1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

   Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове включва редица изисквания за обслужващите техници и операторите на оборудване, с флуорсъдържащи парникови газове, като напр. флуоровъглеводороди (НFC). Този регламент влезе в сила от първи януари 2015г. и с последното изменение на Закона за чистотата на атмосферния въздух от месец декември 2015г. са регламентирани изискванията по прилагането му и санкциите предвидени при нарушаване на тези изисквания.

   Обслужващите техници и операторите на хладилно, климатично и термопомпено оборудване се задължават да осигурят предотвратяване и ограничаване на емисиите. По-специално, те трябва да знаят дали и колко често оборудването следва да се проверява за течове и да водят документация за тези проверки. За някои съоръжения може да е задължително използването на автоматични системи за откриване на течове.

   Конкретните изисквания зависят от зареденото количество флуорсъдържащи газове, измерено в CO2 еквивалент — единица, отразяваща потенциалното въздействие върху глобалното затопляне.
Конвертор за изчисляването на този еквивалент можете да изтеглите от тук.

   При всяка проверка или ремонт на контура на флуорсъдържащите газове, както обслужващите предприятия, така и операторът, трябва да гарантират, че техникът, натоварен с тази задача, има съответния сертификат за работа с флуорсъдържащи газове или е преминал обучение за този вид оборудване.
Повече информция може да бъде получена от сайта на Българска браншова камара-машиностроене: www.bbcmb.org

   Освен това операторите на всички видове оборудване трябва да вземат необходимите мерки за подходящо възстановяване и/или унищожаване на флуорсъдържащите газове преди бракуването на инсталацията.

Информация за техници и потребители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове.

   В съответствие с изискванията на чл.4 и чл.5 на Регламент (ЕС) № 517/2014, честотата на проверките за течове и задълженията за снабдяване на оборудването със система за откриване на течове се определят спрямо заряда на оборудването, изчислено в tCO2 еквивалент.Изключения от изискванията на чл.4 са в сила до 31-ви декември 2016г. по отношение на оборудването, съдържащо по-малко от 3 кг. хладилен агент / 6 кг. хладилен агент за херметически затворено оборудване.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015