1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На работна среща на Комитета за наблюдение на проекта през м. декември в Гюргево, Румъния беше докладван постигнатия напредък в изпълнението на дейностите от екипа на българския партньор Регионална инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Отчетът пред обществеността представя междинните резултати от проекта, разпределени по модули, включващи:

Модул 1: Превенция направени са първите стъпки за обмен на информация и изграждане на партньорство между РИОСВ – Велико Търново и румънските институции от Букурещ и Крайова за създаването на съвместни системи за намаляване на антропогенните рискове и разработването на съвместен наръчник «Насоки за превенция на риска в трансграничния регион на река Дунав“, с който да подпомогнем работата на отговорните служители от България и Румъния.

Модул 2: Интервенция – реализирани са предварителни проучвания за осигуряване на“ специализирана техника и технически средства за подобряване на дейностите, свързани с управлението на риска. Изготвена е тръжна документация и са проведени две обществени процедури по реда на НВМОП.

Модул 3: Контрол съвместно с румънския партньор Национална служба за екологична охрана на Румъния финализираме изработването на „Съвместна процедура за действие при замърсявания с трансгранично въздействие“ за комуникация между партньорите в реално време и съвместно вземане на решения за ограничаване на замърсяването и вредните въздействия върху околната среда. Експерти при РИОСВ работят за съставянето на обща методология за представяне на добри практики за контрол на замърсяванията с трансгранично въздействие в басейна на Долен Дунав.

Модул 4: Мониторинг стартира идентификацията на източниците на замърсяване на околната среда в трансграничния регион. В резултат на изследването и провеждането на съвместни инспекции през 2012 г. ще бъде предложена Обща методология за екологични инспекции на предприятията с комплексни разрешителни по директивите IPPC и Севезо.

В партньорство с ICMET – Craiova ca осъществени 6 работни посещения в регионалните екоинспекции във Велико Търново, Варна, Русе, Плевен, Монтана и Враца за мониторинг на качеството на атмосферния въздух и е събрана информация за нуждите от специализирано оборудване в това направление.

Модул 5: Оценка на риска – отговорните експерти при РИОСВ – Велико Търново работят за определянето на единни показатели за оценка състоянието на водите в съответствие с Рамковата директива за водите на EC и националните законодателства на България и Румъния. Проведена е процедура за избор на консултант за съвместна оценка на състоянието на водите в българо-румънския участък на река Дунав и разработване на мерки за управление на риска от замърсяване.

През първия етап на проекта, в съответствие с утвърдения бюджет и план-графика на дейностите, са усвоени над 63000 евро за реализацията на проектните събития и инициативи в срок и постигане целите на проекта. След направените проверки от контрольорите на първо ниво, определени от Националния партниращ орган по Програмата МРРБ, 100% от направените разходи са признати за възстановяване.

Достойнствата и ползите на този проект и извършените дейности се заключава във възможността РИОСВ – Велико Търново да се снабди със съвременна техника и методология, която ще позволява на институцията в бъдеще да се справя оптимално с възникващите рискови фактори и чрез механизмите на трансграничното сътрудничество в по-висока степен да предотвратява и преодолява негативните последици от антропогенните замърсявания.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015