1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Нова защитена местност „Находище на български сърпец“ в землището на с. Хаджидимитрово, община Свищов е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите. Тя се създава на площ от 276,008 дка с цел опазване на редките и застрашени от изчезване растителни видове Български сърпец (Serratula bulgarica Acht. & Stoj.), Черноморска коча билка (Nepeta parviflora), Ледебуров миск (Jurinea ledebourii) и тяхното местообитание.

снимки Интернет

На територията на защитената местност се забранява строителство, търсене, проучване и добив на подземни богатства,  внасяне на неместни видове, залесяване, разораване. Нарушителите на забраните се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

РИОСВ – Велико Търново ще предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в картата на възстановената собственост на землището с. Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико Търново.

Защитената местност е вписана в държавния регистър на защитените територии.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания