1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Дунавският регион е изправен пред редица екологични заплахи – климатични промени,замърсяване на водите, наводнения, пряк натиск върху биологичното разнообразиеи други природни и антропогенни рискове, свързани с околната среда. Обединен отговор на тези предизвикателства давастратегическият проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code: 166, който се реализира от осем институции по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013. Инвестициите, одобрени от Европейския фонд за регионално развитие са в размер на 9,7 млн. евро, от които близо 340 000 евро за Регионалната инспекция по околна среда и води – Велико Търново.

Съвместната работа по проекта започна през 2009 г. с цел изграждането на сигурност и благоприятна околна среда за хората и техните деца в бъдеще. Експертният екип, ангажиран с изпълнението на проекта, отчита следните резултати в края на неговия втори етап: реално изплатени 644191 лева, или 82,34 % от утвърде-ния проектен бюджет (общо 782320 лева), и договорени 701607 лева. Те нареждат екоинспекцията на първо място сред партньорите по степен на оползотворяване на одобрените финансови ресурси за изпълнение на планираните дейности.Постигнатите резултати стават реалност благодарение на съдействието на Министерството на околната среда и водите, и лично на министър Искра Михайлова, както и надоброто сътрудничество с румънските организации, представители на митнически служби, публични власти, частния сектор и неправителствени организации от трансграничния регион.

Устойчивите действия за управление на рисковете за околната среда, предприетиот РИОСВ – Велико Търново, показват следния напредък:

1. Анализ на рисковия потенциал на промишлените обекти, работещи с опасни вещества и съединения – 110 на брой, разположени неравномерно в българо-румънския трансграничен регион. Провеждане на съвместни инспекции с Националната служба за екологична охрана на Румъния и обсъждане на мерки за засилен контрол на предприятията с риск от големи аварии;

2. Готовност за бързи и ефективни съвместни действия – закупена специализирана техника и оборудване за наблюдение на атмосферния въздух и водите,осигурявaща информация забързото взимане на решения за интервенция и защита на населението. Комплектът преносима апаратура е на обща стойност 112751 лева и включва анализатор за определяне състоянието на атмосферния въздух, pH метър, апарат за измерване на метеорологични параметри, работна станция, 3 радиостанции, 3 GPS апарата;

3. Обогатяване на знанията за прилагането на директивите за опазване на птиците и местообитанията, на които се основава Европейската природозащитна мрежа Натура 2000 -запознаване с методологията на контрол на защитените територии в Румъния и нейното приложение в природен парк “Железни врата”;

4. Обсъждане на добри практики за контрол и превенция на риска от замърсяване на компонентите на околната среда в трансграничния регион на река Дунав между експертите на регионалната инспекция и Националната служба за екологична охрана на Румъния;

5. Анализ и оценка на състоянието на водите в трансграничния регион на река Дунав и предложения за мерки за възстановяване и поддържане на тяхното качество,осъществени с консултантската помощ на проф. д-р Велико Великов и Пламен Ленов, експерт при Изпълнителната агенция по околна среда – регионална лаборатория Велико Търново;

6. Експертно обсъждане на проблемите и перспективите за опазването на околната среда в регионите на река Дунав и Черно море, с акцент на териториалното сътрудничество, основано на обединяващата сила на водата.

РИОСВ – Велико Търново се радва на доверието на партньорите поради своя експертен потенциал, прозрачни методи на работа и реалния напредък за постигане на общите цели. Проектният подход е основан на сътрудничество и провеждане на редовни работни срещи между страните за постигане на съгласие относно най-добрите начини за изпълнение на планираните действия. Предстои третият етап на проекта и заключителен семинар за представяне и разпространение на постигнатите резултати: общ наръчник с „Добри практики за превенция на риска в трансграничния регион на река Дунав” и програма смерки за намаляване на риска от замърсяване на водите. Работата по проекта ще продължи с дискусии в професионалните мрежи за повишаване ефективността на организациите в справянето с регионални и местни предизвикателства, свързани с опазването на околната среда и изменението на климата.

КамелияДжанабетска
Ръководителпроект
РИОСВ – ВеликоТърново
Телефон: +359/62/64-68-41
Мобилен: +359/889 92 99 34

 

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания