1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
Стратегически проект
„Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в
трансграничния регион на река Дунав“

Резюме на проекта

Водещ партньор:
Министерство на администрацията и вътрешните работи, Главен инспекторат за извънредни ситуации, Румъния

Партньори:
Партньор 2: Министерство на вътрешните работи – България

Партньор 3: Национална служба за екологична охрана – Румъния

Партньор 4: Регионална инспекция по околна среда и води – Велико Търново

Партньор 5: Национален институт за електротехника – Крайова

Партньор 6: Министерство на околната среда и горите на Румъния

Партньор 7: Университет в Крайова

Партньор 8: Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий””

Място на проекта:
Басейна на река Дунав на територията на Република Румъния и Република България

Обща стойност на проекта: 11 508 928.64 Евро

Стойност на проекта за РИОСВ – В. Търново: 400 000.00 Eврo

Разпределение на финансовите ресурси:
Европейски фонд за регионално развитие – 339,280.00 Евро
Държавен бюджет на Република България – 52,000.00 Евро
Собствен принос -8720.00 Евро

Обща цел на проекта:
Ефикасно управление на природните и антропогенни рискове в пограничната зона на река Дунав

Конкретни цели на проекта:
Намаляване на вредните въздействия за населението и околната среда чрез съвместна превенция, мониторинг и контрол на рисковете;
Подобряване на готовността за борба със замърсяването на околната среда и интервенция при аварии

Дейности по проекта:
Модул 0: Управление на проекта – работни срещи на екипа, управление на проекта и обществените процедури; информация и публичност; помощни дейности.
Модул 1: Превенция – разработване и отпечатване на съвместно ръководство „Добри практики за превенция на риска в пограничната зона на река Дунав“; създаване на съвместни системи за намаляване на риска; съвместен обучителен семинар и информационна кампания.
Модул 2: Интервенция – Осигуряване на техника и оборудване за подобряване на дейностите, свързани с управлението на риска.
Модул 3: Контрол – Въвеждане на обща система за бързо съобщаване при възникване на рискови ситуации; Организиране и провеждане на съвместни процедури и проверки за контрол на замърсяването.
Модул 4:
Мониторинг – изследване състоянието на околната среда в трансграничния регион, идентификация на източниците на замърсяване.
Модул 5: Оценка на риска – Оценка на състоянието на водите в българо-румънския участък на река Дунав и разработване на мерки за управление на риска от замърсяване.

Резултати от проекта:
Засилено сътрудничество за ефикасно управление на природните и антропогенни рискове в пограничната зона на Дунав;
Намалени рискове за населението и околната среда;
Повишен капацитет на институциите и общностите за съвместно управление на риска.

Индикатори за резултатите от проекта:
Издадено и разпространено съвместно ръководство „Добри практики за превенция на риска в пограничната зона на река Дунав”;
Обща методология за анализ на риска от замърсяването на въздуха;
Съвместна процедура за контрол на промишлените обекти с опасност от големи аварии;
Оценка на състоянието на водите в българо-румънския участък на река Дунав и предложени мерки за превенция на риска от замърсяване;
Осигурена и внедрена специализирана техника и оборудване за наблюдение и управление на рисковете в пограничната зона на река Дунав;
Повишена професионална квалификация на участващите специалисти;
Разпространена екологична информация и осигурена публичност на проекта.

Целеви групи:
Гражданите и НПО от трансграничния регион
Представители на публичните власти
Служители от партниращите организации
Юридически лица от местната икономика, регистрирани и/или действащи на територията на Румъния и България – пограничен регион
Областни земеделски дирекции, земеделски стопани

Продължителност:

36 месеца

Работна сесия “Оценка на ситуацията по отношение на аварийни замърсявания и определяне на отговорностите” 26 – 30.03.2012  Велико Търново
Смъкни презентация: “Съвременни модели за мониторинг и оценка на риска в областта на околната среда”

Информационна брошура “Общи решения – общи действия: път към успеха”
Смъкни тук: broshura_BG

Съвместна процедура 01/12/2011 на РИОСВ – Велико Търново, България и Националната служба за екологична охрана на Румъния за комуникация в реално време при извънредни ситуации, причинени от инцидентни замърсявания с трансгранично въздействие в басейна на река Дунав.
Смъкни тук: Common procedure – BG-RO

Брошура „Общи решения – общи действия: път към успеха. Резултати от стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code: 166, реализиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. с подкрепата на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие – на английски език

Дипляна „Развитие на работещо партньорство за опазване на околната среда и мониторинг на риска в трансграничния регион на река Дунав

НОВИНИ

На брифинг с медиите, ръководителят на проекта г-жа Камелия Джанабетска представи целите на информационния ден по проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, посветен на борбата с климатичните промени. Тя подчерта значимата роля на всеки ученик и гражданин за осигуряване на по-чист въздух в градската околна среда, посочвайки възможностите за конкретни действия в ежедневното ни поведение. Темата е жизнено важна и актуална, поради засилващото се изменение на климата с отрицателни за човека и околната среда последици в резултат на неекологосъобразни икономически дейности. „Все по-често наблюдаваме проявата на рискови природни процеси и явления като засушавания, ерозия на почвата, поройни дъждове, бури и градушки, наводнения, свлачища, срутища и други. Ние сме ангажирани да отговорим на тези предизвикателства, като дадем своя принос за ефективното използване на ресурсите, използването на технологии, щадящи околната среда и развитието на икономика с ниски нива на въглеродни емисии“ – каза тя.

Г-н Елин Андреев отличи най-добре представилите се ученици. Първо място и грамота получи рисунката с посланието на Маринела Шишманова от VII б клас на СОУ “Ем. Станев”. Втора е рисунката на Никол Лалева от същия клас на същото училище. На трето място са акварелите на Ивет Тодорова от VI б клас на СОУ “В. Благоева” и на Ивайло Петков от VII б клас на СОУ “Ем. Станев”. Поздравяваме всички участници и техните учители г-жа Светлана Брънкова и г-жа Анастасия Георгиева, като им пожелаваме много творчески и образователни успехи за благоденствието на нашия град, нашия регион, нашата планета.

На 15 май 2014 г. в Информационния център на Регионална инспекция по околна среда и води във Велико Търново се проведе информационния ден по стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” („Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border”) MIS-ETC Code: 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., посветен на борбата с климатичните промени.

17 ученици от СОУ “Емилиян Станев” и СОУ “Вела Благоева” във Велико Търново показаха своето отношение към климатичните промени чрез изобразителното изкуство. Те нарисуваха светът, в който искат да живеят – с цялата красота и цветове на природата, нарисуваха източниците на замърсяване на околната среда и предложиха решения за защитата на планетата Земя. „По-чист въздух за всички“ е тяхното послание към нас.

Всички участници получиха сертификати за своето послание с рисунка, посветено на Световния ден за борба с климатичните промени. Информационният ден е организиран със съдействието на учителите от двете великотърновски училища и Владислав Иванов – експерт по европроекти, на които благодарим.

В този пролетен месец май, когато природата се събужда за нов живот, едно ято птици излита в синия простор, едно младо поколение подготвя своя полет към бъдещето. Полет, който може да бъде помрачен от негативните въздействия на глобалното климатично затопляне. Възниква въпросът: Какво застрашава нашата планета и какво може да я спаси?

         Обръщайки поглед назад, виждам как с труд и учение, у дома и в училище, с помоща на нашите учители и настойници, с приятели и съученици изграждахме представата си за света, в който живеем. Възхищавахме се на чудесата на природата, наблюдавахме и осмисляхме изненадите, които ни поднася. Постепенно в нас се зароди онова чисто изначално усещане за сливане с природата, за черпене на сили от първоизточника. Устремени напред и нагоре, ние искаме да „летим“ свободно, в чиста и здравословна околна среда. Затова упорито търсим отговорите на въпросите за замърсяването, отговори, предлагащи достойни решения за опазването на нашия общ дом Земята, базирани на мисълта “За човечеството може да се съди не по това, което създава, а по това, което решава да не унищожи” (Едуард Озбърн Уилсън, американски етимолог и биолог).

Има още

На 15 май ще се проведе информационен ден по стратегическия проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, Референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code 166, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013.

В рамките на този ден, от 10.00 до 12.00 часа в Информационния център на инспекцията ученици от няколко великотърновски училища ще имат възможност да нарисуват своето послание за ограничаване замърсяването на атмосферата с парникови газове и предотвратяване по-нататъшните изменения в климата. Посланията ще бъдат популяризирани с подкрепата на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България и чрез партньорите по проекта ще достигнат до обществеността в трансграничния регион на река Дунав.

В 12.15 ч. на брифинг с медиите ще бъдат представени целите на събитието, а най-добре представилите се участници ще бъдат отличени.

Има още

Трансграничните партньорства – част от стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион – целят да обединят усилиятана хората и общностите заопазване на околната среда чрез управление на екологичните рискове, възстановяване и поддържане качеството на водите, въздуха и почвите, и съхраняване на биологичното разнообразие и ландшафтите.Единен отговор на тези общи предизвикателства дава стратегическият проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code: 166, изпълняван от осем институции с подкрепата на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013. Получихме финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие в размер на 9,7 млн. евро, от които близо 340 000 евро за екологичния партньор – Регионална инспекция по околна среда и води – Велико Търново. С подготовката и изпълнението на проекта от 2009 г. досега прилагамеобщ подход за намиране на най-добрите решения за защита на гражданите от свързани с околната среда въздействия и рискове за здравето и благоденствието им.Експертният екип, работещ професионално и компетентно за реализацията на проекта, отчита следните резултати: реално изплатени 644191 лева, или 82,34 % от утвърдения проектен бюджет (общо 782320 лева), и договорени 701607 лева. Те нареждат екоинспекцията на първо място сред партньорите по степен на оползотворяване на одобрените финансови ресурси за изпълнение на планираните проектни дейнос-ти. Приносъткъм общите целистана възможен благодарение на съдействието на Министерството на околната среда и водите, и лично на министър Искра Михайлова, и изграденото работещо партньорство с румънските организации, представители на митнически служби, публични власти, частния сектор и неправителствени организации от трансграничния регион.

Има още

Дунавският регион е изправен пред редица екологични заплахи – климатични промени,замърсяване на водите, наводнения, пряк натиск върху биологичното разнообразиеи други природни и антропогенни рискове, свързани с околната среда. Обединен отговор на тези предизвикателства давастратегическият проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code: 166, който се реализира от осем институции по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013. Инвестициите, одобрени от Европейския фонд за регионално развитие са в размер на 9,7 млн. евро, от които близо 340 000 евро за Регионалната инспекция по околна среда и води – Велико Търново.

Съвместната работа по проекта започна през 2009 г. с цел изграждането на сигурност и благоприятна околна среда за хората и техните деца в бъдеще. Експертният екип, ангажиран с изпълнението на проекта, отчита следните резултати в края на неговия втори етап: реално изплатени 644191 лева, или 82,34 % от утвърде-ния проектен бюджет (общо 782320 лева), и договорени 701607 лева. Те нареждат екоинспекцията на първо място сред партньорите по степен на оползотворяване на одобрените финансови ресурси за изпълнение на планираните дейности.Постигнатите резултати стават реалност благодарение на съдействието на Министерството на околната среда и водите, и лично на министър Искра Михайлова, както и надоброто сътрудничество с румънските организации, представители на митнически служби, публични власти, частния сектор и неправителствени организации от трансграничния регион.

Има още

На 31 януари 2014 г. ще се проведе информационен ден по стратегическия проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013.

Основен акцент ще бъде поставен на биоразнообразието, което е в основата на функционирането на екосистемите и осигуряването на екосистемните услуги. Биологичното разнообразие има съществено значение за благосъстоянието на хората и регионите, допринасяйки за продоволствената сигурност, здравето на поколенията, осигуряването на чист въздух и вода, и подпомагайки местните начини на препитание и икономическото развитие.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания