1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

„Нашата застраховка живот, нашият природен капитал“
Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.

„Да живеем в хармония с природата!“
Стратегически план за биологичното разнообразие 2011—2020

Прилагането на политиката по околна среда на регионално ниво се насърчава от фондовете на Европейския съюз, осигуряващи нужните инвестиции за по-добро управление, опазване и контрол. Основните механизми за финансиране са свързани с регионалното развитие и общата селскостопанска политика, и насочват инвестициите към преодоляването на актуалните проблеми за околната среда, породени от последиците от човешката дейност и изменението на климата, а именно:

 •  екстремните наводнения и засушавания;
 • изчезването на видове;
 • изчерпването на природни ресурси;
 • замърсяване;
 • опустиняване.

През първия период от членството на България в Европейския съюз, Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново в партньорство с публичните власти, научните и бизнес среди, и гражданското общество, и финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитиереализира два проекта, осигуряващи решения за по-добър живот, а именно:

 1. Стратегическият проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS ETC Code 166, акроним „РИСК“,изпълняван по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013,синвестиционни възможности до 400 000евро за борба с аварийните замърсявания на околната среда и интервенциизапревенция, мониторинг и контрол в българския участък на Долен Дунавв съответствие със стандартите и процедурите на Европейския съюз;
 2. Проект “Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир” № DIR-5113325-9-105 по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ с инвестиционни възможности до 304 900 лева заопазване и възстановяване на биологичното разнообразие чрез изпълнение на дейности за устройство и управление на резерватите по Процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26.

 

Проектът „РИСК“подобрява капацитета на регионалната инспекция за по-адекватен контрол над промишлеността при прилагане на законодателството и предлага решения, свързани с подготовката, превенцията и бързата реакция на природните и антропогенни рискове в отговор на нарастващата тенденция за проява на опасни процеси и явления за здравето на населението и околната среда (вода, въздух, почви, биологично разнообразие), свързани с изменението на климата (виж сп. Екология, брой 3/2012 и 1-2/2014). На базата на постигнатото, за надграждане на резултатите чрез нови партньорски инициативи през втория планов период 2014 – 2020 година от членството на България и Румъния в Европейския съюз, във Велико Търново бе подписано Споразумение за сътрудничество за опазването на околната среда, насърчаване адаптирането към климатичните промени, превенция и управление на рисковете в трансграничния регион на река Дунав между Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, Национална служба за екологична охрана на Румъния, Националния институт за електротехника – Крайова и неправителствената организация Партньори за устойчиво развитие – Велико Търново.Съзнавайки необходимостта от общи действия за защита на населението и опазването на околната среда, взимайки предвид стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Дунавската стратегия, 7-та програма на ЕС за действие за околната среда до 2020 година „Благоденствие в рамките на нашата планета“, както и проекта на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 – 2020, партньорите поемат ангажимент да работят заедно, създавайки обществени, екологични и здравни ползи за местните общности чрез общи решения за подобряване качеството на атмосферния въздух и водите в басейна на Долен Дунав, предотвратяването на замърсяванията, подобряването на мониторинга и контрола на околната среда. Конкретните мерки за превенция на промишлените замърсяванияса резултат от натрупания опит и дискусиите между партньорите, и предлагат действия за:

 • ограничаване на замърсяванията от промишлеността чрез по-строг контрол и по-реалистични санкции;
 • въвеждане на стимули за предприятията, които прилагат международно призната сертификационна система за управление на околната среда;
 • надежден и навременен мониторингна замърсените обекти и терени;
 • създаване и стриктен контрол на изпълнението на ефективни планове за ограничаване на последствията от промишлени аварии и инциденти, при които има замърсяване на компоненти на околната среда;
 • подкрепа и насърчаване създаването на ефективни технологии за намаляване на разхода на материали и създаване на продукти с минимален екологичен отпечатък.

„Превенцията на риска от наводнения е приоритет на МОСВ“, заявява министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Мерките за намаляване на риска от наводнения следва да бъдат насочени към:

 • оценка на състоянието на предпазните диги и другите защитни съоръжения, както и на необходимостта от изграждане на нови защитни съоръжения в урбанизираните територии;
 • идентификация на заливаемите речни тераси и оценка на риска от речни прииждания;
 • превенция на защитата от наводнения чрез редовна поддръжка на защитните съоръжения и почистване за осигуряване проводимостта на речните корита;
 • подобряване на мониторинговата мрежа и развитие на системите за ранно предупреждение;
 • повишаване на координацията между всички институции по управление на водите в случай на наводнения, обучение на населението за действия при бедствена ситуация и увеличаване на гражданското участие.

Мерките заограничаване на вредните въздействия от климатичните промени и адаптирането към изменения климат ще бъдат насочени към действия за:

 • строг контрол за спазване задълженията на бизнеса, произхождащи от европейското и национално законодателство в тази област;
 • популяризиране на основните ползи за индустрията от внедряването на иновативни решения, водещи до намаляване на емисиите от парникови газове;
 • подкрепа за разработването и внедряването на ефективни нисковъглеродни технологии и развитието на зелена икономика;
 • насърчаване въвеждането на технологии за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, които са подходящи за този район на страната и не пораждат екологични  конфликти;
 • подобряване на информираността на гражданите за проблемите, свързани с изменението на климата и необходимите стъпки, които всеки трябва да предприеме, за да осигури ползи за хората и за околната среда.

Проектът “Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”, изълняван по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ работи за опазване, възстановяване и подпомагане устойчивото управление на биологични видове и природни местообитания в обхвата на националната мрежа от защитени територии и зони от НАТУРА 2000.Дейностите по проекта са обединени в четири модула, както следва:

 1. 1.      Оптимизация на управлението на резерватите

 

1.1.  Разработване на план за управление на резерват „Бяла крава”.

1.2.  Актуализиране на план за управление на поддържан резерват „Савчов чаир”.

1.3.  Инвентаризация на горите в поддържан резерват „Хайдушки чукар”.

1.4.  Разработване на противопожарни планове за трите резервата.

 1. 2.      Изграждане на посетителска инфраструктура

 

2.1.  Изработване и поставяне на 12 информационни табла на границите на резерватите и в близките селища Костел, Буйновци, Войнежа, Кладни дял.

2.2.  Маркиране на границите на трите резервата.

2.3.  Маркиране на посетителска пътека в поддържан резерват „Савчов чаир”, определена със заповед на министъра на околната среда и водите.

2.4.  Поставяне на две предупредителни табели по билния маршрут, минаващ край границата на поддържан резерват „Хайдушки чукар”.

 1. 3.      Популяризиране на резерватите и развитие на знания и умения за тяхната защита и опазване
3.1.  Разработване, отпечатване и разпространение на промоционални и информационни материали:

–         книга, плакати и дипляни;

–         тематични карти на трите резервата;

–         брошура и картички за представяне на резерватите и политиката за управлението им в публични кампании, изложения и др.

3.2.  Образователен пакет – изработване, отпечатване и разпространение

 1. 4.      Управрение на проекта
4.1.  Изграждане на екип на проекта

4.2.  Организация и изпълнение на дейностите

4.3.  Осигуряване на информация и публичност за проекта

4.4.  Одит на проекта

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

 • разработени планове за устойчиво управление на трите резервата;
 •  подобрени условия за използване на природните ресурси за целите на екотуризма и екологичното образование на младите хора;
 • повишена обществена информираност за биологичното разнообразие и резерватите на територията на РИОСВ – Велико Търново.

В контекста на целите на оперативната програма, проектът допринася за подобряване на опазването и устойчивото използване на общото наследство и природните ресурси чрез засилване на интегрирания подход за мобилизиране на полезни взаимодействия и партньорства за устойчивото развитие на Великотърновския регион.

В периода 2009 – 2014 г. РИОСВ – Велико Търново изгради капацитет, който може да използва през новия програмен период за осъществяване на европейските и национални екологични политики и мерки със средства от фондовете на Европейския съюз чрез разработването и изпълнението на проекти по оперативните, трансгранични и транснационални програми. Важна роля за подпомагане на регионалните усилия ще има бързото реализиране на необходимите законодателни промени и въвеждането на качествено нови практики в управлението и редица сектори. Решенията и действията за опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал, защитата на гражданите от свързани с околната среда въздействия и рискове за здравето и благоденствието им, осигуряването на инвестиции за политиката в областта на околната среда и климата, повишаването на устойчивостта на градовете и селата, по-доброто интегриране на проблемите на околната среда в секторните политики и повишената съгласуваност за прилагането им, ще допринесат за повишаване ефективността на РИОСВ – Велико Търново в справянето с регионални и местни предизвикателства, свързани с околната среда, изменението на климата и устойчивото развитие.

 

Камелия Джанабетска

Ръководител проект

Language:
 • Български
 • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015