1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

От 31.07.2018 г. влезе сила Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации. Разпоредбите на наредбата се прилагат за средни горивни инсталации (СГИ), на които номиналната входяща топлинна мощност е равна или по-голяма от 1 MW и по-малка от 50 MW независимо от вида на използваното гориво. Тези инсталации се регистрират по реда на чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), с изключение на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително (КР) по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Регистърът по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух е достъпен за регистрация от 20 ноември 2018 г.

Операторът на нова СГИ не може да я експлоатира, преди да е регистрирана в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

„Нова горивна инсталация“ е горивна инсталация, за която е започнало производство по одобряване на инвестиционен проект или за която възложителят е подал пред компетентния орган заявление за въвеждане на обекта в експлоатация след 20 декември 2018 г. За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект се счита датата на внасянето на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.

Операторът на съществуваща СГИ с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух до 1 януари 2024 г.

Операторът на съществуваща СГИ с номинална входяща мощност, по-малка или равна на 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух до 1 януари 2029 г.

„Съществуваща горивна инсталация“ е горивна инсталация, въведена в експлоатация преди 20 декември 2018 г. или която има действащо разрешение за строеж или одобрен инвестиционен проект, който не е изгубил правното си действие или за който е започнало производство по одобряване на инвестиционен проект преди 19 декември 2017 г., при условие че инсталацията ще бъде въведена в експлоатация не по-късно от 20 декември 2018 г.

За да бъде извършена регистрация е необходимо операторът на съответната инсталация да подаде до Директора на РИОСВ – Велико Търново Заявление по образец, което да съдържа като приложения съответните документи и документ за платена такса за регистрация, с основание: съгласно чл. 17б, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите за вписване в регистъра по чл. 9г, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Таксата е в размер на 190 лева.

При настъпила промяна в обстоятелствата на такава инсталация е необходимо да бъде подадено до Директора на РИОСВ – Велико Търново Заявление за промяна по образец, което да съдържа като приложения съответните документи и документ за платена такса за вписване на промяна, с основание: съгласно чл. 17б, ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите за вписване на промяна по чл. 9г, ал. 13 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Таксата е в размер на 70 лева.

Сметката за превеждане на таксите е цитирана по-долу:

Банкова сметка:

IBAN: BG 51 UNCR 75273140045301

BIC: UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК  ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Основание ТТ в МОСВ, ПМС 136/13.05.2011г.

Вносител: Физическо и юридическо лице, на което се предоставя услугата

 

Лице, което не изпълнява изискванията на наредбата, се наказва съгласно разпоредбите на чл. 34о от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

Информацията в регистъра се поддържа и актуализира от съответната РИОСВ, а достъпът до нея се осигурява чрез интернет страницата на ИАОС на следния линк: http://pdbase.government.bg/sgi/RegisterSGI.html

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания