1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
Стратегически проект
„Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в
трансграничния регион на река Дунав“

Резюме на проекта

Водещ партньор:
Министерство на администрацията и вътрешните работи, Главен инспекторат за извънредни ситуации, Румъния

Партньори:
Партньор 2: Министерство на вътрешните работи – България

Партньор 3: Национална служба за екологична охрана – Румъния

Партньор 4: Регионална инспекция по околна среда и води – Велико Търново

Партньор 5: Национален институт за електротехника – Крайова

Партньор 6: Министерство на околната среда и горите на Румъния

Партньор 7: Университет в Крайова

Партньор 8: Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий””

Място на проекта:
Басейна на река Дунав на територията на Република Румъния и Република България

Обща стойност на проекта: 11 508 928.64 Евро

Стойност на проекта за РИОСВ – В. Търново: 400 000.00 Eврo

Разпределение на финансовите ресурси:
Европейски фонд за регионално развитие – 339,280.00 Евро
Държавен бюджет на Република България – 52,000.00 Евро
Собствен принос -8720.00 Евро

Обща цел на проекта:
Ефикасно управление на природните и антропогенни рискове в пограничната зона на река Дунав

Конкретни цели на проекта:
Намаляване на вредните въздействия за населението и околната среда чрез съвместна превенция, мониторинг и контрол на рисковете;
Подобряване на готовността за борба със замърсяването на околната среда и интервенция при аварии

Дейности по проекта:
Модул 0: Управление на проекта – работни срещи на екипа, управление на проекта и обществените процедури; информация и публичност; помощни дейности.
Модул 1: Превенция – разработване и отпечатване на съвместно ръководство „Добри практики за превенция на риска в пограничната зона на река Дунав“; създаване на съвместни системи за намаляване на риска; съвместен обучителен семинар и информационна кампания.
Модул 2: Интервенция – Осигуряване на техника и оборудване за подобряване на дейностите, свързани с управлението на риска.
Модул 3: Контрол – Въвеждане на обща система за бързо съобщаване при възникване на рискови ситуации; Организиране и провеждане на съвместни процедури и проверки за контрол на замърсяването.
Модул 4:
Мониторинг – изследване състоянието на околната среда в трансграничния регион, идентификация на източниците на замърсяване.
Модул 5: Оценка на риска – Оценка на състоянието на водите в българо-румънския участък на река Дунав и разработване на мерки за управление на риска от замърсяване.

Резултати от проекта:
Засилено сътрудничество за ефикасно управление на природните и антропогенни рискове в пограничната зона на Дунав;
Намалени рискове за населението и околната среда;
Повишен капацитет на институциите и общностите за съвместно управление на риска.

Индикатори за резултатите от проекта:
Издадено и разпространено съвместно ръководство „Добри практики за превенция на риска в пограничната зона на река Дунав”;
Обща методология за анализ на риска от замърсяването на въздуха;
Съвместна процедура за контрол на промишлените обекти с опасност от големи аварии;
Оценка на състоянието на водите в българо-румънския участък на река Дунав и предложени мерки за превенция на риска от замърсяване;
Осигурена и внедрена специализирана техника и оборудване за наблюдение и управление на рисковете в пограничната зона на река Дунав;
Повишена професионална квалификация на участващите специалисти;
Разпространена екологична информация и осигурена публичност на проекта.

Целеви групи:
Гражданите и НПО от трансграничния регион
Представители на публичните власти
Служители от партниращите организации
Юридически лица от местната икономика, регистрирани и/или действащи на територията на Румъния и България – пограничен регион
Областни земеделски дирекции, земеделски стопани

Продължителност:

36 месеца

Работна сесия “Оценка на ситуацията по отношение на аварийни замърсявания и определяне на отговорностите” 26 – 30.03.2012  Велико Търново
Смъкни презентация: “Съвременни модели за мониторинг и оценка на риска в областта на околната среда”

Информационна брошура “Общи решения – общи действия: път към успеха”
Смъкни тук: broshura_BG

Съвместна процедура 01/12/2011 на РИОСВ – Велико Търново, България и Националната служба за екологична охрана на Румъния за комуникация в реално време при извънредни ситуации, причинени от инцидентни замърсявания с трансгранично въздействие в басейна на река Дунав.
Смъкни тук: Common procedure – BG-RO

Брошура „Общи решения – общи действия: път към успеха. Резултати от стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code: 166, реализиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. с подкрепата на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие – на английски език

Дипляна „Развитие на работещо партньорство за опазване на околната среда и мониторинг на риска в трансграничния регион на река Дунав

НОВИНИ

Вчера получихме награда за добре свършена работа по стратегическия проект „РИСК“, която приемам като оценка за осигуреното екологично партньорство  и приноса на екипа при РИОСВ – Велико Търново за подготовката и изпълнението му по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България  през първия планов период от членството  на страната ни в Европейския съюз. Заедно с Елена Стефанова – директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново и Милка Асенова – експерт по информация и публичност взехме участие в конференцията „Европейско териториално сътрудничество в Република България – постиженията водят до нови перспективи“ по покана на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Национален партниращ орган по европейската програма.

По повод приключване на дейностите по стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” (RISK), MISETCCode 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. РИОСВ – Велико Търново организира работна среща с екипа на румънския партньор Национална служба за екологична охрана.

Срещата ще се проведе на 26 юни 2015 г. в информационния център на инспекцията. На нея ще бъдат представени резултатите от изграденото трансгранично партньорство и напредъкът, който е постигнат за защитата на нашия ценен ресурс река Дунав – общи процедури за комуникация и опазване на биологичното разнообразие, съвместни системи за мониторинг и интервенция, добри практики за превенция и контрол на замърсяванията на компонентите на околната среда, методологии, ръководства.

Партньорите ще обсъдят възможностите за надграждане на проекта чрез нови инициативи, подкрепяни от Програмата INTERREG VA Румъния-България за един по-сигурен и зелен трансграничен регион.

От 15.00 ч. е предвидена пресконференция с медиите.

Партньорство в подкрепа на сигурността и опазването на околнaта среда – резултати, постижения и перспективи

Презентация от Камелия Джанабетска – ръководител проект за РИОСВ – Велико Търново, България

Над 70 ученици, еколози, природозащитници и граждани от две градски училища и шест институции и организации във Велико Търново взеха участие в екологичната акция „Да почистим край река Янтра“, посветена на Деня на Земята 22 април. Добър пример на загриженост и действия за чиста и здравословна околна среда дадоха участниците от Областна администрация – Велико Търново, Басейнова дирекция – Плевен, Водно бюро – Велико Търново, Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, СОУ „Вела Благоева“, НПО „Партньори за устойчиво развитие“ и съорганизаторите от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, Община Велико Търново и Националната служба за охрана на околната среда (Главно управление) – Румъния (NEG – Romania).

В рамките на инициативата са събрани над 15 чувала с битови отпадъци, а почистената  площ възлиза над 15 декара. Най-голямо количество отпадъци са събрани от крайречната зона, по-малко са събраните отпадъци от парковите територии на Асеневци и Боруна, което показва проявата на екологично гражданско съзнание от посетителите и добрата поддръжка на парковете от Община Велико Търново.

Река Янтра е основна градообразуваща артерия, която обединява хората от двата бряга на речната долина, така, както река Дунав обединява общностите от двете страни на границата. В Деня на Земята са проведени още 6 екоинициативи в градове на реки от българо-румънския трансграничен регион. Изграденото партньорство е добра основа за съвместно планиране и общи действия за зелен и безопасен Великотърновски регион на Долен Дунав през втория период от членството на страните ни в Европейския съюз.

Акцията е организирана в рамките на стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, изпълняван по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Качеството на компонентите на околната среда – вода, въздух, скали, почви, растителност и животински свят, е ключ към здравето на хората, като съществуват многобройни допълнителни ползи от подобряването им – подобряване на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, подобреното здравеопазване и прехрана.

Опазването на околната среда и живота на Земята предполага споделена отговорност от всички заинтересовани страни – от хората и неправителствените организации до местните и държавни власти и международните институции и програми. Да действаме заедно и да даваме още добри примери в бъдеще!

Камелия Джанабетска

Ръководител проект

00359 889 92 99 34

 

На 22 април 2015 г. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново в партньорство с Националната служба за охрана на околната среда (Главно управление) – Румъния (NEG – Romania) и със съдeйствието на Община Велико Търново, организират екологична акция „Да почистим край река Янтра“. Акцията е част от поредица от седем мероприятия за чиста околна среда, организирани по инициатива на NEG – Romania в окръзите Мехединци, Долж, Олт, Телеорман и Гюргево, Румъния, и Велико Търново и Русе в трансграничния регион на Дунав.

Има още

„Нашата застраховка живот, нашият природен капитал“
Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.

„Да живеем в хармония с природата!“
Стратегически план за биологичното разнообразие 2011—2020

Прилагането на политиката по околна среда на регионално ниво се насърчава от фондовете на Европейския съюз, осигуряващи нужните инвестиции за по-добро управление, опазване и контрол. Основните механизми за финансиране са свързани с регионалното развитие и общата селскостопанска политика, и насочват инвестициите към преодоляването на актуалните проблеми за околната среда, породени от последиците от човешката дейност и изменението на климата, а именно:

  •  екстремните наводнения и засушавания;
  • изчезването на видове;
  • изчерпването на природни ресурси;
  • замърсяване;
  • опустиняване.

Има още

На 30 октомври 2014 г. ще се проведе ден на отворени врати по стратегическия проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, Референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния –България 2007 – 2013.

Денят е посветен на добрите екологични практики за превенция на риска в България и Румъния, и опазването на околната среда и водите в трансграничния регион на река Дунав, както и на мерките, необходими за следващия програмен период.

Във времето между 10.00-16.00 ч. гражданите, които се интересуват от конкретни въпроси, свързани с екологичните практики за борба с рисковете и дейностите по проекта ще могат да разговарят с Камелия Джанабетска – ръководител проект за РИОСВ – Велико Търново и член на Съвместния направляващ комитет на проекта, и да получат информация и материали от екипа на РИОСВ – Велико Търново.

По повод най-значимия ден за положителни действия за опазване на околната среда – 5 юни, РИОСВ – Велико Търново организира работна среща с представители на 14-те общини на територията на Великотърновска и Габровска области, на която ще представи акцентите на международната информационна кампания. Внимание ще бъде отделено на задълженията на общините в изпълнение на екологичното законодателство на регионално и местно ниво.

Срещата ще се проведе на 5 юни 2014 г. (четвъртък) от 10.30 ч. в Информационния център на РИОСВ – Велико Търново.

От 12,30 ч. е предвиден брифинг с медиите за представяне на целите на международната кампания и резултатите от контролната дейност на РИОСВ – Велико Търново за 2014 г.

Има още

РИОСВ – Велико Търново ще бъде домакин на съвместен обучителен семинар на тема: „Представяне, работа и разпространение на общо ръководство, наръчник и методология. Използване на специално оборудване за мониторинг на въздух и вода при аварийни ситуации и/или инцидентни замърсявания на околната среда“ по проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code: 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Семинарът се организира в периода 29 – 31 май 2014 г. в гр. Велико Търново със съдействието на „Проекти и научни изследвания – ПРОНИ“ ЕООД гр. Габрово.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания