1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново уведомява всички юридически лица, които извършват дейности с отпадъци, че съгласно Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), а не в Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) и в общината, на чиято територия се намират площадките, на които се извършва дейността.

Въпреки това, от началото на годината в инспекцията са получени повече от 60 отчети. Всички постъпили документи в РИОСВ ще бъдат изпращани своевременно по служебен път в ИАОС, гр. София. Средногодишно в инспекцията са получавани между 2000 и 3000 годишни отчети.

Срокът за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012 г. остава непроменен – 31 март на 2013 г.

Образците за предоставяне на годишните отчети също остават непроменени и са дейности с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), от отработени масла (ОМ), от излезли от употреба гуми (ИУГ) и от опаковки. Бланки на отчетите може да бъдат изтеглени от страницата на РИОСВ – Велико Търново – ниво Формуляри.

Годишни отчети за дейности с отпадъци различни от изброените по-горе се подават съгласно приложенията на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Отпадаизискването лицата, които извършват събиране на отработени масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба моторни превозни средства за предоставянето в ИАОС на тримесечни справки за събрани ОМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС, както и за предварително третиране на отпадъци от опаковки.

Образецът за предоставяне на информацията за пуснатите на пазара гуми е променен и е съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета през 2012 г.

Всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или обезвреждат битови, строителни, производствени и опасни отпадъци са длъжни да подават годишните си отчети за 2012 г. съгласно изискванията на Наредба № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности. Неразделна част от годишните отчети е идентификационната карта, в която фирмите попълват данни за предприятието и за извършваните от тях дейности с отпадъци.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания