1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Задължението е към всички лица, които внасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества.
Годишните отчети и информацията, които се отнасят за 2021 година, следва да бъдат попълнени и изпратени на хартиен и електронен вариант ( CD или електронна поща – dikovav@riosvt.org) в РИОСВ – Велико Търново до 15 февруари 2022 година.

Операторите на инсталации, които съдържат озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) изготвят и представят информация съгласно Приложение № 9.


Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно. Количествата на флуорсъдържащите парникови газове и озонразрушаващи вещества следва да бъдат представени закръглени до третия знак след десетичната запетая.

Изтегли образец на Приложение № 9

Преработвателите на озонразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 8.
Следва да бъдат включени всички вещества и смеси. Количествата на флуорсъдържащите парникови газове и озонразрушаващи вещества следва да бъдат представени закръглени до третия знак след десетичната запетая.

Изтегли образец на Приложение № 8

Ползвателите на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 7.
Следва да бъдат включени всички вещества и смеси. Количествата на флуорсъдържащите парникови газове и озонразрушаващи вещества следва да бъдат представени закръглени до третия знак след десетичната запетая.

Изтегли образец на Приложение №7

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет съгласно формата по приложение № 6.
Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно. Количествата на флуорсъдържащите парникови газове и озонразрушаващи вещества следва да бъдат представени закръглени до третия знак след десетичната запетая.

Изтегли образец на Приложение № 6

Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно формата по приложение № 5
Следва да бъдат включени всички вещества и смеси. Количествата на флуорсъдържащите парникови газове и озонразрушаващи вещества следва да бъдат представени закръглени до третия знак след десетичната запетая.

Изтегли образец на Приложение № 5

При неспазване на горецитираните нормативни изисквания законът предвижда налагането на имуществена санкция от 1000 до 3000 лева, съгласно чл.34и от Закон за чистотата на атмосферния въздух.

Образците за докладване са същите като информацията от 2021 година.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015