1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. Длъжност – Началник отдел „Превантивна дейност“.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

2.1. Минимални изисквания:

 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • Област на образование/професионални направления – Стопански, Правни, Природни или Технически науки;
 • Професионален опит(продължителност и вид) – 4(четири) години на ръководна длъжност и/или 5(пет) години в областта на опазване на околната среда и придобит ранг ІІІ младши.

2.2. Специфични изисквания:

 • Познаване на Закона за опазване на околната среда и поднормативната уредба към него;
 • Компютърна грамотност – MS Office, електронна поща и Internet приложения;
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа и работата на служителите в отдела, поради необходимост от бърза реакция, оперативност на изпълнението и постигане на поставените цели;
 • Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;
 • Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;
 • Способност за аргументирано отстояване на професионални позиции.

 

3. Конкурса се провежда за назначаване по заместване на държавен служител, който е избран за орган по чл.19, ал.4 от Закона за администрацията.

4. Кратко описание на длъжността (функции):

Определя приложимите процедури по реда на Глава шеста от ЗООС. Отговаря за спазването и прилагането в срок на процедурите по реда на Глава шеста от ЗООС и поднормативната уредба към него. Дава становища, съвети и мнения за правилното протичане на съответните процедури по ЕО, ОВОС и ОС. Прилага процедурите по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда ( ОВОС). Извършва контрол за изпълнение на условията и мерките, посочени в решенията по ОВОС и  становищата по ЕО. Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира работата на непосредствено подчинените му служители. Носи отговорност за изпълнението на задачите от отдела пред директора на инспекцията. Отчита постигането на целите на отдела. Разяснява прилагането на нормативните актове, свързани с работата в отдела, при поискване от съответните ръководители и служители. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

5. Начин за провеждане на конкурса – тест и интервю.

6. Необходими документи:

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
Към заявлението се прилагат:

 • Декларация, по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит(продължителност и вид), който се изисква за длъжността.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

7. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68, стая 110 – Деловодство, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа.

8. Срок за подаване за документите:

Краен срок за подаване за документите – 19.05.2015 година, 17:00 часа.

9. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

10. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68 и на интернет страницата на РИОСВ: https://www.riosvt.org, Раздел „РАБОТА ПРИ НАС“.

11. Основна заплата за посочената длъжност: 800(осемстотин) лева.

Обявлението е публикувано във вестник „Янтра днес“ на 08.05.2015г. бр.85

Работа при нас
Language:
 • Български
 • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания