1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Важни съобщения

Задължението е към всички лица, които внасят, изнасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества.

Годишните отчети и информацията следва да бъдат попълнени и изпратени на хартиен и електронен вариант ( CD или електронна поща – dikovav@riosvt.org ) в РИОСВ – Велико Търново до 15 февруари 2016 година.

Има още

Във връзка със събирането на данни от 2015 год.  за информационната система съгласно чл.10 от НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20 от 06.03.2007 г.) е необходимо всички:

  • Производители на продукти, посочени в Приложение №2 от Наредбата;
  • Вносители на продукти, посочени в Приложение №2 от Наредбата;
  • Лица, които извършват търговия на едро с продукти, посочени в Приложение №2 от Наредбата;
  • Лица, които извършват търговия на дребно с продукти посочени в Приложение №2 от Наредбата;
  • Оператори, извършващи нанасяне на покритие върху моторни превозни средства (МПС) от отделните категории, съгласно Закона за движението по пътищата или на части от тях в рамките на извършвания ремонт, консервация или декориране на превозното средство извън инсталациите на производителя (дейност отпаднала от обхвата на Наредба №7);
  • Оператори (собственици на строителни фирми, мебелни фирми и др.), които използват продукти, посочени в Приложение №1 от Наредбата и не посочени в предходните точки;
  • Лица, които пускат на пазара продукти на територията на Република България за пръв път – производители, вносители, упълномощен представител, дистрибутор и др.(задължени съгласно чл.3 ал.2 от Наредбата);

да попълнят приложената форма.

Форма за предоставяне на информация съгласно Приложение 3 към чл.3, ал.2 от Наредбата

Формата следва да бъде попълнена и изпратена на хартиен и електронен вариант ( CD или електронна поща – dikovav@riosvt.org ) в РИОСВ – Велико Търново до 31 март 2016 година.

    Изпълнителна агенция по околна среда поддържа информационна система, съдържаща данни за регистрирани инсталации по чл. 30л от ЗЧАВ и инсталациите по чл. 117 от ЗООС, извършващи дейности съгласно Приложение 1  от Наредба №7/21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

     Всички оператори и инсталации задължени по Наредба №7/2003 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003г.) следва да представят в РИОСВ гр. Велико Търново, попълнени Приложение №1 (над ПСКР), Приложение №2 (под ПСКР) или некласифицирани инсталации, в зависимост от използваните количества летливи органични съединения през 2014г. (съгласно приложената форма)

     Приложенията следва да бъдат изпратени до 31.03.2015г. в РИОСВ гр. В. Търново на електронен и хартиен носител. Информацията подадена на електронен носител следва да съответства на информацията на хартиен носител. Всяко приложение да бъде подписано от лицето, което я е изготвило и заверено с печат на фирмата.

Форма за попълване – изтегляне.
Изисквания и указания за попълване – изтегляне.

За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC:

В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид.

Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) – изтегляне

Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

Във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ-В.Търново на 13.02.2014 г. за остра, задушлива миризма в района на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ гр. Свищов, от 15.02.2014 г. до 21.02.2014 г. мобилна автоматична станция (МАС) за контрол качеството на атмосферния въздух (ККАВ) извърши анализ на качеството на атмосферния въздух.

Извършени са измервания по показатели O3 (озон), CO (въглероден оксид), NО (азотен оксид), NO2 (азотен диоксид), SO2 (серен диоксид), ФПЧ10 (фини прахови частици), H2S (сероводород), CH4 (метан), NMHC (неметанови въглеводороди).

Има още

Информационни брошури за прилагане изискванията на наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове

1. Информация за технически персонал и предприятия, работещи със системи, съдържащи флуорирани парникови газове – стационарни пожарозащитни системи ипожарогасители – брошура 1

2. Информация за оператори на оборудване с флуорирани парникови газове стационарни пожарозащитни системи и пожарогасители – брошура 2

3. Информация за оператори и технически персонал, работещи с оборудване, съдържащо флуорирани парникови газове – високоволтовакомутационна апаратура – брошура 3

4. Информация за тези, които произвеждат, внасят, изнасят или използват флуорирани парникови газове и пускат на пазара в ес оборудване с такива газове – брошура 4

5. Информация за технически персонал и предприятия, работещи с оборудване, съдържащофлуорирани парникови газове стационарно охлаждащо, климатично и термопомпено оборудване – брошура 5

6. Информация за оператори на оборудване с флуорирани парникови газове стационарно хладилно,климатично и термопомпено оборудване – брошура 6

7. Информация за оператори и технически персонал,работещи с оборудване, съдържащо флуорирани парникови газове оборудване, работещо с разтворители, съдържащи флуорирани парникови газове – брошура 7

С последното изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) се създава и поддържа публичен регистър, достъпен чрез интернет.

Съгласно чл. 30л, инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, подлежат на регистрация, респ. издаване на удостоверение за регистрация.
За тази цел следва да бъде подадено заявление, по посочения по – долу образец, до Директора на РИОСВ – Велико Търново.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания