на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, подобреното здравеопазване и прехрана.

Опазването на околната среда и живота на Земята предполага споделена отговорност от всички заинтересовани страни – от хората и неправителствените организации до местните и държавни власти и международните институции и програми. Да действаме заедно и да даваме още добри примери в бъдеще!

Камелия Джанабетска

Ръководител проект

00359 889 92 99 34

 

На 22 април 2015 г. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново в партньорство с Националната служба за охрана на околната среда (Главно управление) – Румъния (NEG – Romania) и със съдeйствието на Община Велико Търново, организират екологична акция „Да почистим край река Янтра“. Акцията е част от поредица от седем мероприятия за чиста околна среда, организирани по инициатива на NEG – Romania в окръзите Мехединци, Долж, Олт, Телеорман и Гюргево, Румъния, и Велико Търново и Русе в трансграничния регион на Дунав.

Продължи четенето -> Акция „Да почистим край река Янтра!“, посветена на Деня на Земята 22 април 2015 г.

„Нашата застраховка живот, нашият природен капитал“
Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.

„Да живеем в хармония с природата!“
Стратегически план за биологичното разнообразие 2011—2020

Прилагането на политиката по околна среда на регионално ниво се насърчава от фондовете на Европейския съюз, осигуряващи нужните инвестиции за по-добро управление, опазване и контрол. Основните механизми за финансиране са свързани с регионалното развитие и общата селскостопанска политика, и насочват инвестициите към преодоляването на актуалните проблеми за околната среда, породени от последиците от човешката дейност и изменението на климата, а именно:

  •  екстремните наводнения и засушавания;
  • изчезването на видове;
  • изчерпването на природни ресурси;
  • замърсяване;
  • опустиняване.

Продължи четенето -> Регионални решения за опазването на околната среда, основани на европейските предизвикателства (из проектния опит на РИОСВ – Велико Търново 2009 – 2014)

На 30 октомври 2014 г. ще се проведе ден на отворени врати по стратегическия проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, Референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния –България 2007 – 2013.

Денят е посветен на добрите екологични практики за превенция на риска в България и Румъния, и опазването на околната среда и водите в трансграничния регион на река Дунав, както и на мерките, необходими за следващия програмен период.

Във времето между 10.00-16.00 ч. гражданите, които се интересуват от конкретни въпроси, свързани с екологичните практики за борба с рисковете и дейностите по проекта ще могат да разговарят с Камелия Джанабетска – ръководител проект за РИОСВ – Велико Търново и член на Съвместния направляващ комитет на проекта, и да получат информация и материали от екипа на РИОСВ – Велико Търново.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015