1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Трансграничните партньорства – част от стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион – целят да обединят усилиятана хората и общностите заопазване на околната среда чрез управление на екологичните рискове, възстановяване и поддържане качеството на водите, въздуха и почвите, и съхраняване на биологичното разнообразие и ландшафтите.Единен отговор на тези общи предизвикателства дава стратегическият проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code: 166, изпълняван от осем институции с подкрепата на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013. Получихме финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие в размер на 9,7 млн. евро, от които близо 340 000 евро за екологичния партньор – Регионална инспекция по околна среда и води – Велико Търново. С подготовката и изпълнението на проекта от 2009 г. досега прилагамеобщ подход за намиране на най-добрите решения за защита на гражданите от свързани с околната среда въздействия и рискове за здравето и благоденствието им.Експертният екип, работещ професионално и компетентно за реализацията на проекта, отчита следните резултати: реално изплатени 644191 лева, или 82,34 % от утвърдения проектен бюджет (общо 782320 лева), и договорени 701607 лева. Те нареждат екоинспекцията на първо място сред партньорите по степен на оползотворяване на одобрените финансови ресурси за изпълнение на планираните проектни дейнос-ти. Приносъткъм общите целистана възможен благодарение на съдействието на Министерството на околната среда и водите, и лично на министър Искра Михайлова, и изграденото работещо партньорство с румънските организации, представители на митнически служби, публични власти, частния сектор и неправителствени организации от трансграничния регион.

Индикатори за напредъка на РИОСВ – Велико Търново през втория етап на проекта сановите решения за екологична сигурност и предприетите превантивни мерки за мониторинг и контрол на околната среда, както средва:

1. Осигурена специализирана техника и оборудване за наблюдение и управление на природните и антропогенни рискове в пограничната зона на река Дунав, гарантиращабързото установяване на състоянието на атмосферния въздух и водите на място, в случай на инцидентно замърсяване,и възможности за адекватна интервенция и защита на населението. Комплектът преносима апаратура е на обща стойност 112751 лева и включваанализатор за определяне състоянието на атмосферния въздух, pH метър, апарат за измерване на метеорологични параметри, работна станция, 3 радиостанции, 3 GPS апарата;

2. Общо решение за разширяване на мониторинговата мрежа с 3 нови станции за определяне качеството на атмосферния въздух в българската територия на Дунавския регион, базирано на експертен анализ с Националния институт по електротехника – Крайова и Изпълнителна агенция по околна среда – София;

3. Съвместни инспекции с Националната служба за екологична охрана на Румъния, обмяна на опит и обсъждане на мерки за засилен контрол на промишлените обекти с риск от големи аварии, които са 110 на брой, разположенинеравномерно в Дунавския регион;

4. Запознаване с методология за класификация на контролираните обекти, работещи с опасни вещества и съединения, базирана на европейския опит и прилагана от румънските комисари по околна среда. Дискусии за адаптиране и внедряване на методологията у нас с цел оптимизиране системата за контрол на регионално ниво;

5. Съвместни проверки за контрол на трансграничния превоз на отпадъци по река Дунав в три пункта: Зимнич – Свищов, Гюргево – Русе и Кълъраш – Силистра. Установяване на нарасналия обем на трансграничнo движение на опасни отпадъци, които са заплаха за човешкото здраве и околната и среда, и необходимостта от непрекъснат контрол от двете страни на границата при сътрудничество между всички отговорни институции.

Проектът осигурява инвестиции за политиката в областта на климата, околната среда и устойчивото развитие, която осъществяваме чрез информационна кампания, събитияза важни природозащитни дати и популяризиране на материали, формиращи екологично съзнание и поведение. Присъединете се към насс посланията „Да живеем в хармония с природата“, “По-чист въздух за всички”, „Да намалим риска за дунавските есетри в България и Румъния!“, „Мониторинг на водите: Изследвай. Сподели. Защити.“, „Мисли. Храни се. Пести”.

Работата в професионални мрежи, основана на конструктивен диалог, сътрудничество, добросъседство и приятелство, допринася за изграждането на по-тесни синергии между властите на всички нива, и отключва нови решения за повишаване въздействието на дейностите и финансирането за опазването на околната среда и благоденствието на гражданите в Дунавския регион.

Камелия Джанабетска
Ръководител проект
РИОСВ – Велико Търново
Телефон: +359/62/64-68-41
Мобилен: +359/889 92 99 34

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания