1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ – Велико Търново участваха в 37-то Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, което се проведе в периода 11-13 януари 2013 г. под егидата на Wetlands International в цяла Европа и е включено в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие на България. Целта е да се установи числеността, видовия състав и разпространението на зимуващите у нас водолюбиви птици, като след анализа на данните се определят приоритетите за опазване на видовете и местообитанията.

Екип на РИОСВ – Велико Търново извърши наблюдение на яз. “Александър Стамболийски” и яз. „Йовковци”, р. Росица (с. Красно Градище – с. Ресен), р. Янтра (с. Куцина – с. Писарево) и някои микроязовири.

Нормалното за сезона студено време докара зимуващи птици с по-висока численост и видово разнообразие в сравнение с миналата година и в рамките на характерното за средно студени зими. По-висока численост от характерната за региона е установена при лебедите – 90 неми лебеда и 13 пойни лебеда, които са много редки зимни гости в нашия регион, както и при зеленоглавите патици – 3093. По-ниска от характерната за региона численост е установена при видовете малък гмурец, голям корморан и лиска. Относително постоянна за региона численост е установена за видовете голям гмурец, бяла чапла и сива чапла.

Наблюдавани са и редките за региона видове черноврат гмурец, сива патица, кафявоглава потапница и качулата потапница.

По време на преброяването не са открити мъртви или болни птици, нито са констатирани нарушения на Закона за биоразнообразието и Закона за лова и опазване на дивеча.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания